Αποτελέσματα live αναζήτησης

66468 ΕΞ 2021 Επιβεβαίωση βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας οφειλέτη - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 40992 ΕΞ 2023/14-03-2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2021 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

66468 ΕΞ 2021
Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης


Αριθμ. 66468 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 2484/10-06-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

2. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

7. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 68).

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Μέρος 1ο

Άρθρο 1
Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη


1. Διαδικασία Επιβεβαίωσης Βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη στο πλαίσιο πολυμερών προτάσεων αναδιάρθρωσης:

Οι χρηματοδοτικοί φορείς, μετά τη λήψη της αίτησης του οφειλέτη, προβαίνουν στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας ή της φερεγγυότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

Α) Φυσικά Πρόσωπα: Κατά την αξιολόγηση των φυσικών προσώπων εξετάζονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι παράγοντες από τους πιστωτές:
-Διαθέσιμο εισόδημα
-Κατάσταση απασχόλησης
-Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία/ Αξία Ακίνητης Περιουσίας
-Ύπαρξη εγγυητή
-Ύψος και τύπος οφειλής στον τραπεζικό τομέα
-Οφειλές σε λοιπούς φορείς (δημόσιο, ασφαλιστικοί φορείς κ.α.)
-Εύλογες δαπάνες διαβίωσης
-Ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφορά και συνεργασίας από τον δανειολήπτη
-Ικανότητα αποπληρωμής
-Ελάχιστη ανάκτηση
-Αξία ρευστοποίησης

Β) Νομικά Πρόσωπα: Κατά την αξιολόγηση των νομικών προσώπων, εξετάζονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι παράγοντες από τους πιστωτές:
-Οικονομικά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία, χρέος, μετοχικό κεφάλαιο, έσοδα/ κερδοφορία, μελλοντικές ταμειακές ροές, χρηματοοικονομικοί δείκτες)
-Επιχειρηματικό σχέδιο (στρατηγική, σχέδιο δράσης κ.α.)
-Ιστορικό χρηματοοικονομικής κατάστασης (προηγούμενες αναδιαρθρώσεις κ.α.)
-Ύψος και τύπος οφειλής στον τραπεζικό τομέα
-Οφειλές σε λοιπούς φορείς (δημόσιο κ.α.)
-Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές του κλάδου δραστηριοποίησης
-Ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφορά και συνεργασίας από τον δανειολήπτη
-Ικανότητα αποπληρωμής
-Ελάχιστη ανάκτηση
-Αξία ρευστοποίησης

2. Διαδικασία Επιβεβαίωσης Βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη στο πλαίσιο διμερών προτάσεων αναδιάρθρωσης:
Σε οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4738/2020 και της παρούσας απόφασης, το Δημόσιο ή/και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα ή φερεγγυότητα του οφειλέτη και χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, όπως αναλυτικά καθορίζεται στα άρθρα 8 έως 8Δ του 5ου Μέρους της κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

Μέρος 2ο
Διαδικασία Κατάρτισης Διμερών Συμβάσεων

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής


1. Στη διαδικασία της παρούσας απόφασης δύναται να ενταχθεί οφειλέτης ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι:
α) i. έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς ή
ii. η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4738/2020 περατώθηκε ως άκαρπη λόγω απόρριψης της αίτησης του οφειλέτη και
β) το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο, ή και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά πιστωτή.


2. Για τον υπολογισμό των ποσών και των ποσοστών της παρούσας παρ. και του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα υπό στοιχεία ιδ΄, ιε΄ και ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4738/2020.
α) Σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Δημοσίου υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001) ή τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μετά από τυχόν καταβολές, συμψηφισμό, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

3. Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020, εκτός των περιπτώσεων υπό στοιχείο α΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης της παρούσας απόφασης. Ειδικά για τις διμερείς συμβάσεις, οι εξαιρέσεις των περ. β΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τη διαδικασία του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), ενώ για την εφαρμογή της εξαίρεσης που προβλέπεται υπό στοιχείο στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020, αναφορικά με την προϋπόθεση της ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι οφειλές του αιτούντος προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι οφειλές της περ. α. 2 του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

4. Στους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν να προτείνουν, ο καθένας ξεχωριστά, τη σύναψη διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος, κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι κανόνες και περιορισμοί του άρθρου 22. Η εξέταση πλήρωσης ή μη των κριτηρίων της παρούσας παραγράφου λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία των επομένων άρθρων.

Άρθρο 3
Κανόνες διαμόρφωσης των προτάσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για σύναψη διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης


1. Για τη διαμόρφωση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό ποσό αποπληρωμής που προκύπτει για το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, από την εφαρμογή των κανόνων της υποπαρ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, μέσω του υπολογιστικού εργαλείου που προβλέπεται σε αυτό. Το ποσό αποπληρωμής που εξάγεται κατ’ εφαρμογή των κανόνων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού το οποίο, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο, θα εισπράττονταν από το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περ. i. της υποπαρ. ζβ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020.

2. Ειδικά για τις προτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ισχύουν, επιπλέον της παρ. 1 και οι ακόλουθοι πρόσθετοι κανόνες:
α) Η διαγραφή βασικής οφειλής που ενδεχομένως προκύψει από την εφαρμογή των κανόνων της παρ. 1 δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί της βασικής οφειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, που δεν υπόκεινται σε διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4738/2020.
β) Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία η οφειλή προς το Δημόσιο προέρχεται από αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, δεν μπορεί να διαγραφεί ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί της βασικής οφειλής.

3. Στις προτάσεις αναδιάρθρωσης που διαμορφώνονται από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται η αποπληρωμή των οφειλών σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με τρία τοις εκατό (3%), το οποίο είναι σταθερό, και υπολογίζεται ετησίως.

4. Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων και περιορισμών που τίθενται στις προηγούμενες παραγράφους, η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών με διμερή σύμβαση διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους ρύθμισης που εξάγονται από το υπολογιστικό εργαλείο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες του άρθρου 22 του ν. 4738/2020.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης ήδη ρυθμισμένων οφειλών προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που μπορούν να υπαχθούν στη διμερή σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, για τη διαμόρφωση της πρότασης αναδιάρθρωσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων οφειλών, όπως θα είχε διαμορφωθεί σε περίπτωση παύσης ισχύος της ρύθμισης και απώλειας των ευεργετημάτων του εκάστοτε προγράμματος ρύθμισης οφειλών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας και οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες. Σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας και σε καμία περίπτωση μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτή και οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

7. Εφόσον πληρούνται οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 7 του παρόντος άρθρου, ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης ή για οποιαδήποτε ενέργεια σε υλοποίησή της, με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 4
Υπολογισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

Για τον υπολογισμό του ποσού που θα εισπράττονταν από το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας καθώς και για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη εφαρμόζονται το άρθρο 11 του ν. 4738/2020 και η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 71 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης


1. Η αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και διαπιστώνεται ότι εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου, ο καθένας εξ’ αυτών, να υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.

2. Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υποβάλλεται μόνον σε οφειλέτες οι οποίοι αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι κατά περίπτωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος ή φερέγγυος, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως απορριφθείσα.

3. Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, να υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Η πρόταση αυτή υποβάλλεται ξεχωριστά από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εντός προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών κατ’ ανώτατο όριο ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από την άκαρπη περάτωση της πολυμερούς διαδικασίας στην περίπτωση υπό στοιχείο α.iii. της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Η αποδοχή από τον αιτούντα της ρύθμισης που προτείνεται, πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της πρότασης, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

5. Σε περίπτωση που η πρόταση αναδιάρθρωσης γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη και καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας, θεωρείται ότι έχει συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών με το φορέα ο οποίος υπέβαλε την πρόταση αναδιάρθρωσης και επέρχονται τα αποτελέσματα που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας. Εάν ο οφειλέτης δεν αποδεχθεί την πρόταση εντός της αναφερόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος προθεσμίας ή απορρίψει αυτήν, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως απορριφθείσα.

Άρθρο 6
Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων


1. Από την κοινοποίηση της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, είτε με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης ή την άπρακτη περαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 5 της παρούσας ή το άρθρο 7 της παρούσας: α) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, β)αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, γ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), δ) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Όλες οι περιπτώσεις ανωτέρω ισχύουν αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης.

2. Επί κάθε είδους κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ο τρίτος υποχρεούται να αποδώσει στο Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της αναστολής της παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, ποσά των οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπνέει μετά την έναρξη ισχύος της αναστολής της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Συμπλήρωση των Στοιχείων της Αίτησης -Διόρθωση Σφαλμάτων


1. Τα στοιχεία της αίτησης εκάστου οφειλέτη για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του ν. 4738/2020, δύνανται να συμπληρωθούν ή/ και να διορθωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη ή σφάλμα διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης.

2. Κάθε έλλειψη ή σφάλμα συμπληρώνεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση που η έλλειψη ή το σφάλμα αφορά σε στοιχεία που δεν έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα αλλά έχουν συμπληρωθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη: το Δημόσιο, ή οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ο ίδιος ο οφειλέτης που εντόπισε το σφάλμα ή την έλλειψη ειδοποιεί σχετικά, μέσω της πλατφόρμας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ο οφειλέτης προβαίνει αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών στη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των ελλείψεων ή σφαλμάτων προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση. Αν ο οφειλέτης δεν συμπληρώσει ή δεν διορθώσει τα στοιχεία της αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τότε η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται απορριφθείσα και η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη. Στην περίπτωση αυτή, δεν αναστέλλεται η προθεσμία του άρθρου 6 της παρούσας.
β) Σε περίπτωση που η έλλειψη ή το σφάλμα αφορά σε στοιχεία που έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα ή έχουν συμπληρωθεί από κάποιον από τους συμμετέχοντες πιστωτές: ο πιστωτής προβαίνει στη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των ελλείψεων ή σφαλμάτων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της σχετικής διαπίστωσης της έλλειψης ή του σφάλματος από τα εμπλεκόμενα μέρη και την διατύπωση σχετικού αιτήματος από το μέρος που διαπίστωσε την έλλειψη, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου 29 του ν. 4738/2020. Στη συνέχεια ο οφειλέτης, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών, επισκοπεί τις διορθώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, τις επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί εκ νέου την αίτηση. Με την οριστικοποίηση διενεργούνται εκ νέου τα βήματα ελέγχων επιλεξιμότητας και πληρότητας και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4738/2020. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία του άρθρου 5 παρατείνεται για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Άρθρο 8
Διαδικασία διαγραφής και επανυποβολής αίτησης


1. Αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι και την ημερομηνία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης, διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους, δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών κατά το προηγούμενο άρθρο της παρούσας, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού έγγραφου ηλεκτρονικού αιτήματος προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής.

2. Για το σκοπό αυτό ο οφειλέτης ή το Δημόσιο ή οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μόλις αντιληφθούν ή λάβουν γνώση με κάθε πρόσφορο τρόπο για την ύπαρξη των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, ενημερώνει σχετικά την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Στη συνέχεια, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ελέγχει εάν το σφάλμα δεν δύναται να διορθωθεί με άλλο τρόπο και στην περίπτωση αυτή, με σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση, τάσσει στον οφειλέτη προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προκειμένου να προβεί στην επανυποβολή της αίτησης. Αν ο οφειλέτης δεν επανυποβάλλει αίτηση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τότε η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται απορριφθείσα και η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη.

3. Επανυποβολή αίτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά.

Άρθρο 9
Αποτελέσματα σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης-Δικαιώματα του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


1. Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Η υπαγωγή στη ρύθμιση της παρούσας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

3. Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, επέρχονται ως προς τους φορείς αυτούς τα αποτελέσματα του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.

4. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών:
α) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφισμού του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 και του άρθρου 48 του Κ.Φ.Δ. και των οριζόμενων στον ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως ισχύουν. Τυχόν υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη με βάση τα ισχύοντα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1116/2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ρύθμισης της παρούσας απόφασης, με τον συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οφειλές εκτός ρυθμίσεων, δόσεις άλλων ρυθμίσεων βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση, δόσεις της ρύθμισης της παρούσας απόφασης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη ρύθμιση προς διαγραφή/ απαλλαγή οφειλές σε αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση, πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι δόσεις της ρύθμισης της παρούσας απόφασης, δόσεις άλλων ρυθμίσεων βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση, οφειλές εκτός ρυθμίσεων και τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη ρύθμιση προς διαγραφή/ απαλλαγή οφειλές σε αυτή.
β) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
γ) να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή της ρύθμισης και σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

5. Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση βάσει της σύμβασης αναδιάρθρωσης:
α) να προβαίνει σε συμψηφισμό τόσο τυχόν ανταπαίτησης του οφειλέτη όσο και τυχόν χρηματικών απαιτήσεων αυτού από το Υπουργείο Οικονομικών (Κ.Υ.Α. Β/7/11711/884/10.4.2014 ΦΕΚ 906/11-4-14), μέχρι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
β) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη
γ) να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή της ρύθμισης και σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

6. Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

Άρθρο 10
Αυτοδίκαιη ανατροπή της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης

Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεών τους, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αν κατά τη διάρκεια τις περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις:
α) μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
β) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, και
γ) παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της διμερούς σύμβασης και δεν υπάγονται σε αυτήν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της σύμβασης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Άρθρο 11
Αρμόδια Όργανα


Αρμόδια όργανα για την εκπροσώπηση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στη διαδικασία του Μέρους Β’ της παρούσας απόφασης, την παρακολούθηση τήρησης των όρων της και την τυχόν ανατροπή αυτής, είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Α) Για το Δημόσιο:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Β) Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)

1. Αρμόδια όργανα για την εκπροσώπηση του ΚΕΑΟ στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης, την παρακολούθηση τήρησης των όρων της, την ανατροπή αυτής, είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι οφειλέτες.

2. Η διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 στο σύνολό της περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από την παραλαβή των αιτήσεων μέχρι την σύναψη των συμβάσεων αναδιάρθρωσης, καθώς και όλες τις ενέργειες για την εφαρμογή τους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης