Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ4β/Γ.Π.οικ.26356/23.4.2021 Καθορισμός αποζημίωσης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και ισχύει

Κατηγορία: Λοιπά

Γ4β/Γ.Π.οικ.26356/23.4.2021
Καθορισμός αποζημίωσης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και ισχύει


Γ4β/Γ.Π.οικ.26356/23.4.2021 Καθορισμός αποζημίωσης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.26356/2021

(ΦΕΚ Β 1731/27-04-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 5 και 6 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α' 42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 19 του ν. 4790/2021 (Α' 48),

β) του άρθρου 54 του ν. 4722/2020 (Α' 177),

γ) των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 89), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει,

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

θ) το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),

ι) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β' 32).

4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 70594/9.11.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών για υλικά, υπηρεσίας και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β' 4915).

5. Την υπό στοιχεία Β1.α/οικ.4513/22.1.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β' 183).

6. Το υπό στοιχεία Β2α, Β1/6771/29.01.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το οποίο προκύπτει ότι η πρόσθετη δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων δεν δύναται να εκτιμηθεί.

7. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτική η διάθεση ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα, για την αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο


1. Ορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση του προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατ' εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α' 227) καθώς και εκ νέου με το άρθρο 171 του ν. 4759/2020 (Α' 245) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και εντάσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα Δημόσια Νοσοκομεία και σε κάθε οργανική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως ακολούθως:

α) του νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΠΕ κατηγορίας σε χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00),

β) του νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΤΕ κατηγορίας σε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00),

γ) του νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΔΕ κατηγορίας σε χίλια ευρώ (1.000,00),

δ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΠΕ κατηγορίας σε χίλια εκατό ευρώ (1.100,00),

ε) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΤΕ κατηγορίας σε χίλια ευρώ (1.000,00),

στ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΔΕ κατηγορίας σε οκτακόσια ευρώ (800,00) και

ζ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΥΕ κατηγορίας σε επτακόσια ευρώ (700,00).

2. Η διάρκεια της μερικής απασχόλησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα ορίζεται στο ήμισυ της πλήρους (κανονικής) απασχόλησης.

Η αποζημίωση του ως άνω μερικώς απασχολούμενου προσωπικού ορίζεται ως εξής:

α) του ιατρικού προσωπικού σε χίλια ευρώ (1.000,00),

β) του νοσηλευτικού προσωπικού της ΠΕ κατηγορίας σε εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00),

γ) του νοσηλευτικού προσωπικού της ΤΕ κατηγορίας σε εξακόσια ευρώ (600,00),

δ) του νοσηλευτικού προσωπικού της ΔΕ κατηγορίας σε πεντακόσια ευρώ (500,00),

ε) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΠΕ κατηγορίας σε πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00),

στ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΤΕ κατηγορίας σε πεντακόσια ευρώ (500,00),

ζ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΔΕ κατηγορίας σε τετρακόσια ευρώ (400,00) και

η) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΥΕ κατηγορίας σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00).

3. α) Το ιατρικό προσωπικό, μερικής απασχόλησης, συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών των ως άνω φορέων, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β' όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Το νοσηλευτικό προσωπικό, πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών των ως άνω φορέων, με αμοιβή ίση με αυτή του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η αποζημίωση του προσωπικού των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

5. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥ.Πε) και θα καλυφθούν από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας κατ' εφαρμογή του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4759/2020 (Α' 245) και για το χρονικό διάστημα που ορίζει το άρθρο 171 του ως άνω νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης