Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/5.4.2021 Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/5.4.2021
Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/5.4.2021 Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5/4/2021
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 131340,-3337, -3378
Email: [email protected]


ΘΕΜΑ: Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και στο πλαίσιο της ενιαίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «1. Ο υπάλληλος, ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο, δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία, η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. 2. Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο την μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 109».

Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατόπιν έναρξης της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου λύεται η υπαλληλική σχέση του/ της διωκόμενου/ -ης υπαλλήλου και το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου, μετατρέποντάς την όμως σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, τα προβλεπόμενα κατά της πειθαρχικής αυτής απόφασης ένδικα μέσα καθορίζονται με βάση την απαξία της αρχικώς επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής και κατ' ουσίαν του αποδιδόμενου πειθαρχικού παραπτώματος, πριν αυτή μετατραπεί σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει σε μόνιμο υπάλληλο την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης μετατρέποντας όμως την ποινή, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης του διωκόμενου υπαλλήλου, σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, το προβλεπόμενο ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής καθορίζεται με βάση την αρχικώς επιβληθείσα πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και όχι της ποινής του προστίμου και ως εκ τούτου κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 141 παρ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει).

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια της αρμοδιότητάς τους, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης