Αποτελέσματα live αναζήτησης

200763/01-06-2021 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και για ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

200763/01-06-2021
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και για ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»


200763/01-06-2021 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 01/06/2021
Α.Π. 200763


Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας
Αριθ. τηλ. : 210 5285 639, -642, - 615, -536

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλ.: 210 5285 581, -692, -583, -630

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
E - mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
• ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»


ΣΧΕΤ : Η 39/2020 Εγκύκλιος και τα με αριθμ. πρωτ. 82992/06.05.2020, 99892/27-05-2020 και 58522/17.02.2021 Γενικά Έγγραφα του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθμ. οικ.22010/22.04.2021 (Φ.Ε.Κ.1656/τ.Β'/22.04.2021) Κ.Υ.Α., με τις οποίες καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης της ασφάλισης του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 (Δ.Π./2021) εργαζομένων των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και ενταχθέντων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι, πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021, της αναλογίας του Δ.Π./2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.01.2021 έως 30.04.2021, πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δ.Π./2021 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Α.Π.Δ.) Δ.Π./2021 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ως γνωστόν, για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί γίνεται χρήση του Τ.Α.18 ( Τ.Α.19 για το Δώρο Πάσχα 2020 και Τ.Α. 116 Δώρο Χριστουγέννων 2020)

Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 123 «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤ. ΣΥΜΒ.»

Ο Τ.Α. 123 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό - πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει στην Α.Π.Δ.

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 123 περιλαμβάνει :
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση, που αντιστοιχούν στη πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου,
• αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο διάστημα ή στα διαστήματα κατά τα οποία, εντός της περιόδου από 01.01.2021 έως 30.04.2021, η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή, καθώς και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργατικές και εργοδοτικές) οι οποίες δεν θα καταβληθούν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι:
- Η εγγραφή με Τ.Α.123 δεν δέχεται ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών)
- Ο υπολογισμός των εισφορών (εργοδότη & εργαζόμενου) γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κ.Π.Κ. πλήρους, ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση για κάθε περίπτωση
- Η εγγραφή με τον Τ.Α.123 δύναται να συνδυαστεί με εγγραφές λοιπών Τ.Α. που αφορούν Δ.Π. (π.χ. 004, 119, 120, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ).

Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη & εργαζόμενου) για το Δ.Π./2021, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η δε ασφάλιση λαμβάνει χώρα μέσω Α.Π.Δ., που θα παραχθεί αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e - Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με τον ίδιο Κ.Π.Κ., βάσει του οποίου καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.Τελική ημερομηνία παραγωγής των εν λόγω Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίστηκε η 30.06.2021.

Δ.Π./2021 Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

1. Κεφ. Α'Εγκ.39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α.

1.1. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ή ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Κ.Α.Δ. (άρθρο 31 ν.4690/2020 παρ.3γ & 4)

1.2. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 31 ν.4690/2020 παρ. 5 )


Ως γνωστόν για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις αναφερόμενες στον τίτλο διατάξεις (κεφάλαιο Α' της εγκυκλίου 39/2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.) χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (αντιστοίχως οι Τ.Α. 70 και 71 για την απεικόνιση του Ε.Α. έτους 2020, καθώς και, οι ΤΑ 114 και 115 για την απεικόνιση του Δ.Χ. 2020).

Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στις προαναφερόμενες διατάξεις καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 119 «Τακτ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 120 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.
- ο Τ.Α. 119 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο κατέβαλε ο εργοδότης στον εργαζόμενο, ενώ,
- ο Τ.Α. 120 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Δ.Π./2021 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω Α.Π.Δ.

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 119 περιλαμβάνει :
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,
• αποδοχές του Δ.Π./2021 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου (παρασχεθείσα εργασία) καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργαζομένου) οι οποίες καταβάλλονται στο σύνολό τους κατά τα γνωστά μέχρι 30.06.2021.

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 120 περιλαμβάνει :
• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 119
• τις αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο
εργασίας, κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες (εργατικές και εργοδοτικές) δεν θα καταβληθούν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
• την τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης σε ποσοστό κάλυψης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι:

- Οι εγγραφές με Τ.Α.119 και 120 δεν περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών)

- Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/ προσθετικά, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α.119, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α.120, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.

- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.119 & 120 μπορούν να συνδυαστούν με εγγραφές, στις οποίες γίνεται χρήση των λοιπών Τ.Α. που αφορούν το Δ.Π. (π.χ. 004, 123, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ)

2. Κεφ. Δ' Εγκ.39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α.

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ & ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (άρθρο 123 του ν.4714/2020)


Ως γνωστόν για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις αναφερόμενες στο τίτλο διατάξεις (κεφάλαιο Δ' της εγκυκλίου 39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α.) χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών (Τ.Α.) 40 και 60, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (αντιστοίχως οι Τ.Α. 53 και 54 για την απεικόνιση του Ε.Α. έτους 2020, καθώς και, οι ΤΑ 117 και 118 για την απεικόνιση του Δ.Χ. 2020).

Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στις προαναφερόμενες διατάξεις καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 121 «Τακτ. αποδ. ΔΠ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.» και 122 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.
- ο Τ.Α. 121 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο κατέβαλλε ο εργοδότης στον εργαζόμενο, ενώ,
- ο Τ.Α. 122 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Δ.Π./2021 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω Α.Π.Δ.

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 121 περιλαμβάνει :
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου
• αποδοχές Δ.Π./2021 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργαζομένου) οι οποίες καταβάλλονται στο σύνολό τους κατά τα γνωστά μέχρι 30.06.2021
• τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών. Το ποσό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)»

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 122 περιλαμβάνει :
• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 121.
• τις αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες (εργατικές και εργοδοτικές) δεν θα καταβληθούν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
• την τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης σε ποσοστό κάλυψης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)» αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι :
- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.121 και 122 δεν περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών).
- Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά /προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α.121, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α.122, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ..
- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.121 & 122 μπορούν να συνδυαστούν με εγγραφές, στις οποίες γίνεται χρήση των λοιπών Τ.Α. που αφορούν Δ.Π. (π.χ. 004, 123, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ)

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης