Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1116/2021 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγών αγαθών και παροχών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία του COVID 19-SARS 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2021 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.
Αφορά : Απαλλαγή ΦΠΑ για την παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών καθώς και στη συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Α.1116/2021
Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγών αγαθών και παροχών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία του COVID 19-SARS 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ


Αθήνα, 20.05.2021
Α. 1116/20.05.2021

Αριθμ. ΦΕΚ: Β' 2223/26-5-2021


1.Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'- Φ.Π.Α
Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε' - Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ορφανάκη, Σ. Κουρβετάρη Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο: 2132122400, 2106987407
E-Mail: [email protected],
[email protected]
Url: www.aade.gr

2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ Α'

Θέμα: "Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγών αγαθών και παροχών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία του COVID 19-SARS 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιθ' της παρ.1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, (Α’ 248).

2. Την περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αυτές προστέθηκαν με τo άρθρο 79 του ν. 4790/2021(Α’ 48).

3. Το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου» (Β’ 4488).

5. Τo άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορ. Πολιτικής και Δημ. Περιουσίας.

11. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 (Β’ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

16. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εφαρμογής των απαλλαγών της περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους.

17. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

18. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:


Καθορίζουμε τη διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής από ΦΠΑ που ορίζεται στην περ. ιθ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και αφορά στην παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών καθώς και στη συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument ESΙ) και διατίθενται περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής


Η απαλλαγή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:
1. Προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών είναι υποκείμενος στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.
2. Δικαιούχος της απαλλαγής είναι ο ΔΟΜ ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων αποκλειστικά από το Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument ESΙ).
3. Αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών είναι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).
4. Ο προμηθευτής κατέχει βεβαίωση απαλλαγής εκδοθείσα από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος και δικαιούχο απαλλαγής ΔΟΜ, η οποία αναφέρει το είδος, την ποσότητα ή/και τη διάρκεια, την αξία των αγαθών ή/και υπηρεσιών, που προμηθεύεται, τον φορέα στον οποίο πρόκειται να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καθώς και τον τελικό παραλήπτη. Η βεβαίωση, αναφέρει επίσης ότι η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ESI). Επισυνάπτεται στην παρούσα Υπόδειγμα I βεβαίωσης απαλλαγής για παραδόσεις αγαθών/παροχές υπηρεσιών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών/λήψεις υπηρεσιών και Υπόδειγμα ΙΙ ’’Βεβαίωσης Δικαιούχων Απαλλαγής’’ Φορέα Υλοποίησης (ΔΟΜ) για την παραλαβή αγαθών κατά την εισαγωγή από Τρίτη χώρα.
5. Η απαλλαγή αφορά σε:
Παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή ιατρικoύ, υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, κινητών και σταθερών κλινικών και οικίσκων απομόνωσης και εξοπλισμού αυτών και λοιπών αγαθών που παρέχονται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων καθώς και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά τα αγαθά προκειμένου να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις δικαιούχου απαλλαγής


Ο ΔΟΜ ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και δικαιούχος της απαλλαγής:
1. Εκδίδει βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας πριν την έκδοση του σχετικού με τη συναλλαγή φορολογικού παραστατικού, σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων: α) προσκομίζει ένα στον προμηθευτή των αγαθών ή υπηρεσιών με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με έγγραφο, τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ή το υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ -βεβαίωσης δικαιούχου απαλλαγής,
β) διαφυλάσσει ένα στο αρχείο του μαζί με το συγκεκριμένο φορολογικό παραστατικό,
γ) κοινοποιεί δύο, εντός ενός μηνός από την έκδοση του φορολογικού παραστατικού, μαζί με το αντίγραφο του σχετικού με την ανωτέρω βεβαίωση εκδοθέντος φορολογικού παραστατικού:
i) στο Υπ. Υγείας, Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας της Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Υγείας ή άλλη Υπηρεσία που το Υπ. Υγείας ορίζει ως αρμόδια, για τα αγαθά που προορίζονται για το Υπ. Υγείας και ii) στο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, Γεν. Γραμματεία Αιτούντων Άσυλο ή άλλη Υπηρεσία που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζει ως αρμόδια, για τα αγαθά που προορίζονται για το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Εκδίδει, αναφορικά με τις παραδόσεις αγαθών/παροχές υπηρεσιών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών/λήψεις υπηρεσιών, στο τέλος κάθε μήνα και αποστέλλει προς το Υπ. Υγείας και το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, συγκεντρωτική κατάσταση για τις βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τις παραπάνω πράξεις κατά τον ίδιο μήνα στα δύο παραπάνω Υπουργεία, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την κατάσταση το πλήθος των βεβαιώσεων και τη συνολική αξία των αγαθών και υπηρεσιών που οι βεβαιώσεις αφορούν. Η συγκεντρωτική κατάσταση προς το Υπ. Υγείας, που αποτελεί τον εποπτεύοντα φορέα του όλου προγράμματος, περιλαμβάνει διακριτά και την συγκεντρωτική κατάσταση που αφορά το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις προμηθευτή


1. Ο προμηθευτής εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 1, περ. ιθ’ του ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ, κύρωση με τον ν. 2859/2000».

2. Ο προμηθευτής, υποκείμενος στο φόρο, διαφυλάσσει στο αρχείο του ως δικαιολογητικά της απαλλαγής από το ΦΠΑ:
α) Το εκδοθέν τιμολόγιο πώλησης/παροχής αγαθών/ υπηρεσιών.
β) Τη βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Αν για τις ανωτέρω πράξεις το φορολογικό παραστατικό έχει εκδοθεί με ΦΠΑ λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης, ο προμηθευτής δύναται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, κατά το χρόνο που προσκομίζεται σε αυτόν από το λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών, η ανωτέρω βεβαίωση ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που φέρει η βεβαίωση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Αν η ημερομηνία της βεβαίωσης είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου γίνεται ρητή μνεία στο ανωτέρω έγγραφο των στοιχείων του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2, μαζί με τη βεβαίωση, το αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου και αντίγραφο του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου.
Το ως άνω πιστωτικό τιμολόγιο καταχωρείται στη δήλωση ΦΠΑ που αφορά τη φορολογική περίοδο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.

Άρθρο 4
Διαδικασία ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών/υπηρεσιών


1. Αν ο ΔΟΜ προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες από υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει, προκειμένου να τύχει της απαλλαγής από ΦΠΑ σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υποβάλλοντας δήλωση έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και ενεργώντας εγγραφή στο σύστημα VIES και να συμμορφωθεί με τις λοιπές απαιτούμενες υποχρεώσεις.

2. Στις περιπτώσεις αυτές, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, δεν προσκομίζεται/αποστέλλεται η βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 στον προμηθευτή των αγαθών/υπηρεσιών. Ωστόσο, η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 και το δεύτερο φυλάσσεται στο αρχείο του ΔΟΜ μαζί με το συγκεκριμένο φορολογικό παραστατικό. Εφόσον τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία για την απαλλαγή, ο ΔΟΜ δεν υποχρεούται σε έκτακτη δήλωση ΦΠΑ για την απόδοση του φόρου της ενδοκοινοτικής απόκτησης ενώ η υποχρέωσή του για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραμένει.

Άρθρο 5
Διαδικασία εισαγωγής αγαθών


1. Αν ο ΔΟΜ εισάγει αγαθά από τρίτη χώρα τηρούνται οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή διασάφησης εισαγωγής στο όνομα του ΔΟΜ, ως δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από Φ.Π.Α. με τη διασάφηση εισαγωγής, πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποστηρικτικών εγγράφων, συνυποβάλλεται και η βεβαίωση της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Η υποβολή της εν λόγω βεβαίωσης διενεργείται ηλεκτρονικά κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (Β’ 4488) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. Η διασάφηση εισαγωγής παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την οριστικοποίηση της απαλλαγής, για την οποία απαιτείται ομοίως ηλεκτρονικά εκ νέου η υποβολή από τον ΔΟΜ στην τελωνειακή αρχή, της βεβαίωσης της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, με σχετική πράξη επί αυτής από τον αποδέκτη-φορέα ότι τα αναγραφόμενα αγαθά παρελήφθησαν.
Ο ΔΟΜ οφείλει, να τηρεί σχετικές καταχωρίσεις/καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτουν τα στοιχεία των εισαγωγών και της διάθεσης των αγαθών μεταξύ των οποίων οι διασαφήσεις εισαγωγής, τα είδη, οι ποσότητες και οι παραλήπτες αυτών, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη


Για τα φορολογικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 31/3/2021 και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, κατά το χρόνο που προσκομίζεται η βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης