21465/19.3.2021

Προσθήκη της άδειας διαμονής πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους εκδοθείσας βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

19 Μάρ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 21465/2021

(ΦΕΚ Β' 1356/07-04-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
β) της περ. β’της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4652/2020 (Α’ 9) «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις»,
γ) Της υπό στοιχεία 4000/1/113-α΄/14-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Μετανάστευσης και Ασύλου,
δ) της περ. δ’της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί των αρμοδιοτήτων των Υπουργών,
ε) του Π.Δ.141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ.2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), που διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/2/29-1-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο


Στο υπό στοιχείο ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 130181/25843/11-11-2014 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β’ 3142), και το άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 130181/6353/27.3.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1208), προστίθεται περ. αι’ ως εξής:

«αι’) άδεια διαμονής πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία 4000/1/113-α΄/14-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 4610/2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


Taxheaven.gr