Αποτελέσματα live αναζήτησης

556/3/22.04.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.): «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404), όπως ισχύει.

Κατηγορία: Λοιπά

556/3/22.04.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.): «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404), όπως ισχύει.


556/3/22.04.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. απόφ. 556/3/22.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.9.2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.): «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404), όπως ισχύει.

(ΦΕΚ Β' 1922/13.05.2021)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
i. του ν. 3229/2004 (Α’ 38) και ιδίως του άρθρου 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α’ 107),
ii. του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και ιδίως της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 29, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4141/2013 και ισχύει και την παρ. 5 του άρθρου 54, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4021/2011 (Α’ 218) και συμπληρώθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και ισχύει,
iii. του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220), όπως ισχύει,
iv. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,
v. του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει,

2. την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα Ανανέωση θητείας μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), λόγω λήξης της θητείας του και διορισμός Προέδρου και νέων μελών σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις,

3. την υπ’ αρ. 218/2/22.9.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404), όπως ισχύει,

4. την υπ’ αρ. 527/2/10.12.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2021», όπως ισχύει,

5. την ανάγκη για μεταφορά συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τη Διεύθυνση Αδειοδότησης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών,

6. την υπό στοιχεία ΔΙΟΔΥ 392/19.04.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων,

7. την υπό στοιχεία Π 192 ΕΞ/20.04.2021 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

10. τη συζήτηση μεταξύ των Μελών της Ε.Ε.Ε.Π.

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.9.2016 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.: «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404), όπως ισχύει, ως προς:

1. Την παρ. 7.2.2. «Τμήμα Ρύθμισης» του άρθρου 7 «Διεύθυνση Προγραμματισμού Ρύθμισης και Μελετών (ΔΙΠΡΥΜ)», η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«7.2.2 Τμήμα Ρύθμισης
α. Οι εισηγήσεις επί του Κανονισμού Παιγνίων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες.
β. Οι εισηγήσεις για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες.
γ. Η στάθμιση και αξιολόγηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες, της αναγκαιότητας θέσπισης ή τροποποίησης των νομοθετικών διατάξεων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Π. και η υποβολή σχετικής εισήγησης.
δ. Οι εισηγήσεις για την έκδοση Οδηγιών εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων.
ε. Ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων έναρξης διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων υπό την ισχύ των αδειών και η εισήγηση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
στ. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης των συμβάσεων προσχώρησης των παικτών για τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.
ζ. Η αξιολόγηση των γνωστοποιήσεων προσφοράς στοιχηματικών γεγονότων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης προσφοράς στοιχηματικών γεγονότων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η εισήγηση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
θ. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων διακοπής προσφοράς συγκεκριμένων στοιχηματικών γεγονότων ή κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ι. Η κατάρτιση κωδικοποιημένων κειμένων.
ια. Η εκπόνηση αναλύσεων κανονιστικών επιπτώσεων και αιτιολογικών εκθέσεων των προς εισαγωγή ρυθμίσεων, όπου απαιτείται.
ιβ. Ο συντονισμός και η υλοποίηση της διαβούλευσης με την αγορά, τους φορείς και το κοινό, με αντικείμενο τις προς εισαγωγή ρυθμίσεις, καθώς και η επεξεργασία, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της, όπου απαιτείται.
ιγ. Η συνδρομή στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες, για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
ιδ. Ο έλεγχος, ο χαρακτηρισμός και η ταξινόμηση κάθε δραστηριότητας ως τυχερό παίγνιο ή μη καθώς και κάθε τύπου παιγνίου ή/και του λογισμικού τους, συμπεριλαμβανομένης της ηλικιακής διαβάθμισης, όπου απαιτείται, με βάση τον Κανονισμό Παιγνίων.
ιε. Η αξιολόγηση των στοιχείων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων και η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.
ιστ. Η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, το νομολογιακό υλικό, καθώς και μελέτες και έρευνες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αγορά των παιγνίων.».

2. Την παρ. 8A.2.1. «Τμήμα Αδειών και Εγκρίσεων» του άρθρου 8Α «Διεύθυνση Αδειοδότησης (ΔΙΑΔ)», η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«8A.2.1. Τμήμα Αδειών και Εγκρίσεων
α. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης αδειών λειτουργίας των φορέων διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή και των όρων των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής, η αρμοδιότητα επί των οποίων ανήκει στην Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή υπηρεσιών και η σχετική εισήγηση.
β. Η προετοιμασία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, για τη διενέργεια των διεθνών διαγωνισμών παραχώρησης αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους, η εισήγηση για τη χορήγηση των αδειών που προκηρύχθηκαν, η παρακολούθηση, μέχρι την έναρξη της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης που συνάπτονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών αυτών και οι εισηγήσεις για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
γ. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Παιγνίων, των αιτήσεων χορήγησης αδειών καταλληλότητας στους μετόχους, στα πρόσωπα που επιτελούν κρίσιμες λειτουργίες, στους συνεργάτες των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, στο προσωπικό των επιχειρήσεων καζίνο, καθώς και η εισήγηση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
δ. Η επεξεργασία των γνωστοποιήσεων μεταβίβασης μετοχών, η αξιολόγηση των αιτήσεων περί έγκρισης μεταβίβασης μετοχών στην περίπτωση αλλαγής ελέγχου, καθώς και η εισήγηση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
ε. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, των αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης αδειών εκμετάλλευσης των ηλεκτρονικών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και η εισήγηση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
στ. Η έκδοση των δελτίων καταλληλότητας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
ζ. Η εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και η ανάληψη των ενεργειών που απαιτούνται για τη θέση σε αναστολή ή την άρση ή την ανάκληση, εφόσον έχουν επιβληθεί οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις.
η. Η κατάρτιση καταλόγου με τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή διεξάγουν νόμιμα τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
θ. Η τήρηση των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώων.
ι. Η παρακολούθηση της απόδοσης πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.».

3. Την παρ. 10.2, του άρθρου 10 «Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων (ΔΙΟΔΥ)», η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«10.2 Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, κατά Τμήμα, περιλαμβάνονται:».

4. Τις παραγράφους 14.1.2 και 14.1.3. του άρθρου 14 «Θέσεις ευθύνης και προϋποθέσεις κάλυψης», οι οποίες αντικαθίσταται ως εξής:

«14.1.2 Προϊστάμενοι επιπέδου Διεύθυνσης: επτά (7) θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Νομικού Συμβούλου».
«14.1.3 Προϊστάμενοι επιπέδου Υποδιεύθυνσης: δύο (2) θέσεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης