Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ. ΟΡΓ. Α 1022821 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), τον ανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και την έναρξη λειτουργίας Τμημάτων αυτού και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) όμοιας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2021 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ. ΟΡΓ. Α 1022821 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), τον ανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και την έναρξη λειτουργίας Τμημάτων αυτού και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) όμοιας


Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1022821 ΕΞ2021

(ΦΕΚ Β' 1122/23-03-2021)


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Σωμαρακάκη
Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 213-2112912, 905
Fax : 210-3230829
E-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), τον ανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και την έναρξη λειτουργίας Τμημάτων αυτού και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) όμοιας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. β’ και γ’ της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 17, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 167),
δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ειδικότερα των άρθρων 4 και 29 αυτού.
ε) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», (Α’ 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288),
στ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),
ζ) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207),

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 18, 44, 45 και 77 αυτής και
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743),

3. Το υπό στοιχεία Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1016756ΕΞ2021/ 01-03-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:
α) 24/02/2021 της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Φ.Δ., το οποίο προωθήθηκε στη Διεύθυνση Οργάνωσης με το από 01/03/2021 όμοιο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και τα από 09/03/2021 και 11/03/2021 (τρία μηνύματα) του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και
β) 05/03/2021 και 11/03/2021 του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων:
α) του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) ως προς την ηλεκτρονική διακίνηση των δικαιολογητικών, που αφορούν σε οικονομικά θέματα,
β) της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ., προκειμένου να επιτευχθεί η «κεντρικοποίηση» της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Β’ και Ε’ του Κ.Ε.Ο.Φ. Αττικής και τροποποίησης της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’ 2743) όμοιας, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τα προαναφερθέντα, καθώς και ως προς λοιπά θέματα.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

1) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 5 της παρ. Α’ του άρθρου 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)», ως εξής:

«5. Γραφείο Γ3’Γραμματειακής Υποστήριξης:
(α) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. και η άσκηση καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων ίδιων με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’ και δ’, καθώς και της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης στ’ της υποπαραγράφου 3 της παρούσας παραγράφου, τις οποίες ασκεί το Γραφείο Γ1’του ίδιου Τμήματος, αντίστοιχα.
(β) Η δημιουργία και η υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ) για δαπάνες, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής και αφορούν σε περισσότερες της μιας υπηρεσιακές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε. ή σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που υπάγονται σε διαφορετικούς διατάκτες ή/ και δευτερεύοντες διατάκτες.».

2) Ανακαθορίζουμε και συμπληρώνουμε τους επιχειρησιακούς στόχους της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), καθώς και τις αρμοδιότητες Τμημάτων αυτής και ειδικότερα αντικαθιστούμε στο άρθρο 44 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)» της ανωτέρω απόφασης, τα κατωτέρω:

α) Την παρ. 1 αυτού, ως εξής:

«1. Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) έχει έδρα τον νομό Αττικής και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι:
Η είσπραξη των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης, ο χειρισμός υποθέσεων της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και η υλοποίηση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.»

β) Την περ. α’ της υποπαρ. «I. Τμήμα Α’-Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(α) Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης, για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ. ενώπιον των δικαστηρίων, η παρακολούθηση και η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης της Διεύθυνσης, η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια.».

γ) Την υποπαρ. V της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«V. Τμήματα Ε’ και ΣΤ’Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
(α) Η εκπροσώπηση και η υλοποίηση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του ν. 4738/2020 (Α’ 207) μέχρι την ολοκλήρωση ή την ανατροπή της σύμβασης.
(β) Η παρακολούθηση της τήρησης ρυθμίσεων οφειλών του ν. 4469/2017 και των άρθρων 5 έως 30 του ν. 4738/2020.».

δ) Τις παρ. 4 και 5 αυτού, ως εξής:

«4.I. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β’, Γ’ και Δ’ της Ε.Μ.ΕΙΣ. ανήκουν:
(α) Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας υφιστάμενων διαδικασιών είσπραξης, που δρομολογούνται ανά δράση και η αναθεώρηση εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα.
(β) Η μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων του Τμήματος και η αποτίμηση της απόδοσής τους.
II. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β’ και Δ’ της Ε.Μ.ΕΙΣ., ανήκει ο χειρισμός υποθέσεων εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 και ειδικότερα, η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς το Τμήμα Α’ της Ε.Μ.ΕΙΣ. για τη διατύπωση εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, η εισήγηση στη Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) επί αιτήματος συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής, εφόσον η συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη στις Δ.Ο.Υ. ή/ και τα Ελεγκτικά Κέντρα κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ.
5. Οι υποθέσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και οι υποθέσεις εξυγίανσης ανατίθενται σε όλα τα Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ. από τον Προϊστάμενο αυτής, ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων και το ύψος της οφειλής.».

3) Ανακαθορίζουμε και συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής και ειδικότερα τροποποιούμε το άρθρο 45 αυτής, ως κατωτέρω:

αα) Προσθέτουμε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 3 αυτού, το οποίο έπεται του πρώτου και διαμορφώνουμε αυτά, ως εξής:

«3. Το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών με χρέη σε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, όπως, ειδικότερα ορίζεται με αποφάσεις μας, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες διατηρούν την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους. Κατ’ εξαίρεση, οι αρμοδιότητες της περίπτωσης (δ) της υποπαραγράφου II «Τμήμα Β’ Νομικής Υποστήριξης» και της περίπτωσης (γ) της υποπαραγράφου IV «Τμήμα Ε’ Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών» της παρούσας παραγράφου ασκούνται αποκλειστικά από το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής για το σύνολο των οφειλών που εμπίπτουν σε αυτές σε όλη την επικράτεια.».

ββ) Προσθέτουμε νέα περ. δ’ στην υποπαρ. «II. Τμήμα Β’ Νομικής Υποστήριξης» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(δ) Η εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 (Α’ 207), εφόσον η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.ΟΦ., σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της υποπαραγράφου IV της παρούσας παραγράφου.».

γγ) Αντικαθιστούμε τον τίτλο της υποπαρ. III της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«III. Τμήματα Γ’ και Δ’ Είσπραξης Οφειλών».

δδ) Αντικαθιστούμε την περ. γ’ της υποπαρ. «IV. Τμήμα Ε’ Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών» της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«(γ) Ο χειρισμός υποθέσεων εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ειδικότερα, η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς το Τμήμα Β’ του Κ.Ε.Ο.Φ. Αττικής για τη διατύπωση εισήγησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, η εισήγηση στη Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) επί αιτήματος συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής, εφόσον η συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη στις Δ.Ο.Υ. ή/και τα Ελεγκτικά Κέντρα κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη φορολογική διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ.».

εε) Αντικαθιστούμε την παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«4.I. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ανήκουν:
(α) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
(β) Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή τρίτους.
(γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής.
II. Οι υποθέσεις εξυγίανσης ανατίθενται σε όλα τα Τμήματα του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής από τον Προϊστάμενο αυτού, ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων και το ύψος της οφειλής.».

στστ) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. β’ της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«β) Με νεότερη απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) θα καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Δ’ Είσπραξης Οφειλών, και ΣΤ’ Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, θα ασκούνται από το Τμήμα Γ’Είσπραξης Οφειλών της ίδιας υπηρεσίας.».

4) Στις κατωτέρω διατάξεις της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», για την ορθή αποτύπωση αυτών:

α) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις β’ και γ’ αυτής, ως εξής:

«β) στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ορίζεται Υπεύθυνος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας ή υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.
γ) στο Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή σε Τμήμα που ασκεί και τις αρμοδιότητες αυτού ορίζεται Υπεύθυνος ή προΐσταται υπάλληλος, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.»

β) Προσθέτουμε, στην περ. ε’ αυτής, μετά από τη λέξη «προΐστανται» τη φράση «ή ορίζονται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα».

Β. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων Β’ -Νομικής Υποστήριξης και Ε’ -Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ.Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1:

α) Αντικαθιστούμε στη στήλη 4 των περιπτώσεων 1, 3, 18, 21, 23, 24, 26 και 27 αυτής, τη φράση «Ν. 3691/2008 (Α’ 166)» ή «Ν. 3691/2008», με τη φράση «Ν. 4557/2018 (Α’ 139)» ή «Ν. 4557/2018», αντίστοιχα.

β) Διαγράφουμε: αα) στη στήλη 4 της περίπτωσης 2 αυτής, τη φράση «Ν. 3691/2008».

ββ) στη στήλη 5 των περιπτώσεων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 26, 32 και 65 αυτής τη φράση “ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει”.

γ) Αντικαθιστούμε στην περίπτωση 6 αυτής: αα) το δεύτερο εδάφιο της στήλης 2, ως εξής:

«-Την υποβολή αιτήματος προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για χορήγηση κάθε διαθέσιμης σε αυτήν πληροφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει και την υποβολή αιτήματος προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα για χορήγηση έγγραφης άδειας για λήψη πληροφοριών ή εγγράφων, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων.»

ββ) στη στήλη 4, τη φράση «Ν. 3691/2008 (Α’ 166), άρθρο 40, παρ. 1.» με τη φράση «Ν. 4557/2018 (Α’ 139), άρθρο 34, παρ. 1.»

δ) Αντικαθιστούμε στην περίπτωση 30 αυτής:

αα) στην στήλη 2, τη φράση «Την υποβολή αναφορών του ν. 3691/2008», με τη φράση «Την υποβολή αναφορών του ν. 4557/2018» και

ββ) στη στήλη 4, τη φράση «Ν. 3691/2008» με τη φράση «Ν.4557/2018».

ε) προσθέτουμε νέες περιπτώσεις 16Α, 87Α και 90Α, οι οποίες έπονται των περιπτώσεων 16, 87 και 90, αντίστοιχα και αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις 62, 87, 90, 91, 92 και 104, ως εξής:
 

-ΣΤΗΛΗ 1-
α/α
ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα όπως υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3- Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή
Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έννραφα -ΣΤΗΛΗ 5-
Όρνανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έννραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6- Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όρνανα της στήλης 5
«16Α. Την έκδοση εντολής ελέγχου για την τήρηση του Κοινού Προτύπου Αναφοράς(ΚΠΑ) των Παραρτημάτων I και II του Κεφαλαίου Η' του ν. 4170/2013 (Α'163), των Παραρτημάτων I και II του άρθρου τρίτου, παρ. 1 και 2 του ν. 4428/2016 (Α' 190), των Παραρτημάτων I και II του άρθρου 1, παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 (Α'18) και του ν. 4516/2018 (Α'19), των Παραρτημάτων I και II του άρθρου 1, παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί και ισχύουν μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό και των Παραρτημάτων I και II του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής (ν.4493/2017- Α'164). Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθρο 29 του Ν.4174/2013 Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων - ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.. ---------------»
«62. Την εισήγηση στο Ν.Σ.Κ. για κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και, γενικά, για λήψη δικαστικών ενεργειών που αποσκοπούν, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40 παρ. 3,
και
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες οικείες διατάξεις δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου
(ενδεικτικά, ΑΚ, ΚΠολΔ, Ν. 3588/2007 (Α' 153), Ν.4738/2020 (Α' 207).
Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση ή στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10¬2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), όπως ισχύει ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα απόφαση. ----------------»
«87. Την έκδοση βεβαίωσης για δικαστική χρήση, μετά από αίτηση του οφειλέτη, για τις οφειλές αυτού, ατομικές και από συνυπευθυνότητα, που είναι βεβαιωμένες κατά Κ.Φ.Δ. και Κ.Ε.Δ.Ε., όταν η χορήγηση της βεβαίωσης προβλέπεται από διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση νόμου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 87Α της παρούσας απόφασης. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθρο 40, παρ. 3,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση βεβαιώσεων οφειλών, όπως, ενδεικτικά, του άρθρου 2, παρ. 4α του Ν. 3869/2010 (Α' 130) και του άρθρου 79, παρ. 6 του ν. 4738/2020 (Α'207)
Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.  
87Α. Την έκδοση βεβαίωσης χρεών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4738/2020 (Α' 207) Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθρο 40, παρ. 3,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με το άρθρο 46 του ν.4738/2020 (Α'207)
Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε


»
«90. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογητικών) για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης με οφειλέτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθ. 48, παρ.3,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 (Α' 227).
Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης, εκτός των υπαλλήλων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής. ----------------
90Α. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογητικών) για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης με οφειλέτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθ. 48, παρ.3,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ.2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009.
Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10¬2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. ----------------
91. Τη διαβίβαση φακέλου αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης με οφειλέτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 ή του ν. 4738/2020 με εισήγηση επ' αυτού στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και την εκτέλεση της εκδοθείσας επί του ανωτέρω αιτήματος απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθ. 40, παρ.3,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009.
Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση ή στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα απόφαση. ----------------
92. Εφαρμογή όρων δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας που ρυθμίζει οφειλές προς το Δημόσιο, όπως, ενδεικτικά, συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3588/2007 ή του Ν.4738/2020, συμφωνίας πιστωτών-επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) και κάθε ρύθμισης οφειλών με δικαστική απόφαση, όπως, σύμφωνα με το Ν. 3869/2010 (Α'130). Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθ. 40, παρ.3,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ.2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με διατάξεις, που προβλέπουν δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες ή άλλες δικαστικές ρυθμίσεις
οφειλών με δεσμευτική ισχύ για το Δημόσιο ως πιστωτή, όπως ενδεικτικά, των άρθρων 99 επ. του Ν.3588/2007,
των άρθρων 31 επ. του Ν.4738/2020, του Ν.3869/2010, του άρθρου 44 του Ν.1892/1990.
Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση ή στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα απόφαση. ----------------»
«104. Την εισήγηση προς το Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης με οφειλέτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 ή του ν. 4738/2020. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθ. 40, παρ.3,
-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1,
σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. ----------------»


Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743).

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης