Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β ́ 5401) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίηση - καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»


Σχόλια: Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ B’ 2385/07.06.2021)
Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.05.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2314), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) στη σελίδα 26367, στο τέλος της στήλης Α’ (στοιχείο 12) και τις αρχές της στήλης Β’, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. με τριετή σχετική εμπειρία ή απόφοιτος ΔΕ με εξαετή σχετική εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης»,
στο ορθό:
«Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. ή απόφοιτος ΔΕ με τριετή σχετική εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης»,
β) στη σελίδα 26378 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Έμπειρος Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων
Τμήμα: Β - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων
Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων»,
στο ορθό:
«Έμπειρος Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων, Δ.Α.Φ.Ε., Δ.Α.Τ.Ε., ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.
Τμήμα: Η θέση υπάγεται σε Τμήματα των παραπάνω Διευθύνσεων
Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του εκάστοτε Τμήματος
γ) στη σελίδα 26382 διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining
Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων
Τμήμα: Β - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων
Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ - Άντλησης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Δεδομένων»
στο ορθό:
«Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining
Διεύθυνση: Υπηρεσιών Δεδομένων, Δ.Α.Φ.Ε., Δ.Α.Τ.Ε., ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.
Τμήμα: Η θέση υπάγεται σε Τμήματα των παραπάνω Διευθύνσεων Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του
εκάστοτε Τμήματος».
(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2021 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β ́ 5401) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίηση - καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»


Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β΄ 5401) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

(ΦΕΚ Β' 2314/01.06.2021)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 26),
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41, καθώς και του άρθρου 28 αυτού,
γ) του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738).

3. Την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1176065 ΕΞ 2017/ 24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β΄ 4162).

4.Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017/24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4227).

5.Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 5401).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1147691 ΕΞ 2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις» (B΄ 3017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 2/77928/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

8. Την υπ’ αρ. 2/77929/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

9. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 27.5.2021 συνεδρίασή του, επί της παρούσας Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9, καθώς και του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 11/28.5.2021 βεβαίωση.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 5401), ως ακολούθως:

1. «Όπου στην ως άνω απόφαση στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) προβλέπεται στην ενότητα “Απαιτούμενα τυπικά προσόντα”: «Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. με διετή σχετική εμπειρία» τροποποιείται σε “Πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. με τριετή σχετική εμπειρία”».

2. Στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):

2.1. Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δράσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» καταργείται και αντικαθίσταται από τα εξής Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας:

-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δράσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,

-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δράσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2.2. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας (Α.Τ.Α.)»,

-Η ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής:

Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε., η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης ή απόφοιτος ΔΕ με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε. η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον εξαετή εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης.

2.3. Στα κάτωθι Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που υπάγονται στις Διευθύνσεις της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Δ.Α.Φ.Ε., Δ.Α.Τ.Ε., Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ (πλην του Τμήματος ΣΤ’), ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ. μεταβάλλεται ο τίτλος τους ως ακολούθως:

-Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας «Αναλυτής Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ» μετονομάζεται σε «Έμπειρος Αναλυτής Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ»,
-Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας «Έμπειρος Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ» μετονομάζεται σε «Αναλυτής Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ»,
χωρίς καμία άλλη μεταβολή στο περιεχόμενό τους.

2.4. Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Ειδικός σε θέματα Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining» καταργείται και δημιουργούνται τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:

-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining»,
-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Στατιστικής Ανάλυσης και Data Mining».

2.5. Τροποποιείται το Περίγραμμα Θέσης Εργασίας με την ονομασία «Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης 1ου Επιπέδου του Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.)» και δημιουργείται νέο Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Έμπειρος Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης 1ου Επιπέδου του Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.)».

2.6. Καταργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Συναλλασσόμενων ΦΗΜ» και αντικαθίσταται ως ακολούθως από τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:

-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Συναλλασσόμενων ΦΗΜ»,
-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Συναλλασσόμενων ΦΗΜ».

3. Στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):

3.1. Καταργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξης» και αντικαθίσταται ως ακολούθως από τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:

-«Έμπειρος υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξης»,
-«Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξης»

3.2. Στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας με ονομασίες: «Έμπειρος Υπάλληλος βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων», «Έμπειρος Υπάλληλος έκδοσης διπλοτύπων», «Έμπειρος Υπάλληλος έκδοσης φορολογικής ενημερότητας», « Έμπειρος Υπάλληλος επιστροφών διαγραφών και υπερεισπράξεων», «Έμπειρος Υπάλληλος Λογιστικού» του Τμήματος Εσόδων, Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ Τάξεως, η ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής:

«Πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε σχετικά θέματα ή απόφοιτος Δ.Ε. με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας η οποία αποδεικνύεται από τουλάχιστον εξαετή εμπειρία σε σχετικά θέματα».

3.3. Στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας με ονομασίες: «Υπάλληλος βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων», «Υπάλληλος έκδοσης διπλοτύπων», «Υπάλληλος έκδοσης φορολογικής ενημερότητας», «Υπάλληλος επιστροφών διαγραφών και υπερεισπράξεων», «Υπάλληλος Λογιστικού» του Τμήματος Εσόδων, Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ Τάξεως, η ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής:

«Πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ή απόφοιτος Δ.Ε. με τριετή σχετική εμπειρία».

3.4. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος Μητρώου» του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ Τάξεως, η ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής:

«Πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε σχετικά θέματα ή απόφοιτος Δ.Ε. με ενδελεχή γνώση και κατανόηση των φορολογικών αντικειμένων και της φορολογικής νομοθεσίας η οποία αποδεικνύεται από τουλάχιστον εξαετή εμπειρία σε σχετικά θέματα».

3.5. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας. με την ονομασία «Υπάλληλος Μητρώου» του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ Τάξεως, η ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής:

«Πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ή απόφοιτος Δ.Ε. με τριετή σχετική εμπειρία».

3.6. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Οικονομικός Επιθεωρητής Τμήματος Α΄ Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.», της Φορολογικής Περιφέρειας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, το προφίλ ικανοτήτων αναμορφώνεται ως εξής:
 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οικονομικός Επιθεωρητής Τμήματος Α΄ - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. Φορολογικής Περιφέρειας

Ικανότητες Απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας
Επαγγελματικές ικανότητες Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Επαγγελματικές ικανότητες
1. Ομαδική Εργασία και Συνεργασία        
2. Γραπτή και Προφορική Επικοινωνία        
3. Λήψη Αποφάσεων        
4. Επίλυση Προβλημάτων        
5. Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα        
6. Προσανατολισμός στον αποδέκτη υπηρεσιών (πολίτη, συνάδελφο)        
7. Προσαρμοστικότητα        
8. Διαχείριση Τεχνολογίας        
 
Επιχειρησιακές Ικανότητες
1. Φορολογικές διαδικασίες        
2. Διαχείριση - Ανάλυση κινδύνου        
3. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εσωτερικών ελέγχων.        
4. Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων        
5. Σύνταξη πορισματικών εκθέσεων        
 


3.7. Καταργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος διαχείρισης θεμάτων Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως / Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ Τάξεως και αντικαθίσταται από τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:
-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος διαχείρισης θεμάτων Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών»,
-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος διαχείρισης θεμάτων Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

3.8. Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Διοικητικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης» καταργείται κι αντικαθίσταται από τα εξής Π.Θ.Ε.:

-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης»,
-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Διοικητικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης».

3.9. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος του Ε΄ Τμήματος Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών» του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης προστίθεται στο τέλος του Τίτλου της θέσης εργασίας εντός παρενθέσεως η λέξη «Ελεγκτής».

3.10. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος του ΣΤ΄ Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης (Ελεγκτής)» του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αντικαθίσταται ο εσφαλμένος τίτλος του Προφίλ Ικανοτήτων «ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπάλληλος ΣΤ΄ Τμήματος Νομικής Υποστήριξης (Ελεγκτής)» με τον ορθό τίτλο «ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπάλληλος του ΣΤ΄ Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης (Ελεγκτής)».

3.11. Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.» μετονομάζεται σε «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.» και στη δεύτερη σειρά η φράση «Τμήμα: Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού» τροποποιείται σε «Τμήμα: Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης».

3.12. Καταργούνται τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας: «Υπάλληλος Γραφείου Εξόδων (Δ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ)» και «Έμπειρος Υπάλληλος Γραφείου Εξόδων (Δ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ)», λόγω κατάργησης του αντίστοιχου Γραφείου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

4. Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Δ.ΕΣ. ΥΠ.) επέρχονται μεταβολές στα κάτωθι Π.Θ.Ε. (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):

4.1. Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας με ονομασίες «Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής» και «Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής» μετονομάζονται σε «Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων» και «Οικονομικός Επιθεωρητής του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων».

4.2. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων», η φράση, κάτω από τον τίτλο του Περιγράμματος Θέσεως Εργασίας, «Διεύθυνση: Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων» αντικαθίσταται σε «Διεύθυνση: Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων».

4.3. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος του Τμήματος Ε΄ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων», η φράση, κάτω από τον τίτλο του Περιγράμματος Θέσεως Εργασίας, «Διεύθυνση: Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων» αντικαθίσταται σε «Διεύθυνση: Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων».

4.4. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Οικονομικός Επιθεωρητής του Τμήματος Ε΄ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων», η φράση, κάτω από τον τίτλο του Περιγράμματος Θέσεως Εργασίας, «Διεύθυνση: Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων» αντικαθίσταται σε «Διεύθυνση: Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων».

4.5. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β΄ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης», στην ενότητα «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος:» προστίθεται στο τέλος της ενότητας τρίτο στοιχείο ως εξής:
«Επιμελείται της αποστολής των αιτημάτων παροχής στοιχείων και πληροφοριών από εξωτερικούς φορείς (Τράπεζες, Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Χρηματιστηριακές Εταιρίες, συμβολαιογράφους, κ.λπ.), πιστοποιεί τα αιτήματα προς το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) και επιλαμβάνεται της διαχείρισης των εισερχομένων στοιχείων».

4.6. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης», στην ενότητα «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης Υπευθύνου Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης» καταργείται το πρώτο στοιχείο στην αρχή της ενότητας που ορίζει: «Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτημάτων παροχής στοιχείων και πληροφοριών από εξωτερικούς φορείς (Τράπεζες, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Ασφαλιστικές εταιρείες, Χρηματιστηριακές εταιρείες, συμβολαιογράφους κ.α.), καθώς και για τη διαχείριση των εισερχομένων πληροφοριών και στοιχείων».

4.7. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης, Υποστηρικτικών Λειτουργιών Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών», η φράση «Τμήμα Γραφείο: Αυτοτελές Τμήμα Γ΄ Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής και Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης καταργείται κι αντικαθίσταται από την εξής φράση: “Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, Αυτοτελές Τμήμα Γ΄ Διαχείρισης Ψηφιακών δεδομένων και Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας”».

5. Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας με ονομασίες «Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» και «Προϊστάμενος στο Τμήμα Δ΄ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων» μετονομάζονται σε «Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων» και «Προϊστάμενος στo Τμήμα Δ΄ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων και Παροχής Συμβουλευτικών Έργων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.).

6. Στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):

6.1. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Δικαστικού» τα τέσσερα πρώτα εδάφια, τα οποία έπονται του τίτλου και προηγούνται της σχηματικής απεικόνισης, τροποποιούνται ως εξής:
«1) Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας
2) Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου».
3) Γ1΄ Δικαστικό, της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής
4) Γ1΄ Δικαστικό, της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης Διεύθυνση: Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας ή Ηρακλείου
Τμήμα: Γ1΄ Δικαστικό, της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ή Θεσσαλονίκης, Γ1΄ Δικαστικό, της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος Τμήματος Γ1΄ της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ή της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Β΄ Δικαστικού, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ Δικαστικού, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

6.2. Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Τμήματος Γ2 Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης» της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), μετονομάζεται σε «Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης» και τα τέσσερα πρώτα εδάφια, τα οποία έπονται του τίτλου και προηγούνται της σχηματικής απεικόνισης, τροποποιούνται ως εξής:
«1) Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας
2) Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου».
3) Γ2΄ Προγραμματισμού και πληροφορικής υποστήριξης, της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής
4) Γ2΄ Προγραμματισμού και πληροφορικής υποστήριξης, της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας ή Ηρακλείου
Τμήμα: Γ2΄ Προγραμματισμού και πληροφορικής υποστήριξης, της Υποδιεύθυνσης Γ’ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ή Θεσσαλονίκης, Γ1΄ Δικαστικό, της Υποδιεύθυνσης Γ’ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος Τμήματος Γ2΄ της Υποδιεύθυνσης Γ΄ Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ή της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Β’ Δικαστικού, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ Δικαστικού, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

6.3. Δημιουργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Πληροφορικής σε υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.».

7. Στο ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.) επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):

7.1. Καταργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους».

7.2. Δημιουργείται νέο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους».

7.3. Δημιουργείται νέο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Νομικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους».

7.4. Καταργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Γραφείου Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης» και αντικαθίσταται από τα κατωτέρω ΠΘΕ:
-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους»,
-Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους».

7.5. Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Εισηγητής νομοθετικού και συντονιστικού έργου σε θέματα αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη» του Τμήματος Α΄ Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους μετονομάζεται σε «Έμπειρος υπάλληλος νομοθετικού και συντονιστικού έργου σε θέματα αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη».

7.6. Δημιουργείται νέο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος υπάλληλος εκτέλεσης προγράμματος προμηθειών».

7.7. Δημιουργείται νέο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος υπάλληλος εκκαθάρισης δαπανών Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α».

7.8. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
-Στην τρίτη κουκκίδα της παραγράφου «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας:» η αναγραφόμενη φράση «Συντονίζει το έργο των Χημικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών» αντικαθίσταται με τη φράση «Συντονίζει θέματα εργαστηριακής υποστήριξης των περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών» και
-Στην έκτη κουκκίδα της παραγράφου «Καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας:» η αναγραφόμενη φράση «Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας αρμοδιότητες του Τμήματος» αντικαθίσταται με τη φράση «Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., σε διεθνείς φορείς και σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων ή ελληνικών φορέων, καθώς και σε ομάδες εργασίας σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας», η λέξη «συναλλαγή» αντικαθίσταται με τη λέξη «επικοινωνία» και προστίθεται η φράση: «Διαχείριση θεμάτων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων».
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων / Εργαλεία» μετά την αναφορά «ILIADE,» προστίθεται η φράση «του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείου».

7.9. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Εισηγητής νομοθετικού και συντονιστικού έργου σε θέματα αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη» στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στον τίτλο του Π.Θ.Ε. η λέξη «Εισηγητής. » διορθώνεται σε «Έμπειρος υπάλληλος. »,
-Στην ενότητα Προφίλ Ικανοτήτων αντικαθίσταται στον τίτλο της θέσης εργασίας η λέξη «Εισηγητής» με τις λέξεις «Έμπειρος υπάλληλος».

7.10. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος υπάλληλος νομοθετικού και συντονιστικού έργου στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων» της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων αντικαθίσταται η επισήμανση του Τμήματος στο οργανόγραμμα που υποδεικνύει το Τμήμα του υπαλλήλου καθώς φαίνεται λανθασμένα το Τμήμα Β΄ ενώ είναι το Τμήμα Α΄.

7.11. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης της Δασμολογικής Νομοθεσίας κατά την Τελωνειακή Διαδικασία» γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας:»:
-Στην έκτη κουκκίδα διαγράφεται η φράση «καθώς και για τον έλεγχο ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών»,
-Μετά την έκτη κουκκίδα προστίθεται νέα κουκκίδα με τη φράση «Εισηγείται σε θέματα εργαστηριακής υποστήριξης των Χημικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών»,
-Στο τέλος της όγδοης κουκκίδας προστίθεται η φράση «. , καθώς και σε ομάδες εργασίας σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.»,
-Στην αρχή της δέκατης κουκκίδα προστίθεται η φράση «Συμμετέχει στις δράσεις του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων και. »,
-Μετά την ενδέκατη κουκκίδα προστίθεται νέα κουκκίδα με τη φράση «Συντάσσει έγγραφα με διατύπωση γνώμης ως προς τη δασμολογική περιγραφή εμπορευμάτων για τα οποία έχει αιτηθεί η έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής πληροφορίας.»
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων / Εργαλεία» μετά την αναφορά «ILIADE,» προστίθεται η φράση «του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείου».
-Στην παράγραφο «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» μετά τη λέξη «δασμολογικής» προστίθεται η φράση «και ενωσιακής».

7.12. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων» γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Ειδικές Αρμοδιότητες» προστίθεται πέμπτη κουκκίδα «Ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.»
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Διαγράφονται στην ένατη κουκκίδα στην περίπτωση α) η φράση «και εκπαίδευσης»,
-Προστίθεται νέα περίπτωση ως ακολούθως: «β) Με την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία και το Ε.Κ.Δ.Α.Α. για θέματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.» και, στη συνέχεια, γίνεται αναρίθμηση των περιπτώσεων που ακολουθούν, ήτοι το β) σε γ), το γ) σε δ), το δ) σε ε) και το ε) σε στ).
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων / Εργαλεία» παρεμβάλλεται μετά την αναφορά «...δεδομένων του Γ.Χ.Κ. (Ο.Π.Σ. Γ.Χ.Κ.)» η φράση «...των Υπουργείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων και λοιπών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών και Φορέων...».

7.13. Στο Περίγραμμα Θέσεως εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Στην τρίτη κουκκίδα η λέξη «προϋπολογισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «προγράμματος προμηθειών».
-Στην τέταρτη κουκκίδα
-Αντί της φράσης «προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α» προστίθεται η φράση «προγράμματος προμηθειών»,
-Μετά τη λέξη «προμήθεια» προστίθεται η λέξη «ειδών,...»,
-Διαγράφεται η φράση «για τις λειτουργικές ανάγκες του Γ.Χ.Κ.» και
-Προστίθεται η φράση «...που υλοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.».
-Διαγράφεται η υφιστάμενη πέμπτη κουκκίδα «Παρακολουθεί την εκτέλεση των προμηθειών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ που συμμετέχει το Γ.Χ.Κ.» και αντικαθίσταται με νέα πέμπτη κουκκίδα «Μεριμνά για την διαβίβαση ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών προς πληρωμή στο αρμόδιο για εκκαθάριση τμήμα της Διεύθυνσης.».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «Συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον συναισθηματικού φόρτου...αυξημένης δυσκολίας» αντικαθίσταται από τη φράση: «Συχνή (τηλεφωνική) επικοινωνία με πολίτες ή/ και εσωτερικό κοινό και υποχρέωση τήρησης χρονικών προθεσμιών».

7.14. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ Σχεδιασμού και Ποιότητας» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης»
-Στη δεύτερη κουκκίδα διαγράφεται ολόκληρη η αναγραφόμενη φράση: «Συμμετέχει στην ανάπτυξη... Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης.»,
-Στην έκτη κουκκίδα διαγράφεται η φράση: «...και αποστολών των υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και επιβλέπει τα σχετικά συντασσόμενα έγγραφα.».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «Συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον συναισθηματικού φόρτου και πιεστικών χρονικών προθεσμιών, τηλεφωνική ή και άμεση συναλλαγή με περιφερειακές υπηρεσίες / εξωτερικούς φορείς κ.ά. σε περιπτώσεις αυξημένης δυσκολίας» αντικαθίσταται με την ακόλουθη «Έκθεση σε συνθήκες εργασίας συναισθηματικού φόρτου, επικοινωνία (κυρίως τηλεφωνική ή/και άμεση) με οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ. / εξωτερικούς φορείς κ.α. και υποχρέωση τήρησης πιεστικών χρονικών προθεσμιών».
-Στην παράγραφο «Επιθυμητή Εμπειρία», στη δεύτερη παύλα η φράση «σε αντίστοιχη μονάδα» αντικαθίσταται από τη φράση «σε άλλη οργανική μονάδα του Γ.Χ.Κ.».

7.15. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Τμήματος Γ΄ Διαχείρισης Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ. Γ.Χ.Κ.» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Στην πέμπτη κουκκίδα διαγράφεται η φράση «…και του ελέγχου της τήρησης των σχετικών διατάξεων» και αντικαθίσταται από τη φράση «και προσυπογράφει στο παραπόδας για τον έλεγχο και τη βεβαίωση διαθέσιμης πίστωσης.»,
-Στην έβδομη κουκκίδα η φράση «τις χρηματικές εντολές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα χρηματικά εντάλματα»,
-Μετά την ένατη κουκκίδα προστίθενται οι ακόλουθες δύο νέες κουκκίδες: «Επιβλέπει την επιστροφή των ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και λοιπών περιπτώσεων επιστροφής.» και «Παρακολουθεί και μεριμνά για την ενημέρωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί το Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.».
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων/Εργαλεία» μετά την τέταρτη κουκκίδα προστίθενται οι ακόλουθες τρεις νέες κουκκίδες:
-Πρόγραμμα λογιστηρίου του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
-Εφαρμογή μισθοδοσίας ΕΑΠ
-Ψηφιακό πιστοποιητικό της Τράπεζας της Ελλάδος

7.16. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος προγραμματισμού για την εκτίμηση των αναγκών προμήθειας ειδών και κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών», του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων στον τίτλο της θέσης εργασίας μετά τον σύνδεσμο «και» προστίθεται η λέξη «... υπηρεσιών...». Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η αναγραφόμενη φράση αντικαθίσταται με την ακόλουθη «Συχνή (τηλεφωνική) επικοινωνία με πολίτες ή/και εσωτερικό κοινό και υποχρέωση τήρησης χρονικών προθεσμιών.».

7.17. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος εκτέλεσης προγράμματος προμηθειών» στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» μετά την έβδομη κουκκίδα προτίθεται νέα κουκκίδα ως ακολούθως: «Επιμελείται την ανακοίνωση, την κλήρωση και τη σύνταξη του πρακτικού κλήρωσης και συντάσσει τα σχέδια απόφασης συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών διαγωνιστικών διαδικασιών.».
-Στην παράγραφο «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» διαγράφεται η φράση «...με ενδελεχή γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με προμήθειες, η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε σχετικά θέματα.».
-Στην ενότητα «Προφίλ Ικανοτήτων» και συγκεκριμένα στο Απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας των επαγγελματικών ικανοτήτων «Λήψη Αποφάσεων» και «Επίλυση Προβλημάτων» και των επιχειρησιακών ικανοτήτων «Νομοθεσία που εφαρμόζεται από το Γ.Χ.Κ.» και «Διαδικασίες Γ.Χ.Κ.» το Επίπεδο 2 αλλάζει σε Επίπεδο 1.

7.18. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος σχεδιασμού και παρακολούθησης της συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Γ.Χ.Κ.», στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων αντικαθίσταται ο τίτλος του Π.Θ.Ε. σε «Έμπειρος υπάλληλος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης προμηθειών για τη συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Γ.Χ.Κ.» και γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Σκοπός της θέσης εργασίας» το αναγραφόμενο κείμενο αντικαθίσταται με το ακόλουθο: «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προμηθειών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για είδη και υπηρεσίες που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή, και καθαριότητα των μόνιμων εγκαταστάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και για του πάσης φύσεως κτηριακού εξοπλισμού, και η παρακολούθηση των σχετικών εργασιών.».
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Στη τέταρτη κουκκίδα η φράση «του ως άνω προγράμματος προμηθειών» αντικαθίσταται από τη φράση «των ως άνω προμηθειών»,
-Μετά την πέμπτη κουκκίδα προστίθενται τα ακόλουθα:
-Συντάσσει τη διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάλογα με το ποσό της σύμβασης και μεριμνά κατά περίπτωση για τη δημοσίευση των παραπάνω εγγράφων (εφημερίδα Ε.Ε., Φ.Ε.Κ., Ελληνικός Τύπος) και για την ανάρτηση τους στις πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Χ.Κ.
-Αναλαμβάνει την προετοιμασία για την διεξαγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο των ανοικτών διαγωνισμών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).
-Συντάσσει τα σχέδια αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους υποψήφιους ανάδοχους.
-Συντάσσει σχέδια αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής σε τυχόν ενστάσεις, που υποβάλλονται σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
-Συντάσσει σχέδιο απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την κατακύρωση ειδών και υπηρεσιών στους μειοδότες και σχέδια συμβάσεων, όπου απαιτείται.
-Μεριμνά για την υπογραφή των συμβάσεων.
-Μεριμνά για τυχόν τροποποίηση, μετάθεση ή παράταση ισχύος των συμβάσεων και τυχόν επιβολή κυρώσεων.
-Μετά την υφιστάμενη έκτη κουκκίδα προστίθενται τα ακόλουθα:
-Επιμελείται την ανακοίνωση, την κλήρωση και τη σύνταξη του πρακτικού κλήρωσης και συντάσσει τα σχέδια απόφασης συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών διαγωνιστικών διαδικασιών.
-Συγκεντρώνει και συσχετίζει τα πρωτόκολλα παραλαβής, τα αποδεικτικά εισαγωγής στην αποθήκη και τα τιμολόγια ειδών και υπηρεσιών, προκειμένου να τα διαβιβάσει στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης για την εκκαθάριση της δαπάνης.
-Η υφιστάμενη έβδομη κουκκίδα αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
-Επικοινωνεί: α) με τη Γραμματεία του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. β) με τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, γ) με όλες τις Χημικές Υπηρεσίες, δ) με προμηθευτές ε) με την Γ.Γ. Εμπορίου στ) την ΕΑΑΔΗΣΥ και ζ) με τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.»
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων / Εργαλεία», μετά την αναφορά «Βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ. του Γ.Χ.Κ.» προστίθενται:
-Βάσεις δεδομένων της Ε.Ε.
-Βάσεις δεδομένων ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ.
-Στην ενότητα «Προφίλ ικανοτήτων» αντικαθίσταται ο τίτλος της θέσης εργασίας σε «Έμπειρος υπάλληλος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης προμηθειών για τη συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Γ.Χ.Κ.».

7.19. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων», στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «...περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «... οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./».

7.20. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος σχεδιασμού και εποπτείας της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας», στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Στην τέταρτη κουκκίδα η φράση «...του Συστήματος Ποιότητας και συμμετοχή σ’ αυτές.» αντικαθίσταται με τη φράση «...των Συστημάτων Ποιότητας και συμμετέχει σ’ αυτές.».
-Στην έκτη κουκκίδα η φράση «...σε εργαστηριακά όργανα.» αντικαθίσταται με τη φράση «...των εργαστηριακών οργάνων.».
-Στην όγδοη κουκκίδα η λέξη «Εγχειρίδια» διαγράφεται και η φράση «...εφαρμόζει το...» αντικαθίσταται από τη φράση «...εφαρμόζονται στο...».
-Στη δωδέκατη κουκκίδα η φράση «...και διαπίστευσης (ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ).» αντικαθίσταται με τη φράση «διαπίστευσης και πιστοποίησης.».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «...περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «...οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./».
-Στην ενότητα «Προφίλ Ικανοτήτων» και συγκεκριμένα στο Απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας της επιχειρησιακής ικανότητας «Διασφάλιση της Ποιότητας» το Επίπεδο 2 αλλάζει σε Επίπεδο 3.

7.21. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος οργανωτικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του Γενικού Χημείου του Κράτους», στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» στη δεύτερη κουκκίδα διαγράφεται ολόκληρη η φράση «Επεξεργάζεται προτάσεις για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου...σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης».
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων/Εργαλεία» στη δεύτερη κουκκίδα η λέξη «Βάση..» αντικαθίσταται με τη λέξη «Βάσεις» και στο τέλος συμπληρώνεται η φράση «..., Ηλεκτρονικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων e-PDE.».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» στην πρώτη κουκκίδα η φράση «...περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «...οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./». Επιπλέον, προστίθεται δεύτερη κουκκίδα με τη φράση: «Περιστασιακή έκθεση σε χημικούς και άλλους επαγγελματικούς κινδύνους».

7.22. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού», στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Στην τέταρτη κουκκίδα διαγράφεται όλη η φράση:
«Συντάσσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τις αποστολές των υπαλλήλων στο εξωτερικό και τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό.».
-Στην πέμπτη κουκκίδα η φράση «...το ανθρώπινο δυναμικό…» αντικαθίσταται με τη φράση «...την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού...».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «…περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «...οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./».
-Στην παράγραφο «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» διαγράφεται η φράση: «...ή απόφοιτος ΔΕ με εξαετή αντίστοιχη εμπειρία.»

7.23. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος χειρισμού οικονομικών θεμάτων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.», στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, στην αρχή του τίτλου προτίθεται η λέξη «Έμπειρος» και γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» στην έβδομη κουκκίδα διαγράφεται η φράση «Υποβάλλει στοιχεία πρόσθετων αμοιβών μέσω του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «...περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «...οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./».
-Στην ενότητα «Προφίλ ικανοτήτων» στον τίτλο της θέσης εργασίας πριν από τη λέξη «Υπάλληλος» προστίθεται η λέξη «Έμπειρος».

7.24. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπεύθυνος Γραφείου πληρωμών δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.», στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης, γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων / Εργαλεία» μετά την τρίτη κουκκίδα προτίθεται νέα κουκκίδα με τη φράση «Εφαρμογή μισθοδοσίας της Ε.Α.Π.».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «...περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «...οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./».
-Στην παράγραφο «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» διαγράφεται η φράση: «...ή απόφοιτος ΔΕ με εξαετή αντίστοιχη εμπειρία.».

7.25. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Γραφείου πληρωμών δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.», στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Μετά την έκτη κουκκίδα προστίθεται νέα κουκκίδα ως ακολούθως: «Μεριμνά για την σύνταξη των βεβαιώσεων αμοιβών και διαχειρίζεται την υποβολής τους στο Taxisnet.».
-Η έβδομη κουκκίδα διαγράφεται και αντικαθίσταταιμε νέα κουκκίδα ως ακολούθως:
«Μεριμνά για την υποβολή στοιχείων πρόσθετων αμοιβών του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και των σχετικών πληρωμών μέσω Ε.Α.Π.».
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων / Εργαλεία» μετά την τρίτη κουκκίδα προστίθεται νέα κουκκίδα ως ακολούθως: «Εφαρμογή μισθοδοσίας της Ε.Α.Π.».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «...περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «...οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./».

7.26 Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Γραμματείας Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).», στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, στον τίτλο, η φράση «Υπάλληλος Γραμματείας» αντικαθίσταται με τη λέξη «Γραμματέας» και γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
-Πριν από την πρώτη κουκκίδα προστίθεται νέα κουκκίδα ως ακολούθως: «Προετοιμάζει τις εισηγήσεις για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.»,
-Στην υφιστάμενη πέμπτη κουκκίδα η λέξη «πληροφοριακό» αντικαθίσταται με τη λέξη «λογιστικό»,
-Η υφιστάμενη ένατη κουκκίδα διαγράφεται, ήτοι «Επιμελείται την ανακοίνωση, την κλήρωση και τη σύνταξη του πρακτικού κλήρωσης και συντάσσει σχέδια απόφασης συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών των διαγωνιστικών διαδικασιών»,
-Προστίθεται νέα κουκκίδα «Συντάσσει τις καταστάσεις μισθοδοσίας για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. τις οποίες διαβιβάζει αρμοδίως μαζί με τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης.».
-Στην παράγραφο «Χρήση πόρων / Εργαλεία» μετά την τρίτη κουκκίδα προστίθεται νέα κουκκίδα ως ακολούθως: «Λογιστικό Σύστημα Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.».
-Στην ενότητα «Προφίλ Ικανοτήτων», στην αρχή του τίτλου της θέσης εργασίας η φράση «Υπάλληλος Γραμματείας» αντικαθίσταται με τη λέξη «Γραμματέας».

7.27. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος εκκαθάρισης δαπανών Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.», στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Σκοπός της θέσης εργασίας:» η φράση «...των δικαιολογητικών...» αντικαθίσταται με τη φράση «...της νομιμότητας και κανονικότητας των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής,».
-Στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες εργασίας» η φράση «...περιφερειακές υπηρεσίες/» αντικαθίσταται με τη φράση «...οργανικές μονάδες του Γ.Χ.Κ./».

7.28. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Προϊστάμενος Τμήματος Γ΄ Ναρκωτικών της Β΄ Χ.Υ. Αθηνών» γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
-Στην παράγραφο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας:» προστίθεται νέα κουκκίδα ως ακολούθως:
«Μεριμνά και διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025 στο Τμήμα».
-Στην ενότητα «Προφίλ Ικανοτήτων» στο πεδίο «Επιχειρησιακές Ικανότητες» προστίθεται 5η Ικανότητα με τίτλο «Διασφάλιση της Ποιότητας» με Απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας Επίπεδο 3.

7.29. Στο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος εργαστηριακής ανάλυσης και επιθεώρησης εγκαταστάσεων» στην παράγραφο «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» διαγράφεται η φράση στην παρένθεση (για καθήκοντα που αφορούν αντικείμενα συναφή με την ειδικότητά του).

8. Στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):

8.1. Καταργείται το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Υπάλληλος Συντήρησης Διαχείρισης Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» κι αντικαθίσταται από τα εξής δύο περιγράμματα θέσεως εργασίας όπως:
-«Έμπειρος Υπάλληλος Συντήρησης Διαχείρισης Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»,
-«Υπάλληλος Συντήρησης Διαχείρισης Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».

8.2. Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης» καταργείται κι αντικαθίσταται από τα εξής περιγράμματα θέσεως εργασίας:
-«Έμπειρος Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης»,
-«Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης».

8.3. Στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία δημιουργείται νέο Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία: «Εκπαιδευόμενος εφοριακός / τελωνειακός υπάλληλος Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

8.4. Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Προϊστάμενος Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας» τροποποιείται ως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.

8.5. Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Μόνιμος Εκπαιδευτής Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας» τροποποιείται ως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.

8.6. Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας με ονομασίες «Έμπειρος Υπάλληλος του Τμήματος Β΄ Συντονισμός Προγραμμάτων Fiscalis-Customs» και «Υπάλληλος του Τμήματος Β΄ Συντονισμός Προγραμμάτων FiscalisCustoms» καταργούνται από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (Φ.Ο.Τ.Α.). και εντάσσονται πλέον στο τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ.

8.7. Δημιουργούνται τα εξής νέα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας:
-«Έμπειρος Υπάλληλος Συντήρησης-Διαχείρισης Εφαρμογών Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας»,
-«Υπάλληλος Συντήρησης Διαχείρισης Εφαρμογών Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

9. Στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) επέρχονται μεταβολές στα κάτωθι ΠΘΕ (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.) :

9.1. Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών» καταργείται κι αντικαθίσταται από τα εξής περιγράμματα:
-«Έμπειρος Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών»,
-«Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών».

9.2. Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου της Γ.Δ.Ο.Υ.» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Απαιτούμενα τυπικά προσόντα»
-Πτυχίο Α.Ε.Ι.
-Ενδελεχής γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και διαδικασιών της ΑΑΔΕ και της Γ.Δ.Ο.Υ., η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στα αντικείμενα της θέσης.

Προφίλ Ικανοτήτων
 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπάλληλος νομικής υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου
Ικανότητες Απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας
  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Επαγγελματικές ικανότητες
1. Ομαδική Εργασία και Συνεργασία        
2. Γραπτή και Προφορική Επικοινωνία        
3. Λήψη Αποφάσεων        
4. Επίλυση Προβλημάτων        
5. Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα        
6. Προσανατολισμός στον αποδέκτη υπηρεσιών (πολίτη, συνάδελφο)        
7. Προσαρμοστικότητα        
8. Διαχείριση Τεχνολογίας        
Επιχειρησιακές Ικανότητες
1. Διοικητικές Διαδικασίες        
2. Οικονομική Διαχείριση        
3. Γνώσεις Νομικής Υποστήριξης        
4. Κατάρτιση και Διαχείριση Προϋπολογισμού        
5. Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών και Διαχείρισης        


9.3. Στο Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δημιουργούνται τα εξής Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας:
-«Υπεύθυνος Γραφείου Α΄ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Τμήματος Β΄ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού»,
-«Υπεύθυνος Γραφείου Β΄ Διαχείρισης Οχημάτων του Τμήματος Β΄ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού»,
-«Υπεύθυνος Γραφείου Γ΄ Διοικητικής Υποστήριξης του Τμήματος Β΄ Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού».

9.4. Στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δημιουργείται το εξής Περιγράμματα Θέσης Εργασίας:
-«Υπάλληλος Τεχνικών Εργασιών (Ηλεκτρολόγος, Ψυκτικός, Υδραυλικός, Ξυλουργός)».

10. Στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):

10.1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΔΤ ΚΑΙ ΕΦΚ Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Έμπειρος Υπάλληλος (Εμπειρογνώμονας) Αυτοτελούς Τμήματος Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.» καταργείται κι αντικαθίστανται από τα εξής περιγράμματα θέσεως εργασίας:
-«Έμπειρος Υπάλληλος (Εμπειρογνώμονας) Αυτοτελούς Τμήματος Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.»,
-«Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.».

10.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Καταργείται το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Κεντρικός Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Επιστροφών του Τμήματος Δ΄ Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης» και αντικαθίσταται από τα κατωτέρω Π.Θ.Ε.:
-«Έμπειρος Κεντρικός Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Επιστροφών του Τμήματος Δ΄ Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης»,
-«Κεντρικός Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Επιστροφών του Τμήματος Δ΄ Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης».

10.3. Δ.Σ.Τ.Ε.Π.
α) Το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης για Τελωνειακές Παραβάσεις και Χειριστής Υποθέσεων Αμοιβαίας Συνδρομής και Πληροφοριακών Δελτίων ΑΜ του Τμήματος Δ΄ Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης» καταργείται κι αντικαθίσταται από τα εξής δύο περιγράμματα:
«Έμπειρος Υπάλληλος (εμπειρογνώμονας) Τμήματος Δ΄ Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Σ.Τ.Ε.Π.»,
«Υπάλληλος Τμήματος Δ΄ Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Σ.Τ.Ε.Π.».
β) Τροποποιείται το Π.Θ.Ε. με την ονομασία: «Έμπειρος Υπάλληλος (Εμπειρογνώμονας) Τμήματος Β΄ Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχων Συμμόρφωσης» της Δ.Σ.Τ.Ε.Π. στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης».
γ) Δημιουργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Υπάλληλος Τμήματος Β΄ Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχων Συμμόρφωσης» της Δ.Σ.Τ.Ε.Π.
δ) Τροποποιούνται τα Π.Θ.Ε. στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»:
«Έμπειρος Υπάλληλος (Εμπειρογνώμονας) Τμήματος Γ΄ Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος» της Δ.Σ.Τ.Ε.Π., «Υπάλληλος Τμήματος Γ΄ Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος» της Δ.Σ.Τ.Ε.Π., «Έμπειρος Υπάλληλος (Εμπειρογνώμονας) Τμήματος E΄ Μέσων Ελέγχου» της Δ.Σ.Τ.Ε.Π., «Υπάλληλος Τμήματος Ε΄ Μέσων Ελέγχου» της Δ.Σ.Τ.Ε.Π.

10.4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
α) Τροποποιούνται τα Π.Θ.Ε. στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»: «Έμπειρος Υπάλληλος του Τμήματος B΄ Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας», «Υπάλληλος του Τμήματος B΄ Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας», «Έμπειρος Υπάλληλος Ελεγκτής Τμήματος Γ΄ Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. της Τελωνειακής Περιφέρειας», «Υπάλληλος Ελεγκτής Τμήματος Γ΄ Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. της Τελωνειακής Περιφέρειας», «Έμπειρος Υπάλληλος Ελεγκτής του Τμήματος Δ΄Δασμολογικών Διαδικασιών Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας»,
«Υπάλληλος Ελεγκτής Τμήματος Δ΄ Δασμολογικών Διαδικασιών Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας», «Έμπειρος Υπάλληλος Τμήματος E΄ Αμοιβαίας Συνδρομής και Προστασίας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Τελωνειακής Περιφέρειας», «Υπάλληλος Τμήματος E΄ Αμοιβαίας Συνδρομής και Προστασίας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Τελωνειακής Περιφέρειας».

10.5. ΕΛ.Υ.Τ.
α) Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Αναλυτής Κινδύνου του Τμήματος Β΄ Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)» καταργείται κι αντικαθίσταται από τα εξής δύο περιγράμματα θέσεως εργασίας:
-«Έμπειρος Αναλυτής Κινδύνου του Τμήματος Β΄ Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)»,
-«Αναλυτής Κινδύνου του Τμήματος Β΄ Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)»,
β) Τροποποιούνται τα Π.Θ.Ε. στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»: «Ελεγκτής Ενέργειας και Κριτηρίων του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», «Ελεγκτής Αξιολογητής Τελωνειακών Διαδικασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)»,
«Ελεγκτής Τμήματος Δ1΄ / Δ2΄/ Δ3΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)»,
«Ελεγκτής Θαλάσσιας Ομάδας Ελέγχου του Τμήματος Θαλασσίων Ομάδων Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής».
γ) Τροποποιούνται τα Π.Θ.Ε. στα πεδία «Σκοπό της θέσης εργασίας» και «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» «Βοηθός Ελεγκτής Ενέργειας και Κριτηρίων του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», «Βοηθός Ελεγκτής Αξιολογητής Τελωνειακών Διαδικασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», «Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος Δ1΄ / Δ2΄/ Δ3΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», «Βοηθός Ελεγκτής Θαλάσσιας Ομάδας Ελέγχου του Τμήματος Θαλασσίων Ομάδων Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής».
δ) Τροποποιείται στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία: «Ελεγκτής Κινητής Ομάδας Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής / Θεσσαλονίκης».
ε) Δημιουργείται το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Βοηθός Ελεγκτής Κινητής Ομάδας Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής / Θεσσαλονίκης».
στ) Δημιουργείται το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Οικονομικός Επιθεωρητής Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄ Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων» στο Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσία Τελωνείων ΕΛ.Υ.Τ.

10.6. ΤΕΛΩΝΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ
α) Τροποποιείται η ονομασία του Π.Θ.Ε. από «Εργάτης του Τμήματος Β΄ Αποθηκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» σε «Εργάτης» και τα τρία πρώτα εδάφια, τα οποία έπονται του τίτλου και προηγούνται της σχηματικής απεικόνισης, τροποποιούνται ως εξής:
Διεύθυνση: Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της A.A.Δ.Ε. / Τελωνεία Α Τάξης
Τμήμα: Β΄ Αποθηκών / Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Τελωνείου Α΄Τάξης
Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ -Αποθηκών / Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Τελωνείου Α΄ Τάξης
β) Τροποποιούνται τα Π.Θ.Ε. στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»: «Ελεγκτής Τμήματος Διαδικασιών Τελωνείου A΄ Τάξης», «Ελεγκτής Δικαστικής Διαδικασίας, Τμήματος Δικαστικού Τελωνείου A΄ Τάξης»,
«Ελεγκτής Διοικητικής Εκτέλεσης, Τμήματος Δικαστικού Τελωνείου A΄ Τάξης».
γ) Τροποποιούνται τα Π.Θ.Ε. στο πεδίο «Σκοπός της θέσης εργασίας» και «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας»: «Βοηθός Ελεγκτής Διαδικασιών Τελωνείου A΄ Τάξης», «Βοηθός Ελεγκτής Δικαστικής Διαδικασίας, Τμήματος Δικαστικού Τελωνείου A΄ Τάξης», «Βοηθός Ελεγκτής Διοικητικής Εκτέλεσης, Τμήματος Δικαστικού Τελωνείου A΄ Τάξης».
δ) Τροποποιείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Ελεγκτής Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων και Επιστροφών, Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Τελωνείου A΄ Τάξης» στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας».
ε) Δημιουργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Βοηθός Ελεγκτής Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων και Επιστροφών, Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Τελωνείου A΄ Τάξης».
στ) Τροποποιείται στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Ελεγκτής Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου A’ Τάξης».
ζ) Δημιουργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου A’ Τάξης».
η) Τροποποιείται στο πεδίο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» το Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Ελεγκτής Τμήματος εκ των Υστέρων Ελέγχων Τελωνείου A΄ Τάξης» (Βλ. Παράρτημα Π.Θ.Ε.).
θ) Δημιουργείται το Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας με την ονομασία «Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος εκ των Υστέρων Ελέγχων Τελωνείου A΄ Τάξης».
ι) Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία: «Χειριστής συστήματος X-RAY ανίχνευσης εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) / Τελωνείου A΄ Τάξης / Αναλυτής Εικόνας» καταργείται κι αντικαθίσταται από τα εξής περιγράμματα θέσεως εργασίας:
-«Έμπειρος Χειριστής συστήματος X-RAY ανίχνευσης εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) / Τελωνείου A΄ Τάξης / Αναλυτής Εικόνας»,
-«Χειριστής συστήματος X-RAY ανίχνευσης εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) / Τελωνείου A΄ Τάξης / Αναλυτής Εικόνας»
ια) Τροποποιείται η ονομασία του Π.Θ.Ε. από «Ελεγκτής Εκπαιδευτής και Συνοδός σκύλου ανιχνευτή Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου A΄ Τάξης» σε «Ελεγκτής Εκπαιδευτής και Συνοδός σκύλου ανιχνευτή Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνείου A΄ Τάξης / Τμήματος Α΄ Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας» και τα τρία πρώτα εδάφια, τα οποία έπονται του τίτλου τροποποιούνται ως εξής:
«Διεύθυνση: Τελωνείο A΄ Τάξης / Τελωνειακή Περιφέρεια
Τμήμα: Δίωξης Λαθρεμπορίου, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. / Τμήμα Α΄ Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας
Άμεσος Προϊστάμενος: Προϊστάμενος Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου / Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας».
ιβ) Τροποποιούνται τα Π.Θ.Ε. των Τελωνείων Α΄ Τάξης:
«Υπεύθυνος Βάρδιας Τμήματος Ελέγχου Διελεύσεων Τελωνείου A΄ Τάξης», του Τμήματος Ελέγχου Διελεύσεων,
«Υπεύθυνος Γραφείου Αίθουσας Ελέγχου Ταξιδιωτών» του Τμήματος Ελέγχου Ταξιδιωτών, «Υπεύθυνος Γραφείου Επίσκεψης Πλοίων» του Τμήματος Επίσκεψης Πλοίων, στις ενότητες: «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας», «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» και «Προφίλ Ικανοτήτων».
ιγ) Καταργείται το Π.Θ.Ε. «Ελεγκτής Ελέγχου Διελεύσεων Τελωνείου Α΄ Τάξης» από το Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τελωνείων Α΄ Τάξης και δημιουργούνται τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:
-«Υπάλληλος Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Διελεύσεων Τελωνείου Α΄ Τάξης» και
-«Υπάλληλος Βοηθός Ελεγκτής Ελέγχου Διελεύσεων Τελωνείου Α΄ Τάξης».
ιδ) Καταργείται το Π.Θ.Ε. «Ελεγκτής Ελέγχου Ταξιδιωτών Τελωνείου Α΄ Τάξης» από το Τμήμα Ελέγχου Ταξιδιωτών Τελωνείων Α΄ Τάξης και δημιουργούνται τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:
-«Υπάλληλος Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Ταξιδιωτών Τελωνείου Α΄ Τάξης»,
-«Υπάλληλος Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Ταξιδιωτών Τελωνείου Α΄ Τάξης».
ιε) Καταργείται το Π.Θ.Ε. «Ελεγκτής Τμήματος Επίσκεψης Πλοίων Τελωνείου Α΄ Τάξης» από το Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων Τελωνείων Α΄ Τάξης και δημιουργούνται τα κάτωθι Π.Θ.Ε.:
-«Υπάλληλος Ελεγκτής Τμήματος Επίσκεψης Πλοίων Τελωνείου Α΄ Τάξης»,
-«Υπάλληλος Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος Επίσκεψης Πλοίων Τελωνείου Α΄ Τάξης».

10.7. ΤΕΛΩΝΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ / Γ ΤΑΞΗΣ / ΤΟΠΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
α) Τροποποιείται η ονομασία του Π.Θ.Ε. από «Ελεγκτής Εξαρτημένου Τελωνείου Β΄ Τάξης» σε «Ελεγκτής Εξαρτημένου Τελωνείου Β΄ Τάξης / Γ΄ Τάξης / Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου» καθώς και το τρίτο εδάφιο που έπεται του τίτλου, ως εξής:
«Άμεσος Προϊστάμενος: Ο Προϊστάμενος Τελωνείου Β΄ Τάξης / Ο Προϊστάμενος Τελωνείου Α΄ Τάξης».
β) Το Π.Θ.Ε. με την ονομασία: «Υπάλληλος Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου» μετονομάζεται ως εξής: «Υπάλληλος Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου / Τελωνείο Γ΄ Τάξης».

11. Στο Π.Θ.Ε. (ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ) με ονομασία «Έμπειρος Τεχνικός Διαχειριστής» στην ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. με τριετή σχετική εμπειρία ή απόφοιτος ΔΕ εξαετή σχετική εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης.

12. Στο Π.Θ.Ε. (ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ) με την ονομασία «Τεχνικός Διαχειριστής» στην ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής:
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. με τριετή σχετική εμπειρία ή απόφοιτος ΔΕ εξαετή σχετική εμπειρία σε αντικείμενα της θέσης.

13. Στο Π.Θ.Ε. (ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ) με την ονομασία:
«Υπάλληλος καθαριότητας», τα τρία πρώτα εδάφια, τα οποία έπονται του τίτλου και προηγούνται της σχηματικής απεικόνισης, τροποποιούνται ως εξής (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):
«Διεύθυνση: Διευθύνσεις / Τμήματα της Α.Α.Δ.Ε. Τμήμα: Τμήματα Διευθύνσεων Α.Α.Δ.Ε.
Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος του Τμήματος / Διεύθυνσης».

14. Στο Π.Θ.Ε. (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ) με την ονομασία: «Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):
στην ενότητα υπό τον τίτλο «Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης εργασίας» οι φράσεις:
-«Επιμελείται την αλληλογραφία του τμήματος και την τήρηση των σχετικών αρχείων και στοιχείων αυτής» και «Συμβάλλει στη διοικητική και τη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος» καταργούνται.
-«Εκτελεί την επεξεργασία δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και διενεργεί σχετικούς ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και άλλες διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν στην προστασία δεδομένων» αντικαθίσταται από τη φράση “Διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και άλλες διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν στην προστασία δεδομένων”».
-προστίθεται η φράση «Συνδράμει την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε θέματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

15. Στο Π.Θ.Ε. με την ονομασία «Υπεύθυνος γραμματειακής υποστήριξης Γραφείου Διοικητή / Διευθυντή Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» η ενότητα «Απαιτούμενα τυπικά προσόντα» τροποποιείται ως εξής (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Π.Θ.Ε.):
«Πτυχίο Α.Ε.Ι. -Α.Τ.Ε.Ι. με τριετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα ή απόφοιτος ΔΕ με εξαετή εμπειρία σε σχετικά θέματα».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επικαιροποίηση καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 5401).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης