Αποτελέσματα live αναζήτησης

2814.5/22685/31-03-2021 Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021

Κατηγορία: Λοιπά

2814.5/22685/31-03-2021
Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021


2814.5/22685/31-03-2021 Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 2814.5/22685/2021

(ΦΕΚ Β' 1284/01-04-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
β. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α΄ 204).
γ. Το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει.
ε. Του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
στ. Του Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
ζ. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την υπ’ αρ. 2241.7/14185/25.02.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ.228/1998» (Β΄ 805).

3. Την υπ’ αρ. 2811.23/495/2021/08-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 06, Α/Α 13936 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: Ω5ΠΦ4653ΠΩ-Δ6Υ).

4. Το υπ’ αρ. 427/19-01-2021 έγγραφο Οίκου Ναύτου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα»,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021 στο ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 €), προκειμένου οι δικαιούχοι ναυτικοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας για την περίοδο 01-03-2021 έως 30-04-2021, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των στοιχείων 1(γ) και 2 του προοιμίου της παρούσης απόφασης.

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού προϋπολογισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2021.

3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».

4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.

5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης