38585/1.4.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90280/18-08-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016» (Β’ 2981).

1 Απρ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 38585

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90280/18-08-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016» (Β’ 2981).

(ΦΕΚ Β' 1430/09.04.2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117), και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν.

5. Το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ45/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3328).

10. Την υπ’ αρ. 90280/18.8.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016» (Β’ 2981).

11. Το γεγονός ότι λόγω ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων και επομένως και για τη συμβολή του στην οικονομία της χώρας, δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από την παρούσα απόφαση δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 90280/18.8.2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/ 2016» (Β’ 2981), ως εξής:

α. Η παρ. β του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η Επιτροπή είναι τριμελής. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα μέλη της και ο Πρόεδρος της, που δύνανται να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 ή/και από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), είτε μόνο από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικό μέλη. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής δύναται να ορίζονται ειδικοί εισηγητές και Γραμματείς, προερχόμενοι από τις υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής από τον αρμόδιο φορέα της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα από την υπηρεσία με συναφείς αρμοδιότητες με το αντικείμενο της Επιτροπής π.χ. Τμήμα Αξιολόγησης κ.λπ., και λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η γνώση των προς επιλογή στελεχών με τα ζητήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής, που προέρχονται από το ΕΜΠΑ πραγματοποιείται με τυχαία κλήρωση από το σύνολο των μελών του, τα οποία έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποστέλλει στους φορείς της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 τα κληρωθέντα μέλη ΕΜΠΑ, για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Κάθε φορέας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 δύναται να συγκροτήσει άνω της μίας Επιτροπές. Μέλος του ΕΜΠΑ, που έχει δηλώσει διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή, μπορεί να συμμετέχει ως μέλος και σε Επιτροπές περισσότερων φορέων της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016. Τα μέλη του ΕΜΠΑ, που έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της Επιτροπής ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν προηγουμένως αξιολογήσει. Στην περίπτωση αυτή το μέλος ΕΜΠΑ υποχρεούται να δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής και την αντικατάσταση του για το, εν λόγω, επενδυτικό σχέδιο από το αναπληρωματικό μέλος».

β. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος ε ως εξής:

«ε. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη».

2. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπ’ αρ. 90280/18.8.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016» (Β’ 2981).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του αποτελέσματος αξιολόγησης τους από τις Επιτροπές Αξιολόγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ


Taxheaven.gr