Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 1328/2021 Αναμόρφωση λογιστικού αποτελέσματος βάσει συντελεστή κέρδους κλάδου - Αρχή των ίσων αποστάσεων - Λογιστικές διαφορές - Αυτοτέλεια χρήσεων, αγορές και ανάλωση σε προηγούμενη χρήση

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΔ Α 1328/2021
Αναμόρφωση λογιστικού αποτελέσματος βάσει συντελεστή κέρδους κλάδου - Αρχή των ίσων αποστάσεων - Λογιστικές διαφορές - Αυτοτέλεια χρήσεων, αγορές και ανάλωση σε προηγούμενη χρήση


ΔΕΔ Α 1328/2021 Αναμόρφωση λογιστικού αποτελέσματος βάσει συντελεστή κέρδους κλάδου - Αρχή των ίσων αποστάσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα, 20/04/2021
Αριθμός απόφασης: 1328


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604553
E-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1049/2021 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 984/12-03-2021).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 30/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του υποκαταστήματος με την επωνυμία ΑΦΜ με έδρα στη οδός & κατά των υπ' αριθμ.:
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,
• ./2020 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 56 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,
• ./2020 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2020 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

5. Τις ως άνω πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία Έκθεση Ελέγχου.

6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 30/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του υποκαταστήματος με την επωνυμία, ΑΦΜ , η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2014, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ύψους 629.406,35 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 314.703,18 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 944.109,53

Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2015, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ύψους 394.876,48 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 197.438,24 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 592.314,72 €.

Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2016, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ύψους 5.796,30 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 2.898,15 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 8.694,45 €.

Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ύψους 48.711,96 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 24.355,98 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 73.067,94 €.

Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 56 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2016, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ύψους 20.000,00 € λόγω εκπρόθεσμης γνωστοποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και πρόστιμο ύψους 2.000,00 € λόγω υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, ήτοι συνολικό ποσό 22.000,00 €.

Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2020, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 500,00 €, λόγω μη προσκόμισης στον έλεγχο διαφόρων στοιχείων που ζητήθηκαν.

Οι ως άνω πράξεις εδράζονται επί της από 26/10/2020 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ /2018 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Σύμφωνα με την ως άνω 'Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος διαπιστώθηκε ότι το προσφεύγον, το οποίο είναι υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με έδρα στην Αυστρία:

• για τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδά του δαπάνες, οι οποίες κρίθηκαν από τον έλεγχο ότι δε διενεργήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, ενώ παράλληλα αμφισβητήθηκε από τον έλεγχο το λογιστικό αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

• για το φορολογικό έτος 2016, (α) έθεσε στη διάθεση του ελέγχου τον φάκελο τεκμηρίωσης της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4174/2013 με το υπ' αριθμόν /2020 διαβιβαστικό έγγραφο, ήτοι μετά την ενενηκοστή (90ή) ημέρα από την κοινοποίηση της υπ' αριθμόν /2018 πρόσκλησης του ελέγχου και (β) υπέβαλε ανακριβή Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 για αξία συναλλαγών 7.595.748,93 € αντί για αξία συναλλαγών 4.595.748,93 €, ήτοι ανακρίβεια ποσού 3.000.000,00 €.

• δεν προσκόμισε στον έλεγχο, κατόπιν των υπ' αριθμόν ΚΕΜΕΕΠ /2020 και /2020 προσκλήσεων προσκόμισης στοιχείων, (α) υποστηρικτικό υλικό αναφορικά με τα παραστατικά δαπανών του προμηθευτή (ΤΠΥ /2014, /2014, /2014, /2014), (β) κατάσταση των κατόχων κινητών τηλεφώνων μέσω εταιρικού προγράμματος, (γ) κατάσταση με τις δαπάνες των μισθωμένων οχημάτων, (δ) λογιστικό αρχείο διακίνησης αποθεμάτων κατά είδος και (ε) λογιστικό αρχείο με τα κοστολογικά δεδομένα κάθε περιόδου.

Το προσφεύγον, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1ος λόγος: Το προσφεύγον, προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς ανά κατηγορία λογιστικών διαφορών, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες είναι καθόλα εκπεστέες, ενώ προσκομίζει και υποστηρικτικό υλικό, προκειμένου να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του.

2ος λόγος: Το λογιστικό αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων είναι ορθό, διότι η ζημιά που θα πρέπει να επιμεριστεί στο υποκατάστημα αντιστοιχεί στο 65% της προκύψασας από το έργο ζημιάς, καθότι το υποκατάστημα ανέλαβε ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών (και συνεπώς οικονομικών κινδύνων) του αναληφθέντος έργου (και ιδίως αναφορικά με τα επιπρόσθετα έργα, των οποίων ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση).

3ος λόγος: Ο Συνοπτικός Πίνακας που υποβλήθηκε δεν τυγχάνει ανακριβής, δεδομένου ότι η επίμαχη αξία των 3.000.000,00 € αφορά σε προτιμολόγια που εκδόθηκαν από το Κεντρικό για την πληρωμή των ισόποσων σχετικών προκαταβολών, και τα οποία ορθώς δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία κατά το φορολογικό έτος 2015, ενώ εν συνεχεία, ορθώς καταχωρήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2016.

4ος λόγος: Μη ορθώς επιβλήθηκε πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 λόγω μη προσκόμισης στοιχείων που ζητήθηκαν από τον έλεγχο, δεδομένου ότι η μη προσκόμισή τους οδήγησε στη μη αναγνώριση από τον έλεγχο των σχετικών δαπανών, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 λόγω υποβολής ανακριβών δηλώσεων, και ως εκ τούτου να έχουν επιβληθεί περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αιτία, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 62, παρ. 6 του ν. 4174/2013.

Ως προς τον 1ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

Οι δαπάνες αναλύονται κατωτέρω ανά χρήση και ανά αιτία μη αναγνώρισής τους:

Χρήση 2014

• Δαπάνη μισθοδοσίας ύψους 1.986,43 €:


Επειδή ο έλεγχος, από τη συμφωνία των μισθοδοτικών καταστάσεων με το extrait της τράπεζας, διαπίστωσε ότι ποσό 1.986,43 € δεν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο (υπάλληλο που δεν ανήκει πλέον στο προσωπικό του προσφεύγοντος) και μεταφέρεται έκτοτε ως ανεξόφλητο υπόλοιπο σε όλες τις επόμενες χρήσεις. Εξ αυτού του λόγου, έκρινε ότι το εν λόγω ποσό θα πρέπει να αναγνωριστεί ως έκτακτο έσοδο της χρήσης.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι εκ του ποσού των 1.986,43 €, επιμέρους ποσό 1.752,77 € καταβλήθηκε στον δικαιούχο στις 24/05/2016.

Επειδή όπως προκύπτει από την Έκθεση Απόψεων της φορολογικής αρχής επί της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής προς την Υπηρεσία μας, ο έλεγχος δεν αμφισβητεί τελικά ότι επιμέρους ποσό 1.752,77 € έχει καταβληθεί.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται μερικώς αποδεκτός και οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο μειώνονται κατά το ανωτέρω ποσό των 1.752,77 €.

• Δαπάνες αμοιβής εταιρείας ύψους 1.791.369,94 €:

Επειδή το προσφεύγον, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου « », ανέθεσε στην ελληνική εταιρεία (ΑΦΜ: ) μέρος των προς εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού βάσει της σχετικής από 19/03/2014 σύμβασης.

Επειδή ο έλεγχος, αντιπαραβάλλοντας το προϋπολογισθέν κόστος της ανάθεσης με το συνολικό τίμημα που τιμολογήθηκε στο προσφεύγον (άθροισμα καθαρής αξίας τιμολογίων) και καταχωρήθηκε ως δαπάνη στα βιβλία του τελευταίου, διαπίστωσε ότι υπήρξε υπέρβαση ύψους 1.791.369,94 €, η οποία δε δικαιολογείται και κατά συνέπεια, έκρινε ότι το εν λόγω ποσό δαπάνης δεν πραγματοποιήθηκε προς το συμφέρον της επιχείρησης.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι πραγματικές, προσκομίζοντας σχετικές Αναλυτικές Επιμετρήσεις και περιγραφές των εργασιών, καθώς και ότι δεν επιτρέπεται στον έλεγχο να κρίνει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4172/2013, όπως ίσχυε κατά την υπό κρίση περίοδο, «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».

Επειδή τα τιμολόγια που απαρτίζουν το επίμαχο ποσό (ΤΠΥ /2014, /2014, /2014 και /2014) αναφέρονται σε «εξοφλήσεις λογαριασμών» για το έργο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τιμολόγια του ιδίου προμηθευτή-υπεργολάβου, τα οποία περιέχουν ακριβή ανάλυση των πραγματοποιηθεισών εργασιών.

Επειδή το επίμαχο ποσό, δεν υπήχθη σε παρακράτηση καλής εκτέλεσης 10%, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οικείας από 19/03/2014 σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος και του υπεργολάβου, σε αντίθεση με το συνολικό ποσό των υπολοίπων τιμολογίων του ιδίου προμηθευτή-υπεργολάβου, το οποίο ανέρχεται σε 1.633.349,64 € (πλησίον του προϋπολογισθέντος κόστους των 1.630.190,00 €).

Επειδή τα ανωτέρω πρόσθετα στοιχεία που προσκομίζει το προσφεύγον είναι ανυπόγραφα και ανεπίσημα.

Επειδή επιπρόσθετα, το άθροισμα της καθαρής αξίας των δύο πρώτων τιμολογίων (ΤΠΥ /2014, /2014) ανέρχεται σε 800.000,00 €, υπολειπόμενο του συνολικού τιμήματος των αντίστοιχων πρόσθετων εργασιών, το οποίο φέρεται να ανήλθε σε 804.235,34 €, γεγονός που αντίκειται στα διδάγματα της κοινής πείρας περί συναλλακτικών ηθών.

Επειδή όπως προκύπτει από την Έκθεση Απόψεων επί της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής του ελέγχου προς την Υπηρεσία μας, ο έλεγχος ζήτησε από την Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας του προμηθευτή-υπεργολάβου (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), να ελέγξει τις επίμαχες συναλλαγές από την πλευρά του τελευταίου, με την εν λόγω εταιρεία να μην ανταποκρίνεται τελικά στο αίτημα της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων, επικαλούμενη καταστροφή λόγω πλημμύρας, χωρίς ωστόσο να προσκομίζει κάποια σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επειδή βάσει των ανωτέρω, δεν πληρούνται σωρευτικά οι τρεις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, ώστε να δύναται να αναγνωριστεί το επίμαχο ποσό δαπάνης.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 7.311,16 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 27.299,57 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 22.599,34 €:


Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους δαπανών ταξιδίων ύψους 22.599,34 € που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Πρόστιμο άρθρου 58 του ν. 4174/2013 λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης:

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυε μέχρι και την τροποποίησή του με το ν. 4337/2015, «Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4337/2015, «Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς που προκύπτει προς καταβολή ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4337/2015, «επί πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού που εκδίδονται από 12.10.2015 (ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4337/2015) και αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους ή χρήσεις που λήγουν μετά τις 31.12.2013 καθώς και υποθέσεις από 1.1.2014 και έως τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 (17.10.2015), για τις οποίες μέχρι την 12.10.2015 επιβάλλονταν τα πρόστιμα των άρθρων 58 και 59 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν, θα επιβάλλονται πλέον τα πρόστιμα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, εφόσον η εφαρμογή των αμέσως ως άνω διατάξεων (ν.4337/2015) συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο».

Επειδή όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1252/2015, «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, σε περίπτωση που η διαφορά του φόρου μεταξύ πράξης διορθωτικού προσδιορισμού και φορολογικής δήλωσης υπερέβαινε σε ποσοστό το 50% του φόρου που προέκυπτε με βάση τη φορολογική δήλωση, χωρίς η ανακρίβεια να οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου, επιβαλλόταν πρόστιμο ίσο με το 30% του ποσού της παραπάνω διαφοράς φόρου (παρ. 1 περ. β' προϊσχύσαντος άρθρου 58). Με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 προβλέπεται για την ως άνω περίπτωση η επιβολή προστίμου ίσου με το 50% του ποσού της διαφοράς του φόρου (παρ. 1 περ. γ' νέου άρθρου 58)».

Επειδή εν προκειμένω, ο έλεγχος στον υπ' αριθμόν /2020 Προσωρινό Διορθωτικό Προσδιορισμό Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 που κοινοποιήθηκε στις 06/07/2020 στο προσφεύγον, είχε υπολογίσει πρόστιμο λόγω ανακρίβειας με συντελεστή 30%, τον οποίο διόρθωσε σε 50%, κοινοποιώντας στο προσφεύγον το υπ' αριθμόν /2020 Συμπληρωματικό Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου και τον διορθωμένο υπ' αριθμόν /2020 Προσωρινό Διορθωτικό Προσδιορισμό Φόρου Εισοδήματος.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος είχε εφαρμόσει αρχικά τον συντελεστή 30% αναγνωρίζοντας έλλειψη πρόθεσης εκ μέρους του προσφεύγοντος και κατά συνέπεια, θα πρέπει ο εν λόγω συντελεστής να εφαρμοστεί και στην υπ' αριθμόν /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, ως ευνοϊκότερος του συντελεστή 50%.

Επειδή ωστόσο, όπως προκύπτει από την Έκθεση Απόψεων επί της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής του ελέγχου προς την Υπηρεσία μας, ο έλεγχος εκ παραδρομής εξέδωσε τον αρχικό υπ' αριθμόν /2020 Προσωρινό Διορθωτικό Προσδιορισμό Φόρου Εισοδήματος με συντελεστή 30%, ενώ εξαρχής αναγνώριζε πρόθεση από την πλευρά του προσφεύγοντος.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο για τη χρήση 2014 μειώνονται κατά το ποσό των 1.752,77 €.

Χρήση 2015

• 'Έκτακτο έσοδο ύψους 428.331,42 €:

Επειδή το προσφεύγον, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου « », ανέθεσε στην ελληνική εταιρεία (ΑΦΜ: ) μέρος των προς εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού βάσει της σχετικής από 19/03/2014 σύμβασης.

Επειδή μετά τη λήξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο ως άνω μερών και την τιμολόγηση των εργασιών στο προσφεύγον, υπογράφηκε μεταξύ τους το από 28/12/2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διακανονισμού Οριστικής Διευθέτησης Διαφοράς και Διένεξης, σύμφωνα με το οποίο μέρος των υποχρεώσεων του προσφεύγοντος προς τον προμηθευτή-υπεργολάβο διαγράφηκαν.

Επειδή ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Συμφωνητικό, καθώς και όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια προς το προσφεύγον και όλες τις εξοφλήσεις που έλαβαν χώρα, έκρινε ότι το προσφεύγον επωφελήθηκε από οριστικό ανεξόφλητο υπόλοιπο ύψους 428.331,42 €, το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί ως έσοδο της χρήσης (σχετική εργασία ελέγχου στις σελ. 114-116 της οικείας Έκθεσης Ελέγχου).

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι:

• ο υπολογισμός του ελέγχου είναι εσφαλμένος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το αναλυτικό καθολικό της περιόδου 01/01/2014-31/03/2017, το ανοιχτό υπόλοιπο της υποχρέωσής του προς τον προμηθευτή-υπεργολάβο κατά την 29/12/2015 ανέρχεται σε 92.152,48 € και όχι σε 428.331,42 €.

• για το ως άνω ορθό ποσό των 92.152,48 € δεν υφίσταται μέχρι στιγμής σχετική εγγραφή εσόδου στα βιβλία του προσφεύγοντος, γεγονός που αποστερεί από τον έλεγχο το δικαίωμα φορολόγησής του, καθώς παρανόμως δημιουργεί κατ' έλεγχο μία εγγραφή, η οποία δεν έχει λάβει ακόμα χώρα στα βιβλία.

Επειδή σύμφωνα με το από 28/12/2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διακανονισμού Οριστικής Διευθέτησης Διαφοράς και Διένεξης μεταξύ των δύο μερών, η συνολική οφειλή του προσφεύγοντος προς τον προμηθευτή-υπεργολάβο, μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, ανερχόταν στο ποσό των 773.208,83 €.

Επειδή με το εν λόγω συμφωνητικό, συμφωνήθηκε η καταβολή εκ μέρους του προσφεύγοντος ποσού 430.109,09 €, γεγονός που έλαβε χώρα στις 29/12/2015, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο της υποχρέωσης του προσφεύγοντος, όπως αυτό θα έπρεπε να είναι καταχωρημένο στα βιβλία, να ανέρχεται σε 343.099,74 € (=773.208,83-430.109,09).

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), «τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 9 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), «τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις».

Επειδή σύμφωνα με το προαναφερθέν συμφωνητικό, το ανεξόφλητο υπόλοιπο παύει οριστικά να είναι επιδιώξιμο και απαιτητό από τον προμηθευτή-υπεργολάβο και κατά συνέπεια, το προσφεύγον όφειλε να διαγράψει τη σχετική υποχρέωση αναγνωρίζοντας ισόποσο έκτακτο έσοδο στη χρήση εντός της οποίας υπογράφηκε το συμφωνητικό, οπότε και κατέστη βέβαιη η ωφέλειά του.

Επειδή ο έλεγχος προσδιορίζει τα φορολογητέα έσοδα του ελεγχόμενου, βασιζόμενος τόσο στα βιβλία που προσκομίζει ο τελευταίος όσο και σε κάθε άλλο στοιχείο που υποπίπτει στην αντίληψή του.

Επειδή με βάση το σκεπτικό του προσφεύγοντος, θα ήταν αποδεκτή πρακτική, οι φορολογούμενοι να αποφεύγουν τις εγγραφές εσόδων στα βιβλία τους, προκειμένου να μην αυξάνεται η φορολογική τους υποχρέωση, γεγονός άτοπο.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται μερικώς αποδεκτός και οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο μειώνονται κατά το ποσό των 85.231,68 € (=428.331,42-343.099,74).

• Δαπάνες μισθοδοσίας ύψους 230.013,70 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους ποσού των δαπανών μισθοδοσίας ύψους 230.013,70 € που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι από τον μήνα Μάιο και εντεύθεν, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες εισφοράς υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων ύψους 1.280,00 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους ποσού των δαπανών της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) ύψους 1.280,00 € που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι από τον μήνα Μάιο και εντεύθεν, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών ύψους 140.055,72 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους ποσού των δαπανών εργοδοτικών εισφορών ύψους 140.055,72 € που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι από τον μήνα Μάιο και εντεύθεν, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 3.644,47 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 21.831,87 €:


Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 31.630,00 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους δαπανών ταξιδίων ύψους 31.630,00 € που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο για τη χρήση 2015 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των 85.231,68 €.

Χρήση 2016

• Δαπάνες μισθοδοσίας ύψους 1.900,53 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών ύψους 1.157,24 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών εργοδοτικών εισφορών που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 929,43 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 4.461,39 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 6.661,16 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ταξιδίων ύψους που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο επικυρώνονται και από την Υπηρεσία μας.

Χρήση 2017

• Μη ορθή καταχώρηση στα βιβλία τριών τιμολογίων αγοράς Α' υλών ύψους 3.000.000,00 €:


Επειδή το προσφεύγον, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «.........», αγόραζε Α' ύλες από το Κεντρικό της εταιρείας στην Αυστρία.

Επειδή το προσφεύγον αρχικά έλαβε από το Κεντρικό τρία (3) τιμολόγια πώλησης Α' υλών με ημερομηνία έκδοσης 01/09/2015 για μέρος μόνο των σταλθεισών ποσοτήτων (προτιμολόγια) συνολικής αξίας 3.000.000,00 €, τα οποία αφορούν Α' ύλες για τους « », « » και « » (Β' φάση- ).

Επειδή το προσφεύγον στη συνέχεια έλαβε από το Κεντρικό τρία (3) τιμολόγια πώλησης Α' υλών με ημερομηνία έκδοσης 30/03/2016 για το σύνολο των σταλθεισών ποσοτήτων (τελικά τιμολόγια) συνολικής αξίας 7.589.525,00 €.

Επειδή στα ανωτέρω τελικά τιμολόγια γίνεται ρητή μνεία στο γεγονός ότι μέρος της τελικής αξίας έχει ήδη τιμολογηθεί μέσω των ως άνω προτιμολογίων, με αποτέλεσμα να τιμολογείται μόνο το εναπομείναν ποσό. Συνεπώς, με τα τελικά τιμολόγια τιμολογήθηκε το συνολικό εναπομείναν ποσό των 4.589.525,00 € (=7.589.525,00-3.000.000,00).

Επειδή το προσφεύγον καταχώρησε ολόκληρο το τελικό ποσό των 7.589.525,00 € απευθείας στα βιβλία της χρήσης 2016.

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε το ποσό των 3.000.000,00 € στην τρέχουσα χρήση 2017 (την ανάλωση των Α' υλών), κρίνοντας ότι το προσφεύγον έλαβε τις σχετικές ποσότητες αγαθών εντός του 2015 και, ενώ εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια από το Κεντρικό, αυτά ουδέποτε καταχωρήθηκαν στα βιβλία του προσφεύγοντος.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι το συμπέρασμα του ελέγχου είναι εσφαλμένο, δεδομένου ότι τα σχετικά παραστατικά (προτιμολόγια) εκδόθηκαν από το Κεντρικό για εσωτερικούς πληροφοριακούς σκοπούς, επί τη βάσει των οποίων το Υποκατάστημα κατέθεσε προκαταβολές μέρους της συνολικής οφειλής και κατά συνέπεια, ορθώς δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία του.

Επειδή όπως προκύπτει από την οικεία Έκθεση Ελέγχου (σελ. 119-120), «....προσκομίσθηκαν τα παραστατικά μεταφοράς των αποθεμάτων (CMR) και συσχέτιση αυτών με τα εκδοθέντα τιμολόγια και δελτία αποστολής, με τα οποία αποδεικνύεται το πραγματικό της συναλλαγής. [...]. Το πραγματικό της μεταφοράς κατά χρόνο, τόπο και ποσότητα επιβεβαιώνεται από τη συσχέτιση τιμολογίων-δελτίων αποστολής-αποδεικτικών μεταφοράς (CMR) που έχει προσκομίσει η ελεγχόμενη με το αρ. πρωτ /2020. Περαιτέρω, η γενική αρχή αναφορικά με την έκδοση τιμολογίου είναι ότι η υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση ή αποστολή αγαθών, διότι σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται η μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών στον πελάτη...». 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 (α') του ν. 4308/2014, «Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα».

Επειδή με βάση όλα τα ανωτέρω, το προσφεύγον παρέλαβε τις επίμαχες ποσότητες εντός της χρήσης 2015 και κατά συνέπεια, είχε την υποχρέωση να καταχωρήσει τα σχετικά τιμολόγια (προτιμολόγια) στα βιβλία του εντός της χρήσης 2015.


Επειδή το κόστος αγοράς των Α' υλών καταχωρείται ως απόθεμα, ενώ το λογιστικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από τις αναλώσεις/πωλήσεις αυτών.

Επειδή από τις επιμέρους αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, όπως τέθηκαν στη διάθεση της Υπηρεσίας μας από τον έλεγχο και βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια του προσφεύγοντος προς την , προκύπτουν τα κάτωθι ποσοστά ολοκλήρωσης:Επειδή από τα ανωτέρω, συνεπάγεται ότι οι ποσότητες Α' υλών που απέκτησε το προσφεύγον εντός της χρήσης 2015, αναλώθηκαν εντός της ίδιας χρήσης, δεδομένου ότι έλαβε χώρα αντίστοιχη τιμολόγηση των εργασιών που ολοκληρώθηκαν με χρήση των ποσοτήτων αυτών.

Επειδή συνεπώς, οι ποσότητες των Α' υλών αξίας 3.000.000,00 € δε θα έπρεπε να εμφανίζονται ως απόθεμα έναρξης της χρήσης 2017, ενώ σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, η ανάλωσή τους δε δύναται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα επόμενης χρήσης (2017).

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες μισθοδοσίας ύψους 44.252,99 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες εισφοράς υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων ύψους 280,00 €:


Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών ύψους 27.212,24 €:


Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών εργοδοτικών εισφορών που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε προσωπικό.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο.

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 2.551,80 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 7.898,65 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 20.989,53 €:

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ταξιδίων που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο προσφεύγον.

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους».

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα δικαιολογητικά.

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο επικυρώνονται και από την Υπηρεσία μας.

Ως προς τον 2ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή το προσφεύγον σε όλα τα κρινόμενα έτη εμφανίζει ζημιογόνο λογιστικό αποτέλεσμα, με περιθώριο κέρδους -24,51%.

Επειδή ο έλεγχος έκρινε ότι το αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον είναι μη ορθό, με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών που τέθηκε στη διάθεσή του, το υποκατάστημα αποτελεί συνδεδεμένο μέρος του Κεντρικού, το οποίο αναλαμβάνει περιορισμένους κινδύνους και κατά συνέπεια, θα έπρεπε να παρουσιάζει υψηλότερη κερδοφορία.

Επειδή σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος προέβη σε νέα αναζήτηση σε οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεων τελεφερίκ και ανελκυστήρων στη γεωγραφική περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων (Έκδοση 90-Σεπτέμβριος 2017), από όπου κατέληξε στο ότι το προσφεύγον θα έπρεπε να εμφανίζει περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 4,40%.

Ως εκ τούτου, έκρινε ότι τα αποτελέσματα του προσφεύγοντος θα πρέπει να αυξηθούν κατά τα κάτωθι ποσά ανά χρήση:
• 2014: 1.915.522,22 €
• 2015: 791.188,42 €
• 2016: 424.860,38 €
• 2017: 4.918.772,52 €

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι το υποκατάστημα ανέλαβε ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών (και συνεπώς οικονομικών κινδύνων) του αναληφθέντος έργου (και ιδίως αναφορικά με τα επιπρόσθετα έργα, των οποίων ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση), προσκομίζοντας και σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του.

Επειδή από τα εν λόγω στοιχεία, προκύπτει ότι η τελική έγκριση για τις αναληφθείσες ενέργειες ανήκε στο Κεντρικό.

Επειδή στον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, το προσφεύγον προσδιορίζεται ως εταιρεία πωλήσεων, ενώ το Κεντρικό ως εταιρεία προμήθειας.

Επειδή ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών τέθηκε στη διάθεση του ελέγχου εκπρόθεσμα με το υπ' αριθμόν ΚΕΜΕΕΠ /2020 έγγραφο του προσφεύγοντος, γεγονός που συνεπάγεται ότι ήταν de facto πλήρως επικαιροποιημένος, ήτοι λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα έργα που κατέστη αναγκαίο να πραγματοποιηθούν.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην οικεία Έκθεση Ελέγχου κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Ως προς τον 3ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 1 του ν. 4174/2013 «Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται μόνο αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης».

Επειδή ο έλεγχος έκρινε ότι, στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών της χρήσης 2016, το προσφεύγον έπρεπε να συμπεριλάβει αξία συναλλαγών 4,5 εκ. € αντί για 7,5 εκ. € αξία, ήτοι έκρινε ότι υπήρξε ανακρίβεια ύψους 3 εκ. € και επέβαλε πρόστιμο ποσού 2.000,00 €.

Επειδή όπως αναλύεται ανωτέρω στην παρούσα απόφαση, το ποσό των 3 εκ. € που τιμολογήθηκε με τα προτιμολόγια, δεν αφορά στη χρήση 2016 αλλά στη χρήση 2015.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Ως προς τον 4ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 6 του ν. 4174/2013 «Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, σύμφωνα με τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο».

Επειδή όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ 1252/2015 «Τα πρόστιμα του άρθρου 54 επιβάλλονται ανεξαρτήτως του αν οι σχετικές παραβάσεις διαπιστώνονται στο πλαίσιο ελέγχου ή όχι. Σε περίπτωση δε που προκύπτει, κατόπιν έλεγχου, ζήτημα επιβολής περισσότερων του ενός προστίμων δυνάμει του άρθρου 54 ή των άρθρων 58, 58Α ή 59 για την ίδια παράβαση, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 62, επιβάλλεται το μεγαλύτερο πρόστιμο».

Επειδή ο έλεγχος επέβαλε πρόστιμο ύψους 500,00 € λόγω μη προσκόμισης ζητηθέντων στοιχείων, ήτοι λόγω παράβασης της διάταξης της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Επειδή η ανωτέρω παράβαση είναι καθαρά διαδικαστική και προβλέπεται μόνο στο άρθρο 54 του ν. 4174/2013 και κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα σώρευσης πολλαπλών προστίμων για την ίδια παράβαση.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 30/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του υποκαταστήματος με την επωνυμία, ΑΦΜ , κατά των υπ'αριθμ - - - - - /2020 Οριστικών Πράξεων του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.

Α) ................./2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

Οριστικές λογιστικές διαφορές βάσει της παρούσας:Προσδιορισμός φορολογικού αποτελέσματος βάσει ΔΕΔ:

Φορολογικό αποτέλεσμα βάσει δήλωσης: -1.345.295,00
Λογιστικές διαφορές που καταλογίζονται με την παρούσα: 3.764.335,89
Φορολογικό αποτέλεσμα: 2.419.040,89

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

  Βάσει Δήλωσης Βάσει Ελέγχου Βάσει ΔΕΔ Διαφορά
Φορολογικό αποτέλεσμα -1.345.295,00 2.420.793,66 2.419.040,89 3.764.335,89
Φόρος (26%) 0,00 629.406,35 628.950,63 628.950,63
Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας (50%) 0,00 314.703,18 314.475,32 314.475,32
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 944.109,53 943.425,95 943.425,95


Β) ..................../2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

Οριστικές λογιστικές διαφορές βάσει της παρούσας:Προσδιορισμός φορολογικού αποτελέσματος βάσει ΔΕΔ:

Φορολογικό αποτέλεσμα βάσει δήλωσης: -1.634.750,51
Λογιστικές διαφορές που καταλογίζονται με την παρούσα: 1.565.866,88
Ζημιά παρελθουσών χρήσεων που δεν αναγνωρίζεται: 1.345.295,00
Φορολογικό αποτέλεσμα: 1.276.411,37

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

  Βάσει Δήλωσης Βάσει Ελέγχου Βάσει ΔΕΔ Διαφορά
Φορολογικό αποτέλεσμα -1.634.750,51 1.361.643,05 1.276.411,37 2.911.161,88
Φόρος (29%) 0,00 394.876,48 370.159,30 370.159,30
Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας (50%) 0,00 197.438,24 185.079,65 185.079,65
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 592.314,73 555.238,95 555.238,95


Γ) ............/2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

  Βάσει Δήλωσης Βάσει Ελέγχου Βάσει ΔΕΔ Διαφορά
Φορολογικό αποτέλεσμα -2.058.144,19 19.987,25 19.987,25 2.078.131,44
Φόρος (29%) 0,00 5.796,30 5.796,30 5.796,30
Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας (50%) 0,00 2.898,15 2.898,15 2.898,15
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 8.694,45 8.694,45 8.694,45


Δ) ....................../2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

  Βάσει Δήλωσης Βάσει Ελέγχου Βάσει ΔΕΔ Διαφορά
Φορολογικό αποτέλεσμα -9.912.129,66 167.972,26 167.972,26 10.080.101,92
Φόρος (29%) 0,00 48.711,96 48.711,96 48.711,96
Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας (50%) 0,00 24.355,98 24.355,98 24.355,98
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 73.067,93 73.067,93 73.067,93


Ε) ....../2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 56 Ν. 4174/2013

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 22.000,00 €

ΣΤ) ........../2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 Ν. 4174/2013

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 500,00 €Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης