Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2113/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α'66/23-4-2021)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2021 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος
Αφορά : Επιχορήγηση επιχειρήσεων - Ενίσχυση πρώτης αρωγής - Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού - Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής - Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4797/2021

Ε.2113/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α'66/23-4-2021)


Αθήνα, 21 Μαΐου 2021
Ε 2113/21-05-2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Δ', Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας:10672, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103635007
E-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122426
E-mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Ε 2113/2021

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α'66/23-4-2021)


Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 («Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις», Α'66/23-4-2021), ως ακολούθως:

1. Άρθρο 4 «Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων»

Στο άρθρο 4 του ανωτέρω ν. 4797/2021 ορίζεται ότι στις επιχειρήσεις και στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της. Επιπρόσθετα, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

2. Άρθρο 5 «Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων»

Στο άρθρο 5 του ανωτέρω ν. 4797/2021 ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της. Επιπρόσθετα, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Άρθρο 6 «Ενίσχυση πρώτης αρωγής»


Στο άρθρο 6 του ανωτέρω ν. 4797/2021 ορίζεται ότι στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες δύναται να χορηγείται, άμεσα, έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, η οποία είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της. Επιπρόσθετα, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Άρθρο 26 «Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010»

Στο άρθρο 26 του ανωτέρω ν. 4797/2021 ορίζεται ότι η ημερομηνία λήξης της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης παρατείνεται έως τις 31.12.2021. Για την επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως έχουν δοθεί διευκρινίσεις με το αριθμ. πρωτ. Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1019421 ΕΞ 04-03-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

5. Άρθρο 28 «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού»

Στο άρθρο 28 του ανωτέρω ν. 4797/2021 ορίζεται ότι σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», η οποία είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της Επιπρόσθετα, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Άρθρο 38 «Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους»

Με το άρθρο 38 του ν. 4797/2021 αντιμετωπίζεται η ανάγκη περαιτέρω ανακούφισης των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων που επλήγησαν από έκτακτα γεγονότα θεομηνιών.
Πιο συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/οντοτήτων, για τις οποίες είχε ήδη χορηγηθεί παράταση των προθεσμιών καταβολής τους με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α' 114 ), από 01.01.2020 μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4797/2021, ήτοι 23.04.2021.
Επιπλέον, αναστέλλεται μέχρι και τις 31.12.2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/οντοτήτων, για τις οποίες είχε ήδη χορηγηθεί αναστολή είσπραξης με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α 238), από 01.01.2020 μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4797/2021, ήτοι 23.04.2021.
Υπενθυμίζεται ότι στο διάστημα 01.01.2020-23.04.2021 εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόμων οι αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών Α.1042/2020 (Β'789), Α.1044/2020 (Β'920), Α.1189/2020 (Β'3434), Α.1210/2020 (Β'4127), Α.1211/2020 (Β'4127), Α.1212/2020 (Β'4127), Α.1223/2020 (Β'4450), Α.1246/2020 (Β'4926) και Α.1085/2021 (Β'1536).
Επισημαίνεται ότι, ποσά οφειλών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά τα ανωτέρω και τα οποία έχουν εισπραχθεί δεν επιστρέφονται. Επιπροσθέτως, ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/οντοτήτων που εμπίπτουν στις ανωτέρω αποφάσεις δεν αναβιώνουν, εφόσον απωλέσθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χορηγηθείσας παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4797/2021.

7. Άρθρο 41 «Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου της περ. ζ' της παρ.1 του τίτλου Α του άρθ. 18 του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931, οι άδειες θήρας που χορηγούνται για το κυνηγετικό έτος 2021-2022 α) στους κυνηγούς που είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων και β) στους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της δεκαπενταετίας, διπλωματικούς υπαλλήλους και ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις δασικές αρχές. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ως άνω είναι να είχε χορηγηθεί στα εν λόγω πρόσωπα άδεια θήρας για το κυνηγετικό έτος 2020-2021 και η άδεια θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022 να είναι ιδίου τύπου με αυτήν του κυνηγετικού έτους 2020-2021.

8. Άρθρο 45 «Απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ' εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. (Α' 90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104) δεν επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής τους. Τα ποσά τελών χαρτοσήμου, πλέον της εισφοράς ΟΓΑ, που έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Άρθρο 48 «Προσωρινή άδεια Κυκλοφορίας «Μ» και διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης - Τροποποίηση των άρθρων 22 του ν. 2367/1953 και 20 του ν. 2948/2001»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 προστέθηκε η αλλαγή του χώρου φύλαξης του οχήματος στους λόγους για την χορήγηση «Μ» σε ενάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις, πλέον η έκδοση προσωρινής άδειας «Μ» γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), από τους ιδιοκτήτες ενάριθμων Επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών τα οποία, είτε έχουν τεθεί σε εκούσια ακινησία στην αρμόδια φορολογική αρχή με την κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, είτε η ακινησία τους έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως καταβληθεί το αναλογούν, ποσό, (10 ευρώ ανά ημέρα για αυτοκίνητο και 3 ευρώ ανά ημέρα για μοτοσυκλέτα) με την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

10. Άρθρο 52 «Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης»


Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4797/2021, από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης, που προκύπτει μετά τη μεταβίβαση του ενεργητικού επιχείρησης που έχει υπαχθεί σε ειδική διαχείριση κατ' άρθρα 68-77 του ν. 4307/2014 (Α' 246), προαφαιρούνται οι απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, που έχουν γεννηθεί κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή επιχείρησης στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 και το άρθρο 40 του ν. 4772/2021 (Α' 17).
Υπενθυμίζεται ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021, η οποία τροποποιήθηκε με το έβδομο άρθρο του ν. 4787/2021 (Α'44), τέθηκε ερμηνευτική διάταξη αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014, που ρυθμίζει τη διανομή στους πιστωτές του προϊόντος ρευστοποίησης του ενεργητικού υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης. Σύμφωνα με την εν λόγω ερμηνευτική διάταξη, κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, και όλες εν γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας οι απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.
Επομένως, με το νέο άρθρο 52 του ν. 4797/2021 προβλέπεται κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των απαιτήσεων εργαζομένων που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού έναντι των απαιτήσεων πιστωτών που έχουν αναγγελθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, όπως δηλαδή ισχύει και για τις δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση (σύμφωνα με την προαναφερθείσα ερμηνευτική διάταξη). Επισημαίνεται δε, ότι οι απαιτήσεις των εργαζομένων της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4797/2021 προαφαιρούνται παρά το γεγονός ότι έχουν γεννηθεί πριν από την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας και κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 154 του ν. 3588/2007 (Α'153) και στο άρθρο 975 του ΚΠολΔ, στα οποία παραπέμπουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014, αντίστοιχα.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4797/2021 προβλέπεται (όπως και στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021), ότι, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών κατά παράβαση της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ν. 4797/2021 προβλέπεται ότι οι διατάξεις αυτού καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021, δηλαδή μέχρι και το αμετάκλητο του πίνακα κατάταξης, καθισταμένων αυτοδικαίως άκυρων των μη αμετάκλητων πινάκων κατάταξης που αντιβαίνουν στις νέες διατάξεις και υποχρεούμενου αμελλητί του ειδικού διαχειριστή σε σύνταξη αναμορφωμένου πίνακα.

11. Άρθρο 53 «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία»

Στο άρθρο 53 του ανωτέρω ν. 4797/2021 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από θεομηνίες, μπορεί να αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες από την επέλευση της θεομηνίας, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως τη διενέργεια πλειστηριασμών και κατασχέσεων. Κατά το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής, αναστέλλονται και οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

12. Άρθρο 60 «Έναρξη ισχύος»


Στο άρθρο 60 του ανωτέρω ν. 4797/2021 ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 23.4.2021, με την επιφύλαξη του άρθρου 12, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η.1.2020 καθώς και των άρθρων 28 και 45, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την 1η.5.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της ίδιας ημέρας (Α' 90).
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης