Αποτελέσματα live αναζήτησης

129846/18.5.2021 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013

Κατηγορία: Λοιπά

129846/18.5.2021
Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013


129846/18.5.2021 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 129846/2021

Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013.

(ΦΕΚ Β' 2384/07.06.2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει.
γ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
δ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
ε. Του Π.Δ.123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α’ 208).
στ. Του Π.Δ.123/10-10-2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
ζ. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
η. Του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
θ. Της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
ι. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
ια. Του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων, και των εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών που τον τροποποιούν και τον συμπληρώνουν.

2. Την ανάγκη καθορισμού των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων για την έκδοση εγκρίσεων τύπου ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013.

3. Την Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπ’ αρ. 118036/4-12-2020, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 καθορίζοντας τις διοικητικές διατάξεις για την έκδοση «έγκρισης τύπου ΕΕ».

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα οχήματα του άρθρου 4 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, καθώς και στα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Άρθρο 2 Ορισμοί

1. «έγκριση τύπου ΕΕ»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013,

2. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ»: πιστοποιητικό που βασίζεται στο πρότυπο που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 ή στο έντυπο κοινοποίησης που ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ που αναφέρονται στον ανωτέρω Κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013,

3. «δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που φαίνεται στο μέρος Β του Παραρτήματος Ι του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 901/2014 της επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2014 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013,

4. «φάκελος πληροφοριών»: φάκελος που περιλαμβάνει το δελτίο πληροφοριών, όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες, την ένδειξη της διαδικασίας που επιλέγεται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 όσον αφορά για τα οχήματα, καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την αρχή έγκρισης στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης,

5. «πακέτο πληροφοριών»: καταρτίζεται από την εγκρίνουσα αρχή και αποτελείται από τον φάκελο πληροφοριών μαζί με την έκθεση δοκιμών καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία η Τεχνική Υπηρεσία ή η εγκρίνουσα αρχή έχει προσθέσει στον φάκελο πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της. Το πακέτο πληροφοριών περιέχει ευρετήριο περιεχομένων, με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση, ώστε όλες οι σελίδες να αναγνωρίζονται σαφώς· το έγγραφο αυτό έχει τέτοια μορφή ώστε να παρουσιάζεται η καταγραφή των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ, ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης. Η εγκρίνουσα αρχή διατηρεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο πληροφοριών διαθέσιμες για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά το τέλος της περιόδου ισχύος της σχετικής έγκρισης.

6. «εγκρίνουσα αρχή»: η αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει θεσπιστεί ή οριστεί από αυτό και έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από το κράτος μέλος, και είναι αρμόδια για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την ανάκληση ή την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών έγκρισης, για τη λειτουργία ως σημείο επαφής με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, για να διορίζει τις Τεχνικές Υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις προϋποθέσεις ή τηρεί τις υποχρεώσεις. Στην χώρα μας ως εγκρίνουσα αρχή έχει οριστεί η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ.Τ.Ο.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

7. «Τεχνική Υπηρεσία»: οργανισμός ή φορέας, ο οποίος ορίζεται από την εγκρίνουσα αρχή κράτους μέλους ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή αυτών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της εγκρίνουσας αρχής· η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά.

8. «κατάταξη οχημάτων»: όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 168/ 2013.

Άρθρο 3
Ορισμός Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Για τον ορισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόζεται το άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 και ανακοινώνεται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σκοπό αυτό. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ο., έπειτα από αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. Μία Τεχνική Υπηρεσία είναι δυνατό να ορισθεί να διενεργεί ή να εποπτεύει δοκιμές και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων κατηγοριών εγκρίσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ή/και κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν τις αρμοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της οποίας έγινε ο ορισμός τους. Επιπλέον, οι Τεχνικές Υπηρεσίες που έχουν οριστεί στην Ελλάδα και έχουν έδρα χώρα του εξωτερικού, όταν προτίθενται να ενεργοποιήσουν νέους επιθεωρητές θα πρέπει να προσκομίζουν στη Δ.Τ.Ο. αποδεικτικό σχετικής ενημέρωσης του φορέα διαπίστευσής τους ή βεβαίωση του υπευθύνου ποιότητας ή ανωτέρου αυτού (σύμφωνα με το οργανόγραμμα του φορέα) ότι ο νέος επιθεωρητής έχει ενταχθεί στη δύναμη του φορέα σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το οποίο έχει διαπιστευθεί και οριστεί ως Τεχνική Υπηρεσία.

2. Η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διαπίστευση βάσει του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ σύμφωνα με τα EN ISO/IEC 17020 ή EN ISO/IEC 17025 με πεδίο εφαρμογής τη διεξαγωγή δοκιμών στα πλαίσια των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, ή με το EN ISO/IEC 17021 σχετικά με συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ΕΝ ISO 9001 για την κατασκευή οχημάτων ή ISO/TS 16949), ανάλογα με την κατηγορία για την οποία ορίζεται. Οι ανωτέρω διαπιστεύσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί από φορέα που ανήκει στην MLA (MultiLateral Agreement), για αμοιβαία ισότιμη αναγνώριση δραστηριοτήτων, των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.

3. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρχής έγκρισης τύπου, ορισμένες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν οριστεί, ή να αναθέσουν την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε θυγατρική. Όταν Τεχνική Υπηρεσία αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί ή αναθέτει σε θυγατρική την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, και ενημερώνει σχετικά την αρχή έγκρισης τύπου. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές τους, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες κοινοποιούν στην Δ.Τ.Ο. τη διαπίστευση που χορηγεί ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης του υπεργολάβου ή της θυγατρικής, και των καθηκόντων που αυτές εκτελούν.

4. Οι τροποποιήσεις των ορισμών των Τεχνικών Υπηρεσιών για θέματα που αφορούν αλλαγές των καταστατικών εγγράφων, της επωνυμίας, των ονομάτων των νόμιμων εκπροσώπων του, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του οργανογράμματος, του πιστοποιητικού διαπίστευσης, και άλλων παρομοίων στοιχείων θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η αιτούσα Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει αίτηση στην Δ.Τ.Ο., όπου προσδιορίζει τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες θέλει να οριστεί.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, και με το παράρτημα XVII του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014. Η ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης που περιλαμβάνει πιστοποιητικό διαπίστευσης που εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης.

Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την ημερομηνία της αρχικής αξιολόγησης διενεργείται νέα αξιολόγηση (επαναξιολόγηση). Για την επαναξιολόγησή της η Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την λήξη του ορισμού της, αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά που προβλέπονται για τον ορισμό, ή μνημονεύει αυτά της αρχικής αίτησης ή της αμέσως προηγούμενης επαναξιολόγησης, εφόσον αυτή δεν έχει μεταβληθεί, υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής, ο οποίος θέλει να εγκρίνει τον τύπο ενός οχήματος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013, και προσκομίζει άπαξ στη Δ.Τ.Ο. τα παρακάτω αποδεικτικά της ικανότητάς του:

1. Γενική περιγραφή δραστηριότητας.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στην οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ως άνω Διεύθυνση.

3. Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της ανωτέρω άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί ή ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαιτείται, εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την αίτηση, ή Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ότι αυτή είναι σε ισχύ και δεν έχει μεταβληθεί.

4. Τα νομιμοποιητικά του έγγραφα.

5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει: α) ότι γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρμόζει τις απαιτήσεις/υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 και της παρούσης απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύουν, β) ότι επιτρέπει την παρουσία εκπροσώπων της εγκρίνουσας αρχής κατά την διάρκεια δοκιμών και ελέγχων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, και γ) ότι θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια ερευνών/ελέγχων που θα διενεργούνται από την εγκρίνουσα αρχή.

6. Πιστοποιητικό αρχικής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

7. Αντίγραφο εγχειριδίου ποιότητας και των διαδικασιών της συμμόρφωσης παραγωγής.

8. Πιστοποιητικό σχετικά με το διεθνή αναγνωριστικό κωδικό του κατασκευαστή (WMI), το οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή που ενεργεί σε συμφωνία με το διεθνή οργανισμό που αναφέρεται στο πρότυπο ISO378:2009.

Η Δ.Τ.Ο. τηρεί αρχείο με τα αποδεικτικά ικανότητας κάθε κατασκευαστή, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται με ευθύνη του κατασκευαστή, για κάθε αλλαγή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής επιθυμεί την έγκριση τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για οχήματα σύμφωνα με τις οδηγίες/Κανονισμούς της ΕΕ που αναφέρονται στoν Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 υποβάλλονται δικαιολογητικά αντίστοιχα των ανωτέρω.

Αν η κατασκευή γίνεται στο εξωτερικό, αντί των δικαιολογητικών που αφορούν στην άδεια λειτουργίας των κατασκευαστικών μονάδων, των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατασκευαστή και ενδεχομένως της εκπροσώπησής του, προσκομίζονται σχετικές πρόσφατες βεβαιώσεις των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό 7 δεν απαιτείται.

Άρθρο 6
Έκδοση Έγκρισης τύπου ΕΕ

Η Δ.Τ.Ο. εκδίδει έγκριση τύπου ΕΕ έπειτα από αίτηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος I.

Άρθρο 7
Συμμόρφωση παραγωγής

Έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται μόνο εφόσον ο κατασκευαστής διαθέτει κατάλληλο σύστημα συμμόρφωσης παραγωγής, δηλαδή κατάλληλες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Η καταλληλότητα των συστημάτων συμμόρφωσης παραγωγής επαληθεύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 33 και όσα αναφέρονται στο παράρτημα II (Γ 3) του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, και διενεργούνται και επαληθεύονται σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παράρτημα IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014.

Ο κατασκευαστής πριν την χορήγηση της έγκρισης τύπου, ζητά από ορισμένη Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Γ’ σύμφωνα με το άρθρο 3, την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζει για την παραγωγή («αρχική αξιολόγηση» και επαλήθευση των ελέγχων που αφορούν το αντικείμενο της έγκρισης «διακανονισμοί (μέθοδοι) συμμόρφωσης του προϊόντος», σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 και με το παράρτημα IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014).

Η Τεχνική Υπηρεσία μετά την επιτυχή αξιολόγηση του κατασκευαστή, χωρίς καθυστέρηση χορηγεί ανά περίπτωση:

1. α) Πιστοποιητικό «αρχικής αξιολόγησης» ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1.1 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014, και
β) Δήλωση συμμόρφωσης, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.3.2.3 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014.

2. α) Δήλωση-βεβαίωση «διακανονισμού (μεθόδων) συμμόρφωσης προϊόντος» στην οποία δηλώνεται ότι επαληθεύθηκε η ύπαρξη επαρκών διακανονισμών και τεκμηριωμένων σχεδίων ελέγχου, τα οποία συμφωνήθηκαν με τον κατασκευαστή για κάθε έγκριση, για τη διεξαγωγή, σε καθορισμένα διαστήματα δοκιμών ή σχετικών ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης προς τον εγκεκριμένο τύπο, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των πραγματικών δοκιμών που προσδιορίζονται στις κανονιστικές πράξεις. Στην δήλωση βεβαίωση θα περιγράφονται κατ’ ελάχιστον οι τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2.3 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014, και
β) Το σχέδιο με την συχνότητα των επαληθεύσεων καθώς και την ημερομηνία της επόμενης προβλεπόμενης επίσκεψης παρακολούθησης. Εφόσον δεν ορίζεται η συχνότητα των επαληθεύσεων των δοκιμών και των ελέγχων στις κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 και στις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αυτού, αυτές διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία.

3. Δήλωση-βεβαίωση «διακανονισμού (μεθόδων) συνεχιζόμενης επαλήθευσης», μετά από κάθε επιθεώρηση ή επανεξέταση, της συνεχούς αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 (αρχική αξιολόγηση και συμμόρφωση προϊόντος) του παρόντος άρθρου. Στην δήλωσηβεβαίωση θα αναφέρονται τρόποι υλοποίησης των απαιτήσεων των παραγράφων 3.2 έως 3.6 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014. Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3.4 3.6 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014, αυτό θα αναφέρεται άμεσα στην υπηρεσία με ενδιάμεση δήλωση-βεβαίωση στην οποία θα αναφέρονται τα ευρήματα και τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης της παραγωγής, το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο επαλήθευσης της υλοποίησή τους.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 και 4, ανακαλείται ο ορισμός της, και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τα αναφερόμενα στα άρθρα 5 και 7, ανακαλείται η έγκριση τύπου.

Η Δ.Τ.Ο. διατηρεί το δικαίωμά της να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την επαλήθευση των μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής μέσω μίας έκτακτης επιτήρησης «διακανονισμού (μεθόδων) συνεχιζόμενης επαλήθευσης» που θα γίνει από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία παρουσία εκπροσώπων της Δ.T.O., εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για προβλήματα με τα παραγόμενα προϊόντα ή επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες/καταγγελίες καταναλωτών. Το κόστος της έκτακτης επιτήρησης βαρύνει τον κατασκευαστή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τα Παραρτήματα Ι έως και ΙΙΙ, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

Παράρτημα I: Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου ΕΕ.
Παράρτημα II: Υπόδειγμα αίτησης που υποβάλλεται στην εγκριτική αρχή για την έναρξη διαδικασίας έγκρισης.
Παράρτημα IIΙ: Εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 18 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης