Αποτελέσματα live αναζήτησης

31292 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).

Κατηγορία: Λοιπά

31292 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


31292 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. οικ 31292 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).

(ΦΕΚ Β' 1065/19.03.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) i. του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 69ΣΤ, του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
ii. της παρ. 1 του άρθρου 26 και της παρ. 1 του άρθρου 69Γ του ανωτέρω νόμου,
β) των άρθρων 75 έως και 90 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005 -(Α΄ 98),
δ) των άρθρων 38 έως και 40 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),
ε) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287),
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
ζ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
η) του Π.Δ.25/2014 «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44),
θ) του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ι) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ια) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 (Β΄ 2726) κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2/84997/0026/22.11.2019 (Β’ 4565) όμοια απόφαση και την υπό στοιχεία 139756 ΕΞ 2020/08.12.2020 (Β΄ 5497) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Επικρατείας, προκειμένου να διενεργηθούν αναγκαίες προσαρμογές για την καλύτερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών,

αποφασίζουμε:

Α) Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ«Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726) ως εξής:

«2. Από 01-01-2021 στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης εκτός από:

α) τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της ΑΑΔΕ που αποτελούν Ειδικούς Φορείς στον προϋπολογισμό τους, τις ΔΥΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών στις Νομαρχίες και στους Νομούς, τους Δευτερεύοντες Διατάκτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την Προεδρία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας από 01-01-2022,

β) τις υπηρεσίες του εξωτερικού όλων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών».

Β) Στο άρθρο 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

«3. Δικαιολογητικά δαπανών αποκατάστασης Παγίων Προκαταβολών των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διακινούνται μέχρι την 31.12.2021 εκτός της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις οικονομικές υπηρεσίες των ανωτέρω υπουργείων.

4. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν με Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2020 διακινούνται μέχρι την 31.12.2021 εκτός της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τα δικαιολογητικά των δαπανών που ανάγονται στις καταπτώσεις των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες και τους εξομοιούμενους με αυτές φορείς, διακινούνται έως την 31.12.2021 εκτός της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Όπου κατά τα ανωτέρω προβλέπεται η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαζουσών συνθηκών εργασίας λόγω πανδημίας covid-19 που εμποδίζουν την άμεση εφαρμογή της, δύναται έως 31-12-2021 η διακίνηση δικαιολογητικών να πραγματοποιείται εκτός αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμοδιότητες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 εξακολουθούν να ασκούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων κεντρικής διοίκησης, οι οποίες ορίζουν ενιαίο τρόπο αποστολής των δικαιολογητικών για κάθε μία από τις αποστέλλουσες υπηρεσίες του οικείου φορέα. Από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου εξαιρούνται οι δαπάνες των υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 6».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης