Αποτελέσματα live αναζήτησης

53356 ΕΞ 06-05-2021 Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών με έδρα τον Δήμο Βριλησσίων

53356 ΕΞ 06-05-2021
Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)


53356 ΕΞ 06-05-2021 Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 53356 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 1935/13-05-2021)

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92, της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94),
β) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
γ) του π.δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπό στοιχεία Υ 155/7.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 362 και διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 408) απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» και την υπό στοιχεία 22650 ΕΞ /2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 132) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».

3. Την υπ’ αρ. 88830/2017 (Β’ 2853) απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ)».

4. Τις υπ’ αρ. 88823/2017 (Β΄ 2853), 121491/6.11.2017 (Β’ 3969), 54139/2018 (Β΄1893) και 67327/21.6.2018 (Β΄2476) αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., με θέμα «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

5. Τις υπ’ αρ. 54141/21.5.2018 (Β΄2150), 86769/13.8.2018 (Β΄3549) και 34580/26.3.2019 (Β΄1030) αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. με θέμα «Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)».

6. Την υπ΄ αρ. 40112/2-4-2021 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθότι το κόστος λειτουργίας καλύπτεται ως εξής:
α) το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων, που αποσπώνται για τη στελέχωση των περιφερειακών γραφείων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν.4389/2016 και
β) το λειτουργικό κόστος των χώρων στέγασης και λειτουργίας των Γ.Ε.Υ.Δ. από τους φορείς φιλοξενίας (Δήμοι, Περιφέρειες, Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες) που παραχωρούν τον χώρο,

αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση ενός (1) Γραφείου Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Βριλησσίων, ως περιφερειακή μονάδα, υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου.

2. Τη σύσταση δύο (2) θέσεων προσωπικού, για τη στελέχωση του ανωτέρω Γ.Ε.Υ.Δ. Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα λάβει χώρα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2, του άρθρου 94, ν.4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.), την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης