Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Επιδότηση παγίων δαπανών: «Απορίες» που παραμένουν και «χρόνος» που δεν υπάρχει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2021 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Επιδότηση παγίων δαπανών: «Απορίες» που παραμένουν και «χρόνος» που δεν υπάρχει


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης
Taxheaven


Περιεχόμενα

1. Νομοθεσία, Εγκύκλιοι και Ανακοινώσεις
1.1 Νομοθεσία
1.2 Εγκύκλιοι
1.3 Ανακοινώσεις του Υπ. Οικονομικών
1.4 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
2. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
2.1 Κατηγορίες Επιχειρήσεων με βάση την ΓΔΟΥ 504/29-5-2021
2.2 Προϋποθέσεις με βάση την ΓΔΟΥ 504/29-5-2021
2.3 Η Προϋπόθεση πτώσης τζίρου τουλάχιστον 30%
2.4 Η Προϋπόθεση της ζημιάς προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
3. Επιλέξιμες δαπάνες και τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης
4. Ύψος της ενίσχυσης (σε ποσοστό και σε απόλυτο ποσό)
5. Τρόπος Ενίσχυσης
6. Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων
7. Φύση της «Ενίσχυσης»
8. Προθεσμία υποβολής
9. Βήματα για την λήψη της «Ενίσχυσης»
10. Επισημάνσεις1. Νομοθεσία, Εγκύκλιοι και Ανακοινώσεις

1.1 Νομοθεσία

Στο άρθρο 29 «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών», του 4772/5-2-2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής: «1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων. 2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. 4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή

1.2 Εγκύκλιοι

α) Απόφαση Ε.2059/17-3-2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων .., 29, .. του ν. 4772/2021.

Επαναλαμβάνει τα οριζόμενα στο νόμο και έχει την προσθήκη : « Τέλος, αν και δεν αναφέρεται στον πιο πάνω νόμο, ευνόητο ότι στην πιο πάνω «επιδότηση παγίων δαπανών» δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.»

β) ΓΔΟΥ 504/29-5-2021 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020

Αναφέρεται σε:
(1)
Στους δικαιούχους της «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
(2) Τις προϋποθέσεις για την «Εκδήλωση ενδιαφέροντος»
(3) Τις προθεσμίες υποβολής και
(4)
Τον τρόπο υποβολής της «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

γ) Ε.2118/31-5-2021 Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες.

Διευκρινίζει ότι : Απαιτείται η οριστικοποίηση του εντύπου Ε3 (μόνο και όχι και του έντυπου Ε1 ή Ν), ανεξάρτητα της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να οριστικοποιηθεί μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.


1.3 Ανακοινώσεις του Υπ. Οικονομικών

α) Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (11 Μαρτίου 2021)

Διευκρινίσεις για την επιδότηση επί των παγίων δαπανών, την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και το νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2

Αναφέρεται σε :
α) Στις επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες,
β) Στις πάγιες δαπάνες, που θα επιχορηγούνται,
γ) Στις άλλες ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη (δηλαδή, θα αφαιρούνται),
δ)
Στο ποσοστό και στο ύψος της ενίσχυσης και
ε)
Στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι

β) Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (30 Μαΐου 2021) - Επιδότηση παγίων δαπανών - Συμπλήρωση και οριστικοποίηση Ε3 χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Αναφέρεται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και υπενθυμίζει ότι: «υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019».


1.4 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Απόφαση C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής [Ανακοίνωση της Επιτροπής —, 4η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και τροποποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων ]

«Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«3.12 Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες

86. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.

87. Εάν τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ενίσχυση, η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου («επιλέξιμη περίοδος»)·

β. Η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος σε επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019· (*8)

γ. Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση ή στήριξη από άλλες πηγές. (*9) Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία), όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου (*10) θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών λογαριασμών. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης ανακτάται·

δ. Εν πάση περιπτώσει, η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. EUR ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 3 εκατ. EUR ανά επιχείρηση· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

ε. οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες·

στ. η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (*11) την 31η Δεκεμβρίου 2019. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (*12) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (*13).

…………………..

(*8) Η περίοδος αναφοράς είναι μια περίοδος του 2019, ανεξάρτητα από το αν η επιλέξιμη περίοδος είναι το 2020 ή το 2021."

(*9) Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ως δαπάνες νοούνται οι πάγιες και οι μεταβλητές δαπάνες: οι πρώτες πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το επίπεδο της παραγωγής, ενώ οι δεύτερες εξαρτώνται από το επίπεδο της παραγωγής."

(*10) Οι εφάπαξ ζημίες απομείωσης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ζημιών βάσει της παρούσας διάταξης."

(*11) Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1)."

(*12) Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης."

(*13) Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης.»"

…………………..2. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

2.1 Κατηγορίες Επιχειρήσεων με βάση την ΓΔΟΥ 504/28.5.2021

α) «Δημοτικές» Επιχειρήσεις

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04). (Δεν αναφέρεται στην απόφαση καμία προϋπόθεση για αυτές)

β) «Ιδιωτικές» Επιχειρήσεις

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις.


2.2 Προϋποθέσεις με βάση την ΓΔΟΥ 504/28.5.2021

Με βάση την ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις σωρευτικά:

α/α

Προϋποθέσεις

1

Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως

2

Να απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

3

Να είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους του παραρτήματος της απόφασης ΓΔΟΥ504/2021, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020

4

Να έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( Μόνο το έντυπο Ε3 ) και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν,

ως εξής:


Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 έως 28/5/2021

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( Μόνο το έντυπο Ε3 ) για το φορολογικό έτος 2020 εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου έως 17/6/2021

Όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 έως τις 28/5/2021

5

Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο αυτή,

6

Να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ,

7

Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137) [ Αφορά πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας ]

8

Να είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,

9

Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,

10

Να είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες.

11

Να είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

12

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν πρέπει να ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και β) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.2.3 Η
Προϋπόθεση πτώσης τζίρου τουλάχιστον 30%

Η προϋπόθεση αυτή, δεν αναφέρεται στην ΓΔΟΥ 504/28.5.2021, αλλά:

α) Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (11 Μαρτίου 2021) ότι:

« Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής: ….Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου»

β) Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (30 Μαΐου 2021) ότι:

« Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1/4/2019 έως 31/12/2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ ».

γ) Αναφέρεται στο «Προσωρινό πλαίσιο, μέτρο 3.12 Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, ότι :

«β. Η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος σε επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 (Η περίοδος αναφοράς είναι μια περίοδος του 2019, ανεξάρτητα από το αν η επιλέξιμη περίοδος είναι το 2020 ή το 2021)»

Άρα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι χρειάζεται και η προϋπόθεση πτώσης του τζίρου τουλάχιστον 30%, εκτός αν πρόκειται για : α) νέα επιχείρηση (έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2019), β) επιχείρηση που απέκτησε πρόσφατα υποκατάστημα (από 1/4/2019 έως 31/12/2020) και γ) ΚΤΕΛ
2.4 Η Προϋπόθεση της ζημιάς προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

Η προϋπόθεση αυτή, δεν αναφέρεται στην ΓΔΟΥ 504/28.5.2021, αλλά:

α) Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (11 Μαρτίου 2021) ότι:

« Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής: …. Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.»

β) Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (30 Μαΐου 2021), ότι:

«Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις [Σχόλιο: Αναφέρεται γενικά σε «ζημιογόνες» και όχι με ελάχιστη ζημιά τουλάχιστον 30%]».

γ) Αναφέρεται στο «Προσωρινό πλαίσιο, μέτρο 3.12 Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, ότι:

« γ. Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση ή στήριξη από άλλες πηγές.» [Δηλαδή μια επιχείρηση, για να ενταχθεί στο μέτρο πρέπει να έχει ζημιές και οι ζημιές να μην καλύπτονται από άλλα μέτρα ενίσχυσης].

Άρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν είναι βέβαιο ως προϋπόθεση, η ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30%, αλλά οποιοδήποτε ποσοστό ζημιάς.3. Επιλέξιμες δαπάνες και τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης

α) Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (11 Μαρτίου 2021) ότι:

« Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

  • παροχές σε εργαζόμενους,
  • ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
  • ενέργεια,
  • ύδρευση,
  • τηλεπικοινωνίες,
  • ενοίκια,
  • λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
  • χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.»

β) Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (30 Μαΐου 2021), ότι:

« Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ».

γ) Αναφέρεται στο «Προσωρινό πλαίσιο, μέτρο 3.12 Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, ότι :

« γ. …Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου (*10) θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες [ (*10) Οι εφάπαξ ζημίες απομείωσης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ζημιών βάσει της παρούσας διάταξης].»δ)
Παράδειγμα υπολογισμού της ενίσχυσης.

Σημαντική Επισήμανση: Έχει υπολογιστεί με βάση το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών της 11/3/2021.

Με βάση το ανωτέρω το Δελτίο Τύπου, γενικά το «πλαίσιο υπολογισμού», έχει ως εξής:

[1] Υπολογισμός του ποσού των «σταθερών (πάγιων) δαπανών» [«Επιλέξιμες Δαπάνες»] (Έντυπο Ε3 – Πίνακας Ζ2 – Φορολογικού Έτους 2020)

Περιγραφή Κωδικός Εντύπου Επιδοτείται Ναι/Όχι
Ζ2 Σύνολο Εξόδων 580
Παροχές σε εργαζόμενους 581
Μικτές αποδοχές 001 Ναι
Εργοδοτικές εισφορές 002 Ναι
Λοιπές παροχές 003 Ναι
Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 582 Όχι
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 583 Όχι
Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφ.περιουσιακών στοιχείων 584 Όχι
Διάφορα λειτουργικά έξοδα 585
Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees) 001 Όχι
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 002 Όχι
Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 003 Όχι
Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες 004 Όχι
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 005 Όχι
Έξοδα ταξιδίου 006 Όχι
Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων 007 Ναι
Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών 008 Όχι
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής 009 Όχι
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής 010 Όχι
Ενέργεια 011 Ναι
Ύδρευση 012 Ναι
Τηλεπικοινωνίες 013 Ναι
Ενοίκια 014 Ναι
Διαφήμιση και προβολή 015 Όχι
Λοιπά έξοδα 016 Ναι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 586 Ναι
Αποσβέσεις 587 Όχι
Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα 588 Όχι
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) 589 Όχι
Φόρος Εισοδήματος 590 Όχι[2] Υπολογισμός του ποσού που έχει καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος
Το «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021, αναφέρει ότι: «Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος», χωρίς να εξειδικεύει αν: α) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης (π.χ «Επιστρεπτέα Προκαταβολή») ή μόνο το μέρος που αποτελεί «επιδότηση» (δηλαδή το μη επιστρεπτέο ποσό) και β) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν δόθηκε τα έτη 2020 και 2021 ή μόνο αυτή που δόθηκε το έτος 2021.

[3] Ένταση της επιδότησης/ενίσχυσης (ποσοστό που καλύπτει) Δείτε κατωτέρω (Παρ. 4)

[4] Υπολογισμός του ποσού της Ενίσχυσης [[1] Σύνολο «Επιλέξιμων Δαπανών» (- Μείον) [2] Ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις (= Ίσον) Ποσό προς Ενίσχυση] [3] Επί το ποσοστό της δικαιούμενης ενίσχυσης (= Ίσον) Δικαιούμενο Ποσό Επισημάνσεις: α) Το «Δικαιούμενο Ποσό», δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019 β) Το «Δικαιούμενο Ποσό», δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. Ευρώ

Παράδειγμα:

[[1] Σύνολο «Επιλέξιμων Δαπανών»

300.000,00

(- Μείον)


[2] Ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις

120.000,00

(= Ίσον) Ποσό προς Ενίσχυση]

180.000,00

[3] Επί το ποσοστό της δικαιούμενης ενίσχυσης

70%

(= Ίσον) Δικαιούμενο Ποσό

126.000,00

4. Ύψος της ενίσχυσης (σε ποσοστό και σε απόλυτο ποσό)

α) Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17.6.2021).

β)
Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (11 Μαρτίου 2021) ότι :

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των «παγίων δαπανών» που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

(1) Σε ποσοστό επί των «ακάλυπτων σταθερών δαπανών»

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.
Το ποσοστό αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

(2) Ανώτατα όρια κάλυψης
(i) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
(ii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
(iii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

γ) Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (30 Μαΐου 2021) ότι:

«Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. Ευρώ».

δ)
Αναφέρεται στο «Προσωρινό πλαίσιο, μέτρο 3.12 Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες ότι:

«γ. … Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία), όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών. …δ. Εν πάση περιπτώσει, η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. EUR ανά επιχείρηση.»Επισημάνσεις:

α) Ο χαμηλός προϋπολογισμός (500 εκατ. Ευρώ) του μέτρου, το πιθανότερο να οδηγήσει σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιδότησης σε σχέση με τα ανώτατα επιτρεπτά ( 70% ή 90%) .

Σημειώνεται ότι μέχρι και την 1/6/2021, το πλήθος αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιδότησης Πάγιων Δαπανών, ανερχόταν σε 13.491

β) «Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης» ( ΓΔΟΥ 504/2021, άρθρο 1, παρ. 9)

5. Τρόπος Ενίσχυσης

Η Ενίσχυση δίδεται «μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021» (ΓΔΟΥ 504/2021, άρθρο 1, παρ. 1)


6. Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων

Αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (30 Μαΐου 2021), ότι : «Όπως είχε ήδη σημειωθεί από την αρχική ανακοίνωση του μέτρου, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021».


7. Φύση της «Ενίσχυσης»

Στην απόφαση Ε.2059/2021, αναφέρονται για το θέμα τα εξής:

«Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 ορίζεται ότι η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Τέλος, αν και δεν αναφέρεται στον πιο πάνω νόμο, ευνόητο ότι στην πιο πάνω «επιδότηση παγίων δαπανών» δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. [ Άρα «μη επιστρεπτέα» ] »


8. Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021.

Η ασφυκτική αυτή προθεσμία, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων:

α) ΟΕΕ: Μη εφαρμόσιμη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις πάγιες δαπάνες έως τις 17 Ιουνίου

β) ΑΚΙΟΕ: Επιστολή διαμαρτυρίας για την απόφαση ΓΔΟΥ 504/2021 - «Ανάλγητη και αναποτελεσματική πολιτική»

γ) ΕΛΦΕΕ Μεσσηνίας: Αίτημα παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τροποποίηση της ΓΔΟΥ 504/2021

δ) Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Επιστολή σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία αίτησης επιδότησης παγίων με προϋπόθεση την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

ε) ΛΣΑ: Ανακοίνωση σχετικά με το μέτρο ένταξης στην επιδότηση των παγίων δαπανών - «Τα ανέφικτα χρονοδιαγράμματα καθιστούν αναξιόπιστη την ίδια την Πολιτεία»

στ) Π.Δ.Σ.Ο.: Συμβόλαιο εξόντωσης των λογιστών-φοροτεχνικών - Ανακοίνωση για τη ΓΔΟΥ 504/20219. Βήματα για την λήψη της «Ενίσχυσης»

« Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν από αύριο, 31 Μαΐου 2021, οι επιχειρήσεις, που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών: - Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). - Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων». (Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών 30 Μαΐου 2021)

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.

Ακολουθείτε η διαδρομή μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.:

https://www.aade.gr/mybusinesssupport

https://www1.aade.gr/sgsisapps5/myBusinessSupport/#!/mbsscheck

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ.

- Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/29.05.2021 και συναινώ στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

- Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότησης Παγίων Δαπανών

Τα «Στοιχεία Μητρώου» εμφανίζονται συμπληρωμένα.

«Κλικάρω»: Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότησης Παγίων Δαπανών

Οι επιλογές είναι:

-«Ιστορικότητα» (εμφανίζεται το ιστορικό της αίτησης)

- «Υποβολή Αίτησης» (επιλέγεται για να ολοκληρωθεί η αίτηση)

Σε περίπτωση επιτυχούς καταχώρησης της αίτησης εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: «Η αίτηση σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την αίτηση αποεπιλέγετε το: «Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότησης Παγίων Δαπανών» και επιλέγετε «Υποβολή αίτησης», τότε στην «Ιστορικότητα», εμφανίζεται το μήνυμα : «Στις ΧΧ.06.2021 ΧΧ:24:43 ανακαλέσατε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότησης Παγίων Δαπανών»

- «Εκτύπωση» της αίτησης.10. Επισημάνσεις

Δεδομένης της «Κατάστασης Πανικού», εκτιμώ ότι οι Φορολογικές αρχές πρέπει:

α) Ρητώς και κατηγορηματικώς (δηλαδή με «Απόφαση» και όχι με «Ανακοίνωση») πρέπει να περιλάβουν στις προϋποθέσεις και την «πτώση του τζίρου κατά 30% τουλάχιστον».
Άλλωστε η κάθε επιχείρηση μπορεί «νομίμως» τώρα να υποβάλλει δήλωση, αφού η δέσμευσή της είναι: «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 …»

β) Να διασαφηνίσουν την προϋπόθεση που στην μία ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (11/3/2021), αναφέρεται ως: «Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020» και στην άλλη (30/5/2021) αναφέρεται ως : «Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις».

γ) Να διασαφηνίσουν το σημείο « Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1/4/2019 έως 31/12/2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ» (ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (11/3/2021) ).

Τα ανωτέρω θα «ξεκαθαρίσουν» το πεδίο, με συνέπεια την μείωση των «Αιτήσεων» και συνεπακόλουθα των δηλώσεων Ε3.
Στο παρόν περιβάλλον οι προθεσμίες είναι ανέφικτες, έστω και με την φημολογούμενη ολιγοήμερη παράταση.


---
Δείτε επίσης το σχετικό άρθρο μου:
Άρθρα Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων: Η νέα ανεφάρμοστη (χρονικά) απόφαση (ΓΔΟΥ 504/29-5-2021) - Οι παλιότερες ανακοινώσεις – Το πλαίσιο στην Ε.Ε.
[Δημοσιεύτηκε 29/5/2021, πριν: α) Την απόφαση Ε.2118/31-5-2021 και β) Την Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών (30 Μαΐου 2021)].


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης