2252.1.1/ 23663/02-04-2021

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για την περίοδο έως και 02.05.2021Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 2252.1.1/27017/14.04.2021.2 Απρ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 2252.1.1/ 23663/2021
 
(ΦΕΚ Β' 1312/05-04-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
γ) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),
στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145),
ζ) του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Κ.Δ.Ν.Δ.) (Α΄ 261),
η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 63), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
θ) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α΄ 143),
ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

2) την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194),

3) την υπ’ αρ. 2252.1.1/21444/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256)» (Β΄ 1228).

4) την υπ’ αρ. 140261/31-12-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΒΟΠ46ΜΤΛΡ-3Δ5) και την υπ’ αρ. 8640/26-01-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΔ8Ο46ΜΤΛΡ-00Θ).

5. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).
Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης  νησιωτικών  περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (2) σχετική υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194),

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε σχέση με την ήδη προβλεφθείσα στην ανωτέρω υπό (3) σχετική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας


1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256),

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5.

3. Στα παραρτήματα Ι, II και III καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας Δημοσίευση πρόσκλησης


1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη γραμμή ή συγκεκριμένες γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι, II και III θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης.

2. Για τις γραμμές των παραρτημάτων Ι, II και III, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IV. Η ως άνω πρόσκληση υπογράφεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
 
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής-Διαδικασία επιλογής


1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων του άρθρου τέταρτου και τέταρτου Α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), καθώς και του άρθρου 168Α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) και εκτελούν δρομολόγια κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης ή πρόκειται να εκτελέσουν δρομολόγια κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας υπουργικής απόφασης αμέσως μετά τη λήξη της ήδη εγκεκριμένης διακοπής δρομολογίων ή της ήδη εγκεκριμένης περιόδου μη εκτέλεσης δρομολογίων, στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, II και III.
Ο επιμερισμός των δρομολογίων κατά το χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 2, θα καθοριστεί από τις ανάλογες κατά περίπτωση εκδοθείσες αποφάσεις καθορισμού δρομολογίων είτε προγραμματισμού διακοπής δρομολογίων κατά τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσης.
Για λόγους εξυπηρέτησης συγκοινωνιακών αναγκών δύναται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να εκτελείται σε κάθε δρομολογιακή γραμμή, δρομολόγιο είτε από τον μνημονευόμενο στη σύμβαση πλοίο είτε από έτερο πλοίο ανάλογων προσόντων, του ίδιου πλοιοκτήτη κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Από την εν λόγω αντικατάσταση δεν αυξάνεται το ήδη συμφωνηθέν μίσθωμα της γραμμής.


2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4, εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

3. Σε γραμμές των παραρτημάτων Ι, II και III όπου έχουν λάβει ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου  Α΄  του  ν.  2932/2001 (Α΄ 145) όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 168Α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) και εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων, κατά αναλογία του αριθμού των δρομολογίων, όπως θα προκύπτει από την πρόσκληση της παρ. 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί επί του συνολικού αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά γραμμή στα παραρτήματα Ι, II και III.

4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε πρόσκλησης. Σχέδιο της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων ορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες από την υπογραφή της κάθε σύμβασης και όχι πέραν της 02-05-2021.
 
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά


1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, II, III, με βάση το υπόδειγμα της αίτησης που παρατίθεται στο παράρτημα VI. β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1.α) και 1.β) ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Θ.Σ.) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Ειδικότερα, το υπό στοιχείο 1.α) δικαιολογητικό φέρει γνήσιο υπογραφής και το υπό στοιχείο 1.β) δικαιολογητικό συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας www.gov.gr, ή φέρει γνήσιο υπογραφής, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά το ακόλουθο κείμενο: 1. «Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και 2. «Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της υπ’αρ................................ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι θα αποτελούν και στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας».

Άρθρο 5
Εκπτώσεις-Κυρώσεις-Λύση Σύμβασης-Ευχέρειες Διοίκησης


1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).

2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ' όσον διαπιστώνεται η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


Taxheaven.gr