ΔΕΑΦ Γ 1024357 ΕΞ 2021

Φορολογία σκαφών αναψυχής

23 Μάρ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Γ 1024357 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Κρασά
Τηλέφωνο: 210-3375079
E-Mail: [email protected]

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαριλάου Τρικούπη 6-10
10679 Αθήνα


ΘΕΜΑ: Ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με αριθ. πρωτ. 5001/11.3.2021

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. Α.Π.: 32147 ΕΞ 2021/17.3.2021 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η με αριθ. πρωτ. 5001/11.3.2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου του Βουλευτή κ. Χρήστου Μπουκώρου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 (Α'77) επιβάλλεται φόρος και εισφορά επί των πλοίων υπό ελληνική σημαία.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.27/1975 ο κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας οιουδήποτε τύπου από τον φόρο εισοδήματος, όσον αφορά στα κέρδη, τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4646/2019, ο φόρος πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (GROSS) αυτού και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου διακόσια (200) ευρώ σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την παραπάνω κλίμακα είναι μικρότερος από το ποσό αυτό.

Επιπλέον, με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975, ο κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενος φόρος για τα ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 5.

Επίσης, σε συνέχεια των ως άνω διατάξεων, με την Ε.2054/2020 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για την ορθή βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975.

Επισημαίνεται ότι με τις παραπάνω διατάξεις αναπροσαρμόστηκε η κλίμακα των φορολογικών συντελεστών για τον υπολογισμό φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 12 του ν. 27/1975 που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία, καθώς και αυτών του άρθρου 26α του ιδίου νόμου με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, για πρώτη φορά μετά την αναπροσαρμογή του ν.2459/1997.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το αίτημά σας για επανεξέταση του φορολογικού καθεστώτος για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής σχετίζεται με τη γενικότερη χάραξη φορολογικής πολιτικής και εξετάζεται αρμοδίως.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Βασιλική Ηλιοπούλου


Taxheaven.gr