Αποτελέσματα live αναζήτησης

95149/17.3.2021 Συμπλήρωση της υπ’αρ. 59679/12-3-2020 (Β’831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.


95149/17.3.2021
Συμπλήρωση της υπ’αρ. 59679/12-3-2020 (Β’831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.


95149/17.3.2021 Συμπλήρωση της υπ’αρ. 59679/12-3-2020 (Β’831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 95149

Συμπλήρωση της υπ’αρ. 59679/12-3-2020 (Β’831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

(ΦΕΚ Β' 1244/31.03.2021)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής ΑσφάλειαςΜεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
β) του Π.Δ.8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8).
γ) του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).
δ) της υπό στοιχεία Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β’ 1720), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ εε) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69Γ.
η) της υπ’ αρ. 75555/289/6-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016» (Β’ 2336).

2. Την υπ’ αρ. 88/7ης/28-2-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων του Διατάκτη του Ε.Φ.Κ.Α» (Β’ 829).

3. Την υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016

4. Τις υπ’ αρ. 63504/17-3-2020 (Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’ 2153), 233157/29-9-2020 (Β’ 4422), 316376/30-11-2020 (Β’ 5419) και 339747/18-12-2020 (Β’ 5688) αποφάσεις του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., με τις οποίες συμπληρώθηκε η ανωτέρω υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα,

διαπιστώνουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 59679/12-03-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 63504/17-03-2020 (Β’ 1221), 92497/20-05-2020 (Β’ 2153), 233157/29-9-2020 (Β’4422), 316376/30-11-2020 (Β’ 5419) και 339747/18-12-2020 (Β’ 5688) πράξεις, ως εξής:

Από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην παράγραφο Β. στον πίνακα, στον οποίο αναγράφεται το είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.), προστίθενται στο τέλος, έντεκα περιπτώσεις ως ακολούθως:
 

Κ.Α.Ε CPV Περιγραφή
1719 30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών
1719 30192113-6 Φύσιγγες μελάνης
1719 30125100-2 Φύσιγγες σκόνης τόνερ
1719 30124300-7 Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου
1719 30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
1381 33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
1381 33761000-2 Χαρτί υγείας
1381 33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες
0887 50323000-5 Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 

1281

 

30124000-4

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου (Μόνο για εξαρτήματα/ανταλλα- κτικά που αφορούν επισκευές/συντηρήσεις εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)
1281 30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (Μόνο για εξαρτήματα/ανταλλα- κτικά που αφορούν επισκευές/συντηρήσεις Η/Υ)


Και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Tο είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.), αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
 

Α/Α Κ.Α.Ε CPV Περιγραφή
1 1611 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης
2 1611 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ
3 1611 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
4 1719 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
5 1719 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές
6 0817 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές (Μίσθωση)
7 0845 90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
8 1351 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά
9 0881 50112000-3 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων
10 9744 35121700-5 Συστήματα συναγερμού
11 9744 45312200-9 Εργασίες εγκατάστασης αντικλεπτικού συναγερμού
12 0881 34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως
13 0879 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου (Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης - θέρμανσης - κλιματισμού)
14 0815 60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
15 0889 50413200-5 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Πυρόσβεσης
16 0879 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης ανελκυστήρων
17 0845 90921000-9 Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης
18 0889 24951230-6 Υπηρεσίες Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
19 0845 77314000-4 Υπηρεσίες συντήρησης (αποψίλωσης) οικοπέδων
20 0884 50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων
21 0884 50334140-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεφωνίας
22 9744 32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων
23 1353 44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων
24 1353 44810000-1 Χρώματα επίχρισης
25 1353 44113330-7 Υλικά επίχρισης
26 0845 90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες
27 0879 50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
28 0879 50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
29 0863 και

0879

50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
30 1292 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
31 1423 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης
32 9744 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές (για προμήθεια)
33 1429 44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες
34 7112 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού
35 0887 50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
36 0887 50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
37 0887 50314000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεομοιοτυπίας
38 0879 50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
39 0879 45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών
40 1381 39830000-9 Προϊόντα Καθαρισμού
41 1261 35121500-3 Σφραγίδες
42 1381 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα (μόνο για είδη που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid 19, π.χ. μάσκες, γάντια κ.τ.λ.)
43 7111 44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία
44 1899 35821000-5 Σημαίες
45 1423 37823900-2 Χαρτί περιτυλίγματος
46 1423 44424200-0 Κολλητική ταινία
47 1423 44617100-9 Χαρτοκιβώτια
48 1293 30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί (Μόνο για ρολά για τα συστήματα προτεραιότητας)
49 0439 71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας
50 0439 79711000-1 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού
51 1261 22457000-8 Κάρτες εισόδου
52 7111 39130000-2 Έπιπλα γραφείων (μόνο για ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας - για το τηλεφωνικό κέντρο της Θεσσαλονίκης)
53 0824 60000000-8 Υπηρεσίες Μεταφορών (μόνο για ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας)
54 1779 32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
55 1779 32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων (οπτικοακουστικό υλικό)
56 1413 44200000-2 Δομικά υλικά
57 1429 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
58 0879 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)
59 0879 51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
60 0815 60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό
61 1261 22817000-0 Ημερολόγια ή Προσωπικές Ατζέντες
62 7123 30213300-8 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
63 1719 30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών
64 1719 30192113-6 Φύσιγγες μελάνης
65 1719 30125100-2 Φύσιγγες σκόνης τόνερ
66 1719 30124300-7 Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου
67 1719 30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
68 1381 33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
69 1381 33761000-2 Χαρτί υγείας
70 1381 33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες
71 0887 50323000-5 Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 

72

 

1281

 

30124000-4

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου

(Μόνο για εξαρτήματα/ανταλλακτικά που αφορούν επισκευές/ συντηρήσεις εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)

73 1281 30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (Μόνο για εξαρτήματα/ ανταλλακτικά που αφορούν επισκευές/συντηρήσεις Η/Υ)


Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 59679/12-03-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 63504/17-03-2020 (Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’ 2153), 233157/29-9-2020 (Β’ 4422), 316376/30-11-2020 (Β’ 5419) και 339747/18-12-2020 (Β’ 5688) πράξεις.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης