552/85728/29.3.2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β'4562), όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. 414/128412/29.11.2017 (Β' 4288) και 224/360785/24.12.2020 (Β' 5837), όμοιες αποφάσεις

1 Απρ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 552/85728/2021

(ΦΕΚ Β' 1253/31-03-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α' 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις» (Α' 199),

β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113),

γ) της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α' 160),

δ) των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 63/2005 -Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):

α) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248, 24.9.2015, σ. 1).

β) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193, 1.7.2014, σ. 1).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' · 119).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123)

7. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' · 4805).

8. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα - αριθμός ενίσχυσης SA.45002 (2016/N) - «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων».

9. Τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE C 204, 1.7.2014, σ. 1).

10. Το υπό στοιχεία Ares(2020)7535412/11.12.2020 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού «Παράταση ισχύος των νομικών πράξεων κρατικών ενισχύσεων και των υφισταμένων καθεστώτων ενισχύσεων που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020» και το υπό στοιχεία C(2020) 9151/16.12.2020 έγγραφο έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κρατική ενίσχυση S.A 59356(2020/Ν) -Ελλάδα. Παράταση ισχύος καθεστώτων ενισχύσεων SA 45002(2016/N) και 52156(2018/N».

11. Την υπό στοιχεία οπής 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β' 3240).

12. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (34.000.000) ευρώ για τα έτη 2017 και 2018 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του εδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ' έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2017 και 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018 (ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ).

13. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5.09.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο χιλιάδων (32.000.000) ευρώ για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ' έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: Ψ434Η-Δ4Ρ)».

14. 4ην υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΧΣΥΗ-ΦΧ1).

15. Την υπ' αρ. 3151/37644/10.02.2021 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000 € σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 14629 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και T., ΑΔΑ ΩΔ7Α4653ΠΓ-ΑΑ7.

16. Το υπ' αρ. 11877/13.11.,2020 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων((Ε.Λ.Γ.Α).

17. Την υπό στοιχεία 139704 ΕΞ2020/18.12.2020 Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών «ΓΝ 091_20 Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ-SA 45002).

18. Την υπ' αρ. 128/45857/12.02.2021, ΟΕ της 25.02.2021, εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 12.500.000 ευρώ για το έτος 2021, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του ποσού των ογδόντα δύο εκατομμυρίων (82.000.000) ευρώ για τα οικονομικά έτη 2017-2021,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Τροποποιούμε την υπ' αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφαση (Β'4562), όπως τροποποιήθηκε από τις υπ' αρ. 414/128412/29.11.2017 (Β' 4288) και 224/360785/24.12.2020 (Β' 5837) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 34 του διατακτικού της υπ' αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης (Β'4562), όπως τροποποιήθηκε τις υπ' αρ. 414/128412/29.11.2017 (Β'4288) και 224/360785/24.12.2020 (Β' 5837) όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2021».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ


Taxheaven.gr