Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων: Η νέα ανεφάρμοστη (χρονικά) απόφαση (ΓΔΟΥ 504/29-5-2021) - Οι παλιότερες ανακοινώσεις – Το πλαίσιο στην Ε.Ε.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων: Η νέα ανεφάρμοστη (χρονικά) απόφαση (ΓΔΟΥ 504/29-5-2021) - Οι παλιότερες ανακοινώσεις – Το πλαίσιο στην Ε.Ε.


Άρθρα Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων: Η νέα ανεφάρμοστη (χρονικά) απόφαση (ΓΔΟΥ 504/29-5-2021) - Οι παλιότερες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφίαΚωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Επιστημονικός Συνεργάτης
Taxheaven

Εισαγωγή

Στο άρθρο 29 «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών», του 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής:
«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή


➤ Με βάση τα ανωτέρω είχαμε αναρτήσει (07.02.2021) σχετικό άρθρο: Επιδότηση σταθερών/παγίων δαπανών επιχειρήσεων - άρθρο 29 του ν. 4772/2021 – 9 Σημεία Ανάλυσης - Μια πρώτη προσέγγιση

➤ Με βάση το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών της 11/3/2021 [Δείτε την επίσημη ανακοίνωση/Τοποθέτηση του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, για το νέο καθεστώς στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών: https://www.minfin.gr/web/guopothetes3Dtrue ] , και στο taxheaven (Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα: Επιστρεπτέα προκαταβολή 7, επιδότηση παγίων δαπάνων, απαλλαγή ή μείωση ενοικίων, παράταση καταβολής οφειλών - Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2), έγινε στις 13/3/2021, η «επικαιροποίηση» του άρθρου, το οποίο είχε τίτλο : Άρθρα Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων - 9 σημεία ανάλυσης


Μετά την ημερομηνία ανάρτησης του άρθρου αυτού είχαμε :

α) Την έκδοση της απόφασης Ε.2059/2021 (17-3-2021) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων …, 29, …. του ν. 4772/2021, στην οποία αναφέρονται σχετικά τα εξής :

«3. Άρθρο 29 («Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών»)
Με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 ορίζεται ότι η ως άνω ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4772/2021 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Τέλος, με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 ορίζεται ότι η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Τέλος, αν και δεν αναφέρεται στον πιο πάνω νόμο, ευνόητο ότι στην πιο πάνω «επιδότηση παγίων δαπανών» δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.»


β)
Την έκδοση (29-5-2021) της απόφασης , ΓΔΟΥ 504/2021 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020., τα κύρια σημεία της οποίας είναι :

(i) Θέτει ως προθεσμία υποβολής της «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος», την 17η Ιουνίου 2021.

(ii) Θέτει ως προϋπόθεση  (εκτός των άλλων) υποβολής της αίτησης «Εκδήλωση ενδιαφέροντος», την υποβολή  της δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 εντός της προθεσμίας της παρ. 7 (δηλ. 17.6.2021) και πριν την υποβολή της «εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

(iii) Προσδιορίζει τους δικαιούχους υποβολής «εκδήλωσης ενδιαφέροντος», «γενικώς»,  ώστε  η «εκδήλωση ενδιαφέροντος», να αφορά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

(iv) Αφήνει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα ( προϋποθέσεις υπαγωγής, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, κ.λπ ) στην έκδοση σχετικής απόφασης η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων (17.6.2021).


Το μεγάλο πρόβλημα, είναι αφενός η προθεσμία υποβολής (17/6/2021) της Φορολογικής Δήλωσης, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει «ανοίξει» η δυνατότητα υποβολής του «εντύπου Ν» και αφετέρου ότι δεν τέθηκε ως προϋπόθεση της δυνατότητας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος: « Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019» ( Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών της 11/3/2021).

Αποτέλεσμα των ανωτέρω (εξαιτίας της επιθυμίας των επιχειρήσεων, ακόμα και αυτών που είχαν άνοδο του τζίρου «κάνε την αίτηση, δεν ξέρεις τι γίνεται »)  θα είναι η ανθρωπίνως αδύνατη υποβολή τόσων Φορολογικών Δηλώσεων.

Ανάλυση 


1) Δικαιούχοι


Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής, έξι προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους
(3).

Εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021, ως εξής :
«γγ) είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ..» (Άρθρο 1,Περ. 1,β,γγ).
Δείτε αναλυτικά : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΔΟΥ 504/2021.

β) Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (3).

Εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021, ως εξής :
«ββ) απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,..» (Άρθρο 1,Περ. 1,β,ββ)

γ) Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται (3).

Εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021, ως εξής :

«δδ) έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
i) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
ii) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, έως και την προθεσμία της παρ. 7 της παρούσας, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου,
iii) όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,..» (Άρθρο 1,Περ. 1,β,ββ)

Συνολικά οι  προϋποθέσεις για την ένταξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων

 

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 
 Οι δικαιούχοι θα πρέπει να :
1 έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
2 απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
3 είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους του παραρτήματος της απόφασης ΓΔΟΥ504/2021, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
4 έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 έως 28.5.2021
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου έως 17.6.2021
όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 28.5.2021
5 δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο αυτή,
6 δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ,
7 δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137),
8 είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,
9 έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,
10 είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες.
11 είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
12 Οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν πρέπει να ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και β) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 

Επίσης μπορούν να ενταχθούν και :

«1.α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04) » (Άρθρο 1,Περ. 1)

δ) Να παρουσιάζουν «ζημιά προ φόρων» (*) τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα «ακαθάριστα έσοδά» τους, είτε σε σχέση με τα «συνολικά έξοδά» (**) τους για το 2020 (3)  .

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021.
Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17/6/2021).
(*) Προφανώς θα είναι η «Λογιστική» (Κωδ. 117-Ν) και όχι η «Φορολογική» βάση (Κωδ. 017-Ν).
(**) Προφανώς θα είναι ο (Κωδ. 580 - Σύνολο Εσόδων - Ε3).  Δείτε και τον «Επίλογο» του άρθρου


Παραδείγματα:
 

Περιγραφή Κωδικού Κωδικός εντύπου Ν ή Ε3 Παράδειγμα 1 Ποσοστό ζημιών
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης .015 (Ν) 120.000,00 25,00%
 Ή ζημία βάσει χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. 117 (Ν) 30.000,00 60,00%
Σύνολο Εξόδων Ζ2 (Ε3) 50.000,00  


Η Επιχείρηση αυτή πληροί τον όρο, λόγω του ότι η ζημιά ξεπερνά το 30% των «συνολικών εξόδων».  

Περιγραφή Κωδικού Κωδικός εντύπου Ν ή Ε3 Παράδειγμα 2 Ποσοστό ζημιών
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης .015 (Ν) 1.500.000,00 6,67%
 Ή ζημία βάσει χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. 117 (Ν) 100.000,00 25,00%
Σύνολο Εξόδων Ζ2 (Ε3) 400.000,00  

Η Επιχείρηση αυτή δεν πληροί τον όρο.

Επισήμανση: Αν η εγκύκλιος που θα εκδοθεί, επιβεβαιώσει τα ανωτέρω, θα υπάρξει ένα σημαντικό πλεονέκτημα των «Εμπορικών και Παραγωγικών Επιχειρήσεων», έναντι των «Παροχής Υπηρεσιών», αφού οι δεύτερες δεν έχουν ως στοιχείο κόστους τις Αγορές, οι οποίες καταχωρούνται σε άλλους κωδικούς του εντύπου Ε3 και όχι στον κωδ. «580 - Σύνολο Εσόδων».

ε) Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου (*) τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 (3) .

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17/6/2021).

Επισήμανση: Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου (3).

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17/6/2021).
(*) Προφανώς θα είναι η γραμμή «Κύκλος εργασιών (καθαρός)» των Υποδειγμάτων των Ε.Λ.Π (Ν. 4308/2014)

στ)
Η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021, ως εξής :

« 3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της παρ. 1 οι οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και β) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.» (Άρθρο 1,Περ. 3)


2) Τρόπος/Είδος, Χρόνος και «Επιλέξιμη περίοδος» χορήγησης της ενίσχυσης 


α) Τρόπος/Είδος (3)
Η επιδότηση/Ενίσχυση θα δοθεί όχι «μετρητοίς», αλλά μέσω «πιστωτικού» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021, ως εξής :

«.. μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021..» (Άρθρο 1,Περ. 1)  


β) Χρόνος (3)
Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, ο στόχος είναι, μετά τη διαδικασία αιτήσεων, η ενίσχυση να δοθεί έως τα τέλη Μαΐου 2021.

Εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021, ως εξής :

«Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021» (Άρθρο 1,Περ.7) «Οι προϋποθέσεις υπαγωγής ….. θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης» (Άρθρο 1,Περ.9).

γ) «Επιλέξιμη περίοδος» (3) Η «επιλέξιμη περίοδος» θα αφορά ολόκληρο το έτος 2020.

Εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021, ως εξής : «Λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020» (Άρθρο 1,Περ. 1)


3) Περιεχόμενο και τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης (3)

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17/6/2021).

«Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:
• παροχές σε εργαζόμενους,
• ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
• ενέργεια,
• ύδρευση,
• τηλεπικοινωνίες,
• ενοίκια,
• λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
• χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3». (3)


4) Ύψος της ενίσχυσης (σε ποσοστό και σε απόλυτο ποσό) (3)

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των «παγίων δαπανών» (δείτε ανωτέρω παρ. 3) που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17.6.2021).

α) Σε ποσοστό επί των «ακάλυπτων σταθερών δαπανών» (3)

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17.6.2021).

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Το ποσοστό αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

β) Ανώτατα όρια κάλυψης (3)

(i) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
(ii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
(iii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Επισήμανση Η ενίσχυση βάσει αυτού του μέτρου δεν αθροίζεται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (1)

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17/6/2021).


5) «Σταθερό Κόστος» «Μεταβλητό Κόστος» και «Ζημίες απομείωσης» (3)

Ενώ στο «Προσωρινό πλαίσιο» (1), αναφέρεται ότι: «Για τους σκοπούς αυτού του σημείου, το κόστος αναφέρεται σε σταθερό και μεταβλητό κόστος: το πρώτο πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το επίπεδο παραγωγής, ενώ το δεύτερο πραγματοποιείται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής. Οι εφάπαξ ζημίες απομείωσης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ζημιών βάσει αυτής της πρόβλεψης».(1), φαίνεται ότι θα υιοθετηθεί, ένα απλούστερο «μοντέλο υπολογισμού», με βάση τα δεδομένα που θα καταγραφούν στο Έντυπο Ε3 και αφορά τις δαπάνες (δείτε ανωτέρω παρ. 3), ανεξαρτήτως αν είναι «σταθερές» ή «μεταβλητές».

Επίσης το «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021, δεν κάνει καμία αναφορά είτε στις «Ζημίες Απομείωσης», είτε στις «Αποσβέσεις» και άρα το εξεταστέο μέγεθος, όσον αφορά την ένταξη, θα είναι: «Η ζημιά προ φόρων» (δείτε ανωτέρω παρ. 1).

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17/6/2021).


6) Παράδειγμα υπολογισμού της ενίσχυσης (3)


(3)
Επισήμανση :
Με βάση το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών της 11/3/2021. Με βάση τα ανωτέρω, γενικά το «πλαίσιο υπολογισμού», έχει ως εξής:

[1] Υπολογισμός του ποσού των «σταθερών (πάγιων) δαπανών» [«Επιλέξιμες Δαπάνες»] (Έντυπο Ε3 – Πίνακας Ζ2 – Φορολογικού Έτους 2020)  

Περιγραφή Κωδικός Εντύπου Επιδοτείται ;
Ζ2  Σύνολο Εξόδων 580  
 Παροχές σε εργαζόμενους 581  
 Μικτές αποδοχές 001 Ναι
 Εργοδοτικές εισφορές 002 Ναι
 Λοιπές παροχές 003 Ναι
 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 582 Όχι
 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 583 Όχι
 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφ.περιουσιακών στοιχείων 584 Όχι
 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 585  
 Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees) 001 Όχι
 Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 002 Όχι
 Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 003 Όχι
 Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες 004 Όχι
 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 005 Όχι
 Έξοδα ταξιδίου 006 Όχι
 Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων 007 Ναι
 Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών 008 Όχι
 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής 009 Όχι
 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής 010 Όχι
 Ενέργεια 011 Ναι
 Ύδρευση 012 Ναι
 Τηλεπικοινωνίες 013 Ναι
 Ενοίκια 014 Ναι
 Διαφήμιση και προβολή 015 Όχι
 Λοιπά έξοδα 016 Ναι
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 586 Ναι
 Αποσβέσεις 587 Όχι
 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα 588 Όχι
 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) 589 Όχι
 Φόρος Εισοδήματος 590 Όχι[2] Υπολογισμός του ποσού που έχει καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος
Το «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021, αναφέρει ότι: «Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος», χωρίς να εξειδικεύει αν: α) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης (π.χ «Επιστρεπτέα Προκαταβολή») ή μόνο το μέρος που αποτελεί «επιδότηση» (δηλαδή το μη επιστρεπτέο ποσό) β) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν δόθηκε τα έτη 2020 και 2021 ή μόνο αυτή που δόθηκε το έτος 2021.

[3] Ένταση της επιδότησης/ενίσχυσης (ποσοστό που καλύπτει) Δείτε ανωτέρω (Παρ. 4)

[4] Υπολογισμός του ποσού της Ενίσχυσης
[[1] Σύνολο «Επιλέξιμων Δαπανών»
(- Μείον)
[2] Ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις
(= Ίσον)
Ποσό προς Ενίσχυση]
[3] Επί το ποσοστό της δικαιούμενης ενίσχυσης
(= Ίσον)
Δικαιούμενο Ποσό

Επισημάνσεις:
α) Το «Δικαιούμενο Ποσό», δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019 (3)
β) Το «Δικαιούμενο Ποσό», δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. Ευρώ


Παράδειγμα:

[[1] Σύνολο «Επιλέξιμων Δαπανών»

300.000,00

(- Μείον)

 

[2] Ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις

120.000,00

(= Ίσον) Ποσό προς Ενίσχυση]

180.000,00

[3] Επί το ποσοστό της δικαιούμενης ενίσχυσης

70%

(= Ίσον) Δικαιούμενο Ποσό

126.000,00


7) Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων


Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Δεν εξειδικεύτηκε στην ΓΔΟΥ 504/2021. Θα εξειδικευτεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων (17/6/2021).


8) Φύση της «Ενίσχυσης»


«4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.» (παρ. 4, άρθρο 29 του ν. 4772/2021) Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί να μην είναι επιστρεπτέα.»(2). Προφανώς από το «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021 (3), προκύπτει ότι δεν θα είναι «επιστρεπτέα».

Στην απόφαση Ε.2059/2021 , αναφέρονται για το θέμα τα  εξής :

«Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 ορίζεται ότι η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Τέλος, αν και δεν αναφέρεται στον πιο πάνω νόμο, ευνόητο ότι στην πιο πάνω «επιδότηση παγίων δαπανών» δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. [ Άρα «μη επιστρεπτέα» ] »


9) Χρονοδιάγραμμα για την χορήγηση της «Ενίσχυσης»


α)
Έλεγχος «Συμβατότητας» και Έγκριση του Ελληνικού Σχεδίου, για το είδος αυτής της «Ενίσχυσης», από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β)
Έκδοση της σχετικής Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α)

Ήδη εκδόθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 504/2021 γ) Καταχώρηση από τις Επιχειρήσεις των στοιχείων που θα ορίζει η Κ.Υ.Α, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinesssupport (2) ή μόνο υποβολή του εντύπου Ε3;

Στην απόφαση ΓΔΟΥ 504/2021 προβλέπεται :
« 1….υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ.» (Άρθρο 1,Περ. 1,5,6) δ) Επεξεργασία των στοιχείων και υπολογισμός για κάθε Επιχείρηση του ποσού της δικαιούμενης Ενίσχυσης ε) Χορήγηση (η ενίσχυση υπολογίζεται να δοθεί έως τα τέλη Μαΐου 2021 (3)) Με βάση τις προθεσμίες της απόφασης ΓΔΟΥ 504/2021, θα είναι μετά τα μέσα Ιουνίου.


Επίλογος

Επίλογος του προηγούμενου άρθρου
Πρέπει να αναμένουμε την επίσημο εγκύκλιο, η οποία πιστεύω ότι θα εξειδικεύει και με «Παραδείγματα» την διαδικασία των υπολογισμών καθώς επίσης θα ξεκαθαρίζει τα «ομιχλώδη σημεία», που επισημαίνονται στο άρθρο αυτό. Όμως για μια ακόμα φορά, αρκετές επιχειρήσεις (δηλαδή οι Λογιστές) θα βρεθούν σε «ασφυκτική πίεση χρόνου», αφού θα πρέπει να έχουν συντάξει Ισολογισμό και Φορολογικές Δηλώσεις έως τα μέσα Μαΐου (περίπου), αντί στην χειρότερη περίπτωση στις 30/6/2021. Τέλος το ποσό της Δράσης αυτής, (500 εκατ. Ευρώ), είναι αρκετά μικρό, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα, την σημαντική μείωση του ποσοστού ενίσχυσής.

Επίλογος του παρόντος άρθρου
Στο COVID-19 EU PolicyWatch του Eurofound, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση κυβερνητικών και κοινωνικών εταίρων στην κρίση, καθώς και τη συλλογή παραδειγμάτων εταιρικών πρακτικών με στόχο τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, αναφέρονται :
α) (Ενημερωτικό δελτίο για την υπόθεση GR-2021-6 / 1881 - μέτρα στην Ελλάδα) μεταξύ άλλων και τα εξής: «Οι δικαιούχοι είναι κυρίως εταιρείες οι οποίες: ανήκουν στους τομείς που πλήττονται άμεσα από την πανδημία, παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 30% το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, σημειώνοντας σημαντική απώλεια κατά το προηγούμενο έτος και απασχολούν εργαζομένους. Οι εταιρείες που θα λάβουν την επιδότηση οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και τα τελικά ποσά θα αποφασιστούν μετά την υποβολή των αιτήσεων…. Υπολογίζεται ότι περίπου 30.000 - 50.000 εταιρείες μοιράζονται το συνολικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. …. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό του μέτρου και της μορφής συμμετοχής: Χωρίς συμμετοχή. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης:  Χωρίς συμμετοχή»

β) Τα αντίστοιχα στοιχεία για την Αυστρία (μια Χώρα με παρόμοιο πληθυσμό) ήταν ( Ενημερωτικό δελτίο για την υπόθεση AT-2020-12 / 474 - μέτρα στην Αυστρία. Επιχορήγηση εταιρείας για πάγια έξοδα) :

«Επιχορηγούνται εταιρείες που υφίστανται σημαντικές απώλειες πωλήσεων τουλάχιστον 40% λόγω των συνεπειών της κρίσης COVID-19. Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών είναι και : Ο μισθός του επιχειρηματία, κυμαίνεται από 666,67 ευρώ και 2,666,67 ευρώ το μήνα…. Η επιδότηση σταθερού κόστους είναι κλιμακωτή και εξαρτάται από την απώλεια πωλήσεων της εταιρείας:

• απώλεια 40 έως 60%: 25% αποζημίωση πάγιου κόστους

• απώλεια 60 έως 80%: 50% αποζημίωση πάγιου κόστους

• απώλεια 80 έως 100%: αντιστάθμιση 75% των πάγιων δαπανών

Η επιδότηση σταθερού κόστους δεν πρέπει να επιστραφεί - υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών. Η επιδότηση περιορίζεται σε μέγιστο ποσό 90 εκατομμυρίων ευρώ ανά εταιρεία. Προβλέπονται τρεις δόσεις, η πρώτη θα μπορούσε να εφαρμοστεί από τις 20 Μαΐου 2020 και μετά, η δεύτερη από τις 19 Αυγούστου 2020 και η τρίτη από τις 19 Νοεμβρίου και μετά. Η περίοδος παρατήρησης ανέρχεται σε τρεις μήνες το πολύ μεταξύ 16 Μαρτίου και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2021….. Επιβεβαίωση εύλογου φορολογικού συμβούλου, ελεγκτή και λογιστικού κόστους έως 500 € για αιτήσεις με ποσό επιδότησης κάτω των 12.000 € …. Για τη φάση Ι της επιδότησης σταθερού κόστους, διατίθενται 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, πολλές εταιρείες, ιδίως μεγάλες, περιμένουν ακόμη τα τελικά στοιχεία του ισολογισμού για ολόκληρη την περίοδο, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν σε ποιους μήνες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις υψηλότερες επιδοτήσεις. Στις αρχές Δεκεμβρίου, υποβλήθηκαν πάνω από 45.000 αιτήσεις για την πρώτη φάση για το συνολικό ποσό των 625 εκατ. Ευρώ. Από αυτές, έχουν εγκριθεί πάνω από 39.000 και μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 380 εκατομμύρια ευρώ (με μέσο όρο 9.742 ευρώ).. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό του μέτρου και της μορφής συμμετοχής: Χωρίς συμμετοχή. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης:  Μόνο εργοδοτικές οργανώσεις ».

( Πηγή : https://static.eurofound.europa.eu/covid19db/countries/GR.html  και  https://static.eurofound.europa.eu/covid19db/cases/AT-2020-12_474.html - Στις διευθύνσεις αυτές μπορείτε να βρείτε στοιχεία για όλες τις Χώρες της Ε.Ε )Τελειώνω επισημαίνοντας τα εξής :

(i)   Την ασφυκτική πίεση χρόνου, καθώς η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης ( το taxisnet δεν έχει ανοίξει ακόμα , για την υποβολή των δηλώσεων των εταιρειών)  και άρα σύνταξη του Ισολογισμού.

Αν η προθεσμία πηγάζει από σχετική δέσμευση της Ε.Ε ( δείτε κατωτέρω [*] ), τότε πρέπει να βρεθεί τρόπος κατανομής, χωρίς την απαίτηση υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων.

(ii)  Την «ακατανόητη» παράλειψη, αναφοράς της προϋπόθεσης του ύψους της πτώσης του τζίρου. Η παράλειψη αυτή θα επιφέρει «βίαιη» συντόμευση της προθεσμίας μεγάλου αριθμού φορολογικών δηλώσεων (επιχειρήσεις, που «ελπίζουν», ότι θα ενταχθούν στο μέτρο)  και είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούν να υποβληθούν οι περισσότερες από αυτές. Επίσης η μετέπειτα προσθήκη της  πτώσης του τζίρου, ως προϋπόθεση, θα έχει επιφέρει, χιλιάδες χαμένες εργατοώρες.  

(iii) Την παντελή έλλειψη συμμετοχής των «κοινωνικών εταίρων» στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μέτρου.

(iv) Τον χαμηλό προϋπολογισμό (500 εκατ. Ευρώ (3)) του μέτρου ( Δείτε ανωτέρω τα αντίστοιχα ποσά της Αυστρίας).

(v) Την  έλλειψη ως επιλέξιμης δαπάνης, ενός εύλογου κόστους του λογιστή, παράλειψη που υπήρξε στο σύνολο σχεδόν των μέτρων κατά της Πανδημίας και δείχνει και την ουσία της σχέσης Κράτους και Λογιστών.

 

 
-----------------

(1) Προσωρινό πλαίσιο Ε.Ε λόγω COVID-19 (τμήμα 3.12) [*]

(2) Χρ. Σταικούρας, Υπουργός Οικονομικών: Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής

(3) Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών της 11/3/2021, (Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα: Επιστρεπτέα προκαταβολή 7, επιδότηση παγίων δαπάνων, απαλλαγή ή μείωση ενοικίων, παράταση καταβολής οφειλών - Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2

[*][ «Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων είναι δικαιολογημένες και μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, για την αντιμετώπιση των ευρύτερων αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της οικονομικής διαταραχής που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου COVID-19.» …  

 

Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«3.12

Ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες

 

86.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.

 

87.

Εάν τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ενίσχυση, η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α.

Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου («επιλέξιμη περίοδος»)·

 

β.

Η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος σε επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019· (*8)

 

γ.

Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση ή στήριξη από άλλες πηγές. (*9) Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία), όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου (*10) θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών λογαριασμών. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης ανακτάται·

 

δ.

Εν πάση περιπτώσει, η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. EUR ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 3 εκατ. EUR ανά επιχείρηση· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

 

ε.

οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες·

 

στ.

η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (*11) την 31η Δεκεμβρίου 2019. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (*12) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (*13).

(*8)  Η περίοδος αναφοράς είναι μια περίοδος του 2019, ανεξάρτητα από το αν η επιλέξιμη περίοδος είναι το 2020 ή το 2021."

(*9)  Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ως δαπάνες νοούνται οι πάγιες και οι μεταβλητές δαπάνες: οι πρώτες πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το επίπεδο της παραγωγής, ενώ οι δεύτερες εξαρτώνται από το επίπεδο της παραγωγής."

(*10)  Οι εφάπαξ ζημίες απομείωσης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ζημιών βάσει της παρούσας διάταξης."

(*11)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1)."

(*12)  Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης."

(*13)  Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης.»" ] ( Πηγή : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:340I:FULL&from=EN )

 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης