Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 610/2021 Φορολογία Κεφαλαίου - Κληρονομιά αμφισβήτηση αξίας οικοσκευής

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΔΕΔ Α 610/2021
Φορολογία Κεφαλαίου - Κληρονομιά αμφισβήτηση αξίας οικοσκευής


ΔΕΔ Α 610/2021 Φορολογία Κεφαλαίου - Κληρονομιά αμφισβήτηση αξίας οικοσκευής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα 15-02-2021
Αριθ. απόφ.: 610


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 526


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β' 4738/26-10-2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/ τ. Β'/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β 2759 / 01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με αριθ. πρωτ ................./21-10-2020 ενδικοφανή προσφυγή του .................του .................με Α.Φ.Μ................. , κατοίκου................. , νομίμως εκπροσωπούμενος βάσει πληρεξουσίου από τον .................του .................με ΑΦΜ................. κατοίκου .................Τ.Κ.................., κατά της με αριθ. ................./2020 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, έτους γένεσης φορολογικής υποχρέωσης 2014, του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

6. Τις από 23-10-2020 απόψεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της με αριθ. πρωτ ................./21-10-2020 ενδικοφανούς προσφυγής του .................του .................με ΑΦΜ ................., νομίμως εκπροσωπούμενος βάσει πληρεξουσίου (αριθ. πληρεξουσίου ................./2020), από τον................. του .................με ΑΦΜ................. η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ ................./2020 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, προέκυψε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος κληρονομιάς ποσού 7.967,71€ (κύριος φόρος ποσού 4.979,82€, πλέον προσαυξήσεων ποσού 2.987,89€), με Α.Χ.Κ ................./2020 & Α.Τ.Β ................./2020, βάσει των διατάξεων του Ν.3842/2010, κατηγορία Α' (τέκνο).

Ο φόρος προέκυψε μετά την υποβολή της με αριθ................. /2020 δήλωσης φόρου κληρονομιάς του κληρονομούμενου .................του................. , που απεβίωσε στις 17-12-2014 (αριθ. φακέλου: Θ-................. /2014) και κατέλειπε εξ αδιαθέτου στον προσφεύγοντα, σε ποσοστό 75%, μεταξύ άλλων το κάτωθι ακίνητο:

Ένα οικόπεδο εκτάσεως 6.444,06 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 128.663,33€ (*75% = 96.497,50€), με αποθήκη επιφανείας 10,59 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 5.824,75€ (*75% = 4.368,56€), συνολικής αξίας 134.488,08€ (*75% = 100.866,06), που βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού κοινότητας................. Δ.Ε ................., Δήμου .................

Επί του ως άνω ακινήτου η Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης υπολόγισε αξία επίπλων και σκευών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2961/2001, ποσού 4.482,94€ (*75% = 3.362,20€).

Η ως άνω αξία επίπλων και σκευών υπολογίστηκε επί της συνολικής αξίας του ως άνω ακινήτου (οικοπέδου και αποθήκης), ήτοι 134.488,08€ *1/30 = 4.482,94€.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά να ακυρωθεί μερικά, άλλως τροποποιηθεί και διορθωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και ειδικότερα να αφαιρεθεί, άλλως μειωθεί το ποσό των 4.482,94€ που έχει υπολογισθεί ως αξία επίπλων στο εν λόγω ακίνητο, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

α) σε άλλο ακίνητο της κληρονομιάς, ήτοι σε οικόπεδο εκτάσεως 349,31 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 2.752,02€ (*75% =2.064,01€), με διώροφη οικία, με υπόγειο και ημιυπαίθριο χώρο, αντικειμενικής αξίας 104.197,77€ (*75% = 78.148,33€), συνολικής αξίας 106.949,79€ (*75% = 80.212,34€), που
βρίσκεται εντός ορίων οικισμού κοινότητας................. Δ.Ε................. Δήμου ................., ενώ υπάρχουν περισσότερα κτίσματα, καταλογίστηκε μικρότερη αξία επίπλων (3.564,99€).

β) Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εσφαλμένα υπολόγισε στην κληρονομιαία περιουσία την αναλογούσα αξία επίπλων και σκευών για το ανωτέρω ακίνητο και κατά συνέπεια εσφαλμένα υπολογίστηκε και ο προκύψας φόρος βάσει της προσβαλλόμενης πράξης.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2961/2001 επιβάλλεται φόρος στις περιουσίες που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και στα κέρδη από λαχεία.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α' του ν. 2961/2001 σε φόρο υποβάλλεται η κείμενη στην Ελλάδα περιουσία οποιασδήποτε φύσεως, η οποία ανήκει είτε σε ημεδαπούς, είτε σε αλλοδαπούς.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2961/2001 υπόχρεος σε φόρο είναι ο δικαιούχος της κτήσης, σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων καθένας ανάλογα με την περιουσία που αποκτά.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2961/2001 η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 2961/2001, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης αρχίζει:

α) από το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ.3 του ν. 2961/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ.10 του άρθρου 3 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014), ορίζεται ότι:

1. «Ο φόρος βεβαιώνεται με βάση:

α)τις δηλώσεις που υποβάλλονται .................

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2961/2001 (όπως ίσχυε πριν την 01-01-2003) ο προσδιορισμός της αξίας των κινητών που περιλαμβάνονται μεταξύ των στοιχείων της κληρονομιάς γίνεται με κάθε αποδεικτικό στοιχείο. Μεταξύ της κληρονομιάς θεωρείται ότι περιλαμβάνονται και έπιπλα... Η αξία των επίπλων υπολογίζεται ίση με το 1/30 της αξίας της λοιπής κληρονομιάς και επιτρέπεται στο Δημόσιο και στον υπόχρεο να αποδείξουν με κάθε νόμιμο τρόπο ότι η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. «Εις τα έπιπλα δεν περιλαμβάνονται τα κοσμήματα και λοιπά εν γένει πολύτιμα αντικείμενα, ως και αι πάσης φύσεως συλλογές έργων τέχνης, νομισμάτων, γραμματοσήμων και λοιπών εν γένει αντικειμένων, ο προσδιορισμός της αξίας των οποίων ενεργείται ιδιαιτέρως, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου .

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3091/2002, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2961/2001 .................όπου από την 01-01-2003 η αξία των επίπλων και σκευών υπολογίζεται στο σύνολο των κτισμάτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομιά.................

Επειδή με την ως άνω διάταξη θεσπίζονται δύο μαχητά τεκμήρια:
α) ότι στην κληρονομιά υπάρχουν έπιπλα και
β) ότι η αξία τους είναι το 1/30 της αξίας του συνόλου των κληρονομητέων κτισμάτων.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1042/1990 κατά το άρθρο 13 του ν.δ. 118/1973................. θεωρείται ότι στην κληρονομιαία περιουσία περιλαμβάνονται και έπιπλα δηλαδή κινητά τα οποία συντείνουν στην χρήση και τον καλλωπισμό των οικιών .................«Οικιακά αντικείμενα» δηλούνται τα αντικείμενα εκείνα που είχαν χρησιμεύσει κατά την διάρκεια του γάμου για την κοινή των συζύγων, οικιακή οικονομία (Α. Γεωργιάδης, ΑΚ1820, ΒΟΥΖΙΝΑΣ κληρονομιές Παρ.30).

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1039/2003 με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, και 26 παρ. 2 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 330 τ.Α/24-12-2002), ορίζονται:

'Αρθρο 12 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. « 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2961/2001 και ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας, η αξία των επίπλων είναι - κατά τεκμήριο μαχητό - ίση με το 1/30 της αξίας των κτισμάτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομία και όχι ίση με το 1/30 της αξίας ολόκληρης της λοιπής κληρονομίας, όπως ίσχυε.

Ο συσχετισμός της αξίας των επίπλων μόνο με αυτή των κτισμάτων αποσκοπεί στην πλέον ορθολογική επιβολή του σχετικού φόρου, αλλά και τη δικαιότερη φορολογική μεταχείριση του κληρονόμου, δεδομένου ότι τα έπιπλα συντελούν στη λειτουργικότητα των κτισμάτων, εξυπηρετώντας ως ενιαίο σύνολο τις οικογενειακές ανάγκες. Επομένως, δεν μπορούν να αποτελούν συνάρτηση και της λοιπής τυχόν κληρονομιαίας περιουσίας (οικοπέδων, μετοχών, κινητών, απαιτήσεων κλπ).

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2003, δηλαδή καταλαμβάνουν υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την ημερομηνία αυτή και μεταγενέστερα ( άρθρο 30 του ν. 3091/2002) ή για υποθέσεις στις οποίες έχει εφαρμογή μετά την ημερομηνία αυτή η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν.2961/2001
.».

Επειδή στην με αριθ................. /2020 υποβληθείσα από τον προσφεύγοντα δήλωση φόρου κληρονομίας, με ποσοστό 75%, με κληρονομούμενο τον................. του ................., που απεβίωσε στις 17-01-2014, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπολόγισε στην κληρονομιαία περιουσία, αξία επίπλων και σκευών για το επίμαχο ακίνητο ποσό 4.482,94€ (*75% = 3.362,20€ που αναλογεί στον προσφεύγοντα) επί συνολικής αξίας του οικοπέδου και του κτίσματος, ήτοι: 134.488,08€ *1/30 = 4.482,94€.

Επειδή κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2961/2001 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3091/2002, από την 01-01-2003 η αξία των επίπλων και σκευών υπολογίζεται στο 1/30 του συνόλου των κληρονομιαίων κτισμάτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομιά και όχι ίση με το 1/30 ολόκληρης της λοιπής κληρονομίας, όπως ίσχυε πριν.

Συνεπώς, ο προσδιορισμός της οικοσκευής σε ποσοστό 1/30 επί της αξίας του εν λόγω ακινήτου, υπολογίζεται ως εξής:

Αντικειμενική αξία κτίσματος 5.824,75€ χ 1/30 = 194,16€ αξία επίπλων και σκευών.

Αξία επίπλων και σκευών που αναλογούν στον προσφεύγοντα βάσει της κληρονομικής του μερίδας: 194,16€ * 75% = 145,62€.

Επειδή, με βάση τα ως άνω, η αξία της κληρονομικής μερίδας του προσφεύγοντος αναλύεται και διαμορφώνεται, ως εξής:
 

  ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 369.596,43€ 366.379,85€
Φόρος 4.979,82€ 4.819,00€
Πρόσθετοι φόροι 2.987,89€ 2.891,40€
ΣΥΝΟΛΟ 7.967,71€ 7.710,40€


Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 η φορολογική διοίκηση έχει υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για την νομική βάση τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξης και τον προσδιορισμό φόρου.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ................. /21-10-2020 ενδικοφανούς προσφυγής του................. του .................με ΑΦΜ................., και την τροποποίηση της με αριθ ................./2020 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, έτους γένεσης φορολογικής υποχρέωσης 2014, του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Αριθ. Πράξης................. /2020:
 

Φόρος 4.819,00€
Πρόσθετοι φόροι 2.891,40€
ΣΥΝΟΛΟ 7.710,40€Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Αυτ.Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης