30/004/000/2945/04-06-2021

Άρση της προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19

4 Ιούν 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 30/004/000/2945


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521
Πληροφορίες:Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο:210 6479238
Fax:210 6424529
e-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Άρση της προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19»


Σχετικά: 1. Η με αρ.πρωτ. 30/004/000/178/14-01-2021 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ περί προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19 (ΑΔΑ : 9ΔΣΡ46ΜΠ3Ζ-ΦΨΖ)
2. Το υπ’αρ. 011011/06-2021/01-06-2021 ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί άρσης μέτρου προσωρινής αναστολής επιθεωρήσεων ή/και δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802.

Σε εκτέλεση του σχετικού 1 πραγματοποιήθηκε αναστολή των εργασιών που αφορούν στις επιθεωρήσεις εγγράφων και δειγματοληψιών καυσίμων στα πλοία, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές θείου των Χημικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους επιθεωρητές θείου των κατά τόπου αρμόδιων λιμενικών αρχών.

Μετά και από την έκδοση του σχετικού 2, αίρεται η προσωρινή αναστολή των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802) τις οποίες εκτελούν οι Επιθεωρητές-θείου της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Χημικών Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές θείου καυσίμων πλοίων να μεριμνήσουν για τις δικές τους ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η ετήσια υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 για το έτος 2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπ’αρ. 30/004/000/2918/02-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. περί κατανομής επιθεωρήσεων πλοίων για το έτος 2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr