Αποτελέσματα live αναζήτησης

23837/27.4.2021 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β' 314), όπως ισχύει

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

23837/27.4.2021
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β' 314), όπως ισχύει


23837/27.4.2021 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα δεύτερης ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. οικ. 23837/2021

(ΦΕΚ Β' 1737/ 27-04-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α' 152).

2. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

4. Το άρθρο 40 του ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών και άλλες διατάξεις (Α' 200).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

6. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).

7. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/ 4.5.2016, σελ. 1-88), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

14. Το π.δ. 2/2021 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

15. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

16. Την υπ' αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β' 314), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. οικ. 16795/307/29-4-2020 (Β' 1791) υπουργική απόφαση.

17. Την υπ' αρ. 6829/137/15-12-2020 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

18. Την υπ' αρ. οικ. 7677/136/2-3-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΠΕ-Ε46ΜΤΛΚ-77Η).

19. Την υπ' αρ. 9974/508/4-3-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Την υπ' αρ. 12744/03-3-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

21. Τις με υπό στοιχεία 170/15-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΟ54691Ω2-ΘΣ2, 108/22-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Υ34691Ω2-ΧΣΡ), 452/18-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΧ24691Ω2-38Ψ, 96/ 12-1-2021 (ΑΔΑ: 63734691Ω2-ΣΑΤ), 288/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΓ74691Ω2-4ΒΥ, 16/5-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΩΓ 4691Ω2-Η4Λ), 242/15-2-2021(ΑΔΑ: ΨΨΑΕ4691Ω2-6Ο4, 168/24-1-2021 (ΑΔΑ: 94Ψ64691Ω2-ΝΓ5), 32/8-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΖΥ4691Ω2-74Π), 117/1-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΒΕ 4691Ω2-ΤΣ9), 155/15-2-2021(ΑΔΑ:Ψ4304691Ω2-Α4Κ), 125/15-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΘ4691Ω2-Ξ1Φ), 70/25-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΖΚ4691Ω2-12Ψ), 251/16-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΣΥ 4691Ω2-ΩΨΑ), 143/25-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΨΨ4691Ω2-ΟΦ5), 81/11-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΟΙ4691Ω2-ΑΓΠ), 51/ 11-1-2021(ΑΔΑ: 6ΞΜΙ4691Ω2-5ΞΖ), 256/3-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΛΖ4691Ω2-ΗΒ8), 271/12-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΝΖ4691Ω2-ΜΨ9) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ.

22. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί στην υπ' αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινή υπουργική απόφαση ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (80.000.000 €), η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από τον πόρο του Ειδικού Λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος των πιστώσεων του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493). Η δαπάνη ανακατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2019: 1.880.247 ευρώ,
για το 2020: 10.000.000 ευρώ, για το 2021: 20.000.000 ευρώ, για το 2022: 20.000.000 ευρώ, για το 2023: 20.000.000 ευρώ, για το 2024: 8.119.753 ευρώ,

αποφασίζουμε:


Α. Στο τέλος του άρθρου 1 της παρούσας προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τουλάχιστον το 40% των θέσεων του προγράμματος θα αφορά σε άνεργες γυναίκες που επαναδραστηριοποιούνται μέσω της δημιουργίας νέας επιχείρησης.»

Β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (80.000.000 €) η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον πόρο του Ειδικού Λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος των πιστώσεων του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής: για το 2019: 1.880.247 ευρώ, για το 2020: 10.000.000 ευρώ, για το 2021: 20.000.000 ευρώ, για το 2022: 20.000.000 ευρώ, για το 2023: 20.000.000 ευρώ, για το 2024: 8.119.753 ευρώ».

Γ. Οι περ. α) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας αντικαθίστανται ως εξής, αντίστοιχα:

«α) Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1-1-2012 και έως την 31-10-2020.».

«γ) να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1-11-2020 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Δ. Η περ. ι. της παρ. 8 του άρθρου 3 της παρούσας αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη-διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάσταση της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας.

Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.».

Ε. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 3 της παρούσας προστίθεται περ. λ. ως εξής:

«λ. όσοι ασκούσαν ίδια δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα) κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη την νέας δραστηριότητας.».

ΣΤ. Στο τέλος της υποπαρ. Β.1. της παρ. Β. του άρθρου 6 της παρούσας, προστίθενται περ. στ. και ζ. ως εξής:

«στ. Δικαιούχοι άνεργοι που ανήκουν στις ομάδες α) Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και β) θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνουν επιπλέον 60% μοριοδότηση επί του συνολικού αριθμού μορίων των ανωτέρω κριτηρίων. Στη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ζ. Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας μέσω της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, εφαρμογές) και των τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουν επιπλέον 40% μοριοδότηση επί του συνολικού αριθμού μορίων των ανωτέρω κριτηρίων.».

Ζ. Στο τέλος της υποπερ. δστ. της υποπαρ. Γ1. της παρ. Γ του άρθρου 6 της παρούσας, προστίθεται περ. γ) ως εξής:

«γ) δικαιούχου που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική παροχή αγαθών και υπηρεσιών, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.».

Η. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης