Αποτελέσματα live αναζήτησης

23443/26-04-2021 Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασίας και δικαιολογητικών για επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, μέσω των Περιφερειών, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Πως θα επιχορηγηθούν τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μέσω των Περιφερειών

23443/26-04-2021
Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασίας και δικαιολογητικών για επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, μέσω των Περιφερειών, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


23443/26-04-2021 Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασίας και δικαιολογητικών για επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 23443/2021
 
(ΦΕΚ Β' 1766/29-04-2021)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236) και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235).
2. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»(Α΄ 240).
4. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52).
5. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -“Πρόγραμμα Καλλικράτης”» (Α΄ 87).
6. Του άρθρου 83 και της παρ. 49 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1021) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
7. Της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
11. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).
12. Της υπ’αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔ ή/και ΙΔ από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β΄ 1138).
13. Της υπό στοιχεία Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/23-4-2002 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου» (Β΄ 577).

Β. 1) Την υπ’ αρ. 18627/14-4-2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αυτή ρυθμίζει τα διαδικαστικά ζητήματα της παροχής επιχορηγήσεων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μέσω των Περιφερειών, και καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των αποφάσεων επιχορήγησης,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Επιχορηγούμενοι Φορείς


Με απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και της παρούσας, δύναται να επιχορηγούνται Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, μέσω της αρμόδιας κατά τόπο Περιφέρειας, με πιστώσεις που μεταφέρονται σε αυτήν από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΦ 1033-202).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις


Τα Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, προκειμένου να επιχορηγηθούν μέσω της αρμόδιας κατά τόπο Περιφέρειας, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτουν ειδική πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 σε ισχύ.
β. Να έχουν εγγραφεί και να τηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017.
γ. Το ποσό της επιχορήγησης να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ.
δ. Να έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό κάθε προγενέστερης επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 83
του ν. 4727/2020.
ε. Να έχουν υποβάλει στους φορείς από τους οποίους επιχορηγούνται και στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αα) απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας, (ββ) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν και (γγ) προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52).

Άρθρο 3
Διαδικασία επιχορήγησης


1. Το όργανο της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 εκδίδει απόφαση Αρχικής Κατανομής, με την οποία κατανέμει ανά Περιφέρεια τις διαθέσιμες για το σκοπό της παρούσας πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΦ 1033202), λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των πιστοποιημένων φορέων ανά Περιφέρεια και τα απολογιστικά στοιχεία επιχορηγήσεων των προηγούμενων ετών. Η απόφαση αυτή δεν δεσμεύει το όργανο της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 ως προς την Τελική Κατανομή της παρ. 5.
 
2. Οι φορείς του άρθρου 1, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, υποβάλουν στην οικεία Περιφέρεια τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ειδική Έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Ι.Δ., κατά τον τύπο και διάρθρωση του Παραρτήματος της παρούσας, η οποία επέχει θέση αίτησης για επιχορήγηση και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα σε αυτήν στοιχεία.
β. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την ειδική έκθεση της περ. α΄ νόμιμου εκπροσώπου.
γ. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017.
δ. Εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή προϋπολογισμό του οικονομικού έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Στην περίπτωση που ο σχετικός προϋπολογισμός δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, αρκεί να αποδεικνύεται η κατάθεσή του στην αρμόδια για την έγκρισή του αρχή, προσκομίζεται δε εντός δέκα (10) ημερών από την έγκρισή του στην οικεία  Περιφέρεια.
ε. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Από το 2022 και εφεξής και εφόσον το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €), ο Απολογισμός συνοδεύεται από Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία βεβαιώνεται το εύλογο της κατάρτισης και παρουσίασης από κάθε ουσιώδη άποψη της χρηματοοικονομικής θέση του φορέα.
στ.  Ξεχωριστό απολογισμό των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων που έλαβαν από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και διαχειρίσθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
ζ. Αποδεικτικά κατάθεσης στους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται, στους  φορείς επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αα) απολογισμού της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, (ββ) ξεχωριστού απολογισμού των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος και (γγ) προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013.
η. Αντίγραφο εκτύπωσης από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» με την δήλωση των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 83 του ν. 4727/2020, άλλως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. περί μη υποχρέωσης ανάρτησης των ανωτέρω στοιχείων στο  πρόγραμμα «Διαύγεια».
θ. Αντίγραφο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) του τελευταίου πριν την υποβολή της αίτησης φορολογικού έτους
ι. Την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (εκκαθαριστικό σημείωμα), που εκδόθηκε κατά το έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης και την τυχόν εκδοθείσα μεταγενεστέρως Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού του ως άνω φόρου.
ια. Ακριβές αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Διεύθυνσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει στο Γ.Λ.Κ. τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Το υποβαλλόμενο ακριβές αντίγραφο επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση που το αιτούν Ν.Π.Ι.Δ. δεν είναι υπόχρεο υποβολής των εν λόγω οικονομικών στοιχείων, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι δεν υπάγεται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν υποχρεούται στην υποβολή των ανωτέρω στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ.
ιβ. Αντίγραφο «Πίνακα Προσωπικού», ο οποίος εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».
ιγ. Στοιχεία ενεργού λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ), δικαιούχος του οποίου είναι το αιτούν Ν.Π.Ι.Δ. που προκύπτουν από αντίγραφο βιβλιαρίου ή εκτύπωσης από ηλεκτρονική εφαρμογή Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4537/2018 (Α΄ 84).

3. Η Περιφέρεια ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2. Μέχρι την 31η Μαρτίου είναι δυνατή η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 ή ότι δεν υποβλήθηκαν ή υποβλήθηκαν πλημμελώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία της επιχορήγησης με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998.

4. Η Περιφέρεια, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις που της αναλογούν σύμφωνα με την απόφαση Αρχικής Κατανομής της παρ. 1:
α. Αξιολογεί τις αιτήσεις συνεκτιμώντας:
αα. Τον σκοπό και την αναγκαιότητα της επιχορήγησης. Ειδικότερα, αξιολογείται θετικά η ανάγκη που θα καλύψει η επιχορήγηση σε συνάρτηση με την κατηγορία φροντίδας (ανοιχτή κλειστή) του αιτούντος Ν.Π.Ι.Δ., την ομάδα-στόχο που υπηρετεί και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ββ. Την οργάνωση και τη λειτουργία του αιτούντος Ν.Π.Ι.Δ. Ειδικότερα, αξιολογείται θετικά η άρτια οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του, με συνεκτίμηση:
i) του αριθμού των ωφελούμενων σε σχέση με τη δυναμικότητα των μονάδων κλειστής φροντίδας, ii) της αναλογίας των εργαζομένων και των εθελοντών προς τους ωφελούμενους και iii) της γεωγραφικής εμβέλειας της δράσης του αιτούντος Ν.Π.Ι.Δ.
Για την αξιολόγηση των ως άνω κριτηρίων των στοιχείων αα΄ και ββ΄ συνεκτιμάται έκθεση του Κοινωνικού Συμβούλου της Περιφέρειας.
γγ. Τα οικονομικά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ. Ειδικότερα, αξιολογείται θετικά η ορθολογική οικονομική διαχείριση του φορέα λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, όλες τις πηγές χρηματοδότησής του κατά το προηγούμενο έτος (ίδιοι πόροι, δωρεές, κρατική χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις, ιδιωτικές επιχορηγήσεις, συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τον απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, τον ξεχωριστό απολογισμό των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων που τυχόν έλαβε και διαχειρίσθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
β) Υποβάλλει Έκθεση Κατανομής στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου. Στην Έκθεση Κατανομής τεκμηριώνεται, ανά φορέα, η προκρινόμενη αποδοχή ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος του, βάσει της αξιολόγησης της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου και των λοιπών προβλέψεων της παρούσας απόφασης. Στην ως άνω έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, τα εξής:
αα) Πίνακας, ο οποίος αποστέλλεται και ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή, στον οποίο περιλαμβάνεται για κάθε Ν.Π.Ι.Δ. που υπέβαλε αίτημα επιχορήγησης
(i) η επωνυμία του, (ii) ο Α.Φ.Μ. του, (iii) το ποσό επιχορήγησης που το Ν.Π.Ι.Δ. αιτήθηκε και iv) το προτεινόμενo από την Περιφέρεια ποσό επιχορήγησής του.
ββ) Οι Ειδικές Εκθέσεις των φορέων της περ. α΄ της παρ. 2.
γγ) Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ότι τα προς επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά των περ. ζ΄ και η΄.
δδ) Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017.
εε) Απολογισμό των επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν μέσω της Περιφέρειας από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το προηγούμενο έτος.

5. Λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα Έκθεση Κατανομής της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται απόφαση Τελικής Κατανομής σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, στην οποία ορίζονται τα επιχορηγούμενα, ανά Περιφέρεια, Ν.Π.Ι.Δ. και το ακριβές ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησής τους. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου: α) επέχει θέση ειδικής έγκρισης της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 ως προς τις αιτήσεις που γίνονται εν όλω ή εν μέρει δεκτές και στο σώμα της αναφέρεται το ακατάσχετο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4315/2014, β) κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ., γ) προωθείται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης. Λαμβάνοντας ομοίως υπόψη την υποβληθείσα Έκθεση Κατανομής της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 στην οποία καθορίζονται ανά Περιφέρεια τα Ν.Π.Ι.Δ. οι αιτήσεις των οποίων απορρίπτονται.

6. Μετά την καταβολή της επιχορήγησης, η οικεία Περιφέρεια ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

7. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τηρεί συστηματοποιημένο αρχείο με το ιστορικό των αιτήσεων, των εγκρίσεων, των καταβολών, των παρατάσεων, των αναπορρόφητων και αναξιοποίητων ποσών και των επιστροφών του άρθρου 5, ανά Ν.Π.Ι.Δ. και ανά έτος.

8. Η Περιφέρεια οφείλει να τηρεί αρχείο των δικαιολογητικών και να αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οποιοδήποτε μέρος του αρχείου αυτού ζητηθεί.

Άρθρο 4
Προθεσμία απορρόφησης και αξιοποίησης

1. Η αρμόδια Περιφέρεια οφείλει να πιστώσει στους επιχορηγούμενους φορείς το ποσό της επιχορήγησης (απορρόφηση πιστώσεων), το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου του έτους έκδοσης της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 3.

2. Κάθε επιχορηγούμενο Ν.Π.Ι.Δ. οφείλει να αξιοποιήσει το ποσό της επιχορήγησης έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προθεσμία απορρόφησης και η προθεσμία αξιοποίησης δύνανται να παραταθούν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος.
 
4. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας απορρόφησης κατόπιν αιτήματος της οικείας Περιφέρειας, η προθεσμία αξιοποίηση της επιχορήγησης από τα Ν.Π.Ι.Δ. λήγει μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης από την οικεία Περιφέρεια.

Άρθρο 5
Επιστροφή αναπορρόφητων και αναξιοποίητων πιστώσεων


1. Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες κατ’ εφαρμογή της παρούσας, αλλά δεν καταβλήθηκαν σε Ν.Π.Ι.Δ. εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 4, καθώς και τα ποσά της επιχορήγησης που καταβλήθηκαν στους φορείς από τις Περιφέρειες αλλά δεν αξιοποιήθηκαν εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 4 ή των κατά παράταση τεθεισών προθεσμιών σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του σχετικού παραστατικού προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ανωτέρω ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα υποβληθέντα κατ’ εφαρμογή της παρούσας δικαιολογητικό είναι πλαστό ή ψευδές ή ανακριβές ως προς το περιεχόμενό του, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, μετά από απόφαση του οργάνου της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998.

Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη


Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι φορείς του άρθρου 1 υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν στην οικεία Περιφέρεια έως τις 30-5-2021 και οι Περιφέρειες υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 3 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως τις 30-6-2021.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


1. Επωνυμία
2. Διακριτικός τίτλος:
3. Έδρα (ταχυδρομική Διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, e-mail):
4. Στοιχεία επικοινωνίας νομίμου εκπροσώπου (τηλέφωνα, mail):
5. Στοιχεία επικοινωνίας επικεφαλής διοίκησης (τηλέφωνα, mail):
6. ΑΦΜ και ΔΟΥ:
7. Ιδρυτική/Συστατική πράξη:
8. Αριθμός/ημερομηνία ισχύουσας άδειας λειτουργίας (εάν υφίσταται) και ημερομηνία λήξης:
9. Τύπος άδειας λειτουργίας:
10. Απόφαση σύστασης/λειτουργίας δημοσιευμένη σε ΦΕΚ (εάν υφίσταται):
11. Ειδική πιστοποίηση (αριθμός και ημερομηνία ΦΕΚ/ημερομηνία λήξης): ]
12. Πράξη συγκρότησης Δ.Σ. (πρακτικό):
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
κ.λπ.
13. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Απολογισμός:

14. Κλειστή Ανοιχτή περίθαλψη:
15. Ομάδα-Στόχος:
16. Γεωγραφική εμβέλεια δράσης του Φορέα:
17. Αριθμός ωφελούμενων/εξυπηρετούμενων τρέχοντος έτους:
18. Δυναμικότητα δομής (για μονάδες κλειστής φροντίδας):
19. Αριθμός Εργαζομένων:
20. Αριθμός Εθελοντών:
21. ΙΒΑΝ/ΤΡΑΠΕΖΑ:
22. Αναγκαιότητα επιχορήγησης (έως 500 λέξεις):
Σκοπός της ζητούμενης επιχορήγησης, οικονομικού έτους ………, είναι η κάλυψη των κάτωθι δαπανών (αναφέρεται με σαφήνεια τι είδους δαπάνες θα καλυφτούν από το ζητούμενο ποσό, καθώς και λεπτομερής ανάλυση του κόστους ανά κατηγορία δαπάνης και αιτιολογία).
 
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης