Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/905/3.3.2021 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020.

Αφορά : Αναγνώριση φορέα εγνωσμένου κύρους για την κατάρτιση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρίες

2/905/3.3.2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020.


2/905/3.3.2021 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. απόφ. 2/905/3.3.2021

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020.

(ΦΕΚ Β

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (Α' 136).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετήσουν και να εφαρμόζουν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους.


Άρθρο 2

1. Ως φορέας εγνωσμένου κύρους νοείται φορέας, στον οποίο εκπροσωπούνται άμεσα ή έμμεσα σε ικανό αριθμό οι φορείς της κεφαλαιαγοράς, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει μεταξύ των σκοπών του την προώθηση και την διάδοση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και εκδίδει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Ο φορέας δύναται να είναι εθνικός, αλλοδαπός ή διεθνής και δύναται να αποτελεί φορέα αυτορρύθμισης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση (όταν είναι αλλοδαπός) ότι διέπεται από νομοθεσία χώρας ανεπτυγμένης στον χώρο του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 3

1. Εθνικός φορέας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως εθνικός φορέας εγνωσμένου κύρους για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4.

2. Αλλοδαπός ή διεθνής φορέας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αναγνωρισθεί αντίστοιχα ως αλλοδαπός ή διεθνής φορέας εγνωσμένου κύρους για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4. Το σχετικό αίτημα δύναται να υποβάλει και η εισηγμένη εταιρεία που εφαρμόζει ή προτίθεται να εφαρμόσει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εκδίδει ένας αλλοδαπός ή διεθνής φορέας.

3. Η αναγνώριση του φορέα εγνωσμένου κύρους (εθνικού, αλλοδαπού ή διεθνούς) γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εκδίδεται εντός 20 εργασίμων ημερών από την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση της αίτησης.

Άρθρο 4

Ο κώδικας, που εκδίδεται από τον φορέα εγνωσμένου κύρους του άρθρου 2 εφαρμόζεται με βάση την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση για τις αποκλίσεις» και πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Άρθρο 5

Οι υπόχρεες εταιρείες έχουν την ελευθερία και την ευελιξία να επιλέγουν τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που επιθυμούν να εφαρμόζουν, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τη μετοχική τους σύνθεση και τα κριτήρια που επιλέγουν, σύμφωνα με την παρούσα.

Άρθρο 6

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης