Αποτελέσματα live αναζήτησης

46685/14-04-2021 Χορήγηση στοιχείων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως αυτές προκύπτουν από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για υποψήφιες και εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα, Εργατικά - Απασχόληση
Αφορά : Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece»: Χορήγηση στοιχείων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) όπως αυτές προκύπτουν από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για υποψήφιες και εγγεγραμμένες επιχειρήσεις

46685/14-04-2021
Χορήγηση στοιχείων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως αυτές προκύπτουν από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για υποψήφιες και εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”


46685/14-04-2021 Χορήγηση στοιχείων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως αυτές προκ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 46685/2021

(ΦΕΚ Β' 1692/26-04-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 47 «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),όπως διορθώθηκε (Α’ 126) και ισχύει,
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού,
ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» (Α’ 168),
θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ια) της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
ιβ) της υπ’ αρ. 48/01.08.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100),
ιγ) της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
ιδ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3. Την υπ’αρ. 85490/10-08-2020 (Β’3668) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο».
 
4. Τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3691/2008.

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την ανάγκη λήψης αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων με στοιχεία απασχόλησης εργαζομένων,  τόσο των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση όσο και των ήδη εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», ώστε να συμβάλλουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και στον απολογισμό της διαχρονικής τους εξέλιξης συνολικά και ανά τομέα δραστηριοποίησης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) και με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις επιχειρήσεις που αιτούνται την εγγραφή τους ή είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της παρ. 1, δύνανται να διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ. στοιχεία από άλλα Μητρώα ή βάσεις δεδομένων που τηρούνται στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το είδος και το πλήθος των στοιχείων που διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ., για τους σκοπούς λειτουργίας του Μητρώου της παρ. 1, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία διαβίβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού.
Με την παρούσα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την χορήγηση πρόσβασης των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων στα στοιχεία Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) στη βάση δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ως αυτά τηρούνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες:
α) υποβάλλουν αίτημα εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κατά τα παρελθόντα έτη,
β) είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κατά τα παρελθόντα έτη, με μέγιστο τα 8 έτη και την παρακολούθηση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) των νεοφυών επιχειρήσεων καθώς αποτελεί σημαντικό στατιστικό στοιχείο για την εξέλιξή τους καθώς και την αποτύπωση της επίδρασης σε επίπεδο απασχόλησης στην Ελληνική επικράτεια από μέτρα ενίσχυσης και λοιπών ασκούμενων υποστηρικτών πολιτικών για το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece»: Μητρώο που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο εγγράφονται επιχειρήσεις μέσω της διαδικασίας που ορίζεται με την υπ’αρ. 85490/10-08-2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών, Επιχειρήσεων-Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β’ 3668), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μητρώο της Γ.Γ.Ε.Κ. γνωστοποιείται και επικαιροποιείται με αποφάσεις τμηματικής εγγραφής και διαγραφής του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή, μέσω της πλατφόρμας www.elevategreece.gov.gr.

Νεοφυής Επιχείρηση: Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» κατά το χρόνο εισφοράς του κεφαλαίου.
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ): Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση, ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός προσωπικού υπολογίζεται σε ΕΜΕ. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, που εργάστηκε εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.
Για τους σκοπούς του παρόντος Μητρώου οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας υπολογίζονται από εφαρμογή εγκατεστημένη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση τα αποσταλέντα από τις επιχειρήσεις στοιχεία και δεδομένα που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 3
Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων


1. Με την παρούσα προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογής μέσω της οποίας η πλατφόρμα www.elevategreece. gov.gr της ΓΓΕΚ αποκτά πρόσβαση στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής ή είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», όπως αυτές απεικονίζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για χρονικό διάστημα έως και 8 έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εγγραφής τους, με βάση τον Α.Φ.Μ. τους. Η διασύνδεση των ανωτέρω στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Εκτός από την ΓΓΕΚ, η αιτούσα επιχείρηση, όσο και οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στην πλατφόρμα www.elevategreece.gov.gr, θα έχουν επίσης πρόσβαση στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίες, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις καταχωρίσεις τους στα ηλεκτρονικά έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων του Δημοσίου για τους σκοπούς της παρούσης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας/ΔΥΔΕΚ, κατόπιν αιτήματος, δύναται να λαμβάνει από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίες, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Για τις επιχειρήσεις των οποίων το αίτημα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» απορρίπτεται, η πρόσβαση στα στοιχεία απασχόλησης (ΕΜΕ) της βάσης δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παύει να υφίσταται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόρριψης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης