Αποτελέσματα live αναζήτησης

188/26-4-2021 Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17-3-2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄ 650)

Κατηγορία: Λοιπά

188/26-4-2021
Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17-3-2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄ 650)


188/26-4-2021 Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17-3-2009 «Πρόληψ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. συνεδρίασης 188/26-4-2021

(ΦΕΚ Β' 1734/27-04-2021)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139) και ιδίως τα άρθρα 3, 5, 6, 13 και 30 αυτού,
γ) την υπ’αρ. 281/5/17-3-2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄ 650), και ιδίως την παρ. 5.5.1 αυτής,
δ) την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και ιδίως το άρθρο τριακοστό ένατο αυτής,
ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών  προσώπων  έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την  Προστασία  Δεδομένων, ΕΕ L 119/1/4-5-2016),
στ) τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
ζ) την υπό στοιχεία 9747 ΕΞ 2-4-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC» (Β΄ 1357),
η) το από 26-4-2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 281/2009 στο πλαίσιο της θέσπισης και λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατ’εφαρμογή του άρθρου τριακοστού ένατου της υπό στοιχείο δ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σε συνδυασμό με την υπό στοιχείο ζ), κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, εκδοθείσα υπουργική απόφαση,
θ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:
 
1. Αντικαθίσταται το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 5.5.1 της απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17-3-2009, ως ακολούθως:
«Η επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων των φυσικών προσώπων πραγματοποιείται είτε βάσει πρωτότυπων εγγράφων που εκδίδονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές και καταγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών καταπολέμησης ΞΧ και ΧΤ του ΠΙ είτε, κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής“eGov-KYC”της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Ειδικότερα, τα υπ’ αρ. 1-4 στοιχεία του ανωτέρω πίνακα επαληθεύονται βάσει του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (ή ισότιμου εγγράφου) σε ισχύ ή του δελτίου ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις και δύνανται, κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης, να επιβεβαιώνονται κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, τα υπ’ αρ. 1-4 στοιχεία του ανωτέρω πίνακα δύνανται να επαληθεύονται, στο πλαίσιο επικαιροποίησής τους, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον στα στοιχεία ταυτότητας που αντλούνται ηλεκτρονικά περιλαμβάνεται η φωτογραφία του φυσικού προσώπου.
Τα υπ’ αρ. 5-8 στοιχεία του ανωτέρω πίνακα επαληθεύονται από έγγραφα, τα οποία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο όπως, ενδεικτικά, πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ, άδεια παραμονής αλλοδαπού, βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, είτε, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής“eGov-KYC”της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων, καθώς και των δεδομένων επαλήθευσης και επιβεβαίωσης που αντλούνται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4557/2018, με τρόπο που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα των λαμβανομένων στοιχείων».

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της παρούσας πράξης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης