Αποτελέσματα live αναζήτησης

46334/15.4.2021 Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

46334/15.4.2021
Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)


46334/15.4.2021 Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
15/04/2021
46334 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Ε' - Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
106 79 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο: 213-13.39.693
e-mail: [email protected]


ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει" (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1-3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α'33), όπως ισχύει.
β) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26), όπως ισχύει.
γ) της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133).
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει. 
ε) των άρθρων 76 και 77 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α'184). στ) του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'256).
ζ) του άρθρου 489 του ν.4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α'31).
η) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση διορισμού της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου, σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟΔΔ 185).

3. α) Την αριθμ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'3546).
β) Την αριθμ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/61488/0004/4.8.2016 (ΑΔΑ: Ψ154Η-7ΒΔ), 2/9439/0004/3.2.2017 (ΑΔΑ:Ω5ΨΖΗ-22Ρ), 2/27844/0004/08.08.2017 (ΑΔΑ : ΩΕΙΦΗ-ΞΧΨ), 2/45960/0004/2018/8.6.2018 (ΑΔΑ: Ω5Α0Η-Ν5Θ), 2/58257/0004/30.07.2018 (ΑΔΑ: 6Γ38Η-3ΝΓ), 2/66051/0004/2018/17.09.2018 (ΑΔΑ: 64ΤΑΗ-Α31), 2/93128/0004/19.12.2018 (ΑΔΑ: 67ΚΑΗ-Π5Υ), 75390 ΕΞ 2019/04.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΛΗΗ-2ΡΔ), 109482/04.10.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΔ9Η-ΦΟΚ) όμοιες και την αριθμ. 11774 ΕΞ 2021/01.02.2021 (6ΝΔ5Η-Υ3Ι)απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

4. Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ) εγκυκλίους του τέως Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. α) Το γεγονός ότι ο Χρήστος Κουτσούκος του Παναγιώτη, ο οποίος είχε οριστεί ως αναπληρωματικό μέλος στο Ε' Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με την αριθμ. 11774 ΕΞ 2021/01.02.2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργού Οικονομικών, έπαψε να ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής από 18.03.2021, ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένης της ανωτέρω
Διεύθυνσης, σύμφωνα με το αριθμ. 32934 ΕΞ 2021/19.03.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, η Ελένη Βρέντζου του Μενελάου.
β) η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η οποία έληγε στις 31.12.2020, για τους φορείς στους οποίους δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν.4765/2021 (Α'6) αρχικά έως τις 28.02.2021 και παρατάθηκε εκ νέου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 489 του ν.4781/2021 (Α'31), έως τις 30.06.2021.
γ) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78) όπως ισχύει, ως προς τον ορισμό μελών του Ε' Υπηρεσιακού Συμβουλίου και αντικαθιστούμε το αναπληρωματικό του αναφερόμενου στην υπό στοιχείο γ) υποπερίπτωση της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του διατακτικού αυτής τακτικού μέλους, ως εξής:

«γ) Αγγελική Φετοκάκη του Στυλιανού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, την Εριφύλη Κίτση του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών».

ΙΙ. Ως εκ τούτου, η παράγραφος Β του άρθρου 2 του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Β.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Ηλία Κωνσταντέα του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του, το Βασίλειο Κυριακάτο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

β) Αντώνιο Τσαρνά του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Αναστάσιο Βιδάλη του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

γ) Αγγελική Φετοκάκη του Στυλιανού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, την Εριφύλη Κίτση του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών.

δ) Μαρία Ανδρεοπούλου του Αριστείδη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά της την Βασιλική Σκλήρη του Αριστείδη, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

ε) Θεόδωρο-Αριστείδη Τασούλα του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του, τον Γεώργιο Χριστίδη του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχείο δ) και ε) μελών, ο Δημήτριος Υπερήφανος του Στάμου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Α'-Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3. Γραμματέας στο Ε' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Μαγδαληνή Δημόκα του Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη-Μαρία Κουζέλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου».

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΓΩΝΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης