Αποτελέσματα live αναζήτησης

13908/31.3.2021 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Κατηγορία: Λοιπά

13908/31.3.2021
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)


13908/31.3.2021 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 13908/2021

(ΦΕΚ Β' 1521/15-04-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α' 102),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

γ) του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 133),

δ) του άρθρου 2 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α' 63),

ε) του άρθρου 92 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 38),

στ) του ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/ 2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» (Α' 76),

ζ) του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α' 302),

η) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α' 102), όπως ισχύει,

θ) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 75),

ι) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),

ια) του άρθρου 20 και 16 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α' 79).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

4. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

6. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α' 8).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

8. Την υπ' αρ. 1033/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β' 22).

9. Την υπό στοιχεία 20530 ΕΞ 2020/21.7.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β' 3030).

10. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β' 762).

11. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)


Οι διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, είναι οι ακόλουθες:

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

1. α. Πιστοποιητικό Σπουδών, μαθητών/σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ για στρατολογική χρήση/ Βεβαίωση Σπουδών μαθητών/σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.

β. Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑ.Σ. (ανήλικοι μαθητές).

2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ωρομίσθιων καθηγητών ΕΠΑ.Σ./ΙΕΚ/ΚΕΚ/ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ./ΙΕΚ/ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

4. Αίτηση διαθεσιμότητας.

5. Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.

6. Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν. 4416/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων.

7. Παραλαβή απόφασης (εγκριτικής/απορριπτικής) (Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ).

8. Καταβολή αποδοχών σε μαθητές - σπουδαστές -φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.


1. Για τη διεκπεραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 διαδικασίες, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο της αίτησης. Τα έντυπα που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνσή τους.

2. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέσω του Κ.Ε.Π. και υπογράφεται ταυτόχρονα αντίγραφο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή τον αντιπρόσωπό του.

3. Το Κ.Ε.Π. διαβιβάζει άμεσα το αναφερόμενο αντίγραφο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 3
Διαλειτουργικότητα συστημάτων

1. Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και ασφαλή διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών ενώ φροντίζουν για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να καθίσταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π.

2. Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για το σκοπό της παρούσας απόφασης, διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. εγχειρίδιο χρήσης κάθε μίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 διαδικασίες καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (Β'1845) κοινής υπουργικής απόφασης


1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. Α της παρ. 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας λήξης. Η εφαρμογή της προθεσμίας των είκοσι ημερολογιακών ημερών άρχεται την 01/06/2021.»

2. Η περ. 8 της ομάδας διαδικασιών ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

«8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., τ. ΕΤΑΑ) (άρθρο 50 του ν. 4488/2017).»

3. Το δικαιολογητικό γ) του επιδόματος 1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (άρθρο 22 του ν. 1836/1989) της περ. Γ της παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:

«γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για τις επαγγελματικές κατηγορίες μουσικών, χορευτών και τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.»

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις


Η περ. 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (άρθρο 2 του ν. 1545/1985) της ομάδας διαδικασιών ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (Β'1845) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το taxreport από εδώ: Download PDF

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης