Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.01.00 Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής περιφέρειας Αττικής .

Σχόλια:Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.01.00
Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής περιφέρειας Αττικής .


Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.01.00 Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής περιφέρε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321
ΦΕΚ Β Αρ.Φύλλου 89/2-2-2000    
Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ.    της περιοχής διοικητικής περιφέρειας Αττικής .    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


Εχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του ν. 1157/81 " Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας " Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης ".

2. Της Υπουργικής Απόφασης αρ. ΔΙΟΔ/Φ.61/237/6260/1987 " Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημ. Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Λ.Π.

3. Του Π.Δ. 373/1995 " Συγχώνευση των Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους ".

4. Του Π.Δ. 400/95 " Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της ".

5. Την Απόφαση αρ. 8211/ΦΕΚ 198/Β/8-3-1999 " Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Το έγγραφο του Υπουργείου Oικονομικών αρ. 1103167/1396/0006Δ 3 Νοεμβρίου 1999, με το οποίο ζητείται η έκδοση Απόφασης για τον καθορισμό ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.0.Υ. της περιοχής διοικητικών της Περιφέρειας Αττικής.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :


1. Καθορίζουμε το ωράριο υποδοχής του κοινού στις Δ.Ο.Υ της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες ως εξής :

α) Χειμερινό ωράριο εργασίας Υπηρεσιών : ώρες εισόδου κοινού : 8.00 π.μ. - 13.30 μ.μ.

θερινό ωράριο εργασίας Υπηρεσιών :  ώρες εισόδου κοινού : 7.30 π.μ. - 13.00 μ.μ.

β) Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις Δ.Ο.Υ. σε θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων και Εισοδήματος γίνεται τέσσερις (4) μόνο ημέρες την εβδομάδα και κατά τις ώρες που ορίζεται ανωτέρω (δηλαδή 07.30 π.μ - 13.00 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο και 08.00 π.μ. - 13.30 μ.μ. κατά τη χειμερινή περίοδο.

Τα ανωτέρω Τμήματα ή Γραφεία Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων και Εισοδήματος δεν συναλλάσσονται με το κοινό την Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της εσωτερικής εργασίας τους.

2 Κατ' εξαίρεση, τα παραπάνω Τμήματα ή Γραφεία (Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων και Εισοδήματος), οφείλουν να εξυπηρετούν τους πολίτες και κατά την Παρασκευή για ορισμένα θέματα, όταν ο Προϊστάμενος αυτών κρίνει ότι, τούτο επιβάλλεται λόγω επειγουσών αναγκών των πολιτών ή το επιτρέπουν οι επίρρατούσες κάθε φορά σχετικές λειτουργικές ανάγκες και συνθήκες της οικείας Δ.Ο.Υ.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2000
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛEΩΝΙΔΑΣ TZANHΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης