Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 1306/2021 Δεν έχει παραγραφεί υπόθεση που αφορά τη χρήση 2013 και η καταλογιστική πράξη εκδόθηκε εντός του έτους 2020, εφόσον το προς συμψηφισμό υπόλοιπο ΦΠΑ που προέρχεται από την προηγούμενη χρήση υπερβαίνει τις 50.000€

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Α 1306/2021
Δεν έχει παραγραφεί υπόθεση που αφορά τη χρήση 2013 και η καταλογιστική πράξη εκδόθηκε εντός του έτους 2020, εφόσον το προς συμψηφισμό υπόλοιπο ΦΠΑ που προέρχεται από την προηγούμενη χρήση υπερβαίνει τις 50.000€


ΔΕΔ Α 1306/2021 Δεν έχει παραγραφεί υπόθεση που αφορά τη χρήση 2013 και η καταλογιστική πράξη εκδόθηκε εντός τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Καλλιθέα 19/04/2021
Αριθμός Απόφασης 1306


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604561
Fax: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B' 968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 1440),
δ. του άρθρου έκτου, παρ. 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1273/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 5597/21-12-2020),

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (Β' 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,

4. Την από 08/01/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦΜ: , διατηρούντος ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την παροχή επαγγελματικών, τεχνικών, επιχειρηματικών και λοιπών υπηρεσιών, που εδρεύει στη , οδός αριθ , τ.κ , κατά των υπ' αριθμ /2020 και /2020 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικών ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα,

5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και την από 14/12/2020 έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ της ίδιας Υπηρεσίας, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση,

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης,

Επί της από 08/01/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, καταλογίστηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας τα κατωτέρω ποσά:

α/α

Αριθμός - Ημερ/νία πράξης

Οριστική Πράξη

Φορολ. έτος

Διαφορά ΦΠΑ

Πρόστιμο αρθ. 58Α ΚΦΔ

Τόκοι αρθ. 53 ΚΦΔ

Σύνολο Καταλογισμού

1

............- 14/12/20

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

2013

15.329,48€

7.664,74€

9.400,04€

32.394,26€

2

............- 14/12/20

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

2014

19.820,52€

9.910,26€

 

29.730,78€

Σύνολα

35.150,00€

17.575,00€

9.400,04€

62.125,04€


Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται στην από 14/12/2020 έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., η οποία εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στην ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος με βάση την υπ' αρ / / /2020 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, με αφορμή το υπ' αριθμ /2019 έγγραφο της ΔΟΥ Γλυφάδας, αναφορικά με την παροχή πληροφοριών για διενεργηθέντα επανέλεγχο ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2012.

Ιστορικό:

Με την υπ' αριθ / /2018 εντολή ελέγχου του προϊστάμενου της ΔΟΥ Γλυφάδας, που εκδόθηκε με αφορμή το υπ' αριθμ /2018 δελτίο πληροφοριών του ΚΕΦΟΜΕΠ, διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.2859/2000, κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 - 31/12/2012. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο προσφεύγων πούλησε εμπορεύματα αξίας 514.287,96€ προς τον με ΑΦΜ: και προς την με ΑΦΜ: , χωρίς αυτά να έχουν επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα ΦΠΑ με συντελεστή 23%. Ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αριθμ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό ΦΠΑ ύψους 118.286,23€ (514.287,96€ x 23%) πλέον 110.952,49€ (πρόστιμο άρθρων 58 και 53 του ν. 4174/2013), κατά της οποίας άσκησε την υπ' αριθμ /29-01-2019 ενδικοφανή προσφυγή, η οποία εξετάστηκε από την Υπηρεσία μας και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1527/2019 Απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή και ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, λόγω τυπικής πλημμέλειας, καλώντας την αρμόδια ΔΟΥ όπως ενεργήσει σύμφωνα με το σκεπτικό αυτής.

Κατόπιν αυτών και σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ Γλυφάδας, η υπ' αριθμ /2019 εντολή ελέγχου, προκειμένου να διενεργηθεί στον προσφεύγοντα κατ' επανάληψη διαδικασίας επανέλεγχος ΦΠΑ, προκειμένου να θεραπευτεί η τυπική πλημμέλεια της ακυρωθείσας πράξης. Από τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων πούλησε εμπορεύματα αξίας 514.287,96€ χωρίς ΦΠΑ, προς τον και προς την, δεδομένου δε ότι αυτά δεν αφορούσαν πώληση σκραπ και δεν ήταν δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 39α του ν. 2859/2000, καταλογίστηκε ο ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αυτές με συντελεστή 23%, ενώ από την εκκαθάριση του φόρου αφού ελήφθη υπόψη ότι μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που προέκυψε στις προηγούμενες χρήσεις δεν μεταφέρεται στη χρήση 2012 λόγω παραγραφής, προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 159.529,91€.

Στη συνέχεια εκδόθηκε από τον προϊστάμενο της ίδιας ΔΟΥ, η υπ' αριθμ /2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό ΦΠΑ ύψους 159.528,91€ πλέον 163.612,86€ (πρόστιμο άρθρ. 58 και 53 του ν. 4174/2013), και μηδένισε το πιστωτικό υπόλοιπο προς συμψηφισμό της 31/12/2012, κατά της οποίας ο προσφεύγων άσκησε την υπ' αριθμ /29-01-2020 ενδικοφανή προσφυγή, η οποία εξετάστηκε από την Υπηρεσία μας και εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 1488/2020 Απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή και επικυρώθηκε την προσβαλλόμενη πράξη.

Επακολούθησε ο παρών έλεγχος ΦΠΑ διαχειριστικών περιόδων 01/01/2013 - 31/12/2013 και 01/01/2014 - 31/12/2014 με βάση την υπ' αριθμ /..../ /2020 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., σύμφωνα με την οποία, αφού ελήφθη υπόψη ο προηγούμενος έλεγχος της χρήσης 2012 από τον οποίο προέκυπτε ότι δεν υφίστατο πιστωτικό υπόλοιπο προς μεταφορά στην επόμενη χρήσης, γεγονός που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 1488/2020 Απόφαση της υπηρεσίας μας, δεν αναγνώρισε προς μεταφορά από τη χρήση 2012 στη χρήση 2013, πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 239.772,79€ και από τη χρήση 2013 στη χρήση 2014, πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 201.350,49€.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ανωτέρω πράξης, προβάλλοντας ότι:

1. Παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για κοινοποίηση καταλογιστικής πράξης για την χρήση 2013.

2. Παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για έλεγχο της χρήσεως 2007 κατά την οποία προέκυψε το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ και των χρήσεων 2008 - 2009 - 2010 και 2011 κατά τις οποίες διαπιστώθηκε μη ορθή μεταφορά υπολοίπου. Υπέρβαση εξουσίας της Φορολογικής Αρχής σε σχέση με τα κριθέντα με την με αριθμό 1527/2019 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Σε κάθε περίπτωση η Φορολογική Αρχή μπορούσε να ελέγξει το ζήτημα αυτό μέχρι 31.12.2018, εντός της πενταετούς παραγραφής και όχι για πρώτη φορά κατ' επανάληψη διαδικασίας, λόγω ακύρωσης της αρχικής καταλογιστικής πράξης.

Επειδή ο προσφεύγων, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή επαγγελματικών, τεχνικών, επιχειρηματικών και λοιπών υπηρεσιών, με τον πρώτο από τους λόγους της ενδικοφανούς προσφυγής, ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για κοινοποίηση καταλογιστικής πράξης, έχει σε κάθε περίπτωση υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2859/2000, αφού η Φορολογική Αρχή όφειλε να εκδώσει και να κοινοποιήσει καταλογιστική πράξη μέχρι την 31.12.2019. Επιπλέον ότι δεν συντρέχει σε καμία περίπτωση επίκληση της δεκαετούς παραγραφής λόγω δήθεν συμπληρωματικών στοιχείων αφού ο έλεγχος για την χρήση ΦΠΑ από την ΔΟΥ Γλυφάδας είχε ξεκινήσει ήδη από το έτος 2018, καθώς η αρχική εντολή ελέγχου, για την χρήση 2012, υπ' αριθμόν 529, είχε εκδοθεί την 08/10/2018 και βάσει αυτής εκδόθηκε η με αριθμό /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, η οποία ακυρώθηκε με την με αριθμό 1527/2019 απόφαση της ΔΕΔ. Σε συνέχεια δε της ως άνω αποφάσεως της ΔΕΔ, εκδόθηκε νέα εντολή επανελέγχου υπ' αριθμό /2θ19, βάσει της οποίας εκδόθηκε νέα πράξη από την ΔΟΥ Γλυφάδας για την χρήση 2012. Συνεπώς, η Φορολογική Αρχή (ΔΟΥ Γλυφάδας και ΚΕΦΟΜΕΠ) όφειλε να ελέγξει τα στοιχεία που επικαλείται και τα οποία είχε στα χέρια της, μέχρι την 31.12.2019, αφού η μόνη ενέργεια στην οποία όφειλε να προβεί ήταν να ελέγξει την ορθή ή μη μεταφορά του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα των φορολογικών του δηλώσεων, ούτε και η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου της ΔΟΥ Γλυφάδας που επικαλείται το ΚΕΦΟΜΕΠ ως αιτία του ελέγχου, δεν δύναται να αποτελέσει συμπληρωματικό στοιχείο, αφού τα δεδομένα και στοιχεία υπήρχαν στα χέρια της Φορολογικής Αρχής και όφειλε αυτή να τα ελέγξει εντός της πενταετίας (ΣτΕ 172/2018).

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 11 του ν. 4174/2013 (Α' 170), ορίζεται ότι: «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί,...» με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ίδιου κώδικα, ότι: «1) Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. ... 3) Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης», ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ίδιου κώδικα, ότι: «1) Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, 2) ..., 3) Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση».

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 66§27 περ. α' του ν. 4646/2019 (Α' 201) ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 36 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 παρ.2 του ν. 4646/2019 καταλαμβάνει φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης»,

Περαιτέρω, με τη με αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1192/2017, έγινε δεκτό ότι ενόψει των γενομένων δεκτών με τις υπ' αριθ. ΣτΕ 1738/2017, ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017 αποφάσεις του ΣτΕ επί της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 (§§1-2) του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -κΦδ - (Ν. 4174/2013), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή [και ήδη σε δεκαετή] σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση, υφισταμένης δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι σε προγενέστερες του έτους 2012.

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση διαπράχθηκε το αδίκημα της φοροδιαφυγής με τη μορφή της υποβολής ανακριβών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ανακριβούς εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τη χρήση 2013 από τις οποίες προκύπτει ότι ο προσφεύγων συμψήφισε κατά το έτος 2013 πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 239.772,99€, που προερχόταν από την προηγούμενη χρήση, δεδομένου δε, ότι το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που συμψήφισε για τη χρήση 2013 υπερβαίνει το ύψος των 50.000€, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 72§11 και 36§3α' του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), με συνέπεια να ισχύει η δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου που εκκινεί από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Επειδή ο προσφεύγων, με τον δεύτερο από τους λόγους της ενδικοφανούς προσφυγής, ισχυρίζεται ότι έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για έλεγχο της χρήσης 2007 κατά την οποία προέκυψε το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ και των χρήσεων 2008 - 2009 - 2010 και 2011 κατά τις οποίες διαπιστώθηκε μη ορθή μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου.

Επειδή με βάση την υπ' αριθ /2019 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της ΔΟΥ Γλυφάδας διενεργήθηκε έλεγχος ΦΠΑ για τη χρήση 2012 και μετά από έλεγχο εκδόθηκε η υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ. Π. Α, η οποία είναι Οριστική για το Δημόσιο, δεδομένου ότι αυτή επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1488/2020 Απόφαση της υπηρεσίας μας, από την οποία προκύπτει μη καταβολή χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ ύψους 159.528,91€ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο να μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη χρήση 2013.

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 14/12/2020 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας ΦΠΑ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες,

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 08/01/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ:, που εδρεύει στη , οδός αριθ , τ.κ, και την επικύρωση των υπ' αριθμ /2020 και /2020 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικών ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση:

α/α

Αριθμός - Ημερ/νία πράξης

Οριστική Πράξη

Φορολ. έτος

Διαφορά ΦΠΑ

Πρόστιμο αρθ. 58Α ΚΦΔ

Τόκοι αρθ. 53 ΚΦΔ

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση

1

..............- 14/12/20

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

2013

15.329,48€

7.664,74€

9.400,04€

32.394,26€

2

..............- 14/12/20

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

2014

19.820,52€

9.910,26€

 

29.730,78€

Σύνολα

35.150,00€

17.575,00€

9.400,04€

62.125,04€Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης