Αποτελέσματα live αναζήτησης

120581/6.4.2021 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

120581/6.4.2021
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση


120581/6.4.2021 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 120581
Ημ/νία: 06/04/21



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18,
104 32 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Ράννου
Π. Ορφανίδου
Τηλέφωνο: 210 52 85 579
210 52 85 685
E-mail: [email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΣΧΕΤ : 1. Το με αριθμ. πρωτ. 44796/Σ.14154/5-2-2021 έγγραφό μας
2. Η με αριθ.πρωτ.Φ.80320/1516/39/Δ.18/19.01.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
3. Η με αριθ. πρωτ. Φ.60000/6385/157/10-03-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με το πιο πάνω (1) σχετικό έγγραφό μας δόθηκαν οδηγίες για την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημάνθηκε η δυνατότητα έκδοσης Α.Μ.Κ.Α από τα Κ.Ε.Π ή τα γραφεία Α.Μ.Κ.Α του e-Ε.Φ.Κ.Α προσκομίζοντας:

α) την ειδική Άδεια Διαμονής (άρθρο 1 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β' 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου) ή

β) την Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής (άρθρο 4 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β' 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου) ή

γ) την Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρου 8 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β' 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου). 

Σύμφωνα με την (2) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι δικαιούχοι χωρίζονται πλέον σε τρεις κατηγορίες:

(α) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος

(β) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος

(γ) Δικαιούχοι Συνταξιούχοι

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, απαιτείται και η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο με ΑΠ 44796/Σ. 14154/5-2-2021 Γ. Ε. της Διεύθυνσή μας.

Με το σχετικό (3) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες, ως προς την απόδοση Α.Μ.Κ.Α από τον e-Ε.Φ.Κ,Α και τα Κ.Ε.Π σε πολίτες του Η.Β δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Κατ' εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 και προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών, για το διάστημα μέχρι 30/6/2021, οι αρμόδιες για την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α υπηρεσίες αντί της Άδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της Κ.Υ.Α αριθμ.4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β'4610), θα αποδέχονται και θα αρκούνται στην προσκόμιση Εντύπου S1, για τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α, εφόσον οι αιτούντες το κατέχουν.

Ειδικότερα:

- για την κατηγορία πέντε (5) του Μέρους Α "Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος", αντί της άδειας διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1

- για την κατηγορία είκοσι (20) του Μέρους Γ "Συνταξιούχοι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής", αντί της άδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της βεβαίωσης κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Ειδικής Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1

- για την κατηγορία είκοσι ένα (21) του Μέρους Γ "Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος", αντί της άδειας διαμονής πενταετούς ισχύος με την ένδειξη «Άρθρο 18(4) της ΣΑ» ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ.4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β 4610) αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών.



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης