52437/10-05-2021

Εισήγηση για απάντηση στην υπ' αριθ. 6261/23-4-2021

10 Μάι 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 10-05-2021
Αριθ. Πρωτ. : 52437 - 10-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

Ταχ. Δ/νση:Νίκης 5-7
Ταχ. Κώδικας:Σύνταγμα 10180
Πληροφορίες:Σακέλλης Παναγιώτης
Τηλέφωνο:210 333 2845
Fax:210 333 2427
Email:[email protected]
 
ΠΡΟΣ : Υπηρεσία Συντονισμού Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην υπ' αριθ. 6261/23-4-2021

Ερώτηση του βουλευτή ΝΔ κου Εμμ. Κόνσολα με θέμα «Στήριξη και ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων».
Σχετ.: Το υπ' αριθ. 48754/26.4.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΥΠΑΝΕ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 6261/23.4.2021 Ερώτησης του θέματος, σημειώνονται τα εξής:

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν κανονικά, σε βαθμό που να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους.

Αναντίρρητα, οι τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας είναι από τις πλέον πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς παραμένουν ουσιαστικά κλειστές όσο η χώρα δεν ανοίγει τις πύλες της στον τουρισμό ενώ, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους (υπηρεσίες που παρέχονται δια ζώσης), αδυνατούν να λειτουργήσουν εναλλακτικά. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχωρά άμεσα στην προκήρυξη στοχευμένης δράσης μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ειδικά για αυτές τις επιχειρήσεις.

Μέσω της νέας δράσης θα αποδίδεται στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας μέρος του κεφαλαίου κίνησης που χρειάζονται για την αγορά πρώτων υλών ώστε να λειτουργήσουν εκ νέου, αμέσως μόλις τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν και με τα μέτρα προστασίας που θα προβλεφθούν. Με τον τρόπο αυτό η δράση συνιστά ένα μέτρο παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:
• να δραστηριοποιούνται ενεργά και επί της ουσίας (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) ως τουριστικές επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας
• να λειτουργούν νόμιμα
• να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία
• να απασχολούσαν στο έτος 2019 Προσωπικό με μισθωτή εργασία
• να λειτουργήσουν και να απασχολήσουν Προσωπικό με μισθωτή εργασία και το έτος 2021
• να αναλώσουν την ληφθείσα επιχορήγηση σε λειτουργικές δαπάνες επανέναρξης δραστηριοτήτων εντός της περιόδου 1/4/2021 - 31/12/2021.

Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) που ανέρχονται καταρχήν (δύναται να αυξηθούν ώστε να καλυφθεί τυχόν μεγάλη ζήτηση) σε τριακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (350.000.000 €). Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του Κύκλου Εργασιών αυτής στο έτος 2019. Ξεχωριστή μέριμνα θα ληφθεί για τις επιχειρήσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν Κύκλο εργασιών στο έτος 2019.

Στόχος του Υπουργείου είναι η γρήγορη απόδοση των πόρων στις επιχειρήσεις και, μέσω αυτών, στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, στην δράση θα εφαρμοσθεί Άμεση διαδικασία Αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις θα λαμβάνουν μοναδικό ενάριθμο ανάλογα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και θα αξιολογούνται με χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Σημειώνουμε ότι το σύνολο των διαδικασιών στην δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΠΣΚΕ και οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ήδη μεριμνήσει για το Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που θα καταβληθεί στο πλαίσιο της δράσης αυτής.

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
Γιώργος Ζερβός


Taxheaven.gr