Αποτελέσματα live αναζήτησης

51872 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχείων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) όμοιες

Κατηγορία: Λοιπά

51872 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχείων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) όμοιες


51872 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 51872 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 1798/29-04-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285), τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65), τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.

2. Το άρθρο 20 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο του ν. 4787/2021 (Α΄ 44).

3. Το άρθρο 15 του Π.Δ.71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α΄ 166) με ισχύ από την 30η Οκτωβρίου 2020.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

5. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως αυτό διορθώθηκε και ισχύει (Α΄ 126).

6. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

7. Την υπό στοιχεία 93995ΕΞ2019/30-08-2019 (ΥΟΔΔ 670) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται καθήκοντα μετακλητής Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην Αθηνά Καλύβα.

8. Την υπό στοιχεία Υ1/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 48).

9. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20 (Β΄ 444).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Επέκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) καθώς και την υπ’ αρ. 2133.3/20460/27-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

11. Την παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (Β΄ 2161) απόφασης Υπουργού Υγείας και το υπό στοιχεία Δ1γ/Γ.Π/37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

12. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/138776/4298/2358/7-5-2020 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/219749/151562/4560/2516/15-05-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

14. Το υπ’ αρ. οικ. 22063/747/03-05-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,καθώς και το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50852/5167/29.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

15. Τις υπ’ αρ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ.4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις του Π.Δ.132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως ισχύει.

18. Τις διατάξεις του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.

19. Την υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468 ΕΞ 2020/5.6.20200 (Β΄ 2198), 66404 ΕΞ 29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (Β΄ 3072) όμοιες.

20. Το από 16-03-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Την αναγκαιότητα ενιαίας, ορθολογικής, αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

22. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (Β΄ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (Β΄ 3072) όμοιες και συγκεκριμένα:

Α) Καταργείται η αναφερόμενη στην υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινή υπουργική απόφαση περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 3, η οποία αναφέρεται στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.

Β) Τροποποιείται η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται».

Γ) Η παρ. α’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 30-06-2021. Από 01-07-2021 έως 31-08-2021 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.
Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης, από τον Δήμο, μέχρι 30-06-2021, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 0507-2021.

Δ) Η παρ. β’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«β) Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001».

Ε) Η παρ. στ’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης, της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση με την παρ. 9 της υπό στοιχεία 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια, τροποποιείται ως εξής:

«στ) Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).».

ΣΤ) Ομοίως, η παρ. ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής:

«ζ) Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο».

Ζ) Η παρ. η’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄1864) κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία προστέθηκε στο άρθρο με την υπό στοιχεία 66404 ΕΞ 29-06-2020 όμοια, τροποποιείται ως εξής:

«η) Ειδικά για το έτος 2021, στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες τους, του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α’ 11), στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864), 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (Β΄ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (Β΄ 3072) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης