Αποτελέσματα live αναζήτησης

17192/2.4.2021 Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207).

Κατηγορία: Λοιπά

17192/2.4.2021
Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207).


17192/2.4.2021 Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 17192οικ.

Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019(Α' 133),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

ε) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α' 7).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης


1. Κάθε διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στη γραμματεία του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τη περ. γ του άρθρου 227 του ν. 4738/2020, εντός πέντε (5) ημερών από το διορισμό του, σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

2. Διαχειριστής αφερεγγυότητας που δεν έχει προσκομίσει στο αρμόδιο όργανο σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν μπορεί να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή αφερεγγυότητας.

3. Κάθε διαχειριστής αφερεγγυότητας έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, τη σύναψη της, τον χρόνο έναρξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, τη διάρκεια αυτής, τον χρόνος λήξης της, το κεφάλαιο κάλυψης, το ποσό απαλλαγής, την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της και κάθε μεταβολή των όρων αυτής.

4. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης με οποιοδήποτε τρόπο, η παράλειψη καταχώρησης νέας σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας αποτελεί λόγο ανάκλησης και αντικατάστασής του.

5. Οι φορείς ασφάλισης υποχρεούνται να ενημερώνουν το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, εάν καταγγελθεί ή δεν ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως σχετικός όρος στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

6. Ως φορείς ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 4738/2020, νοούνται όλες οι νομίμως λειτουργούσες στην ελληνική επικράτεια ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης


1. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας από την άσκηση των καθηκόντων του, έναντι των πτωχευτικών πιστωτών και του οφειλέτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι τα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης ισχύουν ανά συμβάν και συνολικά κατ' έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

2. Οι καλύψεις αφορούν κάθε άδικη πράξη που τελείται από το διαχειριστή αφερεγγυότητας, εξαιρουμένου του δόλου.

3. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει και την αδικοπρακτική ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας, εξαιρουμένων των πράξεων ή παραλείψεων που τελέσθηκαν με δόλο.

4. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας από την άσκηση των καθηκόντων του και στις περιπτώσεις που για λογαριασμό του διαχειριστή αφερεγγυότητας ενεργεί προστηθείς ή εντολοδόχος του.

5. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας, και στις περιπτώσεις που ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δραστηριοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

6. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι οι ειδικοί όροι ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης ενός προσώπου ως διαχειριστή αφερεγγυότητας υπερισχύουν των γενικών όρων της σύμβασης.

7. Οι όροι, οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αντιτάσσονται κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας, αντιτάσσονται από το φορέα ασφάλισης και κατά παντός τρίτου, κατά τρόπο ώστε η ευθύνη του φορέα ασφάλισης έναντι των τρίτων να μην είναι ευρύτερη από την ευθύνη του έναντι του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

8. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας μπορεί να προσδιορίζει πρόσθετους όρους της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης με απόφαση της.

Άρθρο 3

Διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης


Θα πρέπει να υφίσταται ενεργή σύμβαση ασφάλισης καθ' όλο το χρονικό διάστημα από το διορισμό του διαχειριστή αφερεγγυότητας και για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα του. Η ασφαλιστική σύμβαση θα καλύπτει το διαχειριστή αφερεγγυότητας για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, η οποία θα είναι τουλάχιστον ετήσια, ανανεώσιμη, και θα παρέχει εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας τριετούς διάρκειας από την λήξη των καθηκόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Άρθρο 4

Ύψος ασφαλιστικής κάλυψης


Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ισχύουν τα εξής:

Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ως εξής:

i. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειριστής αφερεγγυότητας Α' βαθμίδας, ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ [500.000 €] ανά συμβάν και ενός εκατομμυρίου ευρώ [1.000.000 €] συνολικά κατ' έτος και

ii. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειριστής αφερεγγυότητας Β' βαθμίδας, ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ [200.000 €] ανά συμβάν και τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ [400.000 €] συνολικά κατ' έτος.

Σε περίπτωση που, λόγω ασφαλιστικής αποζημίωσης, εξαντληθεί το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης πριν από τη λήξη της διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταχωρήσει στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο της ασφαλιστικής περιόδου.

Τα άνω προβλεπόμενα όρια ασφαλιστικής κάλυψης συνιστούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια ασφαλιστικής κάλυψης του διαχειριστή αφερεγγυότητας και δεν περιορίζουν την εκ του νόμου ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας ούτε περιορίζουν τη δυνατότητα του να αναζητεί επιπλέον όρια ή καλύψεις.

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να είναι επαρκώς και κατάλληλα ασφαλισμένος για το μέγεθος των εργασιών που αναλαμβάνει.

Άρθρο 5

Απαλλαγή/Συμμετοχή ασφαλισμένου στη ζημία


Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να προβλέπει απαλλαγή ή συμμετοχή του ασφαλισμένου διαχειριστή αφερεγγυότητας στην εκάστοτε ζημία.

Εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ισχύουν τα κάτωθι:

i. για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας φυσικά και νομικά πρόσωπα Α' βαθμίδας, το ποσό της απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά συμβάν, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ανά συμβάν αυτό των 20.000 ευρώ και

ii. για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας φυσικά και νομικά πρόσωπα Β' βαθμίδας, το ποσό της απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ανά συμβάν.

Ως συμβάν θεωρείται το ζημιογόνο γεγονός (πράξη ή παράλειψη του διαχειριστή αφερεγγυότητας) από το οποίο ενδέχεται να γεννηθούν αξιώσεις ενός ή περισσοτέρων προσώπων σε βάρος του ασφαλισμένου διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης