ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/2021

Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

15 Απρ 2021

Taxheaven.gr
Ημ/νία: 15/04/2021
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 119
Τ.Κ. : 11526 Αθήνα
Πληροφορίες : Φ. Μπούρα, Ι. Κωνσταντίνου,
Α. Βερούχη, Α. Μουζάκης
Τηλέφωνο : 213 1513747, 213 1513162, 213 1513493, 213 1513396
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

ΣΧΕΤ.: α) Ο ν. 4042/2012 ( Α' 24): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε από το ν.4685/2020 (Α' 92): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
β) Ο ν. 2939/2001 (Α' 179): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».
γ) Η ΚΥΑ οικ. 43942/4026/14.9.2016 (Β' 2992): «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει».
δ) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 (ορθή επανάληψη 09-02-2021), ΑΔΑ: 6ΒΟΦ4653Π8-Μ5Υ, με θέμα: «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020».

Α. Σε συνέχεια της (δ) σχετικής εγκυκλίου και λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα που προέκυψαν αναφορικά με την καταχώριση στοιχείων στο ΗΜΑ σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς των δραστηριοτήτων συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, ως προς το θέμα αυτό εφεξής θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω καταχώριση η πληροφορία που αφορά τα μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.

2. Στην φόρμα καταχώρισης δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, δεν απαιτείται η συμπλήρωση στοιχείων αναφορικά με: τους αριθμούς των αδειών κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων μέσων μεταφοράς, τον τύπο κάθε μέσου μεταφοράς και το δικαίωμα χρήσης του, καθώς και πληροφορίες για περιπτώσεις συνεργασίας με μεταφορικές επιχειρήσεις - κατόχους φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ).
Είναι βέβαια εύλογο ότι η με οποιοδήποτε όχημα εκτελούμενη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να καλύπτεται από το ασφαλιστήριο του άρθρου 85 του ν.4685/2020, ανεξάρτητα από το εάν αναγράφονται σε αυτό ή όχι οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων (μέσων μεταφοράς).

Β. Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνονται τα εξής:

1. Ως «οργανισμοί ή επιχειρήσεις που έχουν οργανώσει τις εκάστοτε εργασίες συλλογής και μεταφοράς» [βλ. παρ. Γ.1 της (δ) σχετικής εγκυκλίου], νοούνται αυτοί, οι οποίοι:
- αναλαμβάνουν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους παραγωγούς ή κατόχους των αποβλήτων, να διεκπεραιώσουν τις εν λόγω εργασίες, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται είτε από τον ίδιους είτε μέσω άλλων οργανισμών ή επιχειρήσεων,
- δηλώνουν υπεύθυνα την τήρηση των όρων και υποχρεώσεων για τη συλλογή και μεταφορά, μέσω της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης [βλ. παρ. ΙΙ.1 της (δ) σχετικής εγκυκλίου],
- υποχρεούνται να διαθέτουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 1 του αρ. 85 του ν.4685/2020, να είναι εγγεγραμμένοι στο ΗΜΑ και να καταχωρίζουν τα στοιχεία των εν λόγω εργασιών στην πλατφόρμα του ΗΜΑ.
Στους προαναφερόμενους μπορεί να περιλαμβάνονται οργανισμοί ή επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς, μεσίτες, έμποροι.

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων είναι κοινοί για τους ΟΤΑ Α' βαθμού και τους ΦΟΔΣΑ, αναδιατυπώνονται, όπως στα συνημμένα του παρόντος, το σχετικό ειδικό κείμενο ως προς το θέμα του (συνημμένο 1) και το περιεχόμενο της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου (συνημμένο 2).Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ


Taxheaven.gr