33627/19.3.2021

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»

19 Μάρ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 33627/2021
 
(ΦΕΚ Β' 1153/24-03-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», (Α’ 192), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014» (Β’ 2473), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014)10179/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία C(2020)4704/07.7.2020 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης ορισμένων στοιχείων του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των Χρηματοδοτικών του Πινάκων.

11. Τις υπ’ αρ. 91545/13.9.2019 (Β’  3510), 126551/06.12.2019 (Β’4754), 47915/14.5.2020 (Β’1933) και 106755/12.10.2020 (Β’ 4605) αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».

12.Την υπ’αρ.80668/29.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ’’Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’, ’’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’, ’’Ανατολική Μακεδονία Θράκη’’, ’’Θεσσαλία’’, ’’ Ήπειρος’’, ’’Δυτική Ελλάδα’’, ’’Δυτική Μακεδονία’’, ’’Στερεά Ελλάδα’’, ’’Πελοπόννησος’’, ’’Ιόνια Νησιά’’, ’’Βόρειο Αιγαίο’’, ’’Κρήτη’’, ’’Αττική’’, ’’Νότιο Αιγαίο’’, ’’Τεχνική Βοήθεια’’» (Β’ 3289).

13. Το υπ’ αρ. 985/12.3.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περί αίτησης τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
 
14. Το υπ’αρ. 32379/17.3.2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

15. Την υπ’ αρ. 33181/18.3.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020».

16. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του ιού COVID-19.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» ως ακολούθως:

Άξονας Τίτλος Άξονα ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 391,40%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 173,66% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του Ε.Π. υπερδέσμευση θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Taxheaven.gr