Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Θ 1531/2021 Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ - H καραντίνα λόγω COVID-19 δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΔΕΔ Θ 1531/2021
Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ - H καραντίνα λόγω COVID-19 δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας


ΔΕΔ Θ 1531/2021 Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ - H καραντίνα λόγω COVID-19 δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Θεσσαλονίκη 06/05/2021
Αριθμός απόφασης: 1531


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας :
176 71 - Καλλιθέα 
Τηλέφωνο :
213 1604536

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β'4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014).
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), της υπ' αριθ. Α.1049/2021 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 984-12.03.2021), καθώς και των υπ' αριθ. Α.1273/2020 (ΦΕΚ B' 5597/21.12.2020), Α.1241/2020 (ΦΕΚ B' 4804/30.10.2020) και Α.1215/2020 (ΦΕΚ B' 4254/30.09.2020) ομοίων κοινών αποφάσεων.

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 11/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............... ενδικοφανή προσφυγή της ..............., ΑΦΜ ..............., κατοίκου ..............., κατά της με αριθμ................/21-11-2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κω, φορολογικού έτους 2020, καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αριθμ................/21-11-2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΩ, φορολογικού έτους 2020, της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κω.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 11/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ...............ενδικοφανούς προσφυγή  της ..............., ΑΦΜ ..............., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την αριθμ................/21-11-2020 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κω, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 100,00€, για το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, διότι υπέβαλλε εκπροθέσμως στις 22-05-2020 περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01-01-2020 έως 31-03-2020 από την οποία δεν προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου, με προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής την 30-04-2020, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 36 και 38 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α) και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους κάτωθι λόγους:

1) Το πρόστιμο ως διοικητική κύρωση, αποτελεί ένα είδος ποινής και ο σκοπός του δεν είναι τιμωρητικός αλλά συμμορφωτικός. Η επιλογή διοικητικών κυρώσεων που αποβλέπουν τόσο στον κολασμό του παραβάτη όσο και στην αποτροπή της παράβασης, θα πρέπει να εξετάζεται και να αποφασίζεται με ιδιαίτερη φειδώ και πάντα υπό το πρίσμα θεμελιωδών αρχών που τυγχάνουν εφαρμοστέες και γενικά αποδεκτές όπως η "αρχή της αναλογικότητας" Οι φορολογικές κυρώσεις επιβάλλονται κατά ένα σύστημα αντικειμενικό, και «δίκαιο», η δε θέσπιση δικαιολογείται μόνο εάν επιτυγχάνει τον αποτρεπτικό σκοπό της. Ο απλός κολασμός του παραβάτη δεν προσιδιάζει στην άσκηση διοικητικής εξουσίας. Η δημόσια διοίκηση, σκοπό έχει να επιτύχει την βέλτιστη οργάνωση της. Η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες πρέπει να αποτελεί μέσο για την ευόδωση του σκοπού αυτού και όχι αυτοσκοπό.

2) Ανωτέρα Βία. Η υποβολή του Φ.Π.Α συνέπεσε με τον επιβληθέντα υποχρεωτικό εγκλεισμό λόγω Covid 19 και την απαγόρευση μετακινήσεων. Στις 16/3/2020 αναχώρησε αεροπορικώς για την κατοικία της στην Αθήνα με σκοπό να επιστρέψει στην Κω για τις υποθέσεις της (Δικαστήρια) την 21/3/2020. Εν συνεχεία απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοιου Covid-19 έως τις 18/05/2020 και ώρα 06:00.Δεδομένου ότι τα δικαστήρια παρέμειναν κλειστά μέχρι 01/07/2020, επέστρεψε αεροπορικώς στη Κω στις 20/05/2020. Στις 22/05/2020 υπέβαλε την εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ δεδομένου ότι δεν φρόντισε να έχει μαζί της τα στοιχεία για την υποβολή λόγω του απρόβλεπτου γεγονότος της πανδημίας και ούτε μέσου τρίτου προσώπου που βρισκόταν στην Κω θα μπορούσε να είχε διεκπεραιωθεί η εν λόγω υποχρέωση.

3) Ουδέποτε στο παρελθόν καθυστέρησε στην υποβολή ή την πληρωμή του καθώς και ουδεμίας άλλης φορολογικής της υποχρέωσης. Στο επίδικο α' τρίμηνο είχε ποσό για έκπτωση 234,35€. Τεκμαίρεται κατόπιν τούτου η έλλειψη πρόθεσης αποφυγής πληρωμής φόρου.

4) Η διοίκηση δεν υπέστη την παραμικρή ζημιά διότι δεν προέκυψε φόρος προς καταβολή.

5) Αρχή της χρηστής διοίκησης - αρχή αναλογικότητας. σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, η τελευταία οφείλει να συναλλάσσεται με τους διοικούμενους με πνεύμα καλοπιστίας και σύμφωνα με το κοινό αίσθημα δικαίου. Η γενική αρχή του δικαίου για άσκηση των δικαιωμάτων μέσα στα όρια που επιβάλλουν η συναλλακτική καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός τους, διαπνέει και το Δημόσιο, ως φορέα δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για ενοχή του ιδιωτικού δικαίου είτε για σχέση δημοσίου δικαίου, όπως η λεγόμενη φορολογική ενοχή. Συνεπώς ισχυρίζεται ότι η επιβολή του εν λόγω προστίμου αντίκειται στις προαναφερόμενες αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι:

«1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.

2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:

α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο,

β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου................»

Επειδή, επιπροσθέτως, στην ΠΟΛ.1108/2014 διευκρινίζεται ότι:

«Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για τους υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.
4. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων..............................................................................................................................»

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 §1 περιπ. α' και β ' του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,......».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 2 περιπ. α του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

«2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1,».

Ως προς τον 1ο και 5ο Ισχυρισμό


Επειδή η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Ως προς τον 2ο Ισχυρισμό

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

«1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.

2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και:

α) υποβάλλεται εγγράφως,

β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.»

Επειδή, σύμφωνα με την στην ΠΟΛ.1252/2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)» διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων και τα εξής:

«ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62

..13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61)

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.»

Επειδή, η καραντίνα λόγω covid 19, δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας και δεν απαλλάσσουν την προσφεύγουσα από την υποχρέωση τήρησης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ α' τριμήνου 2020 μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1108/2014, η οποία είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση και στην προκειμένη περίπτωση η 30/04/2020, καθόσον αφενός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δόθηκαν σχετικές παρατάσεις, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται σε αυτές η υπό κρίση κατηγορία δηλώσεων και αφετέρου για την υποβολή της δεν ήταν απαραίτητη η μετακίνησή της από την οικία της αφού η δήλωση υποβάλλονταν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Ως προς τον 3ο και 4ο Ισχυρισμό


Επειδή γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι τα πρόστιμα είναι διοικητικές κυρώσεις και για την επιβολή τους δεν απαιτείται, ούτε εξετάζεται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί μόνο η διαπίστωση της παράβασης, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της υποκειμενικής υπαιτιότητας εκ μέρους του υπόχρεου (ΣτΕ 2074/1982).

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα υπέβαλλε εκπρόθεσμα την υπ αριθμ. .............../2020 αρχική περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στις 22/05/2020, φορολογικής περιόδου 01/01/2020 έως 31/03/2020, η προθεσμία της οποίας έληγε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και οδηγίες την 30/04/2020. Από την ανωτέρω δήλωση δεν προέκυψε φόρος για καταβολή αλλά πιστωτικό υπόλοιπο ποσού 234,35€. Σύμφωνα με το άρθ.1 παρ. 1 της ΠΟΛ.1108/2014 η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία αφορά. Ωστόσο η ανωτέρω περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της προσφεύγουσας υπεβλήθηκε μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ήτοι την 22.05.2020 και ως εκ τούτου επισύρει τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Επειδή, η ανωτέρω παράβαση συνεπάγεται την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατ' εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 36 και 38 του ν. 2859/2000 (ΦΠΑ) και 54 του ν. 4174/2013, ορθώς ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κω επέβαλε το προσβαλλόμενο πρόστιμο και ως εκ τούτου η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 11/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ...............ενδικοφανούς προσφυγής της ..............., ΑΦΜ ............... και την επικύρωση της υπ' αριθμ................/21-11-2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κω, φορολογικού έτους 2020.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Φορολογικό έτος 2020

Πρόστιμο άρθρου 54 ν. 4174/2013:             100,00

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η/Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης