Δ.ΟΡΓ. Γ. 1047810 ΕΞ 7.6.2021

Επικαιροποίηση της ύλης του «Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.» έκδοσης Νοεμβρίου 2020

7 Ιούν 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Γ. 1047810 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κορ. Αυλωνίτη
Τηλέφωνο : 213-2112 951
Fax : 210 - 3230829
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Επικαιροποίηση της ύλης του “Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.” έκδοσης Νοεμβρίου 2020».


Σχετ.: το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Γ 1137484 ΕΞ 30-11-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο στάλθηκε το «Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.» – έκδοσης Νοεμβρίου 2020, σας στέλνουμε, συνημμένα, την δεύτερη έκδοση Ιουνίου 2021, με επικαιροποιημένη από την καθ΄ύλην αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) την διαδικασία με τίτλο: «Δειγματοληψία αλκοολούχων προϊόντων».

Υπενθυμίζεται στις αρμόδιες καθ΄ύλην Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που κατέγραψαν τις περιλαμβανόμενες στο Εγχειρίδιο διαδικασίες, να γνωρίζουν αμέσως, στην Διεύθυνση Οργάνωσης οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή προκύψει σε αυτές (βήματα, θεσμικό πλαίσιο, χρόνος υλοποίησης, κ.λπ.), με ταυτόχρονη επικαιροποίηση της διαδικασίας, προκειμένου να επικαιροποιείται το περιεχόμενο του Εγχειριδίου.

Επίσης, παρακαλούμε οι Προϊστάμενοι:

α) των Τελωνείων, να δώσουν σαφείς οδηγίες στο προσωπικό που χειρίζεται τις διαδικασίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έντυπο καταγραφής της διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από όλα τα Τελωνεία και

β) των Τελωνειακών Περιφερειών να παρακολουθήσουν την ορθή και την ενιαία εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών από τα Τελωνεία, που εποπτεύουν και να παρέχουν σχετικές οδηγίες στους Προϊσταμένους
αυτών.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ


Taxheaven.gr