66718/15-06-2021

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

15 Ιούν 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 66718/2021

(ΦΕΚ Β' 2601/16-06-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
 
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (Β’ 2473) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014 και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014)10175/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του ΕΠ «Κρήτη».

10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)4593/02-7-2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ των ΕΚ.

11. Το υπ’ αρ. 2464/07.6.2021 έγγραφο και τα από 08.6.2021, 09.6.2021 και 11.6.2021 συμπληρωματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και το από 07.6.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο απεστάλη από την ΕΥΔ στο πλαίσιο της εγκυκλίου υπ’αρ. 57724/24.5.2021 της ΕΑΣ ο πίνακας της προτεινόμενης αναθεώρησης 2021 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

12. Το υπ’ αρ. 65676/11-6-2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ.

13. Την υπ’ αρ. 66220/14-6-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Κρήτη 2014-2020».

14. Την υπ’ αρ. 80668/29.7.2020 (Β’ 3289) υπουργική απόφαση για την τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».

15. Την ανάγκη ένταξης δράσεων που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης ή σε διαδικασία χρονικής παράτασης,

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων/δεσμεύσεων της Διαχειριστικής Αρχής, δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» ως ακολούθως:

Άξονας Τίτλος Άξονα ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 311,83%
5 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη 133,72%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 171,52% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Taxheaven.gr