Αποτελέσματα live αναζήτησης

62177 ΕΞ 2021 Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

Κατηγορία: Λοιπά

62177 ΕΞ 2021
Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών


62177 ΕΞ 2021 Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 62177 ΕΞ 2021

Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

(ΦΕΚ Β' 2395/07.06.2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 29 έως 32 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185).
γ) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
ε) Του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

2. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

4. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπό στοιχεία 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών» (Β’ 2876).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του ν. 4182/2013: το μητρώο στο οποίο εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ασκήσουν το λειτούργημα του εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας, εκτελεστή διαθήκης, διοικητή ιδρύματος ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.

Νομός άσκησης καθηκόντων: ο Νομός που το εγγεγραμμένο πρόσωπο θα ασκήσει κυρίως τα καθήκοντά του, ως εκτελεστής διαθήκης, εκκαθαριστής κ.ο.κ.

Κλήρωση: η διαδικασία με την οποία καθορίζεται η σειρά επιλογής των εγγεγραμμένων στο Μητρώο προσώπων που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στον ίδιο Νομό, για τον διορισμό τους ως ανωτέρω στις υποθέσεις.

Τακτική κλήρωση: η 1η κλήρωση που διενεργείται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους για κάθε Νομό.

Έκτακτη κλήρωση: κλήρωση που διενεργείται εντός του έτους, μετά την 1η κλήρωση, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια αυτού, εξαντληθούν τα πρόσωπα που έχουν κληρωθεί.

Υπηρεσίες Μητρώου

Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου: η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών που ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις εγγραφής και εγγράφει τα πρόσωπα στο Μητρώο.

β) Διαγράφει από το Μητρώο τα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 16 ή εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4182/2013.

γ) Διενεργεί την κλήρωση των προσώπων που ανήκουν στον Νομό Αττικής.

δ) Γνωστοποιεί τα πρόσωπα του Νομού Αττικής που θα διοριστούν σε υποθέσεις, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης αυτών στην κλήρωση.

ε) Καταχωρίζει τα πρόσωπα του Νομού Αττικής που είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Μητρώου: οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πλην της Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ασκούν τις γ’, δ’ και ε’ αρμοδιότητες για τα πρόσωπα που ανήκουν στους Νομούς της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Αρμόδια Αρχή της υπόθεσης: η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εποπτεύουν κοινωφελείς περιουσίες και σχολάζουσες κληρονομίες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4182/2013.

Υπόθεση: η κοινωφελής περιουσία που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4182/2013 ή η σχολάζουσα κληρονομία, στις οποίες διορίζονται τα πρόσωπα του Μητρώου, ως εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθηκών, διοικητές ιδρυμάτων και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, αντίστοιχα.

Κοινωφελές Ίδρυμα: το νομικό πρόσωπο που συστήνεται με δωρεά εν ζωή ή πράξη τελευταίας βουλήσεως, με την οποία διατίθεται περιουσία για την εκτέλεση κοινωφελούς σκοπού.

Εκτελεστής διαθήκης: το πρόσωπο που ορίζεται από τη διαθήκη ή την Αρμόδια Αρχή της υπόθεσης και προβαίνει στην εκκαθάριση και διοίκηση κοινωφελούς περιουσίας και ενδεχομένως στην εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού ή έργου.

Εκκαθαριστής: το πρόσωπο που διορίζεται για να προβεί στην εκκαθάριση περιουσίας προς το Δημόσιο, όταν δεν ορίζεται εκτελεστής διαθήκης.

Κηδεμόνας: το πρόσωπο που διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της σχολάζουσας κληρονομίας και αναζητάει τους κληρονόμους.

Διοικητής: το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διαχειριστικής Επιτροπής του κοινωφελούς Ιδρύματος. Λογοδοσία: η πράξη που υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο κηδεμόνας, ο εκτελεστής ή ο εκκαθαριστής, στην Αρμόδια Αρχή της υπόθεσης, στην οποία περιγράφει τις κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκκαθάρισης της περιουσίας, καθώς και αναζήτησης των κληρονόμων (η τελευταία αφορά μόνο τον κηδεμόνα). Οριστική λογοδοσία: η λογοδοσία που υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του έργου του εκτελεστή διαθήκης, εκκαθαριστή ή κηδεμόνα.

Άρθρο 2
Δικαίωμα εγγραφής - Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων

1. Στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, στο εξής «Μητρώο», έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή, τα παρακάτω πρόσωπα:
α) δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, πτυχιούχοι οικονομικών σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου οικονομικής επιστήμης με πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή κάτοχοι πράξης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή φοροτεχνικού ή οικονομολόγου ή κάτοχοι πράξης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας με τίτλο α’ κύκλου σπουδών οικονομικής επιστήμης σύμφωνα με το Π.Δ.38/2010 (Α’ 78),
β) νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής έχουν τα παρακάτω πρόσωπα που διαγράφηκαν από το Μητρώο:
α) Τα πρόσωπα που αιτήθηκαν την διαγραφή τους, εφόσον αυτή υποβλήθηκε σε χρονική στιγμή που δεν ήταν διορισμένοι σε υπόθεση ή είχε ανακληθεί ο διορισμός τους.
β) Τα πρόσωπα που εξέπεσαν αυτοδίκαια από το λειτούργημα του εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας, εκτελεστή διαθήκης ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας λόγω κωλύματος του άρθρου 18 του ν. 4182/2013, το οποίο έπαψε να ισχύει.
γ) Τα πρόσωπα που αποποιήθηκαν το διορισμό τους σε υπόθεση για την οποία θα ασκούσαν τα καθήκοντά τους στον Νομό άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον παρέλθουν δύο (2) χρόνια από την αποποίησή τους.
δ) Τα πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τα καθήκοντα που ανέλαβαν με το διορισμό τους, εφόσον παρέλθουν τρία (3) χρόνια από την παραίτησή τους.
ε) Τα πρόσωπα που διαγράφηκαν από το Μητρώο μετά την αντικατάστασή τους από υπόθεση λόγω μακράς αποδημίας.
στ) Τα πρόσωπα που διαγράφηκαν από το Μητρώο μετά την αντικατάστασή τους λόγω ασθένειας.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής δεν έχουν τα πρόσωπα που απώλεσαν την επαγγελματική ιδιότητα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 ή αντικαταστάθηκαν σε υπόθεση, λόγω υπαίτιας παραβίασης των υποχρεώσεών τους που ανέλαβαν με το διορισμό του.

4. Τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο πρόσωπα, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου για κάθε μεταβολή των στοιχείων που δήλωσαν στην αίτηση εγγραφής τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων

1. α) Οι αιτήσεις και ενστάσεις που αφορούν το Μητρώο, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων και την εγκυρότητα των συνημμένων δικαιολογητικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) Περιουσία και φορολογία/Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα/κοινωφελείς περιουσίες/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων ή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr) Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του προσώπου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Η ένσταση της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 5 και της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 6 κατά του πίνακα συμμετεχόντων σε κλήρωση, δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
β) Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή ένστασης, τα στοιχεία του αιτούντα που αφορούν τον Α.Φ.Μ., το επώνυμο/επωνυμία, το όνομα, το πατρώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας που αφορούν τους αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντα, εμφανίζονται, όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας των προσωπικών στοιχείων απαιτείται, πριν την υποβολή της αίτησης, η διόρθωσή τους στο φορολογικό μητρώο.
γ) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως ψηφιακά αρχεία σε μορφή εικόνας ή pdf και φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αποτελούν ψηφιοποιημένη μορφή (σαρωμένα αντίγραφα) των φυσικών εγγράφων που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή ή αποτελούν ακριβή αντίγραφα αυτών.

2. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου (Δ.Κ.Π. Υπουργείου Οικονομικών) χωρίς χρονικό περιορισμό. Με την αίτηση δηλώνονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα, ο Νομός άσκησης καθηκόντων στον οποίο βρίσκεται η επαγγελματική έδρα ή η κατοικία του, ότι δεν είναι διορισμένος/η σε υπόθεση που εκκρεμεί ή σε κοινωφελές ίδρυμα και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι περί ανικανότητας διορισμού του άρθρου 18 του ν. 4182/2013.

3. Με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Για φυσικά πρόσωπα
αα) Αντίγραφο πτυχίου οικονομικής σχολής ή πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου οικονομικής επιστήμης από τον ΔΟΑΤΑΠ ή πράξης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή φοροτεχνικού ή οικονομολόγου ή πράξης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας με τίτλο α’ κύκλου σπουδών οικονομικής επιστήμης.
ββ) Βεβαίωση εγγραφής στο δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό σύλλογο, που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Για νομικά πρόσωπα: αντίγραφο κωδικοποιημένου με την τελευταία τροποποίηση καταστατικού.

4. Η αίτηση διαγραφής από το Μητρώο υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου, εφόσον το πρόσωπο δεν είναι διορισμένο σε υπόθεση, διαφορετικά υποβάλλεται δήλωση παραίτησης στην Αρμόδια Αρχή της υπόθεσης, η οποία παραίτηση αποτελεί λόγο διαγραφής του προσώπου από το Μητρώο.

5. Σε περίπτωση παρατεταμένης μερικής ή ολικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ή ενστάσεων των ενδιαφερομένων στο πληροφοριακό σύστημα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται με φυσική παρουσία του αιτούντα ή τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου στην Υπηρεσία ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, και καταχωρίζουν τα στοιχεία και τις πράξεις στο σύστημα.

Άρθρο 4
Τήρηση Μητρώου Διαγραφή προσώπου

1. Το Μητρώο τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. που είναι εγκατεστημένο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου καταχωρίζει εγγράφει στο Μητρώο κατ’ αλφαβητική σειρά και ανά Νομό άσκησης των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 3.

3. Η Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου διαγράφει πρόσωπο από το Μητρώο για τους παρακάτω λόγους:
α) Επέλευση κωλύματος του άρθρου 18 του ν. 4182/2013.
β) Απώλεια επαγγελματικής ιδιότητας του άρθρου 16 του ν. 4182/2013.
γ) Αποποίηση του διορισμού του φυσικού προσώπου σε υπόθεση για την οποία θα ασκούσε τα καθήκοντά του στον Νομό της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή κατοικίας.
δ) Παραίτηση του φυσικού προσώπου από την υπόθεση που ανέλαβε με το διορισμό του.
ε) Αποποίηση του διορισμού του νομικού προσώπου σε όσες υποθέσεις διορίστηκε για τις οποίες θα ασκούσε τα καθήκοντά του στον Νομό της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή παραίτηση από όσες υποθέσεις ανέλαβε ανεξαρτήτως του τόπου άσκησης των καθηκόντων του.
στ) Αντικατάσταση σε υπόθεση που διορίσθηκε, λόγω υπαίτιας παραβίασης των υποχρεώσεών που ανέλαβε με το διορισμό του.
ζ) Αντικατάσταση σε υπόθεση που διορίσθηκε, λόγω μακράς αποδημίας.
η) Αντικατάσταση σε υπόθεση που διορίσθηκε, λόγω ασθένειας.
θ) Οικειοθελή διαγραφή.

4. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την εγγραφή ή τη διαγραφή προσώπου του Μητρώου, που δεν εμπίπτει στις επόμενες διατάξεις, εξετάζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 7 του ν. 4182/2013 ή αν δεν λειτουργεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο, από Επιτροπή, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Μητρώου.

Άρθρο 5
Τακτική κλήρωση

1. Στην τακτική κλήρωση συμμετέχουν τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Τα πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο μέχρι την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, εφόσον εγγράφηκαν στο Μητρώο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ανάρτησης του προσωρινού πίνακα νέων εγγεγραμμένων και δεν συμμετείχαν σε άλλη κλήρωση.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλλαν οριστική λογοδοσία επί του έργου τους.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που αποποιήθηκαν το διορισμό τους σε υπόθεση για την οποία θα ασκούσαν τα καθήκοντά τους σε Νομό διαφορετικό από τον Νομό της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κατοικίας.
δ) Τα φυσικά πρόσωπα που αντικαταστάθηκαν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων προς την περιουσία ή την κληρονομία στην οποία διορίστηκαν ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές ή κηδεμόνες.
ε) Τα φυσικά πρόσωπα που έληξε η θητεία τους ως διοικητών κοινωφελών ιδρυμάτων.
στ) Τα νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις β’ έως δ’ για το σύνολο των υποθέσεων που ανέλαβαν με το διορισμό τους.
Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β’ έως στ’ συμμετέχουν στην κλήρωση εφόσον η Υπηρεσία Μητρώου που θα τη διενεργήσει ενημερώθηκε για το δικαίωμά τους αυτό τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ανάρτηση του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση.

2. α) Η Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου αναρτά τον προσωρινό πίνακα των νέων εγγεγραμμένων προσώπων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (από 13/1/2016) (Είδος Ανάρτησης «ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013») μέχρι την 30η Νοεμβρίου.
β) Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα των νέων εγγεγραμμένων υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 7 του ν. 4182/2013 ή, εφόσον αυτό δεν λειτουργεί για
οποιοδήποτε λόγο, από Επιτροπή που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Μητρώου.
γ) Το πρακτικό του Συμβουλίου ή της Επιτροπής με τον οριστικό πίνακα των νέων εγγεγραμμένων και την απόφαση του ως άνω οργάνου επί των ενστάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
δ) Η Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου ενημερώνει, εντός της ως άνω προθεσμίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου, για τους νέους εγγεγραμμένους που έχουν την επαγγελματική έδρα ή την κατοικία τους στους νομούς της χωρικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να διενεργήσουν δημόσια κλήρωση των προσώπων αυτών. Ειδικά η κλήρωση των προσώπων που ανήκουν στο Νομό Αττικής διενεργείται από την Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου.

3. α) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου ανακοινώνουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο διενέργειας της κλήρωσης και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν σε αυτή και η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.
β) Ενστάσεις κατά του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μητρώου που θα διενεργήσει την κλήρωση μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας αυτής.

4. Η κλήρωση διενεργείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου από το Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4182/2013 της αρμόδιας Υπηρεσίας Μητρώου ή, εφόσον το Συμβούλιο δεν λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, ενώπιον Επιτροπής Κλήρωσης που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μητρώου. Στη συνεδρίαση εξετάζονται οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις. Στο πρακτικό του ως άνω Συμβουλίου ή της Επιτροπής, περιλαμβάνεται η απόφαση επί των ενστάσεων και ο πίνακας των κληρωθέντων, στον οποίο αναφέρονται οι εναπομείναντες και μη διορισθέντες της προηγούμενης κλήρωσης, με τη σειρά που είχαν σ’ αυτή, και στη συνέχεια ακολουθούν οι νέοι κληρωθέντες με τη σειρά που κληρώθηκαν. Το εν λόγω πρακτικό αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας Μητρώου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Η κλήρωση διενεργείται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου, όπως με ηλεκτρονική εφαρμογή, με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου κ.λπ.

Άρθρο 6
Έκτακτη κλήρωση

1. Έκτακτη κλήρωση διενεργείται σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του έτους εξαντληθούν τα πρόσωπα που έχουν κληρωθεί και παραστεί ανάγκη διορισμού.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου ανακοινώνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο διενέργειας της κλήρωσης, τον Νομό στον οποίο θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής των προσώπων που θα συμμετέχουν στην κλήρωση. Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης.
Στην κλήρωση συμμετέχουν τα παρακάτω εγγεγραμμένα πρόσωπα:
α) Τα πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής που ορίζεται στην ανακοίνωση της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον εγγράφηκαν στο Μητρώο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ανάρτησης του προσωρινού πίνακα νέων εγγεγραμμένων και δεν συμμετείχαν σε προηγούμενη κλήρωση.
β) Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον η Υπηρεσία Μητρώου που θα διενεργήσει την κλήρωση ενημερώθηκε για το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ανάρτηση του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση.

3. Για τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της έκτακτης κλήρωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5, εκτός των παρακάτω ενεργειών για τις οποίες ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες:
α) Η ανάρτηση του προσωρινού πίνακα των νέων εγγεγραμμένων στο Μητρώο: μέχρι επτά (7) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των προσώπων που ορίζεται στην ανακοίνωση διενέργειας έκτακτης κλήρωσης.
β) Η υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα των νέων εγγεγραμμένων στο Μητρώο: τρεις (3) ημέρες από την ανάρτηση του αρχικού πίνακα των νέων εγγεγραμμένων.
γ) Η ανάρτηση του πρακτικού του Συμβουλίου ή της Επιτροπής με τον οριστικό πίνακα νέων εγγεγραμμένων και της απόφασης επί των ενστάσεων: μέχρι επτά (7) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Η ανάρτηση του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση: μέχρι τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα νέων εγγεγραμμένων.
ε) Η υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση: τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα συμμετεχόντων σε αυτή.

Άρθρο 7
Γνωστοποίηση/ορισμός διοριστέου προσώπου

1. Η Αρμόδια Αρχή της υπόθεσης στην οποία θα διοριστεί πρόσωπο του Μητρώου, υποβάλλει αίτημα προς την Υπηρεσία Μητρώου του νομού στον οποίο ανήκει το πρόσωπο. Το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Προϊστάμενο της Αρχής ή του αρμοδίου Τμήματος της Αρχής, προς το Τμήμα/Γραφείο Μητρώου της Υπηρεσίας Μητρώου. Εφόσον η Αρμόδια Αρχή της υπόθεσης ταυτίζεται με την Υπηρεσία Μητρώου του νομού που ανήκει το πρόσωπο, το αίτημα υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της υπόθεσης.

2. Το Τμήμα/Γραφείο Μητρώου, στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, γνωστοποιεί το επόμενο αδιόριστο πρόσωπο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του στην τελευταία κλήρωση στην οποία δεν έχουν εξαντληθεί τα αδιόριστα πρόσωπα, ή ορίζει νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το εδαφ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 και αποστέλλει τα στοιχεία του προσώπου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όταν εξαντληθούν τα πρόσωπα της προηγούμενης κλήρωσης ορίζονται πρόσωπα από την επόμενη κλήρωση. Όταν εξαντληθούν και τα πρόσωπα της τελευταίας κλήρωσης και μέχρι τη διενέργεια νέας κλήρωσης ορίζονται φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ισχύουν οι περιπτώσεις β’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5, ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν προστηθέντα ο οποίος δεν έχει αναλάβει άλλη υπόθεση. Η σειρά ορισμού στην περίπτωση αυτή γίνεται με τη σειρά που έλαβαν στην τελευταία κλήρωση που συμμετείχαν και σε περίπτωση που συμμετείχαν σε διαφορετικές κληρώσεις προηγούνται αυτοί που συμμετείχαν στην παλαιότερη.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτημάτων, το Τμήμα/Γραφείο Μητρώου απαντάει σε αυτά, τηρώντας τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ειδικά για την γνωστοποίηση προσώπου ή τον ορισμό νομικού προσώπου που ανήκει στο Νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου.

3. Πρόσωπο για το οποίο δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διορισμού του ή ανακλήθηκε η απόφαση διορισμού του με υπαιτιότητα της Αρμόδιας Αρχής, διορίζεται κατά προτεραιότητα στην αμέσως επόμενη υπόθεση που θα ζητηθεί, για τον Νομό στον οποίο ανήκει.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις διορισμένων προσώπων

1. Τα διορισμένα νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή της υπόθεσης, για κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως προστηθέντες, τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 3 και υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ότι:
α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 18 του ν. 4182/2013 και
β) δεν έχει αναλάβει άλλη υπόθεση ή ότι έχει ολοκληρώσει την υπόθεση που ανέλαβε ως φυσικό πρόσωπο ή ως προστηθείς του ίδιου ή άλλου νομικού προσώπου.

2. Τα νομικά πρόσωπα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κοινωφελών περιουσιών ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ως προστηθέντες, μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2, τα οποία είναι διαφορετικά για κάθε υπόθεση.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού τους και για όσο διάστημα προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) για τους υπόχρεους της περ. μθ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου, μετά την ολοκλήρωση του έργου τους ή την διαγραφή τους από το Μητρώο, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Διορίστηκαν σε υπόθεση κατά τις διατάξεις του ν. 4182/2013.
β) Διορίστηκαν σε υπόθεση πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στην υπόθεση που είχαν διοριστεί προηγουμένως.
γ) Είναι μέλη, νόμιμοι εκπρόσωποι ή προστηθέντες νομικού προσώπου (Ο.Ε. και Ε.Ε.) που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο και διορισμένο σε υπόθεση.
Ενδεικτικά, η ολοκλήρωση του έργου που ανέλαβε το διορισμένο σε υπόθεση πρόσωπο επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Με την έγκριση της οριστικής λογοδοσίας επί του έργου του προσώπου που διορίστηκε ως εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής.
β) Με την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου ή τη διαπίστωση του κληρονομικού δικαιώματος τρίτου για τις κληρονομίες που το πρόσωπο διορίστηκε ως κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας.
γ) Με την αντικατάσταση του προσώπου από την υπόθεση που διορίσθηκε λόγω σύγκρουσης συμφερόντων προς την κοινωφελή περιουσία ή την κληρονομία την οποία ανέλαβε με το διορισμό του.
δ) Με τη λήξη της θητείας του προσώπου που διορίστηκε ως διοικητής ιδρύματος.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Διευθύνσεων Κοινωφελών Περιουσιών

1. Οι αρμόδιες αρχές των υποθέσεων καταχωρίζουν στους φακέλους των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών τα στοιχεία που αφορούν τις παρακάτω ενέργειες και την ημερομηνία της ενέργειας:
α) τον ορισμό προσώπου από το Μητρώο, τον διορισμό του, την αποδοχή του διορισμού του, την παραίτησή του, την ολοκλήρωση του έργου του, την αντικατάστασή του λόγω παραβίασης των υποχρεώσεών του, κ.λπ. (που δηλώνουν την κατάσταση του λειτουργού),
β) την άσκηση των καθηκόντων του στον ίδιο ή άλλο Νομό από τον Νομό της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή κατοικίας.
γ) την υποβολή οριστικής λογοδοσίας του και δ) την έγκριση της οριστικής λογοδοσίας του.
Ομοίως, οι αρμόδιες αρχές καταχωρίζουν στις σχετικές εγγραφές των φακέλων τις παρακάτω πράξεις ή τις κοινοποιούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου:
α) αποφάσεις διορισμού, ανάκλησης διορισμού, έγκρισης οριστικής λογοδοσίας και αντικατάστασης,
β) αποδεικτικά κοινοποίησης απόφασης διορισμού (σε περίπτωση σιωπηρής αποποίησης),
γ) οριστικές λογοδοσίες και
δ) πράξεις αναγνώρισης ή διαπίστωσης κληρονομικού δικαιώματος.
ε) Δηλώσεις αποδοχής, αποποίησης, παραίτησης προσώπου και ορισμού προστηθέντα.

2. Οι αρμόδιες αρχές των υποθέσεων ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου για το δικαίωμα συμμετοχής των προσώπων σε επόμενη κλήρωση. Ομοίως, ενημερώνουν για τα πρόσωπα που διαγράφονται από το Μητρώο λόγω αποποίησης του διορισμού τους σε υπόθεση για την οποία θα ασκούσαν τα καθήκοντά τους στον Νομό της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κατοικίας, εφόσον για την υπόθεση δεν υφίσταται ηλεκτρονικός φάκελος στο Μητρώο.

3. Οι αρμόδιες αρχές των υποθέσεων αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προθεσμία καταχώρισης των υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των προσώπων αυτών, την κατάσταση του προσώπου στην υπόθεση και την ημερομηνία μεταβολής της κατάστασης.

4. Οι Υπηρεσίες Μητρώου δηλώνουν τα πρόσωπα του Μητρώου που ανήκουν στους νομούς της χωρικής τους αρμοδιότητας και είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ειδικά, οι υπόχρεοι που ανήκουν στο Νομό Αττικής δηλώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου.

5. Οι αρμόδιες αρχές των υποθέσεων εγκρίνουν τη χορήγηση αμοιβής των διορισμένων από το Μητρώο προσώπων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κοινωφελών περιουσιών ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4182/2013, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση που η συνολική αμοιβή που εισέπραξαν τα παραπάνω πρόσωπα για κάθε υπόθεση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους υπολείπεται της ελάχιστης αμοιβής που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 ν. 4182/2013, χορηγείται το υπολειπόμενο ποσό με έγκριση της Αρμόδιας Αρχής της υπόθεσης.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Η υπό στοιχεία 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών καταργείται.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης