Ε.2119/2021

Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.

2 Ιούν 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021
Αριθ. πρωτ.: Ε 2119/02-06-2021ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10   
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τούντα    
Τηλέφωνο: 210 69.87.417    
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Ε 2119/2021

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.


ΣΧΕΤ.: Οι αριθ. Ε.2210/2020, Ε.2020/2021, Ε.2050/2021 και Ε.2067/2021 εγκύκλιοι του Διοικητή ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.2067/2021 με την οποία τροποποιήθηκε η παρ 5 της Ε.2050/2021 καθορίστηκε ότι για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία ΗΒ για τα οποία έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ στην Ε.Ε.27:
α) δύναται να εξετάζεται από τις τελωνειακές αρχές η συνδρομή των όρων εφαρμογής των διατάξεων περί επανεισαγωγής, μετά από αίτηση των ως άνω προσώπων, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, επισυνάπτοντας όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εν λόγω σκαφών στην Ε.Ε. των 27 κρατών μελών και
β) κατόπιν της εξέτασης των όρων εφαρμογής των διατάξεων επανεισαγωγής, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, θα τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 1 παρ.2 της Δ 257/139/23.2.2000 ΑΥΟ (378/Β’) όπως ισχύει, και θα εκδίδεται Δελτίο Κίνησης Αορίστου Ισχύος για την ελεύθερη διακίνηση τους, με διατήρηση της σημαίας τους.

2. Κατόπιν ερωτημάτων αναφορικά με τη μεταχείριση, κατά την διακίνηση στα Ελληνικά θαλάσσια ύδατα, ιδιωτικών   πλοίων αναψυχής που φέρουν σημαία Η.Β. και έχουν καταβάλει ΦΠΑ στο Η.Β., και οδηγιών που ζητήθηκαν από την ΑΑΔΕ θέτοντας εκ νέου το θέμα στα αρμόδια ενωσιακά όργανα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θαλάσσιου τουρισμού και διευκόλυνσης των χρηστών ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, καθώς και απλούστευσης των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, με βάση επικαιροποιημένη απάντηση που λάβαμε από τα εν λόγω ενωσιακά όργανα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία ΗΒ για τα οποία έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ στο Η.Β. και πριν τις 1.1.2021 ήταν ελλιμενισμένα στα ύδατα της Ε.Ε.27, τα οποία εξέρχονται μετά την ημερομηνία αυτή και επανέρχονται στα ύδατα της Ε.Ε.27, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 5 της Ε.2050/2021 εγκυκλίου ώστε να εξετάζεται από τις τελωνειακές αρχές η συνδρομή των όρων εφαρμογής των διατάξεων περί επανεισαγωγής και να εκδίδεται Δελτίο Κίνησης (Transit Log) Αορίστου Ισχύος, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή, επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν:
α) την ολοκλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εν λόγω σκαφών στο Η.Β. πριν τη 1.1.2021 και
β) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω σκάφη βρίσκονταν ελλιμενισμένα σε ενωσιακά θαλάσσια ύδατα κατά την 31.12.2020.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
Γ. Πιτσιλής


Taxheaven.gr