Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1092/2021 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2019

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος
Αφορά : Ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών της ΠΣΑΑ για ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) αναφορικά με το φορολογικό έτος 2019

Α.1092/2021
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2019


Α.1092/2021 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21/04/2021
A 1092/21.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΙΙ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 33 75 849, 868, 865
Fax: 210 - 33 75 854
e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.aade.gr


ΘΕΜΑ: Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2019.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις» (Α' 150),
β) των άρθρων 1, 2 και 3 του Τμήματος 8 του του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,
γ) των παρ. 3 και 6 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α' και Β' σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α' 116).

2. Την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της υποπερ. β' της περ. ε' της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας ότι προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 1 του Τμήματος 8 αυτής.

3. Τις υποβληθείσες προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017.

4. Τις υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017:
α) Α.1124/2020 (Β' 2328), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018,
β) Α.1117/2019 (Β' 1297), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017 και
γ) ΠΟΛ.1111/2018 (Β' 2265), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2016.

5. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:
α) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ (Ιανουάριος 2021)
https://www. oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic- exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf,
β) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) (Μάρτιος 2021) http://www.oecd.org/tax/ beps/country-by-country-exchange-relationships.htm),
γ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (Δεκέμβριος 2020) http://www. oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_ convention.pdf,
δ) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (Μαρ 2021) https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/127/declarations.

6. Τη διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για την ανταλλαγή των ΕαΧ.

7. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 121), όπως ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β' 2901).

10. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ ως Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017.

14. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ


Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2019, ως προς το έτος ανταλλαγής 2021:

 
A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2021
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Άγιος Μαρίνος San Marino Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου SM
2 Ανδόρα Andorra Πριγκιπάτο της Ανδόρας AD
3 Αργεντινή Argentina Δημοκρατία της Αργεντινής AR
4 Αυστραλία Australia Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας AU
5 Βραζιλία Brazil Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας BR
6 Γιβραλτάρ Gibraltar Γιβραλτάρ GI
7 Γκέρνζι Guernsey Βαϊλάτο του Γκέρνζι GG
8 Ελβετία Switzerland Ελβετική Συνομοσπονδία CH
9 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας UK
10 Ιαπωνία Japan Ιαπωνία JP
11 Ινδία India Δημοκρατία της Ινδίας IN
12 Ινδονησία Indonesia Δημοκρατία της Ινδονησίας ID
13 Ισλανδία Iceland Ισλανδία IS
14 Καναδάς Canada Καναδάς CA
15 Κίνα China Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας CN
16 Κολομβία Colombia Δημοκρατία της Κολομβίας CO
17 Νότια Κορέα Korea Δημοκρατία της Κορέας KR
18 Λιχτενστάιν Liechtenstein Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν LI
19 Μαλαισία Malaysia Μαλαισία ΜΥ
20 Μαυρίκιος Mauritius Δημοκρατία του Μαυρικίου MU
21 Μεξικό Mexico Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού MX
22 Μονακό Monaco Πριγκιπάτο του Μονακό MC
23 Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) Netherlands (in respect to BQ ISO code territories:
the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)
Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) NL (νήσοι Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα με κωδικό BQ)
24 Νέα Ζηλανδία New Zealand Νέα Ζηλανδία NZ
25 Νήσος του Μαν Isle of Man Νήσος του Μαν IM
26 Νορβηγία Norway Βασίλειο της Νορβηγίας NO
27 Νότια Αφρική South Africa Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής ZA
28 Ουρουγουάη Uruguay Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης UY
29 Πακιστάν Pakistan Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν PK
30 Παναμάς Panama Δημοκρατία του Παναμά PA
31 Περού Peru Δημοκρατία του Περού PE
32 Ρωσία Russian Federation Ρωσική Ομοσπονδία RU
33 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας SA
34 Σινγκαπούρη Singapore Δημοκρατία της Σινγκαπούρης SG
35 Τζέρζι Jersey Βαϊλάτο του Τζέρζι JE
36 Τουρκία Turkey Δημοκρατία της Τουρκίας TR
37 Χιλή Chile Δημοκρατία της Χιλής CL
38 Χονγκ Κονγκ Hong Kong Ειδική Διοικητική Περιοχή Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας HK

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2021
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Ανγκουίλα Anquilla Ανγκουίλα ΑΙ
2 Βερμούδες Bermuda Βερμούδες BM
3 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι VG
4 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα AE
5 Καζαχστάν Kazakhstan Δημοκρατία του Καζαχστάν KZ
6 Κατάρ Qatar Κράτος του Κατάρ QA
7 Κόστα Ρίκα Costa Rica Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα CR
8 Κουρασάο Curaçao Κουρασάο CW
9 Μακάο Macau Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας MO
10 Μπαχάμες Bahamas Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών BS
11 Μπαχρέιν Bahrain Βασίλειο του Μπαχρέιν BH
12 Μπελίζε Belize Μπελίζε BZ
13 Νιγηρία Nigeria Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας NG
14 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands Έδαφος των Νήσων Κάιμαν KY
15 Νήσοι Τερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands Νήσοι Τερκ και Κάικος TC
16 Σεϋχέλλες Seychelles Δημοκρατία των Σεϋχελλών SCΗ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης