Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021 Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)

Σχόλια:

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ B’ 2385/07.06.2021)
Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.05.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2313) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) στη σελίδα 26316, στο στοιχείο 631, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Έμπειρος Υπάλληλος Διοικητικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης»,
στο ορθό:
«Έμπειρος Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης»
β) στη σελίδα 26302, στο στοιχείο 489 και στη σελίδα 26305, στο στοιχείο 516, διορθώνονται, αντίστοιχα, τα εσφαλμένα:

στα ορθά:

γ) στη σελίδα 26258, στα στοιχεία 65 και 73 και στη σελίδα 26259, στο στοιχείο 76, διορθώνονται, αντίστοιχα, τα εσφαλμένα:

στα ορθά:

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)



Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021
Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)


ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021 Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 31/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε' 1045944 ΕΞ 2021

Αριθ. ΦΕΚ: 2313/Β'/01-06-2021
2385/Β'/07-06-2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375939
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4389/2016 (Α'94)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και κυρίως του άρθρου 28 αυτού.

2. α) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
β) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10.07.2020 (Β’ 2871) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ) Την υπ’ αρ. 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
δ) Την υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
ε) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
ζ) Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β’ 4227) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
η) Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 18-11-2020 (Β’ 5401) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.311.69/3051/οικ.9836/ 28-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του επί της παρούσας απόφασης.

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 31-05-2021 συνεδρίασή του, επί της παρούσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 12/31-05-2021 βεβαίωση.

6. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που διενεργήθηκε από 12 έως 19 Μαΐου 2021.

7. Το γεγονός ότι από την ισχύ της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. τρέχοντος οικονομικού έτους και επόμενων οικονομικών ετών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ.

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζονται οι κάτωθι όροι:

1. «Θέση Εργασίας» (Θ.Ε.) Ορίζεται κάθε θέση εργασίας που υπάρχει στην Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή καταγράφεται στα Περιγράμματα Θέσης Εργασίας.

2. «Περίγραμμα Θέσης Εργασίας» (Π.Θ.Ε.) Το «Περίγραμμα Θέσης Εργασίας» αποτελεί καταγραφή του περιεχομένου της θέσης εργασίας στο οποίο αποτυπώνονται τα κύρια καθήκοντα και οι ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Το Π.Θ.Ε. αποτυπώνει:
i) τη θέση στο οργανόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε.,
ii) το αντικείμενο της θέσης,
iii) τα κύρια καθήκοντα,
iv) τη χρήση πόρων,
v) τις συνθήκες εργασίας,
vi) τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα,
vii) τα επιθυμητά προσόντα και
viii) τις ικανότητες και το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας. Το Περίγραμμα Θέσης Εργασίας δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν και αφορούν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

3. «Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας» Ορίζεται η συστηματική αξιολόγηση όλων των Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τη σχετική βαρύτητα που αποδίδεται σε αυτές η οποία προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ειδικά κριτήρια.

4. «Κριτήρια Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας» Ορίζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση των Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την θεωρία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως οι γνώσεις και η εμπειρία, η πολυπλοκότητα και η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων, η επιρροή και η εποπτεία, οι επαφές και η επικοινωνία και οι συνθήκες εργασίας (Παράρτημα I).

5. «Βαθμολόγηση Θέσεων Εργασίας» Ορίζεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια, από το σύνολο των οποίων προκύπτει και η κατάταξη των Θέσεων Εργασίας σε βαθμούς.

6. Βαθμός Θέσης Εργασίας (ΒΘΕ) Ορίζεται ο Βαθμός της Θέσης Εργασίας, όπως προκύπτει από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Σκοπός


Η παρούσα απόφαση ορίζει το νέο Σύστημα Βαθμολογίου Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο βασίζεται στην αξιολόγηση των Θέσεων Εργασίας, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το συντελεστή βαρύτητας εκάστου εξ αυτών των κριτηρίων. Το νέο σύστημα βαθμολογίου Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. αφορά στην εσωτερική ιεράρχηση όλων των Θέσεων Εργασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτών και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 3
Μεθοδολογία, κριτήρια και διαδικασία Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας

1. Για την αξιολόγηση των Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, με τα οποία προσδιορίζεται η σχετική βαρύτητα εκάστης θέσης εργασίας στη λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε., όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα ΠΘΕ

2. Τα κριτήρια αυτά, το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας, ομαδοποιούνται σε έξι (6) κατηγορίες και καθορίζεται το ποσοστό της βαρύτητας εκάστου εξ αυτών στο σύνολο της βαθμολόγησης της Θέσης Εργασίας, ως εξής:

 

Παράγοντες - Κριτήρια Βαθμολόγησης Θ.Ε. Ποσοστό Βαρύτητας (%)
1. Γνώσεις και Εμπειρία 20%
2. Πολυπλοκότητα και Δημιουργικότητα 20%
3. Κριτική Σκέψη και Λήψη Αποφάσεων 20%
4. Επιρροή και Εποπτεία 20%
5. Επαφές και Επικοινωνία 10%
6. Συνθήκες εργασίας 10%


3. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, έκαστος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και Αυτοτελώς υπαγόμενης στο Διοικητή Υπηρεσίας προτείνει, για τις Θέσεις Εργασίας που ανήκουν στην οικεία Γενική Διεύθυνση ή Αυτοτελώς υπαγόμενη Υπηρεσία βαθμολογία για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, σε κλίμακα από το 1 έως το 10.

4. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης συλλέγει όλες τις ανωτέρω προτάσεις και εισηγείται στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. τη βαθμολογία για κάθε ένα από τα ως άνω έξι κριτήρια, σε κλίμακα από το 1 έως το 10, ως προς κάθε Θέση Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα αυτών και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της υπηρεσίας στην οποία εντάσσονται, καθώς και της Α.Α.Δ.Ε. εν γένει.

5. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. είναι αρμόδιος για την βαθμολόγηση των Θέσεων Εργασίας των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων των Αυτοτελώς υπαγόμενων Υπηρεσιών.

6. Η βαθμολογία κάθε Θέσης Εργασίας προκύπτει, από τον πολλαπλασιασμό της βαθμολογίας εκάστου κριτηρίου με το συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των γινομένων αυτών.

Άρθρο 4
Πίνακας Βαθμών Θέσης Εργασίας (ΒΘΕ)


Από την ανωτέρω βαθμολόγηση και τη επεξεργασία των αποτελεσμάτων που διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, σύμφωνα με την μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙ, αναδεικνύονται το εύρος και τα σημεία αλλαγής των βαθμών.

Όλες οι θέσεις εργασίας κατατάσσονται σε βαθμούς (Παράρτημα III), σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα Βαθμών Θέσης Εργασίας (ΒΘΕ), η οποία διαρθρώνεται ως εξής:

Τίτλος ΘΕ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
Ανώτατες Επιτελικές Θέσεις Ευθύνης A Α 94-100
Ανώτατες Επιτελικές Θέσεις Ευθύνης B Β 90-93
Ανώτερες Επιτελικές Θέσεις Ευθύνης A - Ανώτατες Επιχειρησιακές Θέσεις Ευθύνης A Γ 83-89
Ανώτερες Επιτελικές Θέσεις Ευθύνης B - Ανώτατες Επιχειρησιακές Θέσεις Ευθύνης B Δ 78-82
Επιτελικές Θέσεις Ευθύνης A - Ανώτερες Επιχειρησιακές Θέσεις Ευθύνης A Ε 75-77
Επιτελικές Θέσεις Ευθύνης B - Ανώτερες Επιχειρησιακές Θέσεις Ευθύνης B ΣΤ 72-74
Επιχειρησιακές Θέσεις Ευθύνης A - Ανώτατες Επιχειρησιακές/Διαλειτουργικές Θέσεις A Ζ 67-71
Επιχειρησιακές Θέσεις Ευθύνης B - Ανώτατες Επιχειρησιακές/Διαλειτουργικές Θέσεις B Η 63-66
Ανώτερες Επιχειρησιακές Θέσεις Θ 55-62
Επιχειρησιακές Θέσεις I 44-54
Θέσεις Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Α' ΙΑ 38-43
Θέσεις Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Β' ΙΒ 28-37
Τεχνικές - Υποστηρικτικές Θέσεις ΙΓ 0-27

Άρθρο 5

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους που υπηρετούν και ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παράλληλα προς τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 80-82 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), που αφορούν στη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 6


Τα κατωτέρω Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ακολουθούν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ




O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης