15665 ΕΞ 24-05-2021

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΕΣΠΑ της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

24 Μάι 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 15665 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 2283/01-06-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).
5. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) ) και ιδίως των παρ. 4, 54Α και 55 των άρθρων 14, 15 του ιδίου νόμου.
6. Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 258).
7. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.» (Α΄ 245).
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).
10. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 96).

Β. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 69132/ΕΥΘΥ625/22.6.2015 (Β΄ 1451) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 36844/ΟΠΣ 887/ 6-8-2008 (Β΄ 1672) κοινής υπουργικής απόφασης», όπως η παραπάνω αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 44204/ΕΥΟΥ 316/Β΄/25-4-2017) απόφαση.

Ε. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β΄ 5968).

ΣΤ. Τα υπό στοιχεία 800/15-9-2017, 801/15-09-2017 και 843/19-10-2017 αιτήματα διαλειτουργικότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (εφεξής ΕΥΟΠΣ/ΕΑΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ζ. Τα υπό στοιχεία 42368/ΟΠΣ/313/18-4-2018, ΥΨΗΔ 10485 ΕΙ 2021/8-4-2021 και 10634 ΕΙ 2021/9-4-2021 έγγραφα της ΕΥΟΠΣ/ΕΑΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα την ένταξη των διαδικτυακών υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.

Η. Την ανάγκη διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ) με τα τρίτα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης για την ανταλλαγή των δεδομένων που απαιτούνται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σκοπών της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ).

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»


1. Διατίθενται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020) που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ (ΕΥΟΠΣ) ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. IB περ. α΄ και β΄ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα:
i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:
• Α.Φ.Μ.
• Δ.Ο.Υ.
• Επώνυμο
• Όνομα
• Ονοματεπώνυμο πατρός
• Ονοματεπώνυμο μητρός
• Ημερομηνία γέννησης
• Τόπος γέννησης
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
• Επωνυμία
• Διακριτικός τίτλος
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται με σκοπό τον έλεγχο ορθότητας των προς συμπλήρωση αντίστοιχων στοιχείων μητρώου των φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο ανάπτυξης και προσαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στις απαιτήσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το ν. 4314/2014.

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία AMΚΑ»


1. Διατίθενται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ (ΕΥΟΠΣ) ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για την επιβεβαίωση των στοιχείων ΑΜΚΑ των ωφελούμενων από Πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως αυτά καταχωρίζονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο ανάπτυξης και προσαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στις απαιτήσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το ν. 4314/2014 και προς τον σκοπό της μέτρησης των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων του ΕΚΤ.

3. Η ΕΥΟΠΣ πραγματοποιεί αναζήτηση των στοιχείων κάθε ωφελούμενου με βάση τον ΑΜΚΑ ή με βάση τα βασικά στοιχεία του φυσικού προσώπου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας). Τα ακριβή στοιχεία που διατίθενται με τις προαναφερόμενες μεθόδους αναζήτησης ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ανεργίας»


1. Διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ (ΕΥΟΠΣ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ανεργίας» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται με σκοπό την επιβεβαίωση των στοιχείων ανεργίας, των ωφελούμενων από Πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως αυτά καταχωρίζονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο ανάπτυξης και προσαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στις απαιτήσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τον ν. 4314/2014 και προς τον σκοπό της μέτρησης των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων του ΕΚΤ.

3. Η ΕΥΟΠΣ πραγματοποιεί αναζήτηση των στοιχείων ανεργίας κάθε ωφελούμενου, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του φυσικού προσώπου και, ειδικότερα, βάσει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. μητρώου ΟΑΕΔ και ημερομηνία αναφοράς. Τα ακριβή στοιχεία που διατίθενται ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας


1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ (ΟΠΣΕΣΠΑ) υποχρεούνται να κάνουν χρήση των στοιχείων που διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

3. Η ΕΥΟΠΣ ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε., έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία AMΚΑ»


1. Στην περίπτωση αναζήτησης βάσει του ΑΜΚΑ, η διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία φυσικού προσώπου:
• ΑΜΚΑ που δόθηκε στην είσοδο
• Ισχύων ΑΜΚΑ
• Ημερομηνία πιο πρόσφατης καταχώρησης των στοιχείων
• Κωδικός είδους ταυτότητας
• Αριθμός ταυτότητας
• Έτος έκδοσης ταυτότητας
• Χώρα υπηκοότητας
• Κωδικός χώρας υπηκοότητας
• Κωδικός φύλου (ΑΡΡΕΝ ή ΘΗΛΥ)
• ΑΦΜ
• Επώνυμο κατά τη γέννηση (Ελληνικά)
• Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Ελληνικά)
• Όνομα (Ελληνικά)
• Πατρώνυμο (Ελληνικά)
• Μητρώνυμο (Ελληνικά)
• Επώνυμο κατά τη γέννηση (Λατινικά)
• Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Λατινικά)
• Όνομα (Λατινικά)
• Πατρώνυμο (Λατινικά)
• Μητρώνυμο (Λατινικά)
• Ημερομηνία γέννησης
• Ένδειξη πλασματικής ημ/νίας γέννησης
• Χώρα γέννησης
• Κωδικός χώρας γέννησης
• Δήμος γέννησης
• Κωδικός Ελληνικού νομού γέννησης (τα 4 πρώτα γράμματα του νομού)
• Διεύθυνση: οδός-αριθμός
• Διεύθυνση: δήμος ή πόλη
• Διεύθυνση: κωδικός νομού (τα 4 πρώτα γράμματα του νομού)
• Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας
• Χώρα διεύθυνσης
• Κωδικός χώρας διεύθυνσης
• Τηλέφωνο 1
• Τηλέφωνο 2
• Ένδειξη θανάτου
• Ημερομηνία Θανάτου

2. Στην περίπτωση αναζήτησης με βάση συγκεκριμένα στοιχεία του φυσικού προσώπου και, ειδικότερα, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ και ΑΔΤ, η διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία φυσικού προσώπου:
• Επώνυμο που δόθηκε στην είσοδο
• Όνομα που δόθηκε στην είσοδο
• Πατρώνυμο που δόθηκε στην είσοδο
• Μητρώνυμο που δόθηκε στην είσοδο
• Ημερομηνία γέννησης που δόθηκε στην είσοδο
• ΑΦΜ που δόθηκε στην είσοδο
• Αριθμός ταυτότητας που δόθηκε στην είσοδο
• AMΚΑ ισχύων
• Ημερομηνία πιο πρόσφατης καταχώρησης των στοιχείων
• Αριθμός ταυτότητας
• Χώρα υπηκοότητας
• Κωδικός χώρας υπηκοότητας
• ΑΦΜ
• Επώνυμο κατά τη γέννηση (Ελληνικά)
• Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Ελληνικά)
• Όνομα (Ελληνικά)
• Πατρώνυμο (Ελληνικά)
• Μητρώνυμο (Ελληνικά)
• Επώνυμο κατά τη γέννηση (Λατινικά)
• Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Λατινικά)
• Όνομα (Λατινικά)
• Πατρώνυμο (Λατινικά)
• Μητρώνυμο (Λατινικά)
• Ημερομηνία γέννησης
• Ένδειξη πλασματικής ημερομηνίας γέννησης
• Ένδειξη θανάτου
• Ημερομηνία Θανάτου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ανεργίας»


Κατά την αναζήτηση βάσει των εξής στοιχείων φυσικού προσώπου:
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
• Αριθμός Μητρώου ΟΑΕΔ
• Ημερομηνία αναφοράς,
η διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία ανέργου:
• Ένδειξη επιδότησης Τακτικής ανεργίας τη δεδομένη ημερομηνία
• Ημέρες επιδότησης Τακτικής ανεργίας
• Επώνυμο
• Όνομα
• Όνομα πατέρα
• Όνομα μητέρας
• Ημερομηνία γέννησης
• Στοιχεία ιστορικότητας ανεργίας
• Μήνυμα από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 24 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Taxheaven.gr