Αποτελέσματα live αναζήτησης

54123/14.5.2021 Οδηγίες για τον έλεγχο της πλήρωσης όρων και προϋποθέσεων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στην υπ' αριθμό 88642/25-08-2020 ΚΥΑ πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2021 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

54123/14.5.2021
Οδηγίες για τον έλεγχο της πλήρωσης όρων και προϋποθέσεων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στην υπ' αριθμό 88642/25-08-2020 ΚΥΑ πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής


Αθήνα, 14-05-2021
Αριθ. Πρωτ.: 54123 - 14-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
Τηλέφωνο: 210 333 2141
Fax: 210 333 2264
Email: [email protected]


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 88642/25-08-2020 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.


Σε συνέχεια της ΚΥΑ 88642/25.08.2020 (Β' 3539/26-08-2020) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A' 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια» και μέχρι την επικαιροποίηση του ελέγχου νομιμότητας των Οδηγών Αξιολόγησης και των αντίστοιχων καρτελών στο ΠΣΚΕ, ακολουθούν οδηγίες για τον έλεγχο της πλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων αυτής από τους αξιολογητές και τις Επιτροπές Αξιολόγησης.

Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 88642/25.08.2020 εφόσον αυτό προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου και το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες του σχεδίου δηλώνονται μόνο στην «ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής (άρθρο 14 ΓΑΚ 702/2014)» (Καρτέλα 3.1, ΒΗΜΑ ΙΙ).

Στην περίπτωση που το σχέδιο εμπίπτει στην ΚΥΑ 88642/25.08.2020 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται υποχρεωτικά σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες αρχικής επένδυσης (άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.4399/2016):
(α) ίδρυση νέας μονάδας, (περίπτωση 3α, άρθρου 5, Ν.4399/2016)
(β) επέκταση υφιστάμενης μονάδας (περίπτωση 3β, άρθρου 5, Ν.4399/2016)
ή /και
(γ) θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (περίπτωση 3δ, άρθρου 5, Ν.4399/2016) δηλαδή, αφορά σε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης του σημείου ελέγχου το σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του (άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ 88642/25.08.2020)

2. Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται σε μία από τις περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής του άρθρου 3 της ΚΥΑ 88642/25.08.2020 και πληροί τις εκάστοτε προϋποθέσεις, μετά και την υποβολή σχετικών διευκρινήσεων εφόσον απαιτείται.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης του σημείου ελέγχου το σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του.

3. Για το επενδυτικό σχέδιο έχει υποβληθεί Βεβαίωση του αρμόδιου Φορέα ότι δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή σε περίπτωση που απαιτείται ΕΠΕ, έχει υποβληθεί α) Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και β) άδεια κατασκευής ή Δήλωση του Φορέα πως δεσμεύεται να τα προσκομίσει στον Φορέα υποδοχής πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής (παρ.6 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 88642/25.08.2020).
Σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει υποβάλει εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι δεν απαιτείται, ζητούνται σχετικές διευκρινήσεις.
- Σε περίπτωση που τελικά δεν απαιτείται ΕΠΕ αλλά ο φορέας δεν είχε υποβάλει το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ δικαιολογητικό, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται γιατί δεν έχει υποβληθεί βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρο 2 παρ. 6 της ΚΥΑ της ΚΥΑ 88642/25.08.2020)
- Σε περίπτωση που τελικά απαιτείται ΕΠΕ η οποία δεν έχει υποβληθεί εξετάζεται η υποβολή δήλωσης του Φορέα σχετικά με τη δέσμευσή του πως θα τα προσκομίσει στο φορέα υποδοχής πριν την έκδοση τηςν απόφασης υπαγωγής και απαντάται η ερώτηση 3.2.4 της καρτέλας 3.2 ΒΗΜΑ Ι, σχετικά με την υποχρέωση του φορέα να υποβάλει πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άδεια κατασκευής.

4. Αναφορικά με την υποβολή ή όχι από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ εντύπου έκφρασης γνώμης, ο αξιολογητής ελέγχει στην ενέργεια του ΠΣΚΕ «Συνοδευτικά Έγγραφα» του, εάν έχει υποβληθεί από τον φορέα υποδοχής το σχετικό αρχείο και απαντά σχετικά την αντίστοιχη ερώτηση 3.2.6 (καρτέλα 3.2, ΒΗΜΑ Ι). Σε περίπτωση που αυτή έχει υποβληθεί, ο αξιολογητής, σύμφωνα με το περιεχόμενο του εντύπου έκφρασης γνώμης της Δ.Α.Ο.Κ. ελέγχει την πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων.

4.1. Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά εκσυγχρονισμό με μετεγκατάσταση βάσει της προβλεπόμενης έκφρασης γνώμης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. η μετεγκατάσταση κτιρίων που εξυπηρετεί στόχο δημοσίου συμφέροντος η επίκλησή του στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου τεκμηριώνεται με σχετικό έγγραφο δημόσιας αρχής, το οποίο έχει υποβληθεί με την αίτηση υπαγωγής (ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κεφάλαιο 1 σημείο 163 των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και στο δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020), άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ).

4.2. Εφόσον με το επενδυτικό σχέδιο προκύπτει αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας, βάσει της προβλεπόμενης έκφρασης γνώμης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. η αύξηση της δυναμικότητας δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 της ΚΥΑ. (άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΥΑ).

4.3. Εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι «Μεγάλη» επιχείρηση βάσει της προβλεπόμενης έκφρασης γνώμης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. τεκμηριώνεται ότι:
α) η ενίσχυση έχει τον απαιτούμενο χαρακτήρα κινήτρου που τεκμηριώνεται από αξιόπιστο αντιπαράδειγμα το οποίο έχει υποβληθεί μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης του και σχετίζεται με τους παράγοντες λήψης αποφάσεων που επικρατούν κατά τον χρόνο λήψης από τον δικαιούχο της απόφασης σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα (σημεία 72 και 73 της παρ. 3.4 του Κεφαλαίου 3 του ΜΕΡΟΥΣ Ι των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020) (άρθρο 2 παρ. 4ii της ΚΥΑ).
β) το ποσό της ενίσχυσης που αιτείται η επιχείρηση με το επενδυτικό σχέδιο, δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο - σε συνδυασμό με τις μέγιστες εντάσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1, 2 και 3 της ΚΥΑ - που κρίνεται απαραίτητο για να καταστεί το σχέδιο επαρκώς κερδοφόρο, (π.χ. δεν οδηγεί σε αύξηση του ΕΠΑ (Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης - IRR) της πέραν των κανονικών ποσοστών απόδοσης που εφαρμόζει η οικεία επιχείρηση σε άλλα παρόμοια επενδυτικά έργα ή, αν τα ποσοστά αυτά δεν είναι διαθέσιμα, σε αύξηση του ΕΠΑ της πέραν του κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης ως συνόλου ή πέραν των ποσοστών απόδοσης που παρατηρούνται συνήθως στον οικείο κλάδο (σημείο 96 της παρ. 3.4 του Κεφαλαίου 3 του ΜΕΡΟΥΣ Ι των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και στο δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020). (άρθρο 2 παρ. 4ii της ΚΥΑ).

4.4. Βάσει της προβλεπόμενης έκφρασης γνώμης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ, το επενδυτικό σχέδιο δεν προκαλεί αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισμών ή ορίων (ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κεφάλαιο 1 σημείο 134 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και στο δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020) σε περίπτωση που σε μια κοινή οργάνωση αγοράς η οποία περιλαμβάνει καθεστώτα άμεσης στήριξης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), θέτει περιορισμούς στην παραγωγή ή όρια στην ενωσιακή στήριξη σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. (Άρθρο 2 παρ. 5 της ΚΥΑ).

4.5. Βάσει της προβλεπόμενης έκφρασης γνώμης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. με το επενδυτικό σχέδιο επιδιώκεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους στόχους:
(α) η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής,
(β) η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.
Τεκμηριωμένη ανάλυση των θετικών επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους ανωτέρω στόχους συμπεριλαμβάνεται στην οικονομοτεχνική μελέτη του επενδυτικού σχεδίου (Άρθρο 2 παρ. 7 της ΚΥΑ)

4.6. Βάσει της προβλεπόμενης έκφρασης γνώμης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. το επενδυτικό σχέδιο δεν παραβαίνει απαγορεύσεις ή περιορισμούς που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό (Άρθρο 2, παρ 8 της ΚΥΑ)
Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω σημείων ελέγχου (4.1 έως και 4.6) το σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του.
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αξιολόγησης, το σχετικό έντυπο έκφρασης γνώμης της Δ.Α.Ο.Κ. εκκρεμεί, ο αξιολογητής απαντά στην ερώτηση 3.2.6 (καρτέλα 3.2, ΒΗΜΑ Ι) «ΕΚΚΡΕΜΕΙ» . Η πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων νομιμότητας ελέγχεται σε μεταγενέστερο στάδιο της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του περιεχομένου του σχετικού εντύπου έκφρασης γνώμης της Δ.Α.Ο.Κ.
Σε κάθε περίπτωση για την πλήρωση ή όχι των ανωτέρω σημείων ελέγχου απαιτείται σχετική τεκμηρίωση στα σχετικά πεδία Αξιολόγησης , α) Τελική Κρίση πλήρωσης όρων και προϋποθέσεων νομιμότητας, (Βήμα ΙΙΙ, καρτέλα 8.1., ερώτηση 8.1.1.) και β) Τεκμηρίωση Στοιχείων Αξιολόγησης (Βήμα V, καρτέλα 1.1).
Τέλος σε περίπτωση όπου στην καρτέλα (Βήμα ΙΙΙ, καρτέλα 6.1.) Τήρηση όρων και προϋποθέσεων επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (ΚΥΑ 129229/24-11-2017 ΦΕΚ Β' 4122) υπάρχει ερώτηση ελέγχου νομιμότητας που έχει απαντηθεί αρνητικά ενώ το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στην ΚΥΑ 88642/25.08.2020 (Β' 3539) και η συγκεκριμένη ερώτηση δεν έχει εφαρμογή, διορθώνεται η απάντηση της σχετικής ερώτησης, με αναλυτική τεκμηρίωση στο σχετικό πεδίο και ταυτόχρονα γίνεται σχετική παραπομπή στην καρτέλα 8.1. (Βήμα ΙΙΙ).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

i. Οι επιλέξιμες δαπάνες (ΟΜΑΔΑ Χ, Καρτέλα 3.1, ΒΗΜΑ ΙΙ) πληρούν τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 4 της ΚΥΑ.

ii. Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στα εξής:
(α) αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης για κανένα είδος φυτών.
(β) φύτευση μονοετών φυτών, (θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το σχετικό έντυπο έκφρασης γνώμης της Δ.Α.Ο.Κ.)
(γ) αγορά ζώων,
(δ) επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα
(ε) για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, πλην εκείνων που αφορούν στην απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
(στ) κεφάλαιο κίνησης,
(ζ) δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ' αρ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

iii. Από το σχετικό έντυπο έκφρασης γνώμης της Δ.Α.Ο.Κ. θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι :

• Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες και πληρούν τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο σημείο (144) των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές  για την περίοδο 2014-2020 (Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ).

• Το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει δαπάνες προς ενίσχυση που πραγματοποιούνται:
α) με σκοπό την συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα (Άρθρο 4 παρ. 9 δ της ΚΥΑ)
β) στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. (Άρθρο 4 παρ. 9 ζ της ΚΥΑ)

• Οι δαπάνες για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης είναι επιλέξιμες μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 της ΚΥΑ & τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 1 παράγραφος 1.1 σημεία 149, 150 και 151 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (Άρθρο 4 παρ. 10 της ΚΥΑ).
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αξιολόγησης, το σχετικό έντυπο έκφρασης γνώμης της Δ.Α.Ο.Κ. εκκρεμεί, επισημαίνεται από τον αξιολογητή και η επιλεξιμότητα των δαπανών ελέγχεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση μη επιλέξιμων δαπανών εφαρμόζονται οι οδηγίες του σημείου ελέγχου 3.20 του Οδηγού Αξιολόγησης του καθεστώτος.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται σχετική τεκμηρίωση στα σχετικά πεδία της Τεκμηρίωσης Στοιχείων Αξιολόγησης (Βήμα V, καρτέλα 1.1).
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης