Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20-05-2021 Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - Οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20-05-2021
Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)


Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20-05-2021 Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021

(ΦΕΚ Β' 2332/02-06-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235) και ιδίως της παρ. 7 αυτού,
β. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),
γ. του ν. 4727/2020 ««Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119/1),
ε. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137),
στ. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),
ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
η. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
θ. του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245),
ι. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
ιγ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160),
ιδ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ιε. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
ιστ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ιζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιη. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ιθ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
κ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33),
κα. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053),
κβ. της υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).
κγ. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902),
κδ. της υπ’ αρ. 1033/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 22),
κε. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 48),
κστ. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990),
κζ. της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

2. Την υπ’ αρ. 30298/19.5.2021 εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)


1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις δομές αυτές μπορεί να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

2. Σκοπός των δομών της παρ. 1 είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

3. Πλέον των σκοπών της παρ. 2, ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:
α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,
β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,
γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,
δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,
ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,
στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,
ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης. Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, κάθε δομή οφείλει να οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

4. Παράλληλος στόχος των Κ.Δ.Α.Π. είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας. Στην κοινωνική αποστολή των Κ.Δ.Α.Π. εντάσσεται και η παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

5. Τα Κ.Δ.Α.Π. δεν δύνανται να λειτουργούν ως φροντιστήρια μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ως φροντιστήρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών, η δε λειτουργία τους δεν δύναται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων, των οργανωμένων χώρων άσκησης αποκλειστικά αθλητικών δραστηριοτήτων, των σχολών κλασσικού και σύγχρονου χορού ή των σχολών εκμάθησης πολεμικών και συναφών τεχνών.

6. Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες. Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες, πλέον των προβλεπομένων στην παρ. 3. Οι δράσεις της παρ. 3 είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνδυαστικά στο πλαίσιο των επιμέρους εβδομαδιαίων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 2
Φορείς ίδρυσης άδεια λειτουργίας


1. Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. δύναται να είναι οι δήμοι και νομικά πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), φυσικά πρόσωπα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

2. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. είναι η προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας.
 
Άρθρο 3
Άδεια λειτουργίας


1. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 (Β΄ 1327) όμοιας και τροποποιείται με την παρ. 3.

2. Η γνώμη της Επιτροπής της παρ. 1 υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, κατόπιν αυτοψίας των μελών της στο ακίνητο του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π.. Ο εκ των μελών της Επιτροπής Μηχανικός ελέγχει τη συμφωνία της υποβληθείσας οικοδομικής αδείας με την πραγματική κατάσταση του προς αδειοδότηση ακινήτου. Αν διαπιστωθεί απόκλιση, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή ελέγχει αν το προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 5.

3. Η περ. γ΄ του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’αρ. 16952/707/30.5.2013 όμοιας τροποποιείται ως εξής:
«γ) έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα της οικείας περιφερειακής ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας».

Άρθρο 4
Περιεχόμενο αίτησης-Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά


1. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή έντυπης αίτησης του φυσικού ή του νομικού προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός φιλοξενουμένων παιδιών ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

2. Με την αίτηση της παρ. 1 συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης κωδικοποιημένο δημοσιευμένο καταστατικό του, από το οποίο προκύπτει ως καταστατικός του σκοπός η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π., σε περίπτωση δε που η αίτηση υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, την ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ως σκοπός του η προστασία της παιδικής ηλικίας. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. οφείλουν να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και ούτω καθεξής αν κύριοι των ονομαστικών μετοχών τους είναι διαδοχικώς περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, οι εν λόγω δε ονομαστικές μετοχές καταλήγουν υποχρεωτικά, σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών. Τα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως για τα εταιρικά μερίδια κάθε άλλης μορφής εταιρείας, τα οποία οφείλουν να καταλήγουν σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα.
β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342, 348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.
δ. Δήλωση ορισμού υπευθύνου του Κ.Δ.Α.Π., η οποία, σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανό του.
ε. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π., νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση του μισθίου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. για το προς μίσθωση ακίνητο.
στ. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το Κ.Δ.Α.Π., στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. για το προς παραχώρηση ακίνητο.
ζ. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.
η. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λ.π), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού.
θ. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β΄ 2184).
ι. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου.
ια. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, στον οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 1 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση. Πέραν του ρητού καθορισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνιστούν προβλέψεις για:
αα. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της,
ββ. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά τη λειτουργία της,
γγ. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων παιδιών στη δομή,
δδ. Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωσή τους,
εε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής,
στστ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος,
ζζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.
ηη. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής του δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 6 ως προς την εγγραφή παιδιών που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή τους σε Κ.Δ.Α.Π..
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα.

3. Στην εκδιδόμενη άδεια λειτουργίας μνημονεύονται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου, οι βάρδιες λειτουργίας και το ωράριό τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός φιλοξενουμένων παιδιών ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.
 
4. Αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα κατωτέρω στοιχεία:
α. Ο αριθμός των παιδιών που μπορεί να φιλοξενεί το Κέντρο.
β. Η κτιριακή υποδομή του Κέντρου (διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λπ.).
γ. Το καθεστώς ιδιοκτησίας του Κέντρο.
δ. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου.

5. Αν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφορά στην περ. β΄ της παρ. 4, υποβάλλεται στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 νέα βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης και δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού. Αναλόγως του είδους και της έκτασης των τροποποιήσεων, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αποφασίζει για την ανάκληση ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής. Η γνώμη αυτή διαμορφώνεται μετά από αυτοψία της Επιτροπής, η οποία διενεργείται στο ακίνητο της δομής κατόπιν πρόσκλησης που της απευθύνει ο φορέας της, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι εργασίες εκτέλεσης της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας είναι σύμφωνες προς το περιεχόμενό τους. Η διενέργεια της αυτοψίας του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται, όταν το περιεχόμενο της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας έχει ως συνέπεια να μην πληρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 5. Όταν η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων αφορά στις δομές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13, αρκεί, κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, η συμφωνία της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας προς τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1397), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4756/2020. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οικοδομικές άδειες και οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας που οφείλουν να εκδοθούν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13.

6. Σε περίπτωση μεταβολής σύμφωνα με τις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 4, το Κέντρο ενημερώνει εγγράφως την αδειοδοτούσα αρχή, για να εκδώσει αναθεωρημένη άδεια ως προς τα τροποποιούμενα στοιχεία, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω διαδικασία, πλην της υποβολής των δικαιολογητικών των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, όταν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφορά στη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Κέντρου.

Άρθρο 5
Απόσταση από οχλούσες δραστηριότητες Ελάχιστοι προβλεπόμενοι χώροι - Τεχνικές προδιαγραφές


1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και σε κάθε περίπτωση εντός κατοικημένων περιοχών και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.
 
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1, προϋπόθεση δε για την αδειοδότησή του είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς του από άτομα με αναπηρία. Κατ’ εξαίρεση, αδειοδοτημένα, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, Κ.Δ.Α.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως στις ίδιες εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν και αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούν μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

3. Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π. και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π. που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του οικοπέδου, εντός του οποίου βρίσκεται Κ.Δ.Α.Π., οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον:
α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, δδ) πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων.
β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114) ή ως περιοχές οχλούσας βιομηχανίας βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός), εε) καζίνο.
γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής.

4. Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το Κέντρο είναι:
α. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για δεκαπέντε (15) παιδιά. Η δυναμικότητα αυτή δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25). Αντί της αίθουσας απασχόλησης, το Κέντρο δύναται να διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη επιφάνεια για την ταυτόχρονη απασχόληση δεκαπέντε (15) παιδιών είναι σαράντα πέντε (45) τετραγωνικά μέτρα. Η δυναμικότητα αυτή δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον τριών (3) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25).
β. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για δεκαπέντε (15) παιδιά. Εντός της αίθουσας οφείλουν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο
(2) νιπτήρες. Το δάπεδο της αίθουσας οφείλει να φέρει επίστρωση αντιολισθητικών υλικών. Η ανωτέρω δυναμικότητα δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25).
γ. Γραφείο προσωπικού.
δ. Γενική αποθήκη.
ε. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. ανά τριάντα (30) παιδιά, ταυτόχρονα απασχολούμενα στο Κέντρο, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται από αγόρια και το άλλο από κορίτσια. Εξ αυτών, το ένα τουλάχιστον έχει προδιαγραφές W.C. για παιδιά με αναπηρία και χρησιμοποιείται τόσο από αγόρια όσο και από κορίτσια με ελαφράς μορφής κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία.
στ. Ένα (1) W.C. για άτομα με αναπηρία, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο από το προσωπικό όσο και από το κοινό, αν δεν υπάρχει έτερο W.C. Τα προσβάσιμα W.C. κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού
«Σχεδιάζοντας για Όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ζ. Οι χώροι παραμονής και δραστηριοτήτων των παιδιών πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού μέσου.

5. Στους χώρους του Κέντρου πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών και ειδικότερα:
α. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες, ενώ απαγορεύονται οι μεμονωμένες βαθμίδες στους χώρους των δομών που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0,70 και 0,90 μ από το δάπεδο) που συνεχίζονται και στα πλατύσκαλα και προεξέχουν 0,30μ στην αρχή και το τέλος, επισήμανση των ακμών των βαθμίδων με υλικό διαφορετικής υφής και χρώματος και επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά. Παράλληλα με τις σκάλες πρέπει να διασφαλίζεται η μετακίνηση γενικά των ατόμων με αναπηρία (παιδιών, γονέων/κηδεμόνων, εργαζομένων, επισκεπτών κ.λπ. με αναπηρία) με ράμπες ή μηχανικά μέσα κάλυψης των υψομετρικών διαφορών.
β. Τα τζάμια πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη συγκράτησης θραυσμάτων.
γ. Tο είδος και το ύψος κιγκλιδωμάτων και τα ανοίγματα των παραθύρων πρέπει να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τα παιδιά. Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.
δ. H ηλεκτρική εγκατάσταση (είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λπ.) πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και η θέση τους να μην είναι προσιτή από τα παιδιά.
ε. Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης και κυκλοφορίας των παιδιών πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά αντιολισθηρά και αντιμικροβιακά, ζεστά στην αφή και στην όψη, να καθαρίζονται εύκολα (αν είναι δυνατό χωρίς αρμούς) και να είναι ηχοαπορροφητικά.
στ. Οι τοίχοι των χώρων βάφονται ή επενδύονται με υλικά αντιαλλεργικά που έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, καθαρίζονται εύκολα και είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.
ζ. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,60 μέτρων με πλακίδια πορσελάνης και στα δάπεδα με πλακίδια αντιολισθηρά.
η. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα είναι μη τοξικά.
θ. Στο Κέντρο υφίσταται και λειτουργεί σύστημα θέρμανσης που εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση εσωτερική θερμοκρασία 20οC, καθώς και συστήματα ψύξης που εξασφαλίζουν κατάλληλη θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες.
ι. Το Κέντρο πρέπει να είναι επιπλωμένο και εξοπλισμένο με έπιπλα κατάλληλα για χρήση από τα φιλοξενούμενα παιδιά. Τα τραπέζια και τα καθίσματα δεν επιτρέπεται να έχουν οξείες γωνίες ή αν έχουν, επενδύονται υποχρεωτικά στις γωνίες τους με ειδικά προστατευτικά υλικά. Όλα τα έπιπλα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με μη τοξικά υλικά. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71. Τα όργανα και οι κατασκευές, καθώς και οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ. Ενδεικτικά, πρέπει να υφίστανται ράφια, συρτάρια και ερμάρια για την τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων, πάγκος κατασκευών, όργανα γυμναστικής.
ια. Τα Κ.Δ.Α.Π. πρέπει να διαθέτουν δική τους ξεχωριστή είσοδο, αποκλειομένης οποιασδήποτε κοινής πρόσβασης με άλλα τμήματα του ακινήτου εντός του οποίου στεγάζονται.
ιβ. Για να συμπεριληφθεί στο αδειοδοτούμενο Κέντρο ο εξωτερικός χώρος που το περιβάλλει, οφείλει ο χώρος αυτός να υπάγεται στην αποκλειστική χρήση του Κ.Δ.Α.Π. και να είναι κατάλληλα περιφραγμένος και διαμορφωμένος για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της πρόσβασης σε αυτόν των παιδιών και γενικά των ατόμων με αναπηρία. Το εμβαδό των εξωτερικών χώρων δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της συνολικής δυναμικότητας της δομής.
ιγ. Τα στηθαία των εξωστών ή ημιυπαίθριων χώρων πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 1,20 μ. από το τελειωμένο δάπεδο.
ιδ. Οι χώροι του Κέντρου που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ελάχιστες διαστάσεις ύψους, όπως και το ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων για τον άμεσο φυσικό φωτισμό και φυσικό αερισμό των χώρων σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 3046/304/30.1.1989 υπουργικής απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59) και ειδικότερα:
α) Ελάχιστο ύψος χώρων κύριας χρήσης: 2,50 μ.
β) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων φωτισμού: 10% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων.
γ) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων αερισμού: 5% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου, συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού της οροφής του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων.

6. Κάθε Κέντρο οφείλει να διαθέτει επαρκή υποδομή ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

Άρθρο 6
Εγγραφή παιδιών


1. Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του. Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8). Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.

2. Τα φιλοξενούμενα παιδιά επιλέγονται από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα φυσικά πρόσωπα, με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.. Εκ των αιτούντων προκρίνονται όσοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π., έπεται δε η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του ίδιου προγράμματος. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 8, με την αίτηση εγγραφής ο αιτών προσκομίζει αποδεικτικό της μοριοδότησής του με βάση τα κριτήρια του προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής, η επιλογή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του τελευταίου αντίστοιχου προγράμματος.

3. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 8, κατάλογος με κατ’ αύξοντα αριθμό αναφορά των αιτούντων, διαμορφωμένος με βάση τα κριτήρια της παρ. 2, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας εντός πέντε (5) ημερών από την εκπνοή των προθεσμιών των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 8.

4. Μετά την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2, τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από αιτούντες με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους.

Άρθρο 7
Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης


1. Τα Κέντρα λειτουργούν μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο (2) βάρδιες το ανώτερο. Η βάρδια δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες το δε ωράριο λειτουργίας του Κέντρου δεν δύναται να λήγει μετά τις 10.00 μ.μ.. Ως σχολικό ωράριο νοείται το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο αριθμός των φιλοξενουμένων παιδιών σε κάθε βάρδια καθορίζεται υποχρεωτικά με βάση το εμβαδό των αιθουσών των περ. α΄και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 5, τηρουμένης της εκεί οριζόμενης αναλογίας τετραγωνικών μέτρων ανά φιλοξενούμενο παιδί, δεν δύναται δε να υπερβαίνει τον οριζόμενο στην άδεια λειτουργίας.

2. Η έγκριση του ωραρίου, των βαρδιών λειτουργίας κάθε Κέντρου και του ωραρίου τους αποτελούν περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση αδείας λειτουργίας, στο σώμα της οποίας αναγράφονται ρητά.

3. Τα Κ.Δ.Α.Π. δύνανται να λειτουργούν και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης του διδακτικού έτους και της έναρξης του επομένου. Κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα Κ.Δ.Α.Π. δύνανται να τροποποιούν το ωράριο λειτουργίας τους, για τη λειτουργία τους και τις πρωινές ώρες ενημερώνοντας την αδειοδοτούσα αρχή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 8. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου η δημιουργική απασχόληση κάθε φιλοξενούμενου παιδιού δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα Κ.Δ.Α.Π. δεν λειτουργούν τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και γενικά τις ημέρες που έχουν καθοριστεί ως αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική εφαρμογή


1. Για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π., την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η εφαρμογή αυτή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.grΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας δηλώνει την επωνυμία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και αναρτά το σώμα της άδειας λειτουργίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, δηλώνει την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7.

2. Στην εφαρμογή της παρ. 1 κάθε αδειοδοτημένος φορέας δηλώνει το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των προς εγγραφή παιδιών στη δομή του, τα οποία έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε τρέχον πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου χορηγείται αξία τοποθέτησης για την ένταξη παιδιών σε Κ.Δ.Α.Π.. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ηλεκτρονική εφαρμογή διαμορφώνει κατάλογο, στον οποίο κατανέμεται το σύνολο των αιτούντων κάθε δομής με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 6. Τα σχετικά με τη μοριοδότηση των προς εγγραφή παιδιών στοιχεία για τη διαμόρφωση του καταλόγου του προηγούμενου εδαφίου, αντλούνται από την σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ως δικαιούχο του προγράμματος χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου χορηγείται αξία τοποθέτησης για την ένταξη παιδιών σε Κ.Δ.Α.Π.. Ο κατάλογος αυτός αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε κάθε δομή και στην οικεία Περιφέρεια. Κάθε αιτών την εγγραφή του παιδιού του σε δομή δύναται να ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την κατ’ αύξοντα αριθμό μοριοδότηση των παιδιών των αιτούντων της δομής, στην οποία υπέβαλε αίτηση εγγραφής. Τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται από τους αδειοδοτημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αξιών τοποθέτησης του κατ’ έτος υλοποιούμενου προγράμματος χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούχος του οποίου είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Αν τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται, η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους.

3. Στην εφαρμογή της παρ. 1 δηλώνεται από κάθε αδειοδοτημένο φορέα το όνομα και το επώνυμο και το πατρώνυμο κάθε φιλοξενούμενου παιδιού, ο Α.Φ.Μ. του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο Α.Μ.Κ.Α. του φιλοξενούμενου παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του φιλοξενούμενου παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας του. Επίσης, δηλώνεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της δομής με ρητή αναφορά στις επιμέρους δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1.

4. Στην εφαρμογή της παρ. 1 υποχρεούται κάθε αδειοδοτημένος φορέας να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή. Ως προς τα φιλοξενούμενα παιδιά, για τα οποία το Κ.Δ.Α.Π. εισπράττει αμοιβή ή αξία τοποθέτησης, λόγω συμμετοχής των παιδιών αυτών και συνακόλουθα του οικείου Κ.Δ.Α.Π., σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούχος του οποίου είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η πληροφορία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, αντλούνται από ειδική προς τούτο ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μέσω διαλειτουργικότητάς της με την εφαρμογή της παρ. 1.

5. Η εκ μέρους κάθε αδειοδοτημένου φορέα Κ.Δ.Α.Π. εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με τον ίδιο τρόπο, δύναται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι γονείς ή οι κηδεμόνες κάθε φιλοξενούμενου παιδιού, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τηρείται στην ανωτέρω εφαρμογή και αφορά αποκλειστικά και μόνο στο παιδί τους και να τροποποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία τους (αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας).

6. Πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 παρέχεται στα όργανα ελέγχων της παρ. 1 του άρθρου 10, καθώς και σε πιστοποιημένους χρήστες:
α) κάθε Περιφέρειας ως προς τα Κ.Δ.Α.Π. που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητά της.
β) των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τα φιλοξενούμενα σε Κ.Δ.Α.Π. παιδιά που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.
γ) της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τα φιλοξενούμενα σε Κ.Δ.Α.Π. παιδιά που συμμετέχουν σε προγράμματα της περ. β΄.
δ) της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Για την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, μη προβλεπόμενων στον υποβληθέντα με την αίτηση αδειοδότησης Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, και την αντικατάσταση ή διαγραφή ήδη προβλεπόμενων, υποβάλλεται αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της, απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, η σχετική δε απόφαση αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, εντός της ίδιας προθεσμίας. Αν δεν εκδοθεί ρητή πράξη εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. Μετά την έκδοσης της ρητής εγκριτικής απόφασης ή της τεκμαιρόμενης αντίστοιχης, ο φορέας υποχρεούται να αναρτήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναθεωρημένο σύμφωνα με την ρητή ή τεκμαιρόμενη εγκριτική απόφαση.

8. Για την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω σχετικής ανακοίνωσης που αναρτάται στους ιστοτόπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Περιφερειών.

Άρθρο 9
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) για όλα τα παιδιά που εγγράφονται στα Κ.Δ.Α.Π., τους γονείς ή κηδεμόνες αυτών και τους φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. που είναι φυσικά πρόσωπα, είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω προσώπων είναι η εγγραφή στα Κ.Δ.Α.Π. και δημιουργική απασχόληση παιδιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π., την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών.

3. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και οι περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

4. Ορισμένα δεδομένα αντλούνται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) μέσω διαλειτουργικότητας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 και διαβιβάζονται στους εκάστοτε φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10
Προσωπικό


1. Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά: α) Εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που πρόκειται να αναπτυχθούν και με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, στην οποία απευθύνονται τα Κ.Δ.Α.Π.. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο. Οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή και επιδεικνύονται κατά τους διενεργούμενους ελέγχους.
β) Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.

2. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά. Στις δομές που φιλοξενούν λιγότερα από είκοσι πέντε (25) παιδιά ανά βάρδια αναλογούν ομοίως δύο (2) εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο προσωπικό.

3. Από το εξειδικευμένο Προσωπικό του Κέντρου ορίζεται ως Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον των κυρίων καθηκόντων του.

4. Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κέντρο (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών) απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 11
Όργανα ελέγχου


1. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 και της παρούσας είναι: α) Η Επιτροπή του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 όμοιας και β) ο Κοινωνικός Σύμβουλος κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213).

2. Η Επιτροπή της περ. α΄ της παρ. 1 ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 12.

3. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων των περ. α΄, γ΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 12. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος λειτουργεί επίσης συμβουλευτικά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εποπτείας των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης κάθε δομής.
 
4. Τα ανωτέρω όργανα υποχρεούνται να διενεργούν ελέγχους με αυτοπρόσωπη παρουσία στις δομές. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται υποχρεωτικά σε κάθε δομή τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έξι (6) μήνες από κάθε όργανο της παρ. 1.

5. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται οι διαπιστώσεις της αυτοψίας, οι τυχόν παραβάσεις και οι προβλεπόμενες ή προτεινόμενες κυρώσεις.

6. Η έκθεση αυτοψίας και η τυχόν απόφαση επιβολής κυρώσεων κοινοποιούνται σε κάθε φορέα που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα Κ.Δ.Α.Π., καθώς και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τα φιλοξενούμενα παιδιά που συμμετέχουν στα ανωτέρω προγράμματα. Η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με ανάρτηση της έκθεσης αυτοψίας και της τυχόν απόφασης επιβολής κυρώσεων από εξουσιοδοτημένους χρήστες της κάθε Περιφέρειας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 8. Για την ανωτέρω ανάρτηση ενημερώνονται οι φορείς του πρώτου εδαφίου με σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Από τη δημοσίευση της παρούσας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της τρέχουσας δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που έχει προκηρυχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την περίοδο 2020-2021, οι κοινοποιήσεις της παρ. 6 διενεργούνται προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, εγγράφως.

8. Τα κοινοποιούμενα στην αρμόδια Περιφέρεια, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε Κ.Δ.Α.Π. και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα Κ.Δ.Α.Π., αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία, εφόσον διαπιστώσει ότι από τα πραγματικά περιστατικά που έχουν καταγραφεί στα κοινοποιηθέντα πορίσματα ελέγχων και τις σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 και της παρούσας απόφασης, επιβάλλει κυρώσεις κατ’ εφαρμογή της παρούσας. Τα πορίσματα ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στην αρμόδια Περιφέρεια, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μέσω ανάρτησής τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 8 από εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα Κ.Δ.Α.Π. και της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και δεσμεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας και τον Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων τους. Για την ανωτέρω ανάρτηση ενημερώνεται η αρμόδια Περιφέρεια με σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9. Από τη δημοσίευση της παρούσας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της τρέχουσας δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που έχει προκηρυχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την περίοδο 2020-2021, οι κοινοποιήσεις της παρ. 8 διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών προς την αρμόδια Περιφέρεια, εγγράφως.

10. Στο Κέντρο πρέπει να τηρείται μητρώο φιλοξενούμενων παιδιών, κατάσταση προσωπικού και βιβλίο συμβάντων.

Άρθρο 12
Κυρώσεις


1. Οι κυρώσεις λόγω παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 και της παρούσας επιβάλλονται από την αρμόδια για την αδειοδότηση των Κ.Δ.Α.Π. υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, βάσει της έκθεσης της παρ. 5 του άρθρου 11 ή σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου.

2. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι οι εξής:
α) Αν διαπιστωθεί η παραβίαση της παρ. 5 του άρθρου 1 επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής προσωρινή διακοπή λειτουργίας της δομής για τρεις (3) μήνες. Αν διαπιστωθεί η ίδια παράβαση, μετά την επιβολή της προσωρινής διακοπής λειτουργίας, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας οριστικά.
β) Αν διαπιστωθεί ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου χρησιμοποιούνται και για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την διαπίστωση της πρώτης παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αν διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια παράβαση εντός ενός έτους από την διαπίστωση της πρώτης καθ’ υποτροπή παράβασης, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της δομής για τρεις μήνες.
γ) Αν παρεμποδιστεί ο έλεγχος των αρμοδίων οργάνων στο χώρο της δομής με υπαιτιότητα του φορέα του Κ.Δ.Α.Π., επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την διαπίστωση της πρώτης παράβασης το πρόστιμο διπλασιάζεται, αν διαπιστωθεί δε η ίδια παράβαση εκ νέου εντός ενός έτους από τη διαπίστωση της πρώτης καθ’ υποτροπή παράβασης, ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.
δ) Αν οι προβλεπόμενοι στην άδεια λειτουργίας χώροι μεταβληθούν, χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000,00) έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, με κριτήριο το μέγεθος της μεταβολής και τάσσεται προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου, μέχρι την συμμόρφωση του φορέα.
ε) Αν, μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου, διαπιστωθούν υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας, ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσίας Δόμησης η οποία εκκινεί διαδικασίες περί αυθαιρέτων. Επιπροσθέτως των κυρώσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και η διακοπή της λειτουργίας της δομής, μέχρι να καταστούν πολεοδομικά νόμιμοι οι χώροι της δομής και να τροποποιηθεί αναλόγως η άδεια λειτουργίας, αν αυτό απαιτείται.
στ) Αν διαπιστωθεί ότι, μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, εξέλιπε μία ή περισσότερες από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρ. 5 του άρθρου 5, τάσσεται προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Οι δομές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 ελέγχονται ως προς την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 14951/09-10-2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4756/2020. Αν η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε διαπιστούμενη παράβαση και παράλληλα είτε τάσσεται νέα προθεσμία για συμμόρφωση είτε με αιτιολογημένη πράξη του αποφασίζοντος οργάνου επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου μέχρι τη συμμόρφωση του φορέα, για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των φιλοξενουμένων παιδιών.
ζ) Αν από την έκθεση αυτοψίας της παρ. 5 του άρθρου 11 ή τα πορίσματα των ελέγχων και των βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 8 του ίδιου άρθρου προκύπτει η διαπίστωση ότι παιδί που είχε δηλωθεί ως παρών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 8, ήταν στην πραγματικότητα απών, επιβάλλεται για κάθε ψευδώς δηλωθείσα παρουσία πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, εφόσον για το συγκεκριμένο παιδί το Κ.Δ.Α.Π. εισπράττει αμοιβή ή αξία τοποθέτησης, λόγω συμμετοχής του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η) Αν διαπιστωθεί η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού φιλοξενούμενων παιδιών ανά βάρδια σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της δομής, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για κάθε παιδί που απασχολείται στη δομή καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας.
θ) Για κάθε παράλειψη διοργάνωσης των προβλεπόμενων δράσεων της παρ. 3 του άρθρου 1, ανά τρίμηνο, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
ι) Σε περίπτωση μη τήρησης της αναλογίας της παρ. 2 του άρθρου 10, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

Άρθρο 13
Διακοπή φιλοξενίας


1. Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του.
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα.
γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.
δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις


1. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020 αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας κατά την υποβολή τους υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και ειδικότερα των άρθρων 2 και 3 αυτής. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας, κατ’ αποδοχή αιτήσεων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες.

2. Τα Κ.Δ.Α.Π. που ήδη λειτουργούν, βάσει άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση την άδεια αυτή. Οι δομές του προηγούμενου εδαφίου και αυτές που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την παρ. 1 διέπονται, ως προς τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις της παρούσας και ειδικότερα από τα άρθρα 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13.

3. Κατά το μέρος που οι δομές των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 2, διέπονται ως προς την λειτουργία τους από την ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και την ισχύουσα, κατά την έκδοση της τελευταίας, υπ’ αρ. 14951/09-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 8, οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή αυτή, πλην αυτής της παρ. 4, διεκπεραιώνονται εγγράφως ή με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Στ΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Ειδικά ως προς την καταγραφή της παρουσίας των παιδιών, κάθε αδειοδοτημένος φορέας οφείλει να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή σε ειδικό βιβλίο καταγραφής παρουσιών τηρούμενο τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έγχαρτη μορφή.

5. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 8, για την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, μη προβλεπόμενων στον υποβληθέντα με την αίτηση αδειοδότησης Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, και την αντικατάσταση ή διαγραφή ήδη προβλεπόμενων, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της, απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, η σχετική δε απόφαση αποστέλλεται στον αιτούντα φορέα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας προθεσμίας. Αν δεν εκδοθεί ρητή πράξη εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. Μετά την έκδοση της ρητής εγκριτικής απόφασης ή της τεκμαιρόμενης αντίστοιχης, ο φορέας υποχρεούται να αναρτήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναθεωρημένο σύμφωνα με την ρητή ή τεκμαιρόμενη εγκριτική απόφαση στον ιστότοπό του.

6. Οι δομές των παρ. 1 και 2 οφείλουν να προσαρμοστούν στις προβλέψεις της παρούσας ως προς την προσβασιμότητα τους από άτομα με αναπηρία, μέχρι την 31η.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2021
 
Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης