Αποτελέσματα live αναζήτησης

9747 ΕΞ 02-04-2021 Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

9747 ΕΞ 02-04-2021
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC


Αριθμ. 9747 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 1357/07-04-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου τριακοστού ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α΄104).
2. Του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄139) και ιδίως του άρθρου 13.
3. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).
4. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
5. Του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
6. Της παρ. 2Α του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
7. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94).
8. Του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄65).
9. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
10. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).
11. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).
14. Του άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

Γ. Την υπ’ αρ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (B΄ 650), καθώς και την τροποποίηση αυτής με την υπ’ αριθμ. 172/29.5.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄2098).

Δ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού  Επικρατείας  «Λειτουργία  Κέντρου  Διαλειτουργικότητας της Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Ε. Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Β΄ 3520/2019).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762/2020).

Ζ. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/09.03.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνία (Ε.Μ.Επ.)» (Β΄ 988/2021).

Η. Τα υπ’ αρ. 3112/13.05.2020, 3155-3156-3157/ 15.05.2020, 3543/15.06.2020, 3666/26.06.2020, 4227/03.09.2020, 5381/11.12.2020, 5466-5467/17.12.2020, 4901/03.11.2020, 5381/11.12.2020, 5465/17.12.2020, 5664-5665-5666-5667/09.01.21 και 6528/22.02.2021 αιτήματα διαλειτουργικότητας στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Θ. Τα υπ’ αρ. 12248/19-5-2020, 16137/18-06-2020, 25564/16-09-2020, 23245/24-8-2020, 14642/9-6-2020, 26250/22.09.2020, 14703/9-6-2020, 1901-1903-1904/25-1-2021 και 3219/5-02-2021, 33297/25-11-2020,
3219/05-02-2021, 1905/25-01-2021, 1902/25-01-2021, 890/13-01-2021, 1003/14-01-2021, 5197/24-02-2021 έγγραφα του Τμήματος Β΄ Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «eGovKYC».

Ι. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄184), και διαβίβασης των δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας και των ετήσιων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139). Ρυθμίζεται, επίσης, η λειτουργία και τα μέτρα ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος, με τίτλο «Συστηθείτε» και στην αγγλική γλώσσα «Know Your Costumer» («eGov-KYC»).

Άρθρο 1
Περιγραφή ηλεκτρονικής εφαρμογής «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov -KYC)»


1. Η ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε» (Know Your Customer, εφεξής eGov KYC) υλοποιείται από πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω αυτού καθίσταται δυνατή, κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου (εφεξής «φυσικό πρόσωπο» ή «ο αιτών»), η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη-καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Οδηγία (ΕΕ) 2015/849) κλπ. διατάξεις» (Α΄139).

2. Σκοπός της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής ΠΙ), όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄139) και από τους υπόχρεους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (εφεξής ΧΟ), όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, για τη διαχείριση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. Την ηλεκτρονική υπηρεσία eGov-KYC μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν αποδοθεί με τη συνήθη διοικητική διαδικασία Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικοί-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

4. Για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC, κάθε υπόχρεο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, υποβάλλει σχετικό αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ένταξη του υπόχρεου προσώπου στην υπηρεσία διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

5. Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας διενεργείται μέσω των ακόλουθων σταδίων:
α. Άντληση δεδομένων: Η άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄184), των δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση των στοιχείων του αιτούντος.
β. Διαβίβαση δεδομένων: Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων (περ. α’) στο υπόχρεο ΠΙ ή ΧΟ, κατά περίπτωση, από την ηλεκτρονική εφαρμογή eGov-KYC.

6. Η άντληση των δεδομένων που αναλύονται στο άρθρο 2 της παρούσας διενεργείται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

7. Η αίτηση και η ρητή και ειδική συγκατάθεση του φυσικού προσώπου συνιστούν προϋπόθεση για την πρόσβαση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παρούσα. Οι δημόσιοι φορείς, από τους οποίους αντλούνται τα δεδομένα δυνάμει της συγκατάθεσης, έχουν πρόσβαση, κατόπιν αιτήματος στη ΓΓΠΣΔΔ, στην αίτηση και στη δήλωση συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων. Σε κάθε φορέα παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά και μόνον τις κατηγορίες των δεδομένων που αντλήθηκαν από τον συγκεκριμένο φορέα.

Άρθρο 2
Κατηγορίες δεδομένων φυσικού προσώπου


1. Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, είναι οι εξής:
α) Στοιχεία ταυτότητας
β) Στοιχεία επικοινωνίας
γ) Στοιχεία εισοδήματος
δ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο
ε) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία

2. Η εγκυρότητα και η ορθότητα των στοιχείων υπόκεινται στην ευθύνη των δημοσίων φορέων που είναι κατά νόμο αρμόδιοι για την τήρηση και την ενημέρωσή τους.

Άρθρο 3
Χρήση εφαρμογής eGov-KYC μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού


1. Το ΠΙ ή ο ΧΟ ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του το φυσικό πρόσωπο για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του. Αφού ενημερωθεί για τις κατηγορίες δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας που δύναται να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει, του δίδεται η δυνατότητα να επιλέξει την υπηρεσία eGov-KYC ως τρόπο επικαιροποίησης/ επαλήθευσης.

2. Για την είσοδο στην υπηρεσία eGov-KYC, το φυσικό πρόσωπο κάνει χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στον ν. 4727/2020 (Α΄184).

3. Η υπηρεσία eGov-KYC προβάλλει στο φυσικό πρόσωπο τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων που θα διαβιβαστούν στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ, ύστερα από ρητή και ειδική συγκατάθεση του φυσικού προσώπου.

4. Πριν τη χορήγηση της συγκατάθεσης, η υπηρεσία eGov-KYC παρέχει στο φυσικό πρόσωπο τη δυνατότητα επισκόπησης των δεδομένων του, ως έχουν κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας.

5. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ.

6. Η συγκατάθεση ισχύει μόνον για τη διενεργούμενη κάθε φορά άντληση και διαβίβαση δεδομένων και για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κατά την οποία χορηγήθηκε συγκατάθεση.

7. Εάν το φυσικό πρόσωπο αρνηθεί να χορηγήσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων του, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ χωρίς να λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων.

Άρθρο 4
Άντληση στοιχείων ταυτότητας

1. Για την άντληση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιούνται από την υπηρεσία eGov-KYC οι εξής διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας:
α. Διαδικτυακή υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων ταυτότητας βάσει ΑΦΜ του αιτούντος από το πληροφοριακό σύστημα του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
β. Διαδικτυακή υπηρεσία άντλησης των ακόλουθων στοιχείων ταυτότητας βάσει του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) του αιτούντος από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας: i) Ονοματεπώνυμο, ii) Πατρώνυμο, iii) Μητρώνυμο, iv) Ημερομηνία γέννησης, v) Τόπος γέννησης, vi) Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, vii) Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, viii) Αρχή έκδοσης και ix) Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ.. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ..

2. Η διαβίβαση των στοιχείων ταυτότητας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για έγγραφα ταυτότητας που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της άντλησης των δεδομένων. Αν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί σε δελτίο, το οποίο δεν είναι σε ισχύ, η διαδικασία άντλησης δεδομένων διακόπτεται.

Άρθρο 5
Άντληση στοιχείων επικοινωνίας


1. Για την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) και της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/09.03.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνία (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988). Μέσω αυτής αντλούνται βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: i) διεύθυνση διαμονής, ii) διεύθυνση επικοινωνίας, iii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), iv) αριθμός κινητού τηλεφώνου και v) αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος.

2. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Ε.Μ.Επ. τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Ε.Μ.Επ. για την ενημέρωση του μητρώου.

Άρθρο 6
Άντληση στοιχείων εισοδήματος


1. Για την άντληση στοιχείων εισοδήματος του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..

2. Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο).

3. Το πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται από τον πίνακα Δ1 της τελευταίας εκδοθείσας πράξης διοικητικού/ διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του προηγούμενου φορολογικού έτους, από το έτος εντός του οποίου παρέχεται η συγκατάθεση από τον αιτούντα για πρόσβαση στα εισοδήματά του. Εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε αυτό το φορολογικό έτος, τα εισοδήματα θα λαμβάνονται από την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου των αμέσως δύο (2) προηγούμενων φορολογικών ετών.

Άρθρο 7
Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)


1. Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι απασχολούμενος στο Δημόσιο, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,  διαδικτυακή  υπηρεσία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς φορείς οργανικής θέσης που απασχολούν τον μισθωτό.

3. Τα στοιχεία που αντλούνται για κάθε ενεργή σχέση εργασίας του αιτούντος είναι:
i) o ΑΦΜ του φορέα, εφόσον είναι διαθέσιμος,
ii) η επωνυμία του φορέα,
iii) η έδρα (διεύθυνση) του φορέα.

4. Εάν ο Φορέας απασχόλησης είναι διαφορετικός από το Φορέα της οργανικής θέσης του αιτούντος, αντλούνται τα αντίστοιχα στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα:
i) o ΑΦΜ του φορέα,
ii) η επωνυμία Φορέα,
iii) η έδρα (διεύθυνση).

5. Τα στοιχεία που αντλούνται για τον αιτούντα εργαζόμενο είναι i) η εργασιακή σχέση και ii) η κατηγορία προσωπικού.

Άρθρο 8
Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


1. Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι απασχολούμενος με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς εργοδότες του.

3. Τα στοιχεία που αντλούνται για κάθε ενεργή σχέση εργασίας είναι τα εξής: i) ο ΑΦΜ του εργοδότη, ii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) εργοδότη, iii) η επωνυμία εργοδότη, iv) η έδρα (διεύθυνση).

4. Ως προς τα στοιχεία μισθωτού, αντλείται ανά εργοδότη το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής) του μισθωτού στον συγκεκριμένο εργοδότη.

5. Αν υπάρχει παράρτημα απασχόλησης, αντλούνται επιπλέον: i) ο αριθμός του παραρτήματος, ii) η έδρα του παραρτήματος, iii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) του παραρτήματος (αριθμός και περιγραφή).

Άρθρο 9
Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.


1. Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι επιτηδευματίας, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε..

2. Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος που αντιστοιχεί σε φυσικό πρόσωπο και είναι ενεργός επιτηδευματίας, τα στοιχεία: i) επωνυμίας, ii) Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή) iii) έδρας και iv) ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.

Άρθρο 10
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων


1. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας.

2. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1), σχετικά με την επεξεργασία, και προκειμένου να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22 του ιδίου Κανονισμού.

Άρθρο 11
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Τα ΠΙ ή ΧΟ έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Για τον παραπάνω σκοπό θα πρέπει να τηρούν αρχείο καταγραφής λήψης στοιχείων για κάθε συναλλασσόμενο πολίτη.

Άρθρο 12
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρ
α

1. Κάθε επεξεργασία διενεργείται, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄137).

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δεν αποθηκεύει σε βάση τα δεδομένα που διαβιβάζει μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών σε ΠΙ ή ΧΟ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.

3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους.

4. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 13
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας


Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC ορίζεται η 12η.4.2021.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 2 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης